Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Горива ...

No description
by

Ralitsa Tenekedjieva

on 17 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Горива ...

Общи знания
Горивата са вещества, които при изгаряне отделят значително количество топлина и се използват като източник на енергия. Повечето горива представляват различни въглеродни съединения. Според агрегатното си състояние горивата се разделят на твърди, газообразни и течни горива. Според произхода си горивата се делят на натурални или природни, каквито са например въглищата, горивни газове, нефтът, дървесината и на изкуствени горива, каквито са например въглищния кокс, коксовия газ, моторните горива и синтетичните течни горива
Каменни въглища
Каменните въглища са изкопаемо гориво. Те представляват запалима черна или кафеникаво-черна седиментна скала. Основните елементи, изграждащи въглищата са въглерод, азот, кислород и водород. В по-малки количества сяра и фосфор. Колкото по-голяма е степента на промяна на въглищата, толкова по-голям е процентът на въглерода в тях и по - малко съдържанието на другите елементи.
Лигнитни въглища
Лигнитните въглища, или само лигнит, са вид въглища, които имат най-ниската степен на промяна (петрификация) и съответно най-ниската калоричност. В тях могат често да се намерят доста големи останки от дървета, клони, листа и други органични останки. Съдържанието на въглерод е ниско, около 50-55%, а на кислород, азот, водород и сяра е високо. Пепелното съдържание е високо - до около 50%.
Кафяви въглища
Кафявите въглища са вид въглища с по-висока калоричност в сравнение с лигнитните въглища. В сравнение с лигнитните съдържат по-малко влага. Кафявите въглища се използват за производство на отопление и електричество.
Черни въглища
Черните въглища са висококалорично природно гориво, често с добре изразени ивици от лъскав и матов материал. Съдържанието на въглерод е 80-85%. Характеризират се с ниско съдържание на влага – 3-6% и пепелно съдържание е – 30%. Използват се като гориво за топлоелектрическите централи, както и за производство на кокс.
Горива ...
Твърди горива
Твърдите горива включват въглищата (лигнитни въглища, кафяви въглища, черни въглища, антрацитни въглища) и дървесината. Всички тези видове гориво са горими, те създават огън и отделят полезна топлина. Топлинната енергия се използва или директно за отопление, или се превръща в друг вид енергия.
Течни горива
Течните горива включват нефтът. Чрез преработка на му се получават редица горива - бензин, дизел, керосин, пропан-бутан и мазут. Бензинът се използва основно в бензиновите двигатели с вътрешно горене, а дизеловото гориво, известно още като нафта се използва както в дизеловите двигатели, така и за отопление, за добив на топлинна и електрическа енергия и др.
Газообразните горива
Едни от най-качествените и относително лесни за употреба в енергетиката са газообразните горива. Най-често използваните в енергетиката газообразни горива са: природния газ, доменния газ и коксовия газ. Когато се говори за сух газ се има предвид газово гориво без водни пари в сместа.
Твърди горива - въглища
Каменните въглища са:

