Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar

No description
by

filiz ikibaş

on 3 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar
TEŞEKKÜRLER Biçimsel olmayan organizasyonun etkileri, amaçlarına ve üyelerin biçimsel organizasyon ile ilişkilerine göre değişik boyutlar kazanır. Yapıcı amaçlar peşinde ve üyelerinin biçimsel yapıyı desteklediği bir biçimsel olmayan organizasyonun olumlu etkileri baskındır.

Yönetimi desteklemeyen görüşlerin yoğunlaştığı gruplar ise, yöneticiler için önemli sorunlar yaratabilir. Güç sahibi olmak kişiye, yönetebilme yeteneğini kazandırır.
Grubun amaçlarıyla ilgili konularda, diğer üyelerden daha olumlu özelliklere sahip olan kişi gücü de elinde tutar.

Biçimsel olmayan gruplarda üyeler, grubun üyesi olmayı sürdürmek için lidere ve kararlarına isteyerek uyarlar.
Dikey tür biçimsel olmayan gruplarda, liderin biçimsel hiyerarşiden doğan bir gizli gücü de vardır. Bir grup içinde bir tek lider her konuda izlenebileceği gibi, farklı amaçlar için farklı liderler izlenebilir.
Toplumsal ilişkilerde öncülük eden bir kişi, aynı grup içinde bilimsel konularda bir başkasının liderliğini benimseyebilir. Benzer biçimde, bir grubun liderliğini üstlenen bir kişi, bir başka grupta izleyen üye olabilir.
Biçimsel olmayan grup liderinin, biçimsel yöneticilerin sahip olduğu gibi, yetkisi yani emir verebilme hakkı yoktur.
Ancak güç sahibidir. Sosyogramı okuyacak yönetici, kendine bağlı çalışanlar arasındaki olumlu ve olumsuz ilişkileri öğrenebilir.
Çeşitli faaliyetlerde uyum içinde çalışabilecek ya da birlikte verimli olamayacak astları saptayabilir.
Üyeler arasındaki hoşnutsuzluklar, biçimsel faaliyetleri etkiliyorsa, bunları belirleyerek gerekli önlemleri alabilir.
Daha da önemlisi, sosyogram, biçimsel olmayan grupların içine sızabilmede ve onları amaçlara yöneltmede birer araç olarak kullanılabilir. SOSYOGRAMIN YÖNETİCİLER İÇİN
TAŞIDIĞI ÖNEM Grupların yapısını öğrenebilmek için kullanılan bilimsel araçlardan biri sosyogramdır.
Sosyogram, 1960’lı yıllarda J.L. Moreno tarafından geliştirilmiş ve günümüzde de kullanılan bir araçtır.
Gözlem yöntemine göre daha uzun bir çalışma gerektirir.
Belirlenen grubun üyelerine, birbiri hakkındaki görüşleri, duyguları, kimlerle çalışıp kimlerle çalışmak istemedikleri sorulur. Rol kavramı, bir grup içindeki bireylerin birbirinden beklentilerine uygun olarak girdikleri tutum ve davranış biçimini ifade eder.
Biçimsel olmayan bir grup içinde, üyeleri birbirinden farklı roller üstlenmiştir. Bazı üyeler grubu amaçlarına ulaştırmada yönlendirici, diğerleri izleyici durumundadır.
Grup içindeki roller, üyelerin birbiri ile ilişkileri açısından önemlidir. Yöneticiler biçimsel olmayan grup içindeki rolleri ve üyelerin karşılıklı ilişkilerin niteliğini öğrenmeye çalışmalıdır. GRUP İÇİNDE ROLLER VE
KARŞILIKLI İLİŞKİLER İlk aşamada, grup üyeleri ilk kez bir araya geliyor, karşılıklı olarak, benimsenen ve benimsenmeyen davranışlar, düşünceler ortaya konulur ve değerlendirme yapılır.
İkinci aşamada, değerlendirme süreci devam eder ve sonucunda görüş ayrılıkları belirir. Grubun amaçları, öncelikleri, davranış biçimleri konusunda farklı görüşler ortaya çıkar. Grup içinde karşıt olanlar ortaya çıkar. Bu aşamada çoğunlukla uzlaşma sağlayacak biçimsel olmayan liderler kazanılır. BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYONUN OLUŞUM SÜRECİ Biçimsel olmayan gruplar daha önce de belirtildiği gibi kendiliğinden ancak belli bir süreç içinde oluşur.

Biçimsel olmayan grupların oluşumu dört aşamadan geçer.

Bunlar:
Biçim kazanma
Kaynaşma
Norm belirleme
Faaliyet Organizasyonun biçimsel olmayan yönü, buzdağının suyun altındaki kısmına benzetilebilir: açıkça görülemeyen, boyutları belirlenemeyen, olumlu veya olumsuz etkileri tam olarak bilinmeyen ve asıl üzerinde durulması gereken kısımdır.

Bu nitelikleri nedeniyle, biçimsel olmayan organizasyonu oluşturan biçimsel olmayan ilişkiler ile biçimsel olmayan gruplar ve bunların yapısı ve amaçları iyi öğrenilmelidir. Biçimsel organizasyon ile biçimsel olmayan organizasyon birlikte bir buzdağı gibidir.

Biçimsel organizasyonun yapısı, ilişkiler, yetki ve sorumluluklar buzdağının su üzerinde görülebilen kısmı gibi açıktır. ÖRGÜTSEL BUZDAĞI Her biçimsel organizasyonun içinde bir biçimsel olmayan organizasyon vardır.
Biçimsel olmayan organizasyon en az bir, çoğu zaman birden fazla biçimsel olmayan gruptan oluşur.
Biçimsel organizasyonun boyutları ve niteliklerine bağlı olarak, biçimsel olmayan organizasyonun yetki boyutları ve içerdiği biçimsel olmayan grupların sayısı değişir. BİÇİMSEL VE
BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI Organizasyonlarda biçimsel yapının ve biçimsel ilişkilerin dışına çıkılmasında, biçimsel olmayan ilişkilerin etkisi vardır. Yani her biçimsel organizasyonda ikili bir faaliyet yapısı vardır.
Bir tarafta yöneticilerin belirlediği ilke, politika, yetki ve sorumluluk ilişkileri ile biçimsel faaliyet yapısı,
diğer tarafta organizasyon üyelerinin birbiriyle etkileşimi sonucunda oluşan biçimsel olmayan organizasyondur. Biçimsel organizasyon komuta birimleri, emir-komuta ilişkilerini,
hiyerarşik basamakları,
biçimsel çalışma ekiplerini kapsar.

Biçimsel organizasyonu ve biçimsel çevreyi yöneticiler şekillendirir.
Ancak her zaman, yöneticilerin belirlediği biçimsel çerçevenin dışına çıkılması söz konusu olabilir. BİÇİMSEL ORGANiZASYON
İLE
BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYON
İLİŞKİSİ İşletme çevresinde oluşan ve sürekliliğini koruyan biçimsel olmayan gruplar biçimsel örgüt yapısını etkiler.
Bu tür gruplar biçimsel grupların işleyişini güçlendirebildiği gibi, bu grupların amaçlarına ulaşmasını engelleyebilir.
Bu anlamda, günümüz işletmelerinde biçimsel olmayan grupların varlığı kabul edilmeli, işletmenin etkinliği ve devamı için bu grupların amaçları örgüt amaçlarıyla bağdaştırılmalıdır. Karma gruplarda, farklı hiyerarşik düzeylerden ve farklı çalışma alanlarındanolanlar bir araya gelir.
Biçimsel organizasyon içinde birbiri ile çalışma ilişkisi olmayan bireylerin biçimsel olmayan gruplar içinde buluşması, yine iş dışında ortak noktalarının olmasından kaynaklanır.
Karma gruplar bize biçimsel olmayan organizasyonun, biçimsel organizasyonun herhangi bir noktasında,
değişik hiyerarşik düzeylerde etkili olabilecegini gösterir. 3. KARMA GRUPLAR Biçimsel organizasyonun, aynı hiyerarşik düzeyinden bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan gruplardır.
Bu tür biçimsel olmayan grup üyeleri yönetici ve yönetilen olabilir.
Üretim, pazarlama, finans bölümlerinin yöneticileri ya da çalışanları, biçimsel iş ilişkilerinin ötesinde işletme içinde veya dışında toplanıp çeşitli etkinliklerde bulunabilirler. 2. YATAY GRUPLAR Biçimsel kanallardan üstlere yansımayan olumlu ya da olumsuz konular, bu yolla üst basamaklara iletilir.

