Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Araştırma Türleri ve Süreci (Survey Tekniği)

No description
by

Nazmi Bayköse

on 6 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Araştırma Türleri ve Süreci (Survey Tekniği)

Araştırma Türleri ve Süreci (Survey Tekniği)
Bu bölümde çok yaygın bir kullanıma sahip olan Survey tekniği aşamalarıyla anlatılmaktadır.Alan araştırması, tarama yöntemi, saha araştırması veya survey kavramları altında açıklanmaktadır. Buna betimsel araştırma da denilir.
Survey Tekniğinin Tarihçesi
İlk bilimsel survey 1912 yılında İngilterede Bowley tarafından yürütülmüştür (Kuş, 2012). Surveyin kökleri aslında çok daha eski olup 17. 18. Ve 19. Yüzyılda sadece sayım yapmanın ötesinde yaşam ölüm hastalık ve sağlık gibi konularda raporlar tutan idealist ‘’amatörler’’ e kadar dayanmaktadır.
Modern survey metodlarının üç temel yönünün geliştirildiği yıllar 1930 lu yıllardır.

Örnekleme
Veri toplama
Veri analizi

1950 lerde ilk bilimsel yüz yüze görüşmeler yapılmış, 1970 lerde telefon görüşmesi ilkkez tanıtılmış ve posta-survey metodları güncellenmiştir. Bunu 1980-90 larda bilgisayar destekli görüşme ve elektronik surveyler izlemiştir.

Survey metodu avrupada tasarlanmış ve doğmuş olmasına rağmen Birleşik Devletlerde geliştirilmiştir. Booth’dan esinlenerek Jane Adams, Hull House projesini Chicago’da başlatmıştır.

Bu amerikadaki Sosyal Survey Hareketinin başlangıcıdır. Ancak bu sıralarda ekonomik kriz ve fonsuzluk otuzlardaki bu harekete son vermiştir. Ancak bu sırada hükümet survey verisini kullanmaya başlamıştır. Tüketici Pazar araştırmaları ve ‘’kamuoyu yoklamaları’’

Survey metodu zamanla yüz yüze görüşme anlamına gelmeye başlamıştır. Ellilerin sonu geldiğinde gelişmesini hızlandıran survey method’u üzerine ilk elkitapları ortaya çıkmıştır. Bunlara soru sorma sanatı (Payne, 1951), sosyal araştırmada görüşme (Hymani 1954), Görüşmenin Dinamikleri (Khan ve Cannell, 1957) gibi çalışmalar örnek gösterile bilir.
Bu ilerleyen süreçlerde tutumları ve fikirleri ölçmek üzere standardize edilmiş olan araçlara gereksinim duyulmuştur. Thurston, Likert, Guttman, Cantril ve Stevens g,b, sosyal psikoloji psikometri öncüleri bilimsel ölçüm teknikleri ve ölçekler sağlamışlardır. Bu amaçlada istatistiksel teknikler gelişmiştir. Psikoloji ve zihinsel ölçümdeki bu klasik istatistiksel teknikler diğer alanlarda da kabul görmüştür
Survey endüstrisinin kaba geliri 1978 de 4 milyar dolar civarında tahmin edilmektedir. Ayrıca 1979’da Survey methodunun popülaritesi survey verisi üzerine temelllenen başlıca sosyal bilim dergilerindeki artan sayıda makalelerde de (sosyoloji için) %56 gibi bir rakama ulaşmıştır.
Surveyin Özellikleri
Survey sosyal bilimlerde yaygın kullanılan veri toplama tekniklerinden birisidir. Sosyal bilimlerde popüler bir teknik olan survey kolaylıkla hatalı yada değersiz sonuçlar üretebilir.

İyi bir survey düşünme ve çaba gerektirir. Survey teknigide her bilimsel teknik gibi uygun yada uygun olmayan şekilde kullanıla bilir. Buda yanlızca survey tekniğine değil tüm araştırma tekniklerine genellenebilir.

Surveyler kişisel ifadelere dayalı inançlar yada davranışlara ilişkin araştırma soruları için uygundur. ‘’Eğer insanların verdikleri yanıtlar değişkenleri ölçüyorsa surveyler en güçlü tekniktir.

