Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

No description
by

Arzu Akyüz

on 28 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ARZU AKYÜZ 201082035 Eğitim Kavramı ve Fonksiyonları Eğitim İhtiyaç Analizi
Kavramı Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir Eğitim Geliştirme Yetiştirme Yetkinlik Belirli bir alanda yetiştirici (montör) aracılığı ile belirli bir süre içerisinde bireye psikomotor, bilişsel ve duygusal becerilerin kazandırılmasıdır Çok yönlü eğitim programlarıyla bireyi, üst görev, pozisyon ve sorumluluklara hazırlamaktır Personelin performansını ve işini yapabilme derecesini gösteren bir çerçevedir Öğrenme Psikomotor Öğrenme Bilişsel Öğrenme Duyuşsal Öğrenme Bilginin kazanılmasını birşeyi niçin yaptığımızı anlamamızı sağlayan uyarıcı ve davranış arasında bir bağ kurmaktır Fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranışları içerir Zihinsel bir süreçtir, bireyin çevresinde olup bitenlere bir anlam yüklemesidir Bireylerin duygularını içeren davranışları kapsamaktadır Eğitimin Önemi İşletmelerin, sahip oldukları bu kaynağın doğru eğitim politikalarıyla sürekli olarak gelişiminin sağlanması, söz konusu işletmeleri, iktisadi amacına ulaşabilen, rekabet edebilen, başarılı olabilen işletmeler haline dönüştürecektir olarak ifade edebiliriz. Eğitimin Yararları ve Sınırlılıkları Eğitimin
Yararları Bireysel Yararları Kurumsal Yararları Motivasyon
Özgüven
İletişim
Liderlik
İş sağlığı ve güvenliği
İş bağlılığı Kaliteli hizmet ve üretim
Makine ve araçların yıpranması
Rekabet gücü
Kadrolaşma
Denetim Eğitimin Sınırlılıkları Eğitimin Amaçları Bireye Yönelik Amaçlar Ekonomik Amaçlar Topluma Yönelik
Amaçlar Çevreye Yönelik
Amaçlar Bedensel ve ruhsal gelişimi sağlama
Akılcı ve mantıksal davranış kazandırma
Eğitimin, bireydeki kötü eğitim ve davranışları düzeltici olma
Bireye iletişim becerileri kazandırma
Bireye karar alma becerilerini geliştirme Nitelikli insan gücü yetiştirme
Daha az zaman, emek ve para harcanması
Kaliteli mal ve hizmet üretilmesi Toplum varlığının devamını sağlama
Toplumun refah ve yaşam düzeyini artırma
Toplumu geliştirmekte ve ileri götürme İnsana çevre bilincini, doğa sevgisini, hayvan sevgisini kazandırma
Doğayı ve doğal kaynakları koruma Personel sistemindeki eksiklik ve aksaklıkları düzeltmez
Bireyde yeni potansiyel yaratmaz
Eğitim unutmaya engel olamaz
Örgütsel yanlışlıkları düzeltmez Eğitim Politikası Uzun dönem içerisinde izlenecek amaç, kural ve ilkelerin açıklıkla belirlenmesi ve işletmeyi bu amaçlara götürecek amaçların saptanmasıdır Eğitimin Planlanması Eğitimle ilgili olarak var olan durumdan saptanmış hedeflere ulaşmak üzere izlenecek yolların, uygulanacak yöntemlerin, kullanılacak kaynakların belirlenmesi Eğitim Planlama Süreci Aşamaları Amaçların Saptanması 1 3 Olanakların Aratırılması Seçeneklerin Belirlenmesi ve Karılatırılması 2 En Uygun Seçeneğin
Belirlenmesi 4 Plan Hedeflerinin Saptanması ve Uygulanması 5 Planın Denetimi 6 İhtiyaç İhtiyaç Analizi Eğitim İhtiyaç Analizi Kavram Tanımlamaları Eğitim İhtiyacı Şuandaki durum ve konum ile yeni arzu edilebilir olduğu varsayılan değişen koşullar arasındaki boşluk, dengesizlik hali ve uyumsuzluk Arzu edilen duruma ulaşmak için gerek duyulan bir takım anlayış, tavır ve becerilere karşılık gelir Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir Eğitim İhtiyaç Analizi İşletmelerde performansla ilgili sorunların çözümü için yapılan veri toplama araştırmalarıdır Eğitim İhtiyaç Analizinin Gerekliliği ve Faydaları Doğru zamanda, doğru kişilere, doğru içerik ve yöntemlerle ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi eğitim kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaktadır
İşletmeyi gereksiz maliyet yüküne sokmadan zarara uğraması engellemektedir Eğitim İhtiyaç Analizi Hazırlık Süreci Eğitim İhtiyaç Analizi Hazırlık Aşaması Yönetim Desteğinin Sağlanması Personele Bilgi Verilmesi ve Desteğinin Sağlanması Yeterli Zaman ve Kaynak Ayrılması Eğitim İhtiyaç Analiz Planının Oluşturulması Üst yönetimin beklentileri dikkate alınarak belirledikleri hedefler doğrultusunda analiz süreci yürütülmektedir Sürecin başında çalışmanın amaçları, sürecin sonunda da sonuçları paylaşılmalıdır bu sayede gerçekleştirilecek süreçlere hazırlıklı olmaları ve destekleri sağlanmış olacaktır Eğitim ihtiyacı analizinde kullanılan tekniğe veya tekniklere bağlı olarak yeterli düzeyde zaman ve maddi kaynak ayrılması gerekmektedir Amaç
Kararı kimin vereceği
Kaynaklar
Analiz yöntemi
Analiz sürecine kaç kişinin katılacağı
Veri toplama yöntemlerinin tercihi
Kısıtlar Ön Araştırmalar Stratejik Analiz Gelecekteki Hedefler Paralelinde Potansiyel İhtiyaçların Araştırılması Baş Gösteren Temel Sorunların Tespiti Eğitim İhtiyaç Analizi Aratırma Sınırlarının Belirlenmesi İşletmenin vizyon, misyon, hedefleri ve stratejileri mercek altına alınarak uygulanacak eğitim programlarının felsefesi oluşturulmaya çalışılır Geleceği düşünerek hedefler ve stratejiler doğrultusunda ihtiyaçların araştırılması Toplanan veriler doğrultusunda ortaya çıkan veya çıkma ihtimali yüksek olan sorunlar tespit edilmeye çalışılır Eğitim ihtiyaç analizi sürecine katılım sağlayacak kişilerin ve bölümlerin belirlenir İşletme Düzeyinde Analiz İş Düzeyinde Analiz Kişi Düzeyinde Analiz Eğitim İhtiyaç Analizi Süreci İşletme Düzeyinde Analiz İşletmenin Dış Çevresinin Analizi İşletmede İnsan Kaynaklarının Analizi Kurumun bir bütün olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Amaç; eğitim programlarının örgüt gereksinmelerini karşılayacak şekilde oluşturulması ve örgüt koşulları ile uyumlu olmasının sağlanmasıdır Gelecekte ulaşılmak istenen yerin belirlenmesi personelin hangi konularda eğitim alması gerektiği konusunda genel bir yapıya sahip olunmasını sağlamaktadır Vizyon Strateji İşletme Misyon, Amaç ve Stratejilerinin Analizi Misyon Uzun bir gelecekte ulaşmak istenilen durum Şirketin neden var olduğunu ve amacının ne olduğunu açıklar Amaçlara ulaşmak için izlenilen yol İşletmenin dış çevresinin işletmeye sağladığı fırsat ve tehditler araştırılarak bilgi edinme sağlanmaktadır İşletmelerin etkinlik ve verimliliklerini arttırmak için gereksiz üretim ve hizmet aşamalarını ortadan kaldırıp bu doğrultuda yeni uygulamalar geliştirerek eğitim ihtiyaçları tespit edilmektedir Etkinlik Verimlilik İşletmenin Etkinlik ve Verimliliğinin Analizi Hedeflere ulaşma derecesi Hedeflere ulaşılırken kaynakların minimum maliyet ve zamanla gerçekleştirilme derecesi Örgütün kültürü ve iklimi ele alınıp incelenerek işletme hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmaktadır. Bu bilgiler vasıtasıyla işletmede var olan eğitim ihtiyaçları tespit edinilmeye çalışılmaktadır İşletme Kültürü İşletme İklimi İşletme Kültürü ve İkliminin Analizi Örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemi İşletmenin çalışma koşullarının kalitesi, çalışanların işletmeyi nasıl algıladıkları ve insan kaynaklarının ne kadar etkin ve verimliği olduğu, personelin morali ve ilişkilerin düzenliliği hakkındaki genel inançlardan oluşur İnsan kaynakları mevcut işlere yeni işlerin ilave edilmesini, çalışan personellerin çıkarılması veya yeni personellerin ilave edilmesini kısacası işletme içerisinde insan gücünün arz ve talebini dengede tutmaya çalışmaktadır. Arz ve talep arasında dengesizlik varsa tespit edilmeye çalışılarak giderilmesi için ihtiyaçlar bu aşamada tespit edilmektedir İş Düzeyinde Analiz İş analizi, personel tarafından yerine getirilen görevler ve görevleri tamamlamak için gerekli olan bilgi, beceri ve yeteneklerin dahil olduu iş aktivitelerinin tanımlanmasıdır İş Tanımları İş Tanımlarından Eğitim
İhtiyacının Belirlenmesi İş tanımı, iş analizini özetleyen ve iş hakkında kısa ve özlü bilgiler içeren bir belgedir Mevcut iş tanımları zaman açısından avantaj sağlamaktadır. Ancak bazı işler detaylı iş tanımları gerektirmektedir, böyle durumlarda yeni iş tanımları yapılmalıdır. • İş tanımında yer alan görevi gerçekleştirecek kişinin eğitimle gerçekleştirilebilecek temel iş öğeleri nelerdir?

