Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Turizm Sektöründe Mobbing

No description
by

Cemal Çıngırlar

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Turizm Sektöründe Mobbing

Mobbing Nedir ?
Duygusal bir saldırıdır.
Bir çalışanın ya da bir grubun diğer çalışanlar tarafından duygusal anlamda taciz edilmesi, hakarete uğraması ve çalışamaz duruma getirilmesidir.
Mobbingin Hedefi
Hedefi;Duygusal taciz yoluyla kişilerin performansını ve
dayanma gücünü yok etmek
ve onları işten ayrılmaya zorlamaktır .
Mobbingin Tarihçesi
İsveçli doktor
Heinz Leymann
1972'de mobbing üzerine ilk olarak çalışmaları yapmıştır ve bu çalışmalarda “bir grup çocuğun, tek bir çocuğa karşı yıkıcı hareketlerini” açıklamak için kullanmıştır.

Turizm Sektöründe Mobbing
Mobbing; turizm sektörünün emek yoğun olması nedeniyle, bir adım daha öne çıkan insan unsurunu doğrudan etkiler.Çalışanların
işgören tatmin düzeyinin
ekonomik olmaktan çok, örgüt içi psiko-sosyal faktörlerle ilişkili olduğu turizm sektöründe; psikolojik yıldırma davranışları çok sık görülmektedir.
Turizm Sektöründe Mobbing
Mobbingin olmadığı;
psiko-sosyal motivasyonun yüksek
olduğu turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik kariyer geliştirme politikalarının yapılması, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanması, çalışanlara iş yerine aidiyet duygusu kazandırılması, ast-üst arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması, iletişim kanalarının anlaşılır olması, görev ve sorumlulukların net olması gibi psiko-sosyal faktörlerin sağlıklı bir örgütsel iklimi de beraberinde getireceği bilinmektedir.
Mobbing ve Bullying
Bullying
: Okullar, eğitim birimleri, askeri birimler de örgütsel saldırılar için zorbalık anlamında kullanılır,
Mobbing ise
; iş yerlerinde, psikolojik taciz, duygusal terör le ilgilidir.
Bullying
; içinde fiziksel şiddet vardır fakat
Mobbing
; daha çok psikolojik baskı ve yıldırma politikalarının benimsendiği örgütsel psikoloji davranışlarıdır.

Turizm Sektöründe Mobbing
Cemal Çıngırlar

Mobbingin Görüldüğü İşletmelerde
Gerekli farkındalığın yaratılmadığı turizm işletmelerinde, olumsuz psiko-sosyal yapının varlığının yıldırma davranışlarının oluşumunda etkili olduğu söylenebilir.
Farklı inançlara, değerlere, tutumlara ve
farklı kültürel
kodlara sahip bireylerden oluşan turizm işletmelerinde, çalışma hayatının getirdiği aşırı
rekabete
bağlı yüksek gerilimli ortamın da etkisiyle, çalışanlar arasındaki farklılıklar onların
birbirlerini dışlama
ve ötekileştirme biçiminde tutumlar geliştirmelerine zemin hazırlayabilir.

Turizm işletmelerindeki şiddetli, çözümü zor bu
çatışmalar

monotonlaşarak
yıldırma davranışlarına dönüşür.Sektörde bu yıldırma hareketlerinden payını en çok alan kalifiyesiz ve eğitim düzeyi düşük çalışanlardır.
Bu durum, sektörde iş gören devir hızının yüksek seviyelerde gerçekleşmesine neden olmaktadır