Akıllı yöneticiler, biçimsel olmayan dikey grupları, biçimsel organizasyonun etkinliğini arttıran birer araç olarak kullanabilir.

Ancak bu tür biçimsel olmayan ilişkiler, ast-üst arasındaki biçimsel ve hiyerarşik çalışma düzenini bozmamalıdır. Biçimsel olmayan gruplar değişik ölçüler temel alınarak gruplandırılabilir.
Oluşma etkenleri ya da bulunulan hiyerarşik basamak ölçü alınabilir.
Aşağıdaki gruplandırma, biçimsel olmayan grupların ortaya çıkardığı örgütsel basamakları ölçü almaktadır:

Dikey Gruplar
Yatay Gruplar
Karma Gruplar BİÇİMSEL OLMAYAN GRUP TÜRLERİ Biçimsel olmayan ilişkilerin ve grupların varlığı, içinde bulunulan biçimsel organizasyonun amaçlarına zarar vermeyecek boyutlarda olmalıdır. Bunu sağlamak için yöneticilerde biçimsel olmayan organizasyonun varlığını baskıcı olmayan biçimde gözleyebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Bir işletme örgütü içerisinde biçimsel olmayan grupların ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerin başında aynı işi yapanların birbirlerini etkilemeleri, ortak sorunları paylaşmaları, iş yerinde birbirine yakın oturan kişilerin veya belirli bir bilgiyi birlikte uygulayan kişilerin benzer duyguları paylaşmaları gelir.

Ayrıca biçimsel örgüt yapısı içinde bir yöneticiye karşı ortak tutuma sahip kişiler de bu tip bir örgüt oluştururlar. Genellikle biçimsel grup kapsamında, grup üyelerinin kişisel gereksinmelerini doyurmaya ve düşünsel, davranışsal ve daha çok duygusal beklentilerini karşılamaya dönük olarak kurulan altyapılardır. Her biçimsel grup içinde biçimsel olmayan bir grup vardır. Çünkü biçimsel gruplar iletişim yapısı ve normları ile grup üyelerinin özgürlüklerini oldukça sınırlarlar ve grup üyelerinin bireysel gereksinmelerini tam olarak karşılayamazlar BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLAR 21. yüzyıl işletmecilik anlayışı, biçimsel organizasyonun önemini yadsımamaktadır

Ancak, işletmelerin hedeflerine ulaşması için gerekli temel unsur öncelik kazanır: insan ve onunla birlikte ortaya çıkan biçimsel olmayan organizasyon. Normlar, bir grubun tüm üyelerince kabul edilen davranış standartlarıdır. Grup üyeleri için yol göstericidir.
Belirli koşullar altında uygun olan ve olmayan davranışları belirler.
Üyelerin birbiriyle ilişkileri giyim tarzı çalışma yoğunluğu, eğlenme tarzı, işe geliş-gidiş saatleri grup normlarına birkaç örnektir.
Biçimsel olmayan grupların üyeleri için belirlediği normlar, üyelerin biçimsel organizasyona yönelik tutum ve davranışlarını etkiler. Biçimsel grubun lideri: biçimsel organizasyonun yöneticisidir.
Örgüt içinde ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş bir grup üyesi durumundadır.

Biçimsel grup liderinin grup üyelerinin tamamı tarafından kabulü gerekmez. Lideri benimsemeseler bile liderliğini kabul etmek ve yönetsel otoriteye göre davranışlarını ayarlamak zorundalardır. Amaçları açıkca belli olup,
bu amaçlara uygun olarak oluşmuş ve örgütlenmiş gruplar biçimsel gruplardır.

