Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dokumenty w handlu międzynarodowym

No description
by

Aleksandra Bednarek

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dokumenty w handlu międzynarodowym

Dokumenty w handlu zagranicznym
Na tresc kontraktu skladaja sie klauzule:
formalno-porządkowe
określająca przedmiot kontraktu
oskreślająca ilość towaru
określająca cenęejednostkową towaru i jego wartość
określsająca sposób zapłaty za określony towar
określająca termin dostawy
uzależniająca wejście kontraktu w życie lub rozpoczęcie realizacji kontraktu
inne


Podpis w kontrakcie
Powstanie praw i obowiązków dla każdej ze stron kontraktu ma miejsce dopiero z chwilą jego podpisania.
Kontrakt mogą podpisać wyłącznie odpowiednio upełnomocnieni przedstawiciele każdej ze stron.
Kontrakt może być podpisany przez 1 lub 2 osoby, o liczbie podpisów decydują przepisy prawa handlowego, statuty przedsiębiorstw, przepisy o przedsiębiorstwach handlowych.

Na podstawie kontraktu sprzedawca:
stawia towar do dyspozycji nabywcy w miejscu, czasie i sposób określony w kontrakcie,
stawia dokumenty niezbędne do otrzymania zapłaty,
oczekuje od nabywcy postępowania, wynikającego z treści kontraktu.

Bibliografia
ą
Kontrakt jako podstawowy dokument transakcji eksportowej
Kontrakt jest wynikiem kompromisu osiągniętego w drodze negocjacji. Sporządzony jest w formie pisemnej, pod rygorem jego nieważności. Określa on prawa i obowiązki sprzedawcy i nabywcy, stanowi podstawę do egzekucji tych praw przez obie strony. Kontrakt oznacza przeniesienie prawa własności do określonej rzeczy z eksportera na importera, w zamian za zapłatę określonej ceny na warunkach określonych w kontrakcie.

Na podstawie kontraktu nabywca:
przygotowuje instrukcje wysyłkowe i przesyła je sprzedawcy,
uruchamia środki finansowe umożliwiające mu zapłatę za otrzymany towar,
odbiera towar

Gałęzie transportu

Faktura handlowa i specyfikacja towarowa, jako podstawowe dowody zgodności dostawy towaru z kontraktem.
Specyfikacja towarowa
W specyfikacji towarowej stwierdza się ilość, asortyment, sposób pakowania i znakowania towaru wysłanego do nabywcy.
Obok specyfikacji towarowej i niezależnie od niej mogą występować specyfikacje szczegółowe odnoszące się do danego opakowania, są tak zwane „packing lists”, które zawierają szczegółowe specyfikacje zawartości danego opakowania i są do niego załączone, a także, na życzenie odbiorcy zagranicznego, dołączone do specyfikacji handlowych.
Dokumenty przewozowe i spedytorskie, jako dowód wykonania dostawy zgodnie
z warunkami kontraktu.
TRANSPORT
MORSKI

TRANSPORT
KOLEJOWY

TRANSPORT
SAMOCHODOWY

TRANSPORT POWIETRZNY

Konosament morski

COTIF
SMGS

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy

Konosament morski
zaliczany jest do dokumentów zaliczanych do papierów wartościowych

jest najważniejszym dokumentem przewozowym w transporcie morskim
jest potwierdzeniem przewoźnika, że przyjął towar do przewozu i zobowiązaniem, ze towar ten wyda w porcie przeznaczenia osobie wskazanej w konosamencie
oznacza nieodwołalne wysłanie towaru pod wskazany adres
wystawiany jest przy ładunkach niezajmujących całego statku
COTIF, SMGS
SMGS wystawiany jest przy przewozach do krajów byłego ZSRR, Mongolii i niektórych krajów Azjii oraz dawnych członków RWPG; wystawiany jest w języku kraju nadania z tłumaczeniem go na język rosyjski/niemiecki
szerokie zastosowanie ma natomiast międzynarodowy list przewozowy CIM wystawiony na podstawie załącznika B do konwencji COTIF z 1980 r.; międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM wypełniany jest w języku kraju nadania z tłumaczeniem go na język francuski/niemiecki/włoski

oryginał międzynarodowego listu przewozowego – otrzymuje odbiorca towaru wraz z towarem – ten egzemplarz listu towarzyszy ładunkowi aż do miejsca przeznaczenia
wtórnik międzynarodowego kolejowego listu przewozowego – otrzymuje nadawca przesyłki, stanowi on dowód nadania przesyłki; wtórnik umożliwia dostawcy i odbiorcy dysponowanie przesyłką

