Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dorobek zawodowy

No description
by

Pawel W

on 1 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dorobek zawodowy

Prezentacja dorobku zawodowego
Dorobek zawodowy
Katarzyny Lorek-Woźniak
nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.


Gimnazjum nr 26 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu

Dyrektor szkoły:
mgr Marek Kordus

Okres stażu:
01.09.2010-31.05.2013

Opiekun stażu:
mgr Jolanta Stankowska
Wstęp

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
I.
II.
III.
IV.
V.
dokonanie oceny własnych możliwości i umiejętności
rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron
sporządzenie planu rozwoju zawodowego i jego realizacja
pogłębienie wiedzy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych
udział w doskonaleniu zawodowym
pogłębianie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego
zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
analiza przepisów prawa oświatowego
analiza dokumentów regulujących funkcjonowanie pracy szkoły
nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
wzajemne obserwacje prowadzonych lekcji
analiza prowadzonych zajęć
wymiana doświadczeń oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy
dokumentowanie własnych działań
gromadzenie materiałów przydatnych na lekcjach matematyki
analiza metod pracy i skuteczności podejmowanych działań
udział w różnych formach wewnątrz i zewnątrzszkolego doskonalenia zawodowego
wywiązywanie się z powierzonych zadań i funkcji
udział w pozaszkolnych działaniach proedykacyjnych
pełnienie funkcji wychowawcy klasy
poznanie potrzeb i możliwości uczniów, ich środowiska lokalnego oraz ich sytuacji rodzinnej
zapoznawanie się z opiniami Poradni Przychologiczno-Pedagogicznej
współpraca z innymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz z rodzicami uczniów
działania na rzecz rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych
używanie z codziennej pracy komputera i tablicy interaktywnej
tworzenie dokumentów oraz pomocy dydaktycznych
korzystanie z bazy wiedzy dostępnej w internecie w celu uatrakcyjnienia materiałów dydaktycznych
śledzenie stron internetowych wielu intytucji zwiazanych z edukacja
kontaktowanie się z rodzicami drogą elektroniczną
dzielenie się swoją wiedzą z innymi przy pomocy internetu
pogłębianie wedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i podtępowania w sprawach nieletnich
korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
stały kontakt i współpraca z rodzicami uczniów mających trudności w nauce i sprawiających problemy wychowawcze oraz niewywiązujacych się z obowiązku szkolnego
podejmowanie działań o charakterze profilaktyczno-zaradczym oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów
uwzględnianie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
poruszanie na lekcjach tematyki profilaktyki uzależnień i zachowań patologicznych
przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
zapoznawanie uczniów i rodziców z przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego związanego z powyższą tematyką
Wnioski
zdobycie doświadczenia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
dostrzeżenie i pokonywanie trudności w procesie kształcenia uczniów i kształtowania ich postaw społecznych i osobowości
świadomość potrzeby dalszego samokształcenia
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Lorek-Woźniak
Poznań, 2 lipca 2013
Full transcript