Grup içindeki roller ve görevler bir norma bağlanmıştır ve grubun örgütsel yapısını bir tablo üzerinde şematik olarak gostermek mümkündür. BİÇİMSEL GRUPLAR GRUP AYRIMI Grup üyelerinin aralarındaki ilişkilerin yapısı ve etkileşim düzeyi grupların dış görünümlerine yansır ve onları diğer gruplardan ayırır.
Bu anlamda gruplar;
Biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, birincil ve ikincil gruplar
ve
iş dışı gruplar
olarak sınıflandırılabilir. GRUP AYRIMI Eğer grup içinde beklentilerine karşılık bulamazsa, grubun kötülüğüne çalışacak, grup çalışmalarına yetenek ve hünerlerini kattıkça grup içinde bir anlam taşıdığını hissedecektir. Bu ise kişinin kendine olan güvenini artıracaktır.
Çalışmamak, grubu bölmek, huzursuzluk yaratmak, gruptan ayrılmak gibi hislere kapılır.
Aynı zamanda grup tarafından beğenilmeyen üye, gruptan dışlanma, tehdit edilme ve en sonunda gruptan çıkartılma gibi davranışlarla karşılaşır. Kişi grubun üyesi haline geldiğinde davranışlarında önemli değişiklikler göze çarpacaktır.

Diğer üyelerin diliyle konuşmaya başlayacak,
grubun amaçlarını benimseyecektir.

Grup adına sorumluluk alacaktır.

Kişi grup içinde önemsenmesini, çalışmalarına değer verilmesini ister. 1. Grup üyeleri birbirleriyle iletişim halinde olmalıdır.

2. Belirli bir amaç dogrultusunda bir araya gelmiş olmalıdırlar. Grubun bir amacı olmalıdır. GRUP KAVRAMININ
İKİ TEMEL ÖZELLİĞİ Biçimsel ve biçimsel olmayan organizasyonlar birbirinin içindedir. Buzdağından hatırlanacağı gibi bir bütünün parçalarıdır.