Dla obrotu międzynarodowego znaczenie mają tylko 2 egzemplarze tych listów:
Miedzynarodowy samochodowy list przewozowy
wystawiany jest na podstawie konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym towarów z 1956 r. (CMR)
stanowi on dla eksportera dowód zawarcia umowy między nim a przewoźnikiem na przewóz towaru do wskazanego na liście przewozowym miejsca przeznaczenia
zawiera także potwierdzenie przyjęcia towaru przez przewoźnika do przewozu na określonym w nim warunkach i zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia towaru odbiorcy w miejscu przeznaczenia

Miedzynarodowy lotniczy list przewozowy
oparty jest o przepisy konwencji warszawskiej z 1929 r. z późniejszymi zmianami, a formularz tego listu ustalony został przez IATA
IATA składa się z 9 egzemplarzy, z których 3 są oryginałami przeznaczonymi dla odbiorcy, nadawcy i przewoźnika, pozostałe kopie przeznaczone są do celów technicznych i rozliczeniowych
stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na przewóz towarów i warunków, na jakich ma się odbywać
stanowi zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia i wydania go osobie wskazanej w liście

Dokumenty spedytorskie
Zaświadczenie spedytora
spedytor stwierdza, że przyjął opisany w nim towar w dobrym stanie i kondycji z nieodwołalnym poleceniem wysłania go do wskazanego w nim odbiorcy lub zatrzymania go do dyspozycji wymienionego w nim odbiorcy
eksporter jako nadawca przesyłki może anulować lub zmienić przekazane spedytorowi zlecenie tylko wtedy, gdy przedstawi mu oryginał dokumentu FIATA FCR i pod warunkiem, że spedytor jest jeszcze w posiadaniu przesyłki i nie zawiadomił o jej nadejściu odbiorcy
interes importera chroni tu zasada, że eksporter nie może dysponować towarem, gdy nie dysponuje oryginałem dokumentu FIATA FCR

Spedytorskie zaswiadczenie transportowe
wydawane eksporterowi w momencie przyjęcia przez spedytora towaru do wysyłki
wystawiając to zaświadczenie spedytor przyjmuje w stosunku do eksportera odpowiedzialność za wydanie towaru odbiorcy w miejscu przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksportera

Konosament spedytorski dla przewozów kombinowanych
wystawiony jest przez spedytorów zarówno przy przewozach spedycyjnych jak i kontenerowych
jest dokumentem zbywalnym o ile został wystawiony na zlecenie lub na okaziciela i nie zawiera nadruku „not negotiable”
spedytor wystawiając ten konosament bierze na się pełną odpowiedzialność za towar, przebieg transportu, przewoźników oraz wszystkie inne osoby zaangażowane przez niego w procesie transportowym, a także za zagubienie lub uszkodzenie towaru w czasie przewozu

Spedytorski kwit skladowy
czyli FIATA FWR, ma zastosowanie przy składowaniu towarów przez spedytorów
zawiera w treści opis towaru, ilość i wartość oraz stan, postanowienia dot. zmiany osoby cuprawnionej do dysponowania składowanym towarem, zasad przenoszenia prawa własności do towaru oraz warunki wydania towaru osobie uprawnionej

Dokumenty wymagane przy dokonywaniu wywozowej odprawy celnej
Podstawowym dokumentem wymaganym dla dokonania wywozowej odprawy celnej jest
wniosek o wszczęcie postępowania celnego SAD. Do wniosku tego należy dołączyć:
fakturę handlową
specyfikację towarową
pozwolenie na wywóz (jeśli jest wymagane)
dokument przewozowy do wglądu (jeśli w danym rodzaju transportu występuje)
zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu wywozu statystycznego nr identyfikacyjnego
pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia towaru do wywozowej odprawy celnej
dowód poprzedniej odprawy celnej, gdy towar podlegał poprzednio odprawie celnej dokonanej przez polska administrację celną
wniosek o zwrot cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i następnie zużytych przy wyrobie towarów eksportowych wraz z wymaganymi do niego załącznikami

Formularz SAD

służy do zgłoszenia towarów klasyfikowanych w jednej pozycji taryfy celnej i pochodzących z innego kraju.
Zestaw SAD składa się z formularza SAD i formularzy SAD BIS.
Zestaw SAD

służy do zgłoszenia wielu towarów klasyfikowanych w wielu pozycjach towarowych lub pochodzących z wielu krajów.
Zestaw SAD Specyfikacja
składa się z formularza SAD i formularza SAD Specyfikacja i ma zastosowanie w przypadku zgłoszenia towarów klasyfikowanych w wielu pozycjach taryfowych lub pochodzących z innych krajów

