Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Robinfloor 3

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Robin Korzilius
Fontys Hogeschool Pedagogiek

IBD 2
31-01-2013

Indeling
Voorwoord:
1. - Wie ben ik?
- Waar loop ik stage?
- Wat zijn mijn taken bij mijn stage?

1. Woensdagmiddagclub
2. KinderpersburO

Beroepstaken onderbouwen en bewijzen:
2.
Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van pedagogisch beleid
3.
Aangaan en onderhouden van een pedagogische relatie.

4. Conclusie
5. Vragen
2. Aangaan en onderhouden van een pedagogische relatie
1. Het pedagogisch beleid van de activiteiten waaraan ik deelneem binnen de Twern en mijn handelen volgens dit beleid.


2. Leerarrangement 4 : Theorie van Reggio Emilia toegepast in de praktijk.
1. Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van pedagogisch beleid.
Conclusie
Heeft u nog vragen?
1. Aangaan en onderhouden van een pedagogische relatie.
2. Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van pedagogisch beleid
1
2
3
5
4
1. De Pedagogische beleidsnotitie van de activiteiten waaraan ik deelneem binnen de Twern en mijn handelen volgens dit beleid.
1. Orienteren: Ik ben me gaan oriënteren op de Pedagogische beleidsnotitie sociaal-cultureel werk van de Twern. Wat zijn de pedagogische aandachtspunten voor mijn activiteiten? Hoe kijk ik daar tegenaan?
Indeling:
De top van de pedagogische boom voor periode 2 is bereikt !
Bedankt voor uw aandacht!
2. Ontwerpen: Ik ben me in de Pedagogische beleidsnotitie van de Twern gaan verdiepen. Hierdoor heb ik een ontwerp in mijn hoofd gemaakt van hoe ik het zou aanpakken in de praktijk.
3. Uitvoeren: In de praktijk ben ik gaan handelen volgens de Pedagogische beleidsnotitie van de Twern.
- Opmerking: De Woensdagmiddagclub is naar mijn mening niet alleen recreatie maar ook een samenbrengende en sociale functie.
4. Evalueren: Ik evalueer mijn handelen na elke dag met mijn stagebegeleidster. Hierin bespreken we wat ze van mijn handelen vond. Ook reflecteer ik na iedere stagedag op mezelf.
5. Bijstellen: Ik probeer aan de hand van de feedback die mijn stagebegeleidster geeft mijn handelen bij te stellen. Ook als ik tegen iets aanloop zal ik om advies vragen en als ik het advies kan gebruiken, meenemen in mijn handelen.
Indeling
1. Hoe ga ik een pedagogische relatie aan? Hoe onderhoud ik een pedagogische relatie?
2. Leerarrangement 5: Diversiteit binnen het pedagogisch werkveld.
Pedagogische beleidsnotitie
2. Leerarrangement 5: Diversiteit binnen het pedagogisch werkveld.
Beschrijving LA5:
Het beantwoorden van twee verschillende praktijkkwesties omtrent diversiteit.
Waarom past dit bij het aangaan en onderhouden van een pedagogische relatie?
Je ziet in het beleid van de woensdagmiddagclub:
'Rekening houden met het open en multiculturele karakter van de activiteiten.'

Er wordt dus van mij verwacht dat ik dit nastreef tijdens mijn activiteiten.

Daarnaast:
Door aandacht te besteden aan diversiteit voelt ieder kind zich welkom en gehoord. Dit is goed voor de veiligheid in de groep en de pedagogische relatie.
1. Oriënteren: Eerst ben ik begonnen met oriënteren. Wat voor verschillende culturen zitten er in mijn groep? Hoe is de mate van integratie? Hoe gaan deze kinderen met elkaar om? Hoe gaan ze om met diversiteit? Hoe ga ik om met diversiteit?
Daarna ben ik me gaan oriënteren op de casussen en ik heb er twee gekozen die ik zou gaan beantwoorden.
2. Leerarrangement 4: Theorie van Reggio Emilia toegepast in de praktijk.
Beschrijving LA4:
Inspirerende Praktijken Kinderopvang 0-4 jaar
Een presentatie van 15 minuten over een pedagogische visie/beleid en over de wijze waarop die visie zich vertaalt in mijn pedagogisch handelen.
- Gekozen visie: De Reggio Emilia benadering
Waarom past dit bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van pedagogisch beleid?
Je ziet in het beleid van het Kinderpersburo:

