Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mänskliga rättigheter

No description
by

Lisa Bauer

on 4 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Artikel 2
- Alla barn har rätt att inte utsättas för diskriminering
Exempel på artiklar i deklatationen
Artikel 2
- Alla människor har rätt att få likvärdiga möjligheter i livet
MR, Barnkonventioen och Diskriminering
Artikel 1
- Alla människor föds fria och med lika värde och lika rättigheter
http://www.ur.se/Produkter/144936-All-ratt-i-varlden-Varfor-manskliga-rattigheter#start=41&stop=263
http://www.ur.se/Produkter/144938-All-ratt-i-varlden-Diskriminering#start=48&stop=263
Artikel 5
- Alla människor har rätt att inte bli utsatta för våld
Artikel 3
- Alla människor har rätt att bestämma över sitt liv
Artikel 16
- Alla människor har rätt att själva bestämma om och med vem de vill gifta sig med
Exempel på konventioner
Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
Kvinnokonventionen
Barnkonventionen
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 18
- Alla människor har rätt till tankefrihet och religionsfrihet
54 artiklar som gäller för barn och unga upp till 18 år
Artikel 3
- Barnets bästa ska alltid komma i första hand
Artikel 12
- Barn har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade
Artikel 16
- Barn har rätt till privatliv
Artikel 31
- Barn har rätt till vila, lek, fritid och kultur
Antogs 1989, 194 länder har ratificerat (skrivit under), en process för det pågår i USA och Somalia
Artikel 6
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (t.ex. rätt till social trygghet, mat, utbildning, hälsa, arbete)
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (t.ex. rätt till liv, religionsfrihet, yttrandefrihet, rösträtt)


Alla människor har rätt att inte bli utsatta för diskriminering p.g.a.:

Kön
(kvinna, man, transsexuell som ska korrigera sitt kön)

Ålder
(Uppnådd levnadslängd)

Funktionsnedsättning
(bestående fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar p.g.a. skada eller sjukdom som uppstått vid födsdel eller senare

Etnicitet
(nationellt eller etnisk ursprung, hudfärg eller liknande förhållande)

Sexuell läggning
(homosexuell, bisexuell eller heterosexuell)

Könsidentitet eller uttryck
(någon som inte uppfyller samhällets normer för hur kön uppfattas genom klädsel, beteende, kroppsspråk)

Religion eller trosuppfattning
(världsreligionerna, ateism, agnosticism)


10 skyddade samhällsområden i lagstiftningen och vem som inte får diskrimineras
Arbetsliv
(arbetstagare, arbetssökande, de som söker eller fullgör praktik och inhyrd personal)

Utbildning
(barn, elev eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten)

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet/arbetsförmedling
(den som söker sig till verksamheten)

Start eller drift av näringsverksamhet
(den som vill starta eller driva näringsverksamhet)

Medlemskap i fackförbund/arbetsgivarorganisation
(den som vill deltaga/bli medlem)

Varor, tjänster, bostäder och allmän sammankomst

(den som vill vara kund/deltagande)

Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
(den som söker vård, stöd eller medicinsk hjälp)

Samhällsservice
(den som söker socialförsäkring, bidrag, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd)

Värn- och civilplikt
(den som mönstar, vid inskrivning eller under värn- eller civilplikt)

Offentlig anställning
(den som kontaktar någon med offentlig anställning)
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 utan reservationer och riksdagen uttalade att den skulle användas när domstolar, myndigheter och andra fattar beslut som berör barn
Normer i svenska samhället

Man
Vuxen
Ej funktionshindrad
Vit
Heterosexuell
Cis-person
Sekulär

Exempel på Artiklar i Barnkonventionen
Kort historik
Mer info:
Diskrimineringsombudsmannen (DO) - www.do.se
Vad ska vi göra idag?
Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen
Diskrimineringslagen
Vi kommer ta paus och presentationen läggs upp på nätet
Ideer om att människan har ett värde och rättigheter har funnits i olika kulturer genom historien
- Engelska Bill of Rights från 1689

- Amerikanska Självständighetsförklaringen från 1776.

- Franska Deklarationen om människans och
medborgarens rättigheter från 1789


Deklarationen räknas idag som en global norm som flesta länder, däribland Sverige, har tagit på sig att följa
Det får genomslag i Europa under upplysningens 1700-tal och märks i 3 viktiga dokument som skapas för ökat folkligt inflytande och rättigheter för individen
De tre olika dokumenten är en del av grunden till FN:s deklaration om de allmänna mänskliga rättigheterna som bildas 1948
Består av 30 artiklar
Eftersom deklarationen inte är juridiskt bindande har den allteftersom följts upp av 25 konventioner som är juridiskt bindande dokument
En del av internationell rätt som fastställer skyldigheter som staten har gentemot
individen och utsatta
grupper
Där står vad staten ska genomföra om den ratificerar (skriver under) en konvention, hur kontroll av det sker och vilka sanktioner (bestraffningar) ett land kan få som bryter mot en konvention
Barnets bästa går som en röd tråd genom konventionen