Dokumentacja statystyczna przedsiebiorstw - Intrastat
System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega każdy fizyczny przepływ towarów UE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary UE, które są wysyłane z Francji bezpośrednio do Niemiec, muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT w obu tych krajach).
Przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego jest traktowany jako obrót handlowy będący przedmiotem zainteresowania systemu INTRASTAT także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (np. towary, które są wysyłane z Niemiec do Włoch i przekraczają - bez przepakowania i rozładunku - granice Szwajcarii, muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT w Niemczech i we Włoszech).
Każdy wewnątrz wspólnotowy przepływ towaru jest
rejestrowany, jako:
wywóz towarów – wówczas, gdy rejestracji
dokonuje państwo członkowskie
wysyłające towary oraz
przywóz towarów – wtedy, gdy rejestracji dokonuje
państwo członkowskie
otrzymujące ten sam towar.
Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlegają następujące
towary i przepływy towarów:
· zakupione i sprzedane,
· transferowane w ramach tej samej osoby prawnej,
· przetwarzane lub uszlachetniane,
· zainstalowane lub użyte w konstrukcjach,
· dostarczane bezpłatnie,
· realizowane na podstawie leasingu finansowego
Faktura
Rodzaje faktur
faktura VAT - to rodzaj faktury najczęściej występujący, objęta została podatkiem VAT o wysokości: 0%, 3%, 6%, 7%, 19%, 22% . Ten rodzaj faktury obowiązuje podmioty gospodarcze zobowiązane do rozliczania się z podatkiem VAT
faktura zaliczkowa – wiąże się z nią faktura końcowa, są wystawiane w przypadku otrzymania przez firmę zaliczki na poczet danego towaru lub usługi. Wystawiona faktura zaliczkowa trafia jedynie do ewidencji VAT sprzedaży. Wartość netto zostaje rozliczona z fakturą końcową
faktur RR – wystawiane w chwili nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, którym jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku. Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7%.  Jest to jedyny rodzaj faktury, o który należy pamiętać, iż musi zostać podpisany przez rolnika.
f
aktura VAT marża – podstawą opodatkowania jest marża rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą należności, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku.
faktura eksportowa – udokumentowanie transakcji międzynarodowych wystawia się je dla klientów zagranicznych, pod warunkiem, że płatnik VAT(zagraniczny) nie jest zarejestrowany w naszym kraju. Na fakturze musi być zamieszczony numer NIP UE
faktura pro-forma – występuje w obrocie gospodarczym. Wystawia się  w celu wpłacenia zaliczki w związku z realizacją umowy czy realizacją zlecenia. Stanowi zapowiedź do wystawionej w przyszłości faktury VAT- nie jest dokumentem księgowym
faktura VAT MP – przeznaczona jest dla tzw. małych podatników.

Elementy faktury
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, faktura taka powinna zawierać przynajmniej:
nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP
datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu
napis Faktura VAT oraz numer kolejny faktury
nazwę towaru lub usługi (przedmiotu transakcji)
jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
stawki podatku
sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto) wyrażoną cyframi
Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach. Obecnie nie obowiązuje już rozróżnienie na „oryginał” i „kopię” faktury.
Tradycyjnie faktura wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura).

Przyklad umowy kupna - sprzedazy
1. Podstawowa dokumentacja transakcji eksportowej i importowej E. Karasiński, EKORNO Łódź 1993
2. Organizacja i technika handlu zagranicznego, K. Białecki, Z. Kamiński, H. Wojciechowski, PWE Warszawa 1989
3. http://www.een.org.pl
4. http://www.ctfsbp.eu

Plan prezentacji
1. Kontrakt
2. Faktura handlowa i specyfikacja towarowa.
3. Dokumenty przewozowe i zpedytorskie
a) konosament morski
b) COTIF, SMGS
c) międzynarodowy samochodowy list przweozowy
d) międzynarodowy lotniczy list przewozowy
4. Dokumenty spedytorskie
a) zaświadczenie spedytora
b) spedytorskie zaświadczenie transportowe
c) konosament spedytorski dla przwozów
kombinowanych
d) spedytorski kwit składowy
5. Dokumenty wymagane przu dokonywaniu wywozowej
odprawy celnej
a) SAD
6. Dokumentacja statystyczna przedsiębiorstw
a) Intrastat
7. Faktura
a)rodzaje faktur
b) elementy faktury
Full transcript