Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Művészettörténet idővonal

Stílusok. Magyar irodalom, világirodalom.
by

Erzsébet Kaszás

on 22 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Művészettörténet idővonal

i.e.800 középkor
476-1492 Reneszánsz
14-17. század i.e. 500 1000 1500 Romantika görög és hellenisztikus i.e.850 - 30 Parthenon (i.e.448) II. világháború 1939- 1945 első olimpia (i.e.776) Athéni demokrácia indul (600) Róma alapítása (735 ) Thales (ie.610- 546) Pitagorasz (ie.582- 507) Leonardo da Vinci (1452-1519)
Mona Lisa (1519) Giotto (1266/76–1337) Realizmus Courbet (1819–1877) Szókratész (ie.469-399 ) Platon (ie.427- 347) Arisztotelész (i.e.400- 320) Róma királyság
i.e.753 – 509 Róma köztársaság
i.e.508 – 27 Machiavelli
(1469 – 1527)
A cél szentesíti az eszközt Rousseau 1712 – 1778
értekezések
vissza a természethez
a rossz a magántulajdonból ered Augusztinusz (354- 430) Magna Carta (1215) Marco Polo (1245 - 1324) Botticelli 1444-1510 Kolumbusz felfedezi Amerikát (1492) Michaelangelo
1475 - 1564 Reformáció (1517-től ) egyedül Isten kegyelméből, egyedül a hit által jutunk el az üdvösségre
az egyén személyes kapcsolatban Istennel I.Erzsébet Angliában
1533 - 1603 William Shakespeare
1564 - 1616 Macbeth, Hamlet, Romeó és Júlia 100 éves háború
(1337 - 1453) Anglia - Franciaország Amerikai polgárháború
1861 - 1865 I. világháború
1914 - 1918 gazdasági világválság 1929 - 1933 0 Pompei 1600 1700 1800 1900 2000 1950 1200 Ókor Eposzok
Homérosz
Íliász
Odüsszeia Líra-dráma-epika
görög fejlődés Szappho (i.e.6.sz.) himnusz, dal
Anakreón - dal, epigramma Szophoklész (i.e.5.sz.) dráma Líra Epika Teremtésmítoszok 476 Gótika Román Kereszténység
vallásos irodalom
legendák, prédikációk
himnuszok, siralmak világi irodalom
Lovagregények (Grál)
trubadúrok dalai
vágánsok (Carmina Burana)
Villon (1431-63) balladák Catullus (i.e.1.sz.) epigramma, elégia
Vergilius –eposz, ecloga
Horatius –óda, episztola Római irodalom Dante (1265-1321)
Isteni színjáték
középkori és reneszánsz Balassi Bálint (1554-1594) Zrínyi Miklós 1620-64
eposz, röpirat Petrarca – szonett (14.sz.)
Boccaccio –novella ellenreformáció humanizmus Pázmány Péter (1570-1637) jezsuiták Bibliafordítások
Károli Gáspár Gutenberg
könyvnyomtatás
1453 Mikes Kelemen
(1690-1761)
(fiktív) levelek Barokk
1570-1750 Rokokó Klasszicizmus f e l v i l á g o s o d á s liberalizmus, nacionalizmus Jókai Mór (1825-1904) Arany János 1817-1882 Petőfi Sándor (1823-1849) Vörösmarty Mihály
1800-1855 Katona József 1791-1830
nemzeti dráma Berzsenyi Dániel
1776-1836
óda, elégia, episztola Kazinczy Ferenc 1759-1831
nyelvújítás, epigramma Csokonai (1773-1805)
líra, dráma, epika Goethe
1749-1832
Faust Byron
Shelley
Keats Wordsworth
Coleridge
1798 Descartes racionalizmus Victor Hugo Stendhal Balzac Tolsztoj
Dosztojevszij Ibsen: Vadkacsa
analitikus dráma Csehov
Ványa bácsi Klasszikus modernség Lamartine Avantgárd Nyugat-római Birodalom bukása impresszionizmus
szecesszió
szimbolizmus Moliere
1622-1673
komédia Realizmus Kölcsey Ferenc
1790-1838 líra, epika Bánk bán szürrealizmus
kubizmus
konstruktivizmus
futurizmus
expresszionizmus