Den har bidragit till att det inte längre är föräldrarna som har rätt att bestämma över sitt barn utan att barnets särkilda behov och rättigheter går före föräldrarnas vilja
Dock känner många beslutsfattare inte till den tillräckligt bra för att använda den, vilket fått kritik av bl.a. Rädda barnen och FN
Många tycker därför att barnkonventionen ska skrivas in i grundlagen och det verkar bli verklighet inom denna mandatperiod enligt regeringen
Eftersom kommuner vet olika mycket om barns rättigheter blir det skillnader i vilket stöd och hjälp barn får beroende på var de bor
Olika diskrimineringstyper
Varför tror ni att det finns rättigheter som fortfarande kränks?
"Att skilja åt" på latin
Diskriminering är när någon behandlas sämre än någon annan pga dens grundläggande egenskaper eller identitet
Skydd mot diskriminering från staten gentemot medborgare och från en medborgare mot en annan finns i de flesta demokratier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är den svenska myndighet som ska se till att diskrimineringslagen följs
FN-delegaten Eleonor Roosevelt med deklarationen
Indirekt diskriminering

- lika fall behandlas olikaDirekt diskriminering
-
lika fall behandlas olika
Instruktion att diskriminera
Repressalier
När en person som anmäler, vittnar om eller påtalar diskriminering blir bestraffad eller får sämre studie- eller arbetsvillkor
Trakasserier


Sexuella trakasserier
.........................................................................
...................................................................
När en person behandlas sämre än vad andra behandlas eller skulle behandlats i en jämförbar situation
Två kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par
Exempel
När en person drabbas negativt av vad som verkar vara en neutral regel eller kriterium men som kan misgynna vissa personer
exempel
När en överordnad uppmanar eller beordrar en arbetstagare att diskriminera eller trakassera någon
exempel
Krav på körkort där detta inte är nödvändigt för arbetet. Det missgynnar personer som är blinda eller till följd av annat funktionshinder inte kan köra bil
Avelningschefer på ett sjukhus sa till personalen att larma vakt när romer kom in istället för att få träffa sjukpersonal
När en persons värdighet kränks genom t.ex. kommentarer, gester, blickar, förlöjligande och det kan kopplas till någon diskrimineringsgrund
exempel
Upprepade rasistska kommentarer från övrig personal till en anställd, ständiga "skämt" om blonda kvinnor eller utfrysning av en ensam kvinna på en manlig arbetsplats. En verksamhetsansvarig som inte agerar för att ändra detta kan bli skyldig
Trakasserier från en överordnad är direkt diskriminering
När en persons värdighet kränks genom ord eller handling som har en sexuell anspelning
exempel
En kvinna anställd som konferensvärdinna anmälde att hennes chef både kommenterat hennes kropp när hon plockat ur diskmaskinen i personalrummet och skickat mail med sexuellt innehåll
exempel
Två studenter sade til studierektorn att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av en lärare. De ville att den skulle prata med läraren men att de förblev anonyma. Nästa lektion pekades de dock ut av läraren inför klassen eftersom studierektorn hade berättat.
Diskriminering
enligt diskrimineringlagen...
När en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och...
... det finns ett samband med någon eller flera av diskrimineringsgrunderna...
... det sker inom ett av de enligt lag skyddade samhällsområdena
... finns ett beroendeförhållande mellan den som diskriminerar och den som diskrimineras (t.ex. chef-anställd, lärare-elev, anställd-kund)
... den som är ansvarig för att utreda diskriminering eller trakasserier inte gör det
Dessa är de 7 diskrimieringsgrunderna
Artikel 7 i deklaration och svensk diskrimineringslag sedan 2009
Den som avviker från en norm utsätts lättare
för diskriminering
Vad är diskriminering?
Undantag där särbehandling är tillåtet kan göras i de olika samhällsområdena
exempel
Kön när det gäller arbetsliv för att främja jämställdhet eller ålder för att bli serverad alkohol
Undantag
Staten ska se till att lagar tolkas/stämmer överens med konventionen ratificeras. Regeringen har övergripande ansvar, myndigheter och kommuner ska arbeta för att den efterlevs
Ett land kan reservera sig mot vissa mindre viktiga delar av konventionen som man inte vill/kan ställa sig bakom, reservationen kan sen dras tillbaka
Amnesty - www.amnesty.se
Vänd dig vid diskriminering:
Rädda barnen - www.raddabarnen.se
Svenska FN-förbundet - www.fn.se
Är det någon artikel som fövånar er?
......................................................................................................
......................................................................................................
Det spelar ingen roll om diskrimineringsgrunden stämmer eller inte i identiteten för den som blir utsatt, det är ändå diskriminering
exempel
Om heterosexuell person av en chef antas vara homosexuell och blir då sämre behandlad
Det spelar heller ingen roll om avsikten var att diskriminera eller inte utan det är effekten hos den som är utsatt som räknas
... sker i en verksamhet där det finns en ansvarig
- Kyros cylinder ca 500 f.kr
http://www.diskriminering.se/wp-content/uploads/agera-utan-att-diskriminera-en-handbok.pdf
Full transcript