'Kinderen uitdagen om samen doelen te bepalen, regie te voeren en zelfstandigheid te vergroten. Uitgaan van de kwaliteiten en ideeën van kinderen. '
1. Oriënteren: Ik ben me allereerst gaan oriënteren op de opdracht. Welke pedagogische visie spreekt mij aan? Welke kan ik koppelen aan mijn handelen en mijn stage?
2. Ontwerpen: Toen ben ik me gaan verdiepen in de Reggio Emilia benadering.
- Het ontstaan van de Reggio Emilia benadering
- Hoe zien de Reggio Emilia Crèches eruit?
- Wat is er kenmerkend aan de rol van pedagogisch medewerkers?
- Participatie
- Kindbeeld
- De wijze waarop de visie zich vertaald in mijn handelen.
- Hoe stimuleer ik kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke competentie?
3. Uitvoeren: Nadat ik alle informatie had verzameld ben ik daadwerkelijk begonnen met het maken van de presentatie.
Ik heb de informatie in een Prezi gezet en geüpload op de VLC:
4. Evalueren:
Tijdens het
ER van LA4
hebben drie studenten hun presentatie gedaan. Daniëlle had haar presentatie over de Reggio Emilia benadering.
Ik heb mijn presentatie met die van haar
vergeleken.
Ook heb ik vragen gesteld aan Daniëlle. Daniëlle kreeg feedback van de oud directrice van FHP, een 3e jaars VWO FHP studente en de oud directrice van Kinderstad.
Deze feedback heb ik genoteerd en later vergeleken met mijn presentatie.
5. Bijstellen:
Aan de hand van de feedback die Daniëlle kreeg en aan de hand van de vergelijking tussen haar presentatie en mijn presentatie heb ik geconcludeerd dat mijn presentatie uitgebreider was:
- Wel een koppeling met de beroepstaken zoals beschreven in de opdracht.
Ik heb toch wat kleine bijstellingen gedaan:
- Actueel onderwerp aanhalen om de presentatie interessanter te maken.
- Mijn eigen kijk op de visie wat uitbreiden.
De wijze waarop de visie zich vertaald in mijn handelen:
- Vertrouwen in de potenties v/h kind
- Ieder kind is intelligent
- Passende activiteiten maken
- Vrijheid in keuze
- Diversiteit van aanbod
- Persoonlijke competentie( 100 talen) ; Creatief-beeldende competentie stimuleren. ( Dans, toneel, muziek, schilderen)
Bron vermelding:
- Boogaard, M., Fukkink, R., Hoex, J. & Schreuder, L. (2011) Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar. Amsterdam: Reed Business.

- Mattheeuwsen, T. (2007) Opvoeden in de buurt: een gedeelde onderneming. Pedagogische beleidsnotitie sociaal-cultureel werk de Twern.

- Vandenbroeck, M. (2007). Pedagogisch management in de kinderopvang. Utrecht: SWP.
En ook omdat:
- Onderzoek naar het pedagogisch beleid van Reggio Emilia
- Onderzoek naar mijn eigen pedagogische visie en pedagogisch handelen ( al dan niet volgens de Reggio Emilia benadering)
En ook omdat:
Reggio Emilia benadering:
'Loris Malaguzzi stelt dat ieder kind intelligent is. Er is bij de Reggio Emilia benadering een enorm vertrouwen in de potenties van kinderen en zij worden van daaruit benaderd.'
- Aansluiting beleid van de Twern
Daniëlle's LA4 was een goed voorbeeld om mijn presentatie mee te vergelijken.
Kinderen maken samen verschillende plannen :
Het plan uitvoeren:
''
Volgens Reggio Emilia spreken kinderen honderd talen
. Kinderen spreken een taal die volwassenen niet verstaan. Het is dus de bedoeling dat wij de kinderen leren verstaan.
“Kinderen hebben in potentie honderd talen”: zij kunnen zich uiten door de taal van beweging, van klei, van muziek, van muziek, van knutselen, van toneel, et cetera.
Door het ontwikkelen van alle honderd talen wordt kennis opgebouwd die ook de
verbale taal verrijkt.
Do
or het kijken naar de honderd talen kunnen we van de kinderen leren wat we hen kunnen bieden. ''
Begeleiding van mij:
Dezelfde opdracht,
Begeleiding van collega:
Verschil?
De opdracht:
Een verzinsel-dier maken inclusief geluid en beweging.

Samen leren spelen en omgaan met elkaar in een bepaalde setting:
*Ik begeleid het samenspelen van kinderen.
Concreet gezien:
(Interactie vaardigheden Riksen-Walraven)
- Sensitieve responsiviteit
- Autonomie van het kind
- Conflicten zelf oplossen?
* Gezamenlijke activiteiten ondernemen
* Samenwerkingsopdrachten (stoelendans)
Volgens De Winter en Dewey;

Participatie pedagogiek:
''Het uitgangspunt is dat de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren zoveel mogelijk zijn gediend met een opvoedingscontext die de idealen van democratisch burgerschap nastreeft.''