Biçimsel olmayan organizasyon insanların gereksinmelerini karşılar, buna karşılık biçimsel organizasyon üzerinde de bir takım etkilere sahiptir. BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYONUN
ETKİLERİ Biçimsel olmayan organizasyonlar pek çok açıdan biçimsel organizasyonlara benzer. Nasıl biçimsel organizasyonu yönetecek, denetleyecek yönetici kişilere gereksinme varsa, biçimsel olmayan organizasyonlarda da aynı işlevi görecek liderler ortaya çıkar.
Liderliğin kazanılması kendi çabaları ile veya diğer grup üyelerinin zorlaması ile gerçekleşebilir. Özellikle amaçları belirgin biçimsel olmayan bir lidere gereksinme duyulur. GRUP LİDERLİĞİ Yöneticinin sahip olması gereken özelliklerinden biri, gözlem yeteneğidir.
Astlarını ve çalışma arkadaşlarını, değişik koşullar altında, hissettirmeden ve baskı unsuru olmadan izleyebilir.
Ancak bu, her koşulda geçerli olabilecek ve net sonuçlar verebilecek bir yöntem değildir. YÖNETİCİ
GRUP ÜYELERİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİ NASIL ÖĞRENEBİLİR? Biçimsel olmayan grupların varlığını sürdürmesini ve amaçlarını gerçekleştirmesini sağlayan birkaç önemli unsur vardır.
Bunlar aynı zamanda, grupların yapısını ve faaliyet biçimini ortaya koyar.
Biçimsel olmayan grupların varlığında etkili olan bu unsurlar: Normlar, grup içinde roller ve karşılıklı ilişkiler ve grup liderliği olarak sıralanabilir. BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLARIN
İÇİNDEKİ UNSURLAR Üçüncü aşamada, grup içinde uzlaşma ortamı sağlanır, gruba uyum sağlayanlar dışlanır ya da kendisi ayrılır. Kalan üyeler arasında, grubun fonksiyonları, normları ya da davranış biçimi, üyelerin rolleri ve sorumlulukları konusunda görüş birliğine varılır.
Son aşamada, grup belirlenen çerçevede ve amaçları yönünde faaliyete geçer. Dayanışma, bilgi edinme, yemekli toplantılar, sorunları tartışma gibi.
Biçimsel olmayan grupların varlığı, üyeler gruba tutunduğu sürece devam eder. BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYONUN
OLUŞUM SÜRECİ BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLARIN
GELİŞİMİ ÖRGÜTSEL BUZDAĞI BİÇİMSEL VE BİÇİMSEL OLMAYAN
ORGANİZASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLARI OLUŞTURAN ETKENLER Biçimsel grubun haberleşme ilişkisinin dışında gelişir.
İletişim yüz yüzedir ve zamanlı değildir. Belirli bir şekli yoktur.
Grup üyelerinin istediği zaman ve grup amaçları gerektirdiği doğrultuda iletişim gerçekleşir.
Biçimsel olmayan gruplar zaman içinde kendilerine has özel haberleşme yöntemleri geliştirebilirler. BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLARDA İLETİŞİM Yetkilinin tayini ile değil kişilik gücüyle kazanılır.
Lider grup üyelerince benimsenen kişidir. Resmi emir ve kumanda zincirine bağlı olarak gelişmezler.
Bu tip gruplarda liderle üyeler arasında sürekli bir ilişki vardır.
Lider grubun ortak amaçlarını geliştirir, grup üyelerinin tatminine olanak sağlar. Biçimsel olmayan grubun oluşma aşamasında tüm grup üyelerinin lider olma şansı eşittir. Ancak biçimsel olmayan grubun amacına, grup üyelerinden bazıları daha yakındır. Bu kişi biçimsel olmayan grubun lideri olacaktır. BiÇiMSEL OLMAYAN ÖRGÜTLERDE
GRUP LiDERLiĞi Yatay biçimsel olmayan grupların belirgin niteliği, biçimsel çalışma ilişkilerini destekleyici olmasıdır. Bu tür ilişkiler, dikey biçimsel olmayan ilişkilere göre daha kolay ve kendiliğinden bir süreç içinde ortaya çıkar.
Dikey biçimsel olmayan gruplarda, insiyatif daha çok üstlerin elinde gibidir. Yatay gruplarda ise üyeler daha rahattır, tartışma yada sohbetler daha esnek bir ortamda sürdürülür.
Yatay grupların oluşmasında en önemli etken, üyeleri değişik açıdan benzerliklere sahip olmasıdır Biçimsel olmayan organizasyon: değişik amaçlı biçimsel olmayan ilişkilerden ve gruplardan oluşur.
 
Biçimsel olmayan ilişkiler çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Bu nedenler ortaya çıktığında insanlar bir araya gelerek biçimsel olmayan grupları oluştururlar. BİÇİMSEL OLMAYAN
ORGANiZASYON YAPISI Biçimsel yapı işletmenin hedeflerine ulaşması için gerekli alt yapıyı hazırlar.
Birimlerin oluşturulması, yönetim kadrolarının hazırlanması yetki ve sorumluluk ilişkilerinin belirlenmesi, faaliyetlerin sürdürülmesi için gereken iletişim kanallarının işletilmesi,
kısaca emir - komuta düzeninin kurulması biçimsel organizasyon yapısı ile sağlanır. BİÇİMSEL ORGANİZASYON
VE İŞLEMLERİN ÖNEMİ Örgütsel yapı normatif kurallar topluluğuna bağlıdır.
Grup üyelerinin gerçekleştirecekleri davranışlar ve bu davranışları sınırlayan kurallar belirlenmiştir.

Roller ve görevler bir norma bağlanmıştır ve örgütün oluşumuyla belirlenen bu kurallar tüm çalışanlar tarafından önceden bilinmektedir. GRUP NORMLARI Biçimsel grup, bir örgütleyicinin
(sahip veya profesyonel yönetici) tespit ettiği amaç doğrultusunda ve bu örgütleyicinin bulunduğu sisteme bağlı olarak ortaya çıkar.