• Temel oryantasyon eğitimi almış mıdır?

• Yetiştirme veya işbaşı eğitimi almış mıdır?

• İş ile ilgili almış olduğu eğitimler planlanan eğitim saati açısından yeterli midir? Sorularla işin temel öğeleri belirlenerek gerekli eğitimler ve bu eğitimler için gerekli eğitim süresinin incelenmesi sağlanmaktadır İş Gerekleri İş Gereklerinden Eğitim
İhtiyacının Belirlenmesi Bir işi yapmak için gerekli deneyim, eğitim, bilgi beceri ve yetenekleri gösterir İş analizinde iş gereklerine başvurulmasının nedeni, personelin yaptığı işle ilgili personelin ne ölçüde uygun olduğunun tespit edilmesi sağlanabilmektedir • İş ile ilgili eğitim düzeyi ile o işte çalışacak personelin eğitim düzeyi uygun olmalıdır
• İş ile ilgili tespit edilen iş gerekleri bilgileri güncel olmalıdır
• İş ile ilgili belirlenen iş gerekleri personelin yetenekleri ile doğru orantılı olmalıdır
• İş ile ilgili belirlenen iş gereklerinde personelin tecrübesi uyumlu olmalıdır İş tanım ve gereklerinde belirlenen düzey ile personelin sahip olduğu yetkinlik düzeyinde fark varsa eğitim ihtiyacı olarak tespit edilmektedir Kişi Düzeyinde
Analiz Değerler Potansiyel Performansın Ölçülmesi Kişisel Kariyer
Geliştirme Planı İşletmede çalışan personel ele alınarak standartları karşılayıp karşılamadığı incelenmektedir

Kişi düzeyinde analiz aşamasında personelin mevcut performansına ağırlık verilerek eğitim ihtiyacı tespit edilmeye çalışılmaktadır İşgörenlerin bekledikleri yönetim biçimi, eğitim ve kişisel gelişimle ilgili beklentileri onların değerlerini oluşturur Çalışanlar açısından değerler zaman içerisinde değişlik gösterebilir. Bu açıdan değişiklikler göz önünde tutularak çalışanların işletme içerisinde gösterdiği davranışlar ve işe karşı yorumu dikkate alınmaktadır.

