Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suport a l'Autonomia a la Pròpia LLar

No description
by

Jordi Solé

on 30 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suport a l'Autonomia a la Pròpia LLar

Suport a l'Autonomia a la Pròpia LLar
Servei d'Atenció a les Persones de Girona
2015
Requisits d'accés
Pla d'Atenció Personal
Incompatibilitats
Sol·licitud i
Documentació
Contracte Assistencial
i Gestió de l'expedient
Priorització
2.- SOL·LICITUD
DADES DE LA PERSONA
No oblidar NIF o NIE i especificar si la persona sol·licitant està incapacitada legalment

ADREÇA
Posar com adreça on està empadronada la persona en el moment de presentar la sol·licitud. En tot cas, cal garantir que la persona rebrà la correspondència, citacions del CAD, etc., en aquesta adreça
S'ha d'insisitir que l’adreça ha d’estar sempre actualitzada en tots els programes: suport a la llar, dependència i discapacitat. Cal comunicar sempre les variacions que es puguin produir

Requisits d'accés al programa:

Tenir valorada la situació de dependència amb no grau o grau I en el moment de publicació de la convocatòria.

Estar empadronat/da i tenir la residència legal i continuada durant 5 anys en un municipi de Catalunya, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Aquest requisit és d’obligat compliment per aquest programa i independent del que es pugui demanar per la valoració de la dependència.

Persones que puguin desenvolupar les activitats de la vida diària amb el suport previst i ajustat a les seves necessitats, i acreditin la idoneïtat del servei de suport personal, segons la valoració tècnica que realitzarà el CAD.
1. PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA DE REFERÈNCIA O REPRESENTANT LEGAL
Si la persona sol·licitant està incapacitada legalment, s’ha d’aportar fotocòpia compulsada de la següent documentació: sentència judicial d’incapacitació, nomenament de tutor/a i NIF/NIE d’aquesta persona.
Si no està incapacitada legalment, és convenient que hi hagi una persona de referència especificant qui és: referent social, treballador/a o educador/a social de l’entitat que li fa el servei, familiar, etc., amb número de telèfon per poder contactar amb ella en cas que haguem de trucar per comentar algun tema sobre l’expedient.
Si la persona representant legal no coincideix amb la de referència, especificar quina serà la de contacte.
2.- SOL·LICITUD

ADREÇA DE NOTIFICACIONS
On es vulgui rebre la nostra correspondència: requeriments, resolucions, citacions del CAD, etc. Assegurar-nos que es rebrà sense retorns. En aquest espai es pot aprofitar per especificar la persona de contacte amb nosaltres.

SITUACIÓ SOCIOLABORAL EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD

TIPUS D’HABITATGE
En quin tipus d’habitatge està vivint en el moment de fer la sol·licitud. L’espai en blanc es pot aprofitar per senyalar si la persona beneficiària anirà a viure a un habitatge diferent al consignat en la sol·licitud, en el cas que la sol·licitud es resolgui favorablement.
2.- SOL·LICITUD
DEMANDA DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Dades de l’entitat que li prestarà el servei de suport amb persona de contacte.

COMPROMÍS
El beneficiari es compromet a comunicar al Departament de Benestar Social i Família, els canvis de domicili que es puguin produir durant la vigència de l’ajut  en el termini d’un mes des de la data de l’esmentat canvi, tot indicant la nova adreça i/o telèfon, així com que aquest domicili reuneix les condicions necessàries per a la prestació del servei.

2.- SOL·LICITUD

DECLARACIONS
La persona sol·licitant declara que compleix amb els requisits de la convocatòria, que s’actua amb representació legal, que les dades senyalades en la sol·licitud són certes, etc.

SIGNATURA
De la persona sol·licitant o del representant legal en cas d’incapacitació legal.2.- SOL·LICITUD

Persones que vulguin viure soles o amb altres persones.

Les persones que comparteixin l'habitatge han de ser beneficiàries del programa de suport a la llar, amb un màxim de quatre per habitatge, o bé, si no són beneficiàries del programa, han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65 % i/o un grau de dependència igual o superior al grau I.

No tenir reconeguda la necessitat de concurs d’una altra persona.
1. PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA

Es pot conviure únicament amb els següents familiars:
Pares amb dependència Grau II o III o discapacitat superior al 65%
Cònjuge o assimilat amb dependència Grau II o III o discapacitat superior al 65%
Fills majors de 18 anys amb dependència Grau II o III o discapacitat superior al 65%
Fills menors de 18 anys

Tenir reconegut el grau de discapacitat igual o superior al 33% en el moment de publicació de la convocatòria.

Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
1. PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA
Hi ha un grup de documentació que no és necessari presentar perquè la pot obtenir el Departament, d’acord amb l’habilitació legal que ens fa la disposició addicional 7a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Si no es pogués aconseguir es faria un requeriment.
En tot cas, si es presenta, cal que sigui actualitzada.

DNI
Volants de padró i convivència
Dades econòmiques (si es fa declaració de renda i/o consten dades en l’AEAT)
Pensions
3. DOCUMENTACIÓ

D’altra banda, hi ha un altre grup que sí és necessari presentar, doncs no la pot obtenir el Departament pels seus mitjans:

NIE del/la sol·licitant i/o del/de la representant legal
Sentència d’incapacitació legal i nomenament de tutor/a
Certificat que acrediti la residència legal durant 5 anys de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona estrangera no comunitària. L’expedeix l’oficina d’estrangeria de la DG de la Policia i Guardia Civil o les comissaries de la policia nacional.
Pla d’atenció personal
Dades econòmiques (si no es fa la declaració de renda i no hi dades en l’AEAT).