Örgütleyici öncelikle biçimsel grubun amaçlarını tespit edecek, bu amaca ulaşmak için organizasyonel yapıyı belirleyecektir.
Ayrıca biçimsel grubu; Yasal ve bireysel yetki altında belirli bir sonuca ulaşmak yada verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan grup olarak tanımlayabiliriz. Genel olarak insanlar bir gruba ait olma ihtiyacı duyarlar. Bu psikolojik bir istektir.
Fakat kişi bir grubun sadece üye kartını istemez, grubun gerçek bir parçası olmayı arzular.
Gruba ait olmak için, grubundaki iyi kabulu ve kiminin de grubun diğer uyelerini kabullenmesi gerekir.
Kişi, grup üyeleri tarafından kabul görünce kendine güveni artacaktır ve sorumluluk yüklenmeye
başlayacaktır.
Hareketlerini grup normlarına göre ayarlayacaktır.
(İnsanlar Niçin Bir Guruba Katılırlar) Ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşanların aralarında çeşitli rol farklılaşması gerçekleştiren,
ortak bir amacı paylaşan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan
sosyal bir olgudur. GRUP Adem Erdem Ayşegül Arıcan
Hazım Türkyılmaz Zakir Değirmenci

Danışman
Prof.Dr. Mehmet Yeşiltaş BİÇİMSEL VE BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLAR BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYONUN BİÇİMSEL ORGANİZASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bu yöntem, grup içindeki karşılıklı davranışların, üyelerin birbirleri hakkındaki, düşüncelerinin bir sonucu olduğu yolundaki görüşe dayanır.
Üyelerin her biri ile soru-cevap çalışması yapıldıktan sonra şekilde görülen sosyogram elde edilir.
Biçimsel organizasyon içindeki yetki ve sorumluluk ilişkileri, organizasyon şemalarında gösterilir. Sosyogram ise, biçimsel olmayan organizasyon içinde, grup üyelerinin karşılıklı etkileşimlerini gösterir.
Biçimsel organizasyon ile bir bütün olduğu düşünüldüğünde, sosyogram organizasyon şemalarında görülmeyen bilgileri içerir ve onları tamamlayıcıdır. YÖNETİCİ
GRUP ÜYELERİ ARSINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİ NASIL ÖĞRENEBİLİR? Biçimsel olamayan dikey gruplar, biçimsel organizasyonun farklı hiyerarşik basamaklarından bireylerin bir araya geldiği gruplardır.
Bu gruplar genellikle aynı çalışma alanındaki bireyleri, ast-üst ilişkilerini kapsar.
Bu tür ilişkiler sayesinde üstler, daha alt basamakların kendilerine ilişkin görüşleri hakkında bilgi edinebilir. 1. DİKEY GRUPLAR İşletmelerde biçimsel olmayan grupların varlığı önlenemez. İnsanların çeşitli gereksinmelerine dayanarak bir araya gelmesi kaçınılmaz bir davranıştır.
Yöneticiler biçimsel olmayan davranışları önlemek yerine, öncelikle bu ilişkilerin hangi amaç ve gereksinmelere dayandığını öğrenmelidir. Bunlar arasında işletmeyi ve çalışanları olumsuz etkileyen ilişkiler varsa, yönetici bunların üzerinde durmamalı ve mümkünse önlemeye çalışmalıdır. BİÇİMSEL OLMAYAN GRUPLAR SOSYOGRAM ÖRNEĞİ GRUP ÇEŞİTLERİ GRUBUN OLUŞMA NEDENLERİ SOSYOGRAM Biçimsel gruplar belli ekonomik, toplumsal ve siyasal hedefleri yerine getirmek için oluşturulmuş ikincil gruplardır. http://education-portal.com/academy/lesson/characteristics-of-informal-organizations-the-grapevine-informal-groups.html Fatih Üniversitesi MBA Programı
Full transcript