Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Program Geliştirme Yaklaşımları

Nedirler, nasıl ortaya çıkmışlardır?
by

ramazan tascioglu

on 26 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Program Geliştirme Yaklaşımları

Program Geliştirme Yaklaşımları Eğitim Programlarının Etkilendiği Akımlar 1.Daimicilik İnsanın aklını ve iradesini geliştirme, içinde yaşadığı dünyaya değil, evrensel ve değişmez gerçeğe uyumunu sağlama, aklın kurallarını doğru ve etkin kullanma, tümdengelimi işe koşma, özgür ve sorumlu olma, disiplinli çalışma,yaşamı kopya etmeme, ona hazırlanma ve entelektüel aristokrat yetiştirmeyi hedefler, öğrenme etkinliklerinde tümdengelimi kullanır, öğretmeni merkeze alır. 2.Esasicilik Kişinin toplumsallaşmasını sağlama, başat kültürel değerleri ona kazandırma, değişme ve çalışmayı önleme, kültürel mirası koruma, topluma uyum sağlama, bilgili ve becerili insanlar yetiştirmeyi hedefler ve öğrenme etkinliklerinde öğretmeni merkeze alır. Toplumun içinde bulunduğu çevre ile ilişkisi program geliştirme yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öğrenmede amaç belirli bir zamanda bireyin beceri düzeyini en üst seviyeye çıkarmaktır. Ancak hedef öğrenme düzeyinin yükseltilmesi olmasına rağmen hedefe ulaşma yolları toplumun içinde bulunduğu çevreden dolayı farklılık göstermektedir. Program geliştirmeye başta felsefe ve eğitim felsefesi onlara bağlı olarak da felsefeye bağlı ideolojiler, gizli programlar, yasal etmenler, program geliştirme politikası, tarihsel geçmiş, kültürel çoğalım, ekonomik gelişme ve gereksinmeler, ilgileri, bilgi artışı, kültürel benlik yitimi, kişisellik ve uygulamalar etki etmektedir. Bu nedenle aralarındaki ilişkiyi tanımlamak ve kurmak önemlidir. Eğitim felsefesi ile felsefe birbiriyle bağlantılıdır. Felsefe olmadan eğitimin hedefleri saptanamayacağından felsefe kaçınılmazdır. Sonuçta bir ülkede yaşayanların yaşam görüşleri, inançları, değerleri ve istemleri yani felsefeleri eğitimin hedeflerine yansır. Hedeflerin seçiminde ve hedefler arası tutarlığı sağlamada da eğitim felsefesi önemli rol oynar. Felsefe eğitim felsefesi ve eğitim üçlüsü incelendiğinde çeşitli felsefe akımlarına dayalı eğitim felsefesi akımlarının geliştiğini görmekteyiz. Eğitimciler de bu akımlardan etkilenerek, öğretmenin ya da öğrencinin daha etkin olduğu eğitim programları geliştirmişler ve programın hedeflerine ulaşmak için değişik yollar izlemişlerdir. 3.İlerlemecilik 4.YENiDEn Yapılanmacılık 5.Politeknik Eğitim 6.Varoluşçuluk Sürekli değişime açık olma, doğa ve yaşamdaki değişimi denetleyip yeniden yaratmayı sağlama, demokrasiyi yaşatma, toplumu ve bireyi dengede tutma, bilimsel yöntemi kullanma, sürekli değişen bir yaşamı temele alma, demokrat insan yetiştirme, düşünmeyi öğretme, kubaşık çalışma gibi özellikleri hedefler. Öğrenme etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alır ve öğrenmenin yaşantı yoluyla gerçekleşeceğini savunur. Dünya uygarlığı kurma, barışı ve insanların mutluluğunu sağlama, uygulama yoluyla değişimi gerçekleştirme, sevgi ve işbirliği değerlerini kazandırma, eleştirel düşünceyi kazandırma, demokratik yaşam biçimini işe koşma, yaşamı sürekli yeniden kurma, hiçbir bilgiyi mutlak kabul etmeme gibi değerleri kazandırmayı hedefler ve öğrenme etkinliklerinde uygulamaya ağırlık verir, demokratik ortamı savunur. Öğrenciler toplumu yeniden yapılandıracaklarına inandırılır ve uygulamaya etkin katılımı sağlar Sınıfları ve her türlü sömürüyü ortadan kaldırma, insanlar arasında kardeşliği, barışı, adaleti, eşitliği, mutluluğu vb. sağlama, diyalektik akıl yürütmeyi işe koşma, doğaya egemen olup onu değiştirme ve üretimde bulunma, bilginin yüzde yüz doğru olmadığı gibi değerleri temele alır. Öğrenme etkinliklerinde uygulama ve kuramı birlikte kullanır, okulu sanayi kurumu gibi ele alır, kubaşıklık bilinci oluşturmaya çalışır. İnsanın kendi kendisini yaratmasını sağlama, tek tek her insanın kendi varoluşunu gerçekleştirme, özgür eylemde bulunma, seçme ve seçtiklerinden sorumlu olma, toplumsal değerlerden kurtulma, bilgiye ulaşmada sezgiyi bazen de