Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budowanie tożsamości. Prawidłowości psychologiczne. Świat realny, a wirtualny.

Psychologia Internetu
by

Hanna Leonarska

on 28 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budowanie tożsamości. Prawidłowości psychologiczne. Świat realny, a wirtualny.

Psychologia Internetu Budowanie tożsamości. TOŻSAMOŚĆ to wizja własnej osoby, jaka człowiek ma: własciwosci wygladu, psychiki i zachowania sie z punktu widzenia ich odrebnosci i niepowtarzalnosci u innych ludzi. W każdym stadium ma miejsce pewien szczególny konflikt.
Od stopnia i sposobu rozwiazania tego konfliktu we wcześniejszych stadiach zależny jest przebieg i sposób radzenia sobie z konfliktami właściwymi dla stadiów nastepnych. Erikson wyróżnia osiem stadiów: 1) Zaufanie czy nieufność w Internecie Budowanie tożsamości
Hanna Leonarska Świat realny, a wirtualny. Podobieństwa, różnice. Według E. Eriksona rozwój tożsamości przebiega stadiami. Wspólny element wszystkich stadiów stanowia cnoty, rytualizacje i rytualizmy. CNOTY to silne strony EGO pojawiajace sie w kolejnych stadiach.
RYTUALIZCJA to zabawowy, kulturowo ukształtowany sposób robienia badź doświadczenia czegoś w codziennych wzajemnych kontaktach ludzi. Celem rytualizacji jest przekształcenie dojrzewajacej jednostki w efektywnego i bliskiego innym członka społeczeństwa.
Trzeci element to wypaczone, sztywne formy rytualizacji, przekształcajace sie w RYTUALIZMY. Rytualizmy sa wynikiem nieprawidłowego przebiegu rytualizacji. 1) Zaufanie czy nieufność (pierwszy rok życia). Zależnie od opieki, jaką niemowlę otrzymuje, uczy się ono ufać swojemu otoczeniu, Postrzegać je jako uporządkowane i przewidywalne lub też uczy się być podejrzliwe, lękliwe i nieufne wobec chaosu i nieprzewidywalności otoczenia. Niemowlę nie korzysta z Internetu, ale ma on na niego wpływ pośredni poprzez przyczynianie się do konstruowania obrazu świata, budowania nastroju, poczucia sensu własnego życia jego matki. Matka zadowolona z siebie, stabilna w swoich nastrojach, bezpieczna, wspierana przez inne matki, łatwiej potrafi stworzyć niemowlęciu środowisko stabilne i przewidywalne. Kobieta identyfikująca się i rozmawiająca na forum z innymi matkami, dzięki ich wsparciu, wymianie doświadczeń, łatwiej może sobie radzić z trudami i frustracjami, jakie niesie macierzyństwo, a zatem czerpać z niