Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biblia - Starý a Nový zákon

No description
by

Terezia Salatova

on 12 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biblia - Starý a Nový zákon

Biblia - Starý a Nový zákon
Biblia (opakovanie)
Kniha kníh; Sväté písmo
zbierka kníh
autori inšpirovaní Duchom Svätým
Starý zákon - Nový zákon
Starý testament - Nový testament
Stará zmluva - Nová zmluva
testamentum
(lat.) = zmluva
46 kníh
Delenie kníh Nového zákona
27 kníh
Delenie kníh Starého zákona
Starý zákon - zmluva medzi Bohom a Abrahámom
Nový zákon - nová, večná zmluva Boha s celým ľudstvom
1. dejepisné knihy (21):
Pentateuch (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium), Jozue, Sudcovia, Rút, 1.-2. kniha Samuelova, 1.-2. kniha kráľov, 1.-2. kniha kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester, 1.-2. kniha Machabejcov
2. poučné/múdroslovné knihy (7):
Jób, Kniha žalmov, Kniha prísloví, Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha múdrosti, Kniha Sirachovcova
3. prorocké knihy (18):
Kniha proroka Izaiáša, Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Ezechiela, Daniela; Kniha proroka Ozeáša, Joela, Amosa, Abdiáša, Jonáša, Micheáša, Nahuma, Habakuka, Sofoniáša, Aggea, Zachariáša, Malachiáša
1. dejepisné knihy (5):
Evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána; Skutky apoštolov
2. poučné knihy (21):
List Rimanom, 1.-2. list Korinťanom, List Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom; 1.-2. list Solúnčanom, 1.-2. list Timotejovi; List Títovi, Filemonovi; List Hebrejom; Jakubov list, 1.-2. Petrov list, 1.-3. Jánov list, Júdov list
3. prorocká kniha (1):

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)
Pentateuch
prvých 5 kníh Starého zákona
predhistória a najstaršie dejiny Izraela
Genezis = vznik, pôvod
Exodus = odchod, východ
Levitikus = služba kňazov/levitov
Numeri = čísla
Deuteronómium = druhý zákon
Prorocké knihy
"veľkí" proroci (4+2): Izaiáš, Jeremiáš (spolu s Nárekmi a Baruchom), Ezechiel, Daniel
"malí" proroci (12): Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš
Poučné knihy
apoštolské listy
Pavlove listy - prvých 14
katolícke/všeobecné listy - 7
Do ktorej časti Biblie patria tieto knihy?
a) Kniha proroka Ezechiela Starý zákon - Nový zákon

b) Kniha Jozue Starý zákon - Nový zákon

c) List Filipanom Starý zákon - Nový zákon

d) Genezis Starý zákon - Nový zákon

e) 2. list Korinťanom Starý zákon - Nový zákon

f) Skutky apoštolov Starý zákon - Nový zákon
Full transcript