İşgören devir oranının ciddi boyutlara ulaşması durumunda, kalite, istikrar ve uyumsuzluk gibi önemli sorunlarıda beraberinde getirecektir.
Turizm işletmelerinde stres seviyesinin
yüksek
derecede olması, çalışanların psikolojik ve fiziksel şiddet davranışlarına maruz kalmalarına yol açabilmektedir.
Bunun nedeni
psikolojik yükü atma
isteği, ego tatmini ya da
işten kaytarma
olabilir.
Yıldırma olgusuna yeteri kadar
farkındalık
oluşturulamayan turizm sektöründe yöneticilerin ve çalışanların bu olguya ilişkin
eğitim
ihtiyaçlarının olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
Aydın ve Özkul’un (2007) dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde yıldırma olgusu üzerine yaptıkları araştırmada, katılımcıların %27,4’ünün yıldırmaya maruz kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. Yıldırmaya maruz kalan çalışanların % 35’i kendisine yöneltilen yıldırma davranışlarının kaynağının
farkında olmadıklarını
belirtmiştir.
Yıl boyu faaliyet gösteren
şehir otellerinde
yıldırma olgusunun daha
yaygın
görülmektedir.
2000 li yıllardan sonra sektörde mobbing ile ilgili akademik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Sonuç Olarak
Son birkaç yıldır ülkemizde mobbingde farkındalık yaratılmış olmasına rağmen, araştırmalarda
yıldırma düzeyinin
diğer sektörlere oranla daha yüksek seviyelerde olduğu söylenebilir.
Sonuç Olarak
Ayrıca sektörde; stres, tükenmişlik, çalışanlar arası çatışma düzeyinin yüksek olması, otel işletmelerinde yıldırma olgusunun daha da hassas ve önemli olduğunu gösteriyor.
Sonuç Olarak
Turizm Sektöründe Mobbing
Mobbinge Zemin Hazırlayan Unsurlar
Mobbing Sonucu İş Gören Devir Hızı
Stresin Mobbinge Dönüşümü
Sektörde Mobbinge Olan Farkındalık
Sektörde Mobbing
Mobbing Diyebilmemiz İçin
Sistematik olan
En az 6 ay devam eden
Yersiz aşağılama ve suçlama içeren
Açık tehditleri olan davranışlar mobbing olarak adlandırılır.
Turizm Sektörü
Emek yoğun bir sektördür.
Ruhsal ve bedensel sınırları zorlamak gerekir.
Politik, yerel olaylardan kolay etkilenebilir.
İşletme departmanlarının herhangi birinde oluşacak bir hatanın zincir etkisi yapması nedeniyle
stres ve baskı
altında çalışma hissi oluşur. Bu çalışma ortamıda mobbing davranışlarını kolayca doğurur.
Ne yazık ki; işletme içi verilen eğitimlerin bir çoğu verimlilik ya da kar, pazar payını maximize etmek amacında olduğundan mobbinge farkındalık yaratacak eğitimler yerine
işletmelerin cebini dolduracak
eğitimler verilir.
Ayrıca işletme içerisinde mobbing davranışları yaşandığını
kabul etmek
istemezler.
Çözüm Önerisi
Mobbinge farkındalık oluşturulacak
eğitim
programlarının düzenlenmesi ve
eşit
hakların sağlandığı
motivasyonun
yüksek olduğu bir çalışma ortamı yaratmak yıldırma davranışlarını minimize edeceğine inanıyorum.
Ülkemizde Mobbing
Anayasada herhangi bir hüküm olmamasına rağmen mobbinge maruz kalan çalışanlar 170 mobbing danışma hattına ulaşarak destek alabilirler.

Ülkemizde Mobbing
Medeni Kanun 2.m: Dürüst Davranma
Ceza Kanunu: 96.m: Eziyet 105.Madde: Cinsel taciz, 107.m: Tehdit, Ayrımcılık maddeleri ihlali gerekcesiyle mahkemeye başvurulabilir.
Borçlar Hukuku: 5.m: işçinin kişiliğinin korunması
Ülkemizde Mobbing Davaları
Şubat 2006'da Jeoloji Mühendisleri Odasına dava açan Tülin Yıldırım bu davayı Yargıtay kararıyla kazanmıştır.
Basına "top sakal davası" olarak yansıyan Türk Telekom'a dava açan Bülent Atuk (görevine uygun iş verilmemesi, askısı bilgisayarı ve çöp kutusu olmayan odada tek başına çalıştırılması)
Full transcript