- Лигнитни въглища
- Кафяви въглища
- Черни въглища
- Антрацитни въглища
Антрацитните въглища
Антрацитът (също антрацитни въглища) e най-древният вид изкопаеми въглища. Характеризира се с голяма плътност и блясък. Съдържа 95 % въглерод. Използва се като твърдо висококалорийно гориво - счита се, че антрацитните въглища са най-калоричният вид въглища. Намират приложение в стъкларската, карбидната, вародобивната и понякога в бижутерийната промишленост.
Дървесина
Дървесината или дървеният материал е основната съставна част на стъблата на дървесните растения. Дървесната тъкан се образува в растенията с цел поемане на товари и поради това тя има добри механични и якостни свойства. Нарязаният и изсушен дървен материал се използва за различни цели. Дървесината с нарушена структура и превърната във влакна се нарича пулп, който след това може да се преработи в хартия.
Направено от: Ралица Тенекеджиева
Течтине горива
Чрез преработка на нефта се получават редица горива - бензин, дизел, керосин, пропан-бутан и мазут. Бензинът се използва основно в бензиновите двигатели с вътрешно горене, а дизеловото гориво, известно още като нафта се използва както в дизеловите двигатели, така и за отопление, за добив на топлинна и електрическа енергия. В последните години, голяма популярност придобиват т.н биогорива, като биодизел, биогаз, биоетанол и др. Тези горива, както подсказва името им, се получават от растителни и животински органични маси. Биогоривата имат свойства близки до тези на традиционните горива, което прави възможно тяхното използване в съвременните двигатели и топлинни машини.
Течните горива - нефт
Бензин
Бензинът е течност от различни съставки, предимно въглеводороди получени при преработката на суров петрол (нефт). Употреба намира преди всичко в двигатели с вътрешно горене, главно автомобилни. Бензинът е безцветна до леко жълтеникава, прозрачна и лесно изпаряваща се течност с характерна миризма, смес от стотици видове въглеводороди, повечето от които наситени, с 4 до 12 атома въглерод. В състава му преобладават алкани, нафтени, ароматни въглеводороди и олефини.
Дизел
Дизелово гориво (нафта) е течен продукт, използван като гориво в дизеловите двигатели. Възпламенява се при температура около 350 °C. Основните потребители на дизелово гориво са ЖП транспорта, товарният автотранспорт и селскостопанската техника.
Биодизел
Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла. ова е най-перспективното и екологично чисто гориво. Рудолф Дизел изобретява своя двигател на базата на рапично масло. Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини. Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво и не на последно място-биодизелът е по-евтин от конвенционалния дизел, тъй като не се облага с акциз.
Газообразни горива
Едни от най-качествените и относително лесни за употреба в енергетиката са газообразните горива. Съставът им, за разлика от този на твърдите и течните горива, се представя най-често в обемни дялове. Най-често използваните в енергетиката газообразни горива са: природния газ, доменния газ и коксовия газ.
Газообразните горива
Природен газ
Природният газ е газ, образуван от анаеробно разлагане на органичен материал. Той е важен енергиен ресурс. Произходът на въглеводородните газове е свързан главно с биохимични процеси, в резултат на които се получава разлагане и преобразуване на органични вещества, състоящи се от останките на измрели животински организми и растителни видове. Природният газ е смес от въглеводородите метан СН4, етан С2Н6, пропан С3Н8 и незначителни количества по-тежки въглеводороди като пентан С5Н12, хексан С6Н14 и други. В почти всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден диоксид СО2, а по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове.
Домен газ
Доменен газ - изкуствено газово гориво. Има ниска топлина на изгаряне. Причина за ниската му калоричност е високото съдържание на негорими газове. Доменният газ обикновенно се подава в горивните камери на енергийните съоръжения като допълнително гориво.
Коксов газ
При процеса на коксуване се получава кокс, коксов газ и катран. Основните съставки на коксовия газ са водород, метан и въглероден оксид. Коксовият газ трябва да бъде пречистен, за да се отделят по-малко летливите въглеводороди, които причиняват кондензация, преди да може да бъде използван за гориво в двигател с вътрешно горене.
Специален газ
Специалните газове обикновено са отпадни газове от промишлени или газификационни процеси. Използването им като горива за двигатели с вътрешно горене е важен принос за опазване на околната среда чрез ограничаване използването на изкопаеми горива и емисиите от вредни газове в атмосферата. Съществува значителен потенциал за оползотворяване на промишлени отпадни газове, водород, пиролизни газове, газове от дървен материал и факелен газ чрез изгарянето им в газови двигатели за генериране на елктричество.
Критерии за оценка
I. Критерий за оценка – „Икономически най-изгодна оферта”, която се определя при следните показатели:
1. Най-ниска цена – определя се по формулата
Ц = Ц мин х 30%
Ц предлагана
Където: „Ц мин” е минималната предложена цена за един литър без ДДС.
2. Срок за отложено плащане
3. Преференциални условия върху оборота – определен % отстъпка върху месечен оборот – определя се по формулата.
4. Разстояние от най-близката бензиностанция на участник до общинския център.
II. Методика за оценяване
Комплексната оценка на предложенията се извършва в съответствие с показателите и тяхната тежест, определени в настоящата документация по следната формула :
Комплексна оценка = Ц + Ср + Пр + Р
Full transcript