bilimsel yöntemi kullanma gibi değerleri temele alır. Öğrenme etkinliklerinde tek tek her öğrenci merkeze alınır. Çünkü kişi her değerin üzerindedir. Bilginin evrensel değil kişisel olduğuna inanılır. Aşırı uzmanlaşmadan kaçınılır. KONU ALANI YAKLAŞIMI İdealizm ve esasicilik eğitim felsefesine dayalı olarak gelişmiştir. Konu alanı ağırlıklı, disiplinlerin içeriği oluşturması, soru-yanıt ve anlatım tekniklerinin en çok kullanılması, öğretmenin etkin, öğrencinin edilgen,temel araç-gerecin ders kitapları olması ve niçin değil, ne sorusunun yanıtlanmaya çalışılması özellikleri olarak sıralanabilir. GENİŞ ALANI YAKLAŞIMI İdealizm ve esasici eğitim felsefesine dayalı olarak gelişen bu yaklaşımın özellikleri: konu ağırlıklı olması, disiplinler arası bağlantının içeriği oluşturması, takrir ve soru-yanıt tekniklerinin baskın olarak kullanılması, uzman ve planlayıcı öğretmene gereksinin duyulması, ders kitaplarının temel araç-gereç ve öğretmenin etkin, öğrencinin edilgen olmasıdır. ETKİNLİK İLKESİ YAKLAŞIMI Pragmatizm ve ilerlemecilik eğitim felsefesine dayalı olarak gelişen bu yaklaşımın genel özellikleri: öğrenciyi etkin kılması, içeriğin ilgi ve gereksinimlerden oluşması, öğretmenin pedagog, psikolog ve klavuz olması, esnek hacimler ve çok araç-gerece gereksinim duyulması ile kesin bir programın bulunmamasıdır TOPLUMSAL SÜREÇ YAKLAŞIMI Pragmatizm, ilerlemecilik ve yeniden inşacılık eğitim felsefelerine dayalı olarak gelişmiştir. Yaklaşımın özelikleri: öğrencinin ilgi ve yaşantıları ağırlıklı olması, bilimsel yöntem ve disiplinler arası ilişkilerin içeriği oluşturması, bilimsel yöntem ve problem çözmenin ana yöntem olması, çevreyi değiştirmeyi başarma yollarını öğrenme ve bilimsel açıklamaları yetkinleştirmeyi amaçlaması, kalıcı bilgilerin olmaması ve bireyi değişikliğe hazırlamasıdır. ÇEKİRDEK PROGRAM YAKLAŞIMI Pragmatizm ve ilerlemecilik eğitim felsefesine dayalı olarak gelişen bu yaklaşımın özellikleri:
toplumsal sorunlar ağırlıklı olması, içeriğin geniş sorunsal alanlara dayandırılması, problem çözmenin baskın yöntem olarak kullanılması, öğretmenin toplumsal bilinç, genel kültür ve disiplinlerde uzman, esnek hacimler ve fazla araç-gerecin gerekli olmasıdır
İNSANCIL(HÜMANİSTİK) YAKLAŞIM Varoluşçuluk ve varoluşçu eğitim felsefesine dayalı olarak gelişmiştir. Özellikleri: Kendini gerçekleştirme, kişinin büyümesi, bütünleşmesi ve özerklik ağırlıklı olması, insani ilişkileri ve tutumların içeriği oluşturması,grup yaklaşımı, ikililer, hayali vücut yolculuğu, merasimler ve öğretmenin hayal edilebilir durumlar yaratmasıdır TEKNOLOJİK YAKLAŞIM Diyalektik materyalizm ve politeknik eğitim felsefesine dayalı olarak gelişmiştir. Özellikleri: ürün ağırlıklı olması, içeriğin kuram ve uygulamaya dayalı olması,daha çok sanat, dil ve matematikte kullanılması, tam öğrenme modeline uygun yaklaşım kullanılmaya çalışılması, öğretmenin teknolog olması, kurs, ders kitabi vb. araç-gereç kullanılmasıdır KORELASYON DESEN YAKLAŞIMI Dersler ve konular birbirinden bağımsız değildir. Öğretmenler ders işlerken birbirleriyle ilişki kurmak zorundadırlar. Ders içerikleri de birbiriyle ilişkilendirilmelidir. KAVRAMSAL PROGRAM YAKLAŞIMI Bu yetişek Bruner’ in “Herhangi bir konuda çalışma; o çalışmayı oluşturan kavram ve genellemeleri temele almalıdır.” İlkesine dayanmaktadır. Kavramsal yetişek, bilimler tarafından üretilen bilginin yapısına göre düzenlenir. Öğrenciye öğretilen bilgiler tek tek her konuya ve olaya göre değil, tersine bütünü kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu yetişek konu ve öğretmen merkezlidir, çok akademiktir ve daha çok orta sınıf ve gençlere yöneliktir Tüm bu yaklaşımlara baktığımızda günümüz koşulları açısından tek doğru bir yaklaşım olduğu söylenemez. Görüldüğü üzere her yaklaşımın kendine özgü odak noktaları bulunmaktadır. Ve o noktalara da odaklanırken bazı noktaları gözden kaçırdığı bir gerçektir.
Bu nedenle yetişekte hedeflere odaklanılmalı ve işlevsellik, gereksinimlere yanıt verebilme, uygulanabilir ve istendik davranış değiştirme üzerinde durulmalıdır.
resmin tamamına bakarsak
Full transcript