Si presenteu fotocòpies d’aquesta documentació han de ser sempre compulsades.

3. DOCUMENTACIÓ

L’ajut de suport a la llar és
incompatible
amb les prestacions i/o serveis següents:
Viure amb família, despeses de la llar i necessitats bàsiques
PUA d’atenció domiciliària, personal, residencial o de centre de dia
Prestacions i serveis del sistema de dependència
Serveis residencials i de centre de dia
Serveis d’atenció personal i domiciliària dels ens locals

Si s’opta pel suport es donarà de baixa la prestació o servei que s’estigui percebent.

Sí és
compatible
amb:
Feines remunerades i pensions, incloent-hi la no contributiva
FAS
LISMI
4. INCOMPATIBILITATS
La priorització de les sol·licituds es farà en funció de la
puntuació
obtinguda amb l’informe tècnic del CAD, els criteris de capacitat econòmica, la possibilitat d’integració i la situació social.
Hi haurà:
Puntuació tècnica
, que atorgarà el CAD en el moment de fer la seva valoració: de 9, 6 o 3 punts
Puntuació econòmica
, en funció dels ingressos de la persona beneficiària: de 0 a 4 punts
Puntuació per integració
, puntuació addicional de 4 punts a aquelles persones que estan ateses en una llar residència de malalts mentals o en una de persones amb discapacitat i que amb l’accés al programa puguin deixar la seva plaça
Puntuació social
: puntuació addicional de 3 punts en funció de la situació social de la persona. La valoració d’aquest aspecte serà realitzada per els/les professionals de treball social dels CAD i està previst per casos molt excepcionals.
6. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

Omplir les dades del contracte i especificar la data d’inici del servei.

Signat per l’entitat prestadora del servei i pel beneficiari o representant legal.

Signar-lo amb especificació del nom de qui signa. En el cas de les entitats cal no oblidar el segell.

8. CONTRACTE D’OPCIÓ D’ENTITAT O ASSISTENCIAL
El Pla d’Atenció Personal és un element imprescindible per a la valoració tècnica del CAD, per tant, és obligatori presentar-lo juntament amb la sol·licitud.

El Pla haurà de tenir cinc blocs:
Dades d’identificació
Situació personal
Unitat de convivència
Àrees d’actuació i objectius
Metodologia


5. PLA D’ATENCIÓ PERSONAL
DADES D’IDENTIFICACIÓ

Dades de la persona beneficiària i de l’entitat que ho realitzarà

Dades i titularitat de l’habitatge on es prestarà el servei de suport

Data d’elaboració corresponent a l’any de la convocatòria

5. PLA D’ATENCIÓ PERSONAL
SITUACIÓ PERSONAL
Autodeterminació
Benestar material i físic
Relacions interpersonals
Desenvolupament personal
Inclusió social
5. PLA D’ATENCIÓ PERSONAL
UNITAT DE CONVIVÈNCIA
Dades de la unitat de convivència: persones amb qui conviu, relació de parentiu i dades relacionades amb aquestes (edat, discapacitat, dependència, etc.)

5. PLA D’ATENCIÓ PERSONAL
ÀREES D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS
Cura personal
Habilitats socials
Vida a la llar
Salut i seguretat
Vida laboral
Vida a la comunitat
Gestió dels recursos propis
Ús d’aparells, maquinària i tecnologia
5. PLA D’ATENCIÓ PERSONAL

METODOLOGIA
Participants en el seguiment i compliment dels objectius
Horaris d’atenció dels tècnics en el domicili i freqüència
Periodicitat de la revisió del pla
Indicadors de seguiment o d’avaluació dels objectius

Signatura de la persona beneficiària i de la responsable del servei i del pla per part de l’entitat.

5. PLA D’ATENCIÓ PERSONAL
El procés de gestió serà el següent:

Presentació de la sol·licitud. El termini va començar el 10 de març i finalitza el
9 de maig de 2015
Gestió administrativa de l’expedient i verificació de les dades i de la documentació aportada
Recerca i verificació de la documentació no aportada
Consultes o requeriment si s’escau: documentació, aclariment de dades, etc
Enviament al CAD per a la realització de l’informe tècnic
Opció d'entitat i contracte assistencial
Resolució de concessió o denegació

7. GESTIÓ DE L’EXPEDIENT
Si l’informe és
negatiu
, no es compleixen els requisits establerts a la convocatòria i/o no s’aporta la documentació demanada, s’envia resolució de denegació. Possibilitat de recurs d’alçada si no s’està conforme amb la resolució

Si l’informe és
positiu
, es compleixen els requisits de la convocatòria i s’ha aportat la documentació requerida, es demana la presentació del contracte d’opció d’entitat o contracte assistencial subscrit entre la persona beneficiària o representant legal i l’entitat prestadora del servei.

7. GESTIÓ DE L’EXPEDIENT
La carta d’opció d’entitat no és una aprovació de la sol·licitud de l’ajut, sinó que es tracta d’una petició de documentació. L’aprovació està sotmesa a la presentació del contracte, a la fiscalització posterior de l’expedient per part d’intervenció i a l’enviament al beneficiari o representant legal de la resolució de concessió

Realitzada la fiscalització es comunica al servei de prestacions per tal que disposi els pagaments mensuals de l’ajut a l’entitat.

7. GESTIÓ DE L’EXPEDIENT
Moltes gràcies
i bona feina!
Servei d'Atenció a les Persones
Girona
Si cal alguna informació complementària, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció a les Persones:

Telèfon: 872975892 (Marga)

e-mail: mperezvic@gencat.cat
Full transcript