'' Kennisverwerving, persoonlijke en sociale vorming zijn onderdeel van een leerproces dat het best door actieve participatie van kinderen en jeugdigen tot zijn recht komt.''
* Bewaken van een veilige omgeving en voorzieningen:

Emotionele veiligheid, hoe?
- Aandacht besteden aan het wennen in de groep.
- Gevoelens van elk kind serieus nemen.
- Elk kind de ruimte geven om hun eigen gevoelens te uiten en de kinderen hierbij begeleiden.
- De kinderen liefdevol en respectvol benaderen

Praktische veiligheid: omgeving en voorzieningen
- Controleren van ruimte op veiligheid.
- Vragen naar branduitgang en dit bekijken.
- Ervarenen in de buurt. (BHV)
Creëren van een ontspannen sfeer:
- Tafels in groepjes zetten
- Ontspannende activiteiten ondernemen
- Alle kinderen er bij betrekken
- Individuele aandacht en 'groeps'aandacht
- Zelf ontspannen zijn en ook zo communiceren
- Muziek
Meer gericht op groepsontwikkeling:
- Groepsgevoel creëren : 'De Vlinders'
- De kinderen als groep aanspreken 'Dat hebben jullie goed gedaan.'
- Kinderen laten communiceren met elkaar op verschillende manieren. (taal, muziek, toneel).
- Samenwerkingsopdracht
- Gezamenlijke activiteiten doen
- Boekjes over samenwerken
Bewaking van de kwaliteit van de activiteiten:
- Feedback vragen van kinderen en stagebegeleidster
- Feedback ontvangen
- Ontwikkelingspsychologie
- Activiteiten boeken lezen.
- Aanpassen aan de behoefte van de kinderen
Rekening houden met het open en multiculturele kader van de activiteiten.
- Ieder kind mag er zijn, elke cultuur mag er zijn
- Aandacht voor verschillende feesten en rituelen in de verschillende culturen
- Boekjes lezen over cultuur verschillen ( met een donker jongetje in de hoofdrol)
- Aandacht besteden aan: Hoe zie ik eruit? En hoe zie jij eruit? ( Spiegel, tekenen)
- Zelf onderzoek doen naar verschillende culturen.
- Communiceren met ouders.
Hoe handel ik dan volgens de pedagogische aandachtspunten van mijn activiteit?
De Woensdagmiddagclub
Hoe handel ik dan volgens de pedagogische aandachtspunten van mijn activiteit?
Het Kinderpersburo
Kinderen uitdagen om samen doelen te bepalen en regie te voeren en zelfstandigheid vergroten.
- Eigen onderwerpen voor in de krant verzinnen
- Het gevoel geven dat veel mogelijk is
- Luisteren naar elkaar, begeleiden daarin
- Iedere mening telt, ieder kind telt
- Dit idee zelf concreet maken en uitvoeren ( Doel behalen)
- Samen democratische beslissingen nemen

Hier kom ik later bij LA4 nog op terug.(pedagogische relatie)
Gebruik maken van kennis van en netwerken in de wijk.
- Hoe gastvrij is Tilburg Zuid-West
- Kunstenares in de wijk
-Pleeggezin in de wijk
- Via stagebegeleidster contacten opvragen om doelen van de kinderen te kunnen realiseren (Samen met de kinderen)
- Bezoek aan 013
Uitgaan van de kwaliteiten en ideeën van kinderen.
- Eigen inbreng van de kinderen is belangrijk.
- Het gevoel geven dat ik vertrouwen heb in de kwaliteiten en ideeën van de kinderen.
- Zelf doelen stellen, uitvoeren en doelen behalen.
- Zelf de krant vormgeven en ieder iets laten doen waar hij/zij goed in is of leuk vindt.

