Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ทิศทางในอนาคตของอาเซียน

No description
by

Nan Nan

on 18 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ทิศทางในอนาคตของอาเซียน

ทิศทางในอนาคตของอาเซียน
design by Dóri Sirály for Prezi
เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 และอนาคตของอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็นอีกกลุ่มประเทศ
หนึ่่งที่มีพลังต่อรองทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีความ
มั่นคงและเข้มแข็งทางสังคมและมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ที่ชาวโลกไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจาก
อาเซียนรวมกันแล้วมีประชากรราว 600 ล้านคน เป็น
1 ใน 10 ของประชากรทั้งโลก
ในอนาคตอันใกล้นี้ทุกประเทศในภูมิภาคนี้จะเปลี่ยน
แปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เต็มใบ
อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครบทั้ง 10 ประเทศ ต่างแต่เวลาที่จะขับเคลื่อนพัฒนาไปสู่จุดหมาย
ดังกล่าว
ด้านการเมือง และความมั่นคง
เกิดความร่วมมือกันมากขึ้นยกเลิกการเก็บภาษีสินค้า
ระหว่างกันทุกรายการที่มีการค้าขายกันเสมือนเป็น
การค้าภายในประเทศเดียวกันและมีการใช้เงินสกุล
เดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน
ด้านเศรษฐกิจ
ยกระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศให้สูงขึ้น
ควรมีการศึกษาภาษาที่เป็นสื่อกลางใช้สื่อสารระหว่าง
ประเทศ เช่น ภาษา อังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาประจำชาติ
ของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ควรมีการร่วมมือกันด้านส่งเสริมหรือผสมผสานทาง
วัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจและประยุกต์ใช้ร่วมกันมากขึ้นใน
ภูมิภาค และไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคงสันติภาพและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
Full transcript