’’ Araştırmacılar genelde surveylerde bir seferde birçok şey hakkında sosru sorarlar ve birçok değişkeni ölçerler vede tek bir surveyde birden fazla hipotezi test ederler.
Bir surveyde Şunlar hakkında sorular sorulabilir:
Davranış
Tutumlar/inançlar/Fikirler
Karakteristikler
Beklentiler
Kişisel sınırlandırma
Bilgi

Survey araştırmacıları aynı sorulara cevap veren birçok cevaplayıcıdan oluşan bir örnekleme sahiptir. Birçok değişkeni ölçerler. Çok sayıda hipotezi test eder ve geçmiş davranış, deneyim yada karakteristikler hakkındaki sorulardan zamansal çıkarımlar yaparlar.Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel tekniklerle ölçülür.
Surveylerde evren ve örneklem bulunur.Örneklemin evreni temsil etme yeteneğine büyük önem verilir. Bu nedenlede örnekleme tekikleri üzerine önemle durulur.
Survey Örneklemler
Örneklem iki türde seçilir.

Olasılıklı örneklem
Olasılıksız örneklem.
Olasılıklı örneklem Başlıca dört tipe ayrılır.

1- Tesadüfi örnekleme:
Evrendeki her bir birey örneklem için seçilme konusunda eşit şansa sahiptir.
2- Sistematik Örnekleme:
Bu tür örneklemede örneklem çerçevesinde tesadüfi olarak listelenmiş biçimler içinde 1/k oranında seçim yapılır. Araştırmacı elde etmeyi istediği örnekleme uygun olarak k’yı herhangi bir sayı olarak alabilir. Diyelim ki k=2 ise evrendeki her iki kişiden bir seçilecektir.
3- Tabakalı tesadüfi örnekleme:

Bir tabakalı örneklemde evrendeki elemanlar çakışmayan gruplara (tabaka) ayrılır. Daha sonra her bir tabaka için tesadüfi seçim yapılır. Tabakalı örneklem sıra düzenine sahşp olsun yada olmasın tüm çakışmayan gruplara uygulana bilir.

4- Kümeleme Örneklemesi:
Her bir örneklem biriminin bir toplam küme yada elemanlar olduğu basit tesadüfi örneklemeye işaret eder.
Olasılıksız Örnekleme
Gelişigüzel Örnekleme:
araştırmacı gelişigüzel olarak en yakınındakileri seçer.

Kota Örneklemesi:
Burada evren belirli özellikler çerçevesinde kotalara ayrılır. Örneklem bu kotalardan sistematik yada tesadüfi seçilebilir.
Maksatlı Örnekleme:

Sadece araştırmanın amacına uygun olan insanlar seçilir. Örneğin sadece uyuşturucu kullananlar yada şiddete maruz kalanlar. Bu örneklemin avantajı araştırmacı kendi araştırma yeteneğine ve önbilgilerine dayalı bu işlemleri yapabilir.
Kartopu Örnekleme:

Araştırmacılar tarafından giderek artan bir oranda kullanılır olmuştur. Genellikle olasılıksız örnekleme olarak kabul edilmesine rağmen bu örneklemin olasılıklı olabilmesi için bazı stratejiler geliştirilmiştir. Bu yolla örnekleme hatası tespit edilip anlamlılık testleri kullanılabilmektedir.

Kartopu örneklemede araştırmanın amacına uygun birkaç kişi belirlenir. Ardından bu kişiler vasıtasıyla örnekleme girebilecek diğer kişilere ulaşılır. Bazı araştırmalar için kartopu örneklemesi bir gereklilik olabilir. Ör; LGBT’lerle ilgili bir araştırmada. Bu konuda yapılacak bir çalışmada analiz evresi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü örneklem büyüklüğünün 30 un altına düşmesi bazı analiz yöntemleri için sorun olabilir.
Surveyin Aşamaları
Survey, bir problematik veya problemin ifadesi olan hipotez(ler)le başlar ve emprik ölçüm ve veri analizi ile biter.
Araştırmacı bir kere survey tekniğine karar verdiğinde bu süreci 2 temel adım izler:

a- araştırmanın deseni, b- veri toplama.
İlk everede araştırmacı bir araç geliştirir. Bir survey formu yada görüşme taslağı. Surveyde görüşmenin çeşitli türleri vardır. Bunlar araştırmacının seçimine göre; telefonla, postayla ve yüz yüze olabilir. Anket uygulamada cevaplayıcılar soruları kendileri okur ve kendileri cevaplar. Fakat Görüşmede görüşmeci okur ve görüşmeci cevaplayıcının cevabına göre cevabı kaydeder.
Planlama evresinden sonra araştırmacı verii toplamaya hazırdır.