Hier kom ik bij LA4 nog op terug.
Kinderen leren opkomen voor hun belangen.
- Iedere mening mag er zijn
- De emoties van ieder kind serieus nemen
- Ieder kind mag er zijn- Ieder idee mag er zijn
- Het gevoel geven dat er een oplossing mogelijk is.
- Eigen inbreng over publicatie in de krant
Benadering diversiteit volgens Vandenbroeck.
''

Goed in je vel zitten, gelukkig zijn met wie je bent, je aanvaard weten met al je eigenheden en eigenaardigheden, dat zijn belangrijke centrale opdrachten in de opvoeding. Dit betekent dat we kinderen accepteren zoals ze zijn en dus ook met hun specifieke achtergrond. ''
''Het bespreekbaar en zichtbaar maken van het verschil kan door voor te lezen uit boekjes met diversiteit als thema. ''
Bronvermelding:
- De Winter, M. (2000) Beter maatschappelijk opvoeden. Assen: Van Gorkom
- Kleerekoper, L. & Singer, E. (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen: Elsevier.
-
Mattheeuwsen, T. (2007) Opvoeden in de buurt: een gedeelde onderneming. Pedagogische beleidsnotitie sociaal-cultureel werk de Twern.
- Vandenbroeck, M. (2005). Pedagogisch management in de kinderopvang. Utrecht: SWP.
2. Ontwerpen: Ik ben een ontwerp gaan maken in Word. Ik ben de theorie van Vandenbroeck gaan lezen over diversiteit en ik heb geprobeerd de casussen hieraan te koppelen.
3. Uitvoeren: Ik heb mijn Leerarrangement in elkaar gezet en daarna geüpload als eerste versie.
4. Evalueren: Ik heb feedback ontvangen van mede studenten, dit waren vooral toevoegingen. De feedback waar ik het mee eens was heb ik gebruikt, de andere heb ik meegenomen maar niet uitgewerkt.
- Versie 2 Leerarrangement 5
Dit Leerarrangement is beoordeeld door Michiel de Koster.
5. Bijstellen.
- Aan de hand van feedback van mijn mede studenten (versie1)
- Aan de hand van de uitwerkingen van LA5 (Versie 2)
(lezen, opnemen, vergelijken, aanpassen)
Koppeling naar stage:
- Multicultureel
- Pedagogische aandachtspunten voor mijn activiteit:
- Rekening houden met het open en multiculturele kader van de activiteiten.
Mijn mening over diversiteit:

''Je weet pas wie je zelf bent als je iemand ziet die ‘anders’ is, anders leeft en andere normen en waarden heeft. Wij weten als Nederlandse cultuur pas wat onze cultuur inhoudt als we het kunnen spiegelen aan andere culturen. Iedere cultuur is rijk en prachtig op haar eigen manier. Als je met de kinderen verjaardag liedjes gaat zingen in de verschillende talen of een boek leest in verschillende talen, dan kun je laten zien dat de culturen ook overeenkomsten hebben. Je weet pas wat er bij jezelf past als je hebt gezien wat de normen en waarden zijn van anderen. En ik vind het belangrijk dat alle kinderen hun achtergrond, moedertaal en cultuur zichtbaar, hoorbaar en begrijpbaar mogen maken voor alle andere kinderen en voor mij.''
1. Hoe ga ik een pedagogische relatie aan? Hoe onderhoud ik een pedagogische relatie?
Hoe merk ik dat ik een pedagogische relatie heb opgebouwd?
- Kinderen willen graag hun kunstwerken aan mij laten zien.
- Ze komen naar mij toe voor hulp bij hun veters, plassen of jassen etc.
- Kinderen willen graag bij mij op schoot zitten.
- Kinderen komen naar mij toe bij een conflict of als ze iets niet begrijpen.
- Kinderen komen naar mij om getroost te worden.
- De kinderen willen van alles van mij weten.
- Als ik aankondig dat ik er een keertje niet ben, vinden ze dat vervelend.
- Kinderen laten mij weten dat ze de bedachte activiteit leuk vinden/ niet leuk vinden.
- Kinderen vertellen hun verhaal van die dag tegen mij of wat ze meegemaakt hebben.
'Juf Robin, Moet je onze tijger eens zien, cool he !!'
'Jufflauw ik heb buikknijp! Mag ik even bij jou komen zitten?'
'Juf Robin, Ik wil liever geen tikkertje doen, mag ik dan gewoon een autootje blijven? Zovan: brrmmmmm? '
Een spontane bedank-kaart van het Kinderpersburo
'Juf Robin, Die grote jongen daar heeft mij auw gedaan! '
'Juuuuuuuff, als ik later groot ben wil ik met je trouwen! '
'Juf, ik krijg mijn 'glup' niet dicht, kan je helpen?'
Hoe ga ik een pedagogische relatie aan en hoe onderhoud ik die?
De eigenheid en ambities van het kind aangeven.

