Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion och vetenskap -vänner eller fiender?

No description
by

Jill Widdas

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion och vetenskap -vänner eller fiender?

Religion och vetenskap
I ständig konflikt?
Varandras motsatser?
Kamp mellan två fiender?
I ständig konflikt?
Varför behöver vi religion nu när vetenskapen förklarar allt?
I ständig konflikt?
Tro får du göra i kyrkan, här pratar vi om fakta.
Håller ni med?
Tror ni att det ett vanligt förhållningsssätt?
Fler diskussionsfrågor
Kan det vara svårt att dra en absolut gräns mellan religion och vetenskap?
Vad är enligt din mening de största olikheterna/skillnaderna mellan religion och vetenskap?
En del påstår att vetenskap också kan ses som en form av tro. Håller du med om detta? Varför? Varför inte?


Skriv ned era svar.
Diskutera!
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-och-tro-ar-ingen-motsattning_7738752.svd
Vetenskapen förklarar verkligheten
Vetenskap - finns ingen enhetlig definition.
Vetenskap = vad vi kan iaktta med våra sinnen och med mätinstrument.
Teorier – med starkare belägg / evidens
Teorier – med större förklaringsvärde
Teorier prövas - verifieras eller falsifieras.
Allmänt accepterad teori - Vi ”vet”…

Det finns olika sorters tro…
1. Kunskapsmässiga sakpåståenden (faktapåståenden)
”Jag tror att klockan är tolv.”
”Jag tror att universum är oändligt.”

2. Förtröstan på eller tillit till något/någon
”Jag tror på kärleken.”
”Jag tror att du kommer att klara uppkörningen.”

Vänner eller fiender?
Ofta förknippar man vetande med vetenskap – något vi vet säkert eller som är bevisat.

Många tänker att tro betyder nåt osäkert, något man bara gissar eller hoppas på.

Men är det verkligen så?Dissekera och diskutera
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-myt-att-vetenskap-kan-forenas-med-religion_7745530.svd
Är religion och vetenskap förenliga?
Vad talar för - vad talar emot?
Vad är ”tro”?
Vad är ”vetande”?
Finns det några likheter eller enbart skillnader mellan begreppen?

Diskutera och skriv ned era tankar.
Vetande är också en sorts tro
Vi tror att våra sinnen kan ge säker kunskap.
Vi tror att vårt förnuft kan ge oss säker kunskap.
Vetenskapen utvecklas, teorier omformuleras.
Vi ”vet” aldrig till 100 % säkerhet för all framtid.
Det mesta vi ”vet” har vi inte undersökt själva…
Vi har tilltro, förtroende för forskarna, (= tro). Vi litar på forskningens resultat (= tro).

Skillnader mellan tro och vetande
Vissa religiösa övertygelser går att pröva vetenskapligt. Ge exempel!

Vissa religiösa övertygelser är dock oåtkomliga för vetenskapliga undersökningar. Ge exempel!

1. Naturalistisk modell
Vetenskap = bästa metoden att förstå verkligheten.

Allt kan förklaras med förnuftet och vetenskapen.

Religion kan studeras som fenomen.

Religiösa övertygelser kan prövas vetenskapligt

Det som inte stämmer med vetenskapen förkastas: vidskepelse, oförnuftigt att tro på.

Förhållandet mellan tro och vetenskap
2. Trosgrundad modell
Religionen ger de slutgiltiga svaren.

Den religiösa tron är grunden för all kunskap, den står över förnuftet och våra sinnen.

Vetenskapen förklarar hur naturen fungerar, och pekar samtidigt på Guds existens.

Vetenskapens resultat accepteras, så länge de inte krockar med de religiösa övertygelserna.

3. Dualistisk modell
Religion och vetenskap svarar på helt olika frågor.

Vetenskapen behandlar fakta, hur saker är.

Religion rör människans förhållande till högre makter.

Religion behandlar frågor om mening och värde - hur saker bör vara.

Religion och vetenskap bör hållas isär, de har inget viktigt att tillföra varandra.

4. Harmonimodell
Religion och vetenskap går att förena.

Religion och vetenskap bidrar med olika perspektiv till kunskapen om tillvaron.

En del frågor rör enbart vetenskapliga perspektiv, andra rör uteslutande religiösa övertygelser.

Det finns ett överlappande fält där både religion och vetenskap bidrar med viktiga perspektiv.

Eventuella konflikter däremellan försöker man lösa.

Frågor i gränslandet
Hur har universum kommit till?

Hur kan man förklara livets utveckling?

Går det att bevisa Guds existens?

Hur avgör man etiska frågor?

Vad är en människa?

Vad händer efter döden?

Skapelse och evolution
Universums uppkomst
Big Bang - okänd orsak, slump?
Skapelsen – Gud skapar universum?

Livets utveckling
Evolution – slumpvisa mutationer + naturligt urval?

Skapelse – Gud skapar alla växter, djur och människor?

Bibeln vs Darwin
Måste man välja antingen eller?
Olika synsätt hos religiösa
Kreationism

Intelligent Design

Teistisk evolution

1. Kreationism
Orimligt att tro på slumpen

Gud har skapat universum + allt liv på jorden

Gud skapade färdiga arter

Skapelseberättelsen är sann

Vissa tror på en gammal jord

Vissa tror på en ung jord

2. Intelligent design
Allt i naturen tyder på design.

Allt är perfekt anpassat.

Ett komplext organ kan inte utvecklas steg för steg – alla delar behövs.

Någon/något ligger bakom designen.

Man pratar inte om gudar.

Kritik mot Intelligent design
Förutsätter ett gudomligt handlande
Finns inga evidens/belägg för detta
Bara en förtäckt variant av kreationsim

3. Teistisk evolution
Gud skapade naturlagarna

Gud startade evolutionen

”Naturen har sin gång”- Officiell hållning inom katolska kyrkan, men många andra religiösa grupper (och enskilda) ställer sig också bakom detta synsätt.

Naturvetenskapen förklarar hur evolutionen fungerar och har gått till

Religionen kan förklara varför vi finns

Ingen konflikt mellan religion och vetenskap

Stor i orden, liten på jorden…
Slump eller avsikt?
Mening?
Finns Gud?!
Finns Gud?
Det går inte att bevisa/motbevisa Guds existens.

Bättre att tala om ’argument’ för och emot Gud.

Argument för Guds existens
Det kosmologiska argumentet - allt som finns måste ha en orsak.

Finjusteringen i universum - allt är perfekt kalibrerat, in i minsta detalj.

Den välordnade naturen - kan inte ha tillkommit av en slump.

Det moraliska argumentet, utan Gud – inget absolut gott eller ont.

Argument mot Guds existens
Vetenskap kan förklara universums uppkomst.

Finjusteringen är en tillfällighet.

Evolutionen förklarar människans utveckling.

Det finns ondska och lidande i världen - ”teodicéproblemet”.

Man kan hitta naturliga förklaringar till moralen i evolutionen (t.ex. överlevnadsfördel)

Diskutera!
Hållbara argument för och emot?

Varför/varför inte?

Skriv ned era svar.

Det finns många sätt att se på förhållandet mellan religion och vetenskap.

Man kan urskilja fyra huvudsakliga synsätt.

Religion
Vetenskap
R
V
R
V
V
R
R
V
Full transcript