Soru Formunun Hazırlanması
Temel unsur soruların amacına uygun olmasıdır. Anlaşıla bilir olmalıdır. Eger araştırmaya katılan cevaplayıcıların sosyo-kültürel düzeyleri araştırmacı ile fark arz ediyorsa araştırmacı bu konuda daha titiz olmalıdır.
Neuman soru yazmayla ilgili 10 ilke ileriye sürmüştür.
Bunlar;

1- Jargondan,argondan ve kısaltmalardan kaçınma
2- Belirsizlik karşıtlık ve anlaşmazlıktan kaçınma
3- Duygusal dil ve prestijlilikten kaçınma
4- Çift anlamlı sorulardan kaçınma
5- Yönlendirici sorulardan kaçınma
6- Cevaplayıcıların yeteneklerini aşan sorulardan kaçınma
7- Yanlış eklentilerden kaçınma
8- Gelecekle ilgili niyetleri sormaktan kaçınma
9- Çift negatif yüklü sorulardan kaçınma
10- Üst üste binmiş yada dengelenmemiş cevap kategorilerinden kaçınma.

Nicel Görüşme
Görüşme survey yürütülürken kullanılan anahtar bir veri toplama aracıdır.
Satandardize soru formları kullanılır.Ankete oranla en büyük avantajlarından birisi anketlerin geri dönmemesine rağmen görüşmede bu ihtimalin olmamasıdır. Dez avantajı ise maliyet yüksekliğidir.
Diğer bir dezavantajı ise Görüşmeci etkisidir.

Nicel Görüşme Tekniği Üzerine
Genel olarak pozitifizme dayalı yürütülmektedir. Surveylerin temel karakteristiğina bağlı olarak evren ve örnekleme dayalı yürütülür. Amaç istatistiksel analize imkan veren veriler elde etmektir. Bu sayede genellemelere varmak amaçlanır.
Survey görüşmeleri tamamen yapılaşmış bir tarzdadır.görüşmenin nasıl ve yönleneceği araştırmacı tarafından kesin bir çerçeveyle belirlenmiştir. Amaç hiçbirşeyi şansa bırakmamaktır. Fakat görüşmeciden kaynaklı hatalar birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır.Method kitaolarında bu konu üzerinde fazlaca durulur.
Buraya kadar pozitivist epistemiyoloji ve metodoloji temelinde geliştirilen survey methodu üzerinde durulmuştur.
Sorunsalı Biraz İnceleyelim
Bazı Araştırmacılar ‘’Survey Method’’ unu Anket yöntemi olarak tanımlamaktadır.

Tez Gov tr de ‘’betimsel’’ başlığında (Başlıklarda) bir tarama yaptığınızda karşınıza çıkan 25 tezin içerisinde izinli olan tezlerden hiç birinde betimsel araştırmanın tanımına raslayamıyorsunuz.

Bu tezlerin hepsininde içinde ‘’betimsel bir araştırma’’ kelimesi geçmekte iken :)

Önemli Bir Betimsel Araştırma
‘’Hastanelerde gerçekleşen doğumları cinsiyet değişkeni açısından ele alan bir araştırmada ülkemizdeki doğum yapan bireylerin tamamının kadın olduğu saptanmıştır (Fotoğrafçı ve ark., 2015) .’’
Kaynaklar
Erdoğmuş, F. U., & Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
Kuş, E. (2012). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara :Anı Yayıncılık.
Kuechler, M. (1998). The Survey Method An Indispensable Tool for Social Science Research Everywhere?. American Behavioral Scientist, 42(2), 178-200.

Neuman, W. L., & Robson, K. (2004). Basics of social research. Pearson.
Punch, K. F. (2013). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. Sage.

Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford university press.

De Vaus, D. A. (2002). Surveys in social research. Psychology Press.

Kiesler, S., & Sproull, L. S. (1986). Response effects in the electronic survey. Public Opinion Quarterly, 50(3), 402-413.

Babbie, E. R. (1973). Survey research methods (Vol. 2). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜREDERİM.
Nazmi BAYKÖSE
Full transcript