- Ieder kind is uniek en ieder kind mag er zijn.
- Vragen naar hobby's en ambities
- Ieder kind benaderen op een andere manier zodat je rekening houdt met de eigenheid van ieder kind.
- Onthouden wat de kinderen vertellen en hier iets mee doen. Bijvoorbeeld: Hoe was je vakantie in Curaçao ?
Bedenken van passende activiteiten bij de eigenheid en ambities van kinderen:
- Oriënteren op de groep kinderen
-Aansluiten bij de behoeften en ontwikkeling van de kinderen
- Wat houd de kinderen bezig? Wat gaat er in hun om?
- Wat vinden ze leuk? Voor herhaling vatbaar?
- De activiteit heel enthousiast brengen
- Praten met de kinderen; vond je het leuk? heb je er zin in?
Ondersteunen in het verwoorden van gedachten, belevingen en gevoelens van het kind en mijn eigen gedachten belevingen en gevoelens verwoorden.
- Contact met kinderen maken; ooghoogte, oogcontact, rustig en duidelijk praten.
- Vragen stellen; Ik zie dat je je niet fijn voelt en dat je huilt, ben je soms verdrietig?
- Het gevoel erkennen: Ik begrijp dat je je zo voelt.
- Troosten: Een knuffel geven, er naast gaan zitten.
- Mijn gedachten en gevoelens verwoorden: 'Ik vind het niet aardig van jou dat je de bal afpakt van haar.'
'Als je aan mijn haren trekt doet mij dat pijn.'
Kinderen geven aan dat de activiteiten aansluiten bij hun achtergrond en leefwereld:
- Vond je de activiteit leuk? Wat vond je er leuk aan? Wat vond je er niet leuk aan?
- Zullen we het nog een keer doen volgende week?
- Begrijp je de activiteit?
'Juf mogen we dit nog een keer doen? '
Reflecteren op mijn contact met kinderen en het geven van wat succesvol of minder succesvol was:
- Reflecteren in mijn stage logboek
- Reflecteren tijdens de terugkoppeling met mijn stage begeleidster
Mijn gedrag aanpassen op basis van reflectie:
(aan de hand van de casus)
- Waarom liep het zo?
- Mijn ruimte voortaan duidelijker inrichten.
- Consequent reageren op de kinderen:
'Nog één keer en dan ga je even op de gang staan.' En dit dan ook uitvoeren.
- Mijn grenzen duidelijker aangeven.
Koppeling naar stage.
Orienteren:
Ontwerpen:
Uitvoeren
Evalueren:
Bijstellen:
Volgens Riksen- Walraven:
1.Sensitieve responsiviteit of emotionele steun
. ''Sensitieve responsiviteit betekent dat leider(s) gevoelig zijn voor wat een kind bezig houdt. Dit betekent dat een leidster het gedrag van het kind waarneemt en hierop reageert. Ook laat zij merken dat zij het kind heeft gezien en er wordt rekening gehouden met het kind. Ook helpt de leidster het kind wanneer dit nodig is en waardeert zij het kind. Sensitieve responsiviteit is belangrijk voor de kwaliteit van iedere relatie. ''
Volgens Riksen-Walraven:
2.Respect voor de autonomie.
''D
it betekent dat de

leider(s) het kind zelf dingen laat ontdekken en dingen zelf laat doen. Ook geven leiders het kind de kans om zelf hun problemen op te lossen maar ze blijven wel bij de situatie betrokken. De medewerker zal niet zelf invullen wat het kind wil, denkt of voelt maar laat dit aan het kind over om dit aan te geven.''
Mijn ervaringen met de opdracht;
- De kinderen kunnen nu (op een leeftijd van 4 à 5 jaar) al moeilijk out of the box denken.
- Begeleiding zegt daarbij vanalles. Laat je de kinderen vrij en draag je ideeën aan of hou je de kinderen bij de realiteit?
Beroepstaken bij LA 5:
- Aangaan en onderhouden van een pedagogische relatie.
- Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van pedagogisch beleid
Casus:
Kinderpersburo:
Eerst worden de stemmen geteld uit de stembus. Dit wordt genoteerd door de kinderen. Dit gaat redelijk goed en gestructureerd.
Maar als ik de aandacht wil vragen om een aantal regels te bespreken voor als we naar de stad gaan, lukt dat niet. De kinderen kunnen niet op hun stoel blijven zitten en ik ben een soort politie agent voor 20 minuten. Dan zet ik een jongen op de gang omdat hij blijft vervelen. De kinderen worden rustiger. Mijn stage begeleidster grijpt in en zegt: 'Dit gaat van jullie eigen tijd af, dus luister naar Robin. '
Juf Robin, Ik vind u zoooo lief. ( armen )
Full transcript