Dada Kertész Imre: Sorstalanság posztmodern 1970-től Ady Nyugat 1908-tól 1926 1947 Örkény István: Tóték 1964 Rosenkrantz és Guilderstern halott 1872 Dekameron Janus Pannonius 1434-1472
epigramma, elégia Bernini Caravaggio David Delacroix Daumier Monet Matisse Kandinszkij Pablo Picasso Duchamp Dalí Munch Pilinszky János:
Harmadnapon, 1959 Ottlik Géza
Iskola a határon, 1959 Weöres Sándor
Bóbita, 1955 Nagy László Szabó Lőrinc (1900-1957) József Attila (1905-1937) Radnóti Miklós (1909-1944) újklasszicizmus 1930' A NYUGAT FENNÁLLÁSÁNAK 25 ÉVES JUBILEUMÁN A ZENEAKADÉMIA MŰVÉSZSZOBÁJÁBAN (fotórészlet) Szép Ernő, (mögötte) Erdélyi József, (mellette) Gellért Oszkár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits Mihály, Tóth Aladár, Török Sophie, Schöpflin Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes (Budapest, Zeneakadémia, 1932. január 10.), Országos Széchényi Könyvtár/ Kézirattár Petőfi
János vitéz, 1844 Arany János
Toldi, 1847 népiesség Romantika és A felvilágosodás bécsi testőrírók Bessenyei György (1746-1811) Batsányi János
(1763-1845) A felvilágosodás kora - nyelvfejlesztés
a nyelv művelése - Bessenyei György
nyelvújítási harc
jottista(látja)-ipszilonista (láttya) háború
stílusújítás - Kazinczy "fentebb stil"
jó hangzású szavak,
rövid szavak
világosság
műgond 1772 tudós humanista irodalom
prédikátor irodalom
deák irodalom (históriás ének, széphistória szövegvers
invenció (eredetiség)
újszerű versformák
megszerkesztett kötet Károlyi Gáspár (1590. Vizsolyi biblia) reformáció Mátyás (1458-1490)
Bibliotheca Corviniana Nobel-díj groteszk széles társadalmi tabló
osztályok közötti mozgás
szociális problémák ábrázolása
zsánerképek
eltávolodás az eszményektől
lélektan - motiváció
jellemfejlődés
ok-okozati lánc
hitelességre törekvés valóság megvetése
életfilozófiák
jelképes ábrázolás
álom és halál tartományának vizsgálata
irreális, misztikus témák
mitológiai alakok
miszticizmus
szinesztézia historizmussal szemben
mondern élet híve
elvont szépségideál
szabad, formák
a jelen közvetítése
egyéniség visszaszerzése
növény díszítő elemek
megnyúlt figurák Historizmus és akadémizmus történelmi vagy portré
nagypolgárság festészete
nem fontos a jellem
rangi megkülönböztetés
sematikus alakok
színpadiasság ezek ellenében szubjektív látásmód
fény és levegő
egyéni érzelmek, hangulatok
pillanatnyi lelkiállapot
emberi tudat mozgásának megjelenítése kifinomult
játékos
könnyed
báj
lírai érzelmek
aszimmetria
csigavonal
rézsútos elhelyezés
erotika misztikus gondolatvilág
elvágyódás
szélsőségek és ellentétek
regényesség
egyéniség, egyediség
önmegvalósítás

meggyőzés (ellenreformáció)
részletesség
erőteljes érzelmek
illuzionisztikus tér
szellemi jelentőség
monumentalitás
túldíszítettség

humanizmus (tudós magatartás, klasszikus műveltség)
római és ógörög minta
valóságon a hangsúly
vizsgálódás (boncolás) --> anatómia
egyéniség előtérbe
perspektíva
konstrukció

Szobrászat:
merev
realisztikus
mellszobrok
viaszképmásolatok

Falfestések - hétköznapok

Mozaikok:
természetes
realisztikus Augustus

Frontális beállítás
Test tökéletessége
Akt + tiszta erkölcs
Arányszabályok
Mozgások megjelenítése
Vázafestés
részletes emberábrázolás
Full transcript