İşle ve değerler arasında bir uyumsuzluk söz konusu ise çalışan beklenen performansı göstermeyecektir. Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda çalışanların değer yargılarına uygun eğitim programları tasarlanarak uygulanmalıdır İhtiyaçlar İfade Edilmiş
İhtiyaçlar 1 Gizli İhtiyaçlar Hissedilen İhtiyaçlar 2 3 İşlerin nasıl yapılacağı ile ilgili gereken açıklıktır İşletme açısından henüz var olmamış ancak değişen koşullar ve teknolojiler sayesinde ortaya çıkan ihtiyaçları ifade etmektedir Kişinin gösterdiği mevcut performansı ile hedeflenen performans arasındaki farkı kavrayarak oluşan ihtiyaçlardır Kişi analizi değerlendirmelerinde ihtiyaç çeşitleri incelenmektedir. Bir eksiklik mevcut ise eğitim programları bu doğrultuda hazırlanmaktadır Performans düzeyi hakkında bilgi sahibi olunarak olması gereken performans düzeyleri ile karşılaştırmalar sağlanmaktadır.

Karşılaştırmalar sonucunda eksiklik söz konusu ise eğitim ihtiyacı olarak tespit edilmektedir Performans Performans
Değerlendirme Mevcut Performansın Değerlenmesi Verilen bir işi başarıyla sonuçlandırmak, uygulamak olarak tanımlanmaktadır Kişinin herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmaları oluşturmaktadır Potansiyel, ortaya çıkmamış ancak çıkmaya hazır gizil güç olarak ifade edilmektedir İşletmelerde potansiyel performans ölçümleri yöneticilerin gözlemleri ve testler aracılığı ile ölçülmektedir. Uygulanan testler aracılığı ile yetenek, beceri, kişilik ve davranışlar hakkında ipuçları sağlanarak yüksek adayların eğitim programlarında öncelikli konumda olmaları sağlanmaktadır. Dolayısıyla eğitim ihtiyaç analizinde bu potansiyellerin tespit edilmesi çok önemlidir Kariyer, kişinin iş hayatı boyunca bulunduğu görevler ve bu görevlere yönelik tutum ve davranışları olarak tanımlanabilir Bu planlarda çalışanların güçlü olduğu yönler ve belli bir aşamadan sonra gelmeyi arzuladıkları yerin yönetim kademesince belirlenmesi sağlanmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizinde personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilebilmesi ve hem bireyin hem de işletmenin kariyer planlarındaki uyumluluk incelenerek eğitim ihtiyaçları belirlenmektedir Beceri ve Yetenek Analizi İşletmede her iş beceri için eğitim programlarının hazırlanması hem çok zaman alıcı hem de ekonomik yönden yüksek maliyetlere sebep olacaktır. Bu açıdan işletmeler becerileri gruplandırarak eğitim programları oluşturmaktadır 1. Soyut, zihinsel beceriler
2. Kişilerarası ilişki ve davranış becerileri
3. Teknik ve mesleki beceriler
4. Uyum becerileri
5. Yönetim becerileri
Yukarıdaki gruplandırılan beceriler incelenerek eğitim ihtiyaçları tespit edilmeye çalışılmaktadır
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİNDE BİLGİ
TOPLAMA YÖNTEMLERİ Analiz sürecinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için yöntem seçimi çok önemlidir. Yöntemlerin seçimi ise insan kaynağı, zaman ve bütçeye göre değişiklik göstermektedir. Analiz sürecinde sadece tek bir yöntem değil birden fazla yöntemin kullanılması bir yöntemin eksikliği başka bir yöntem ile kapatılmış olacaktır Anket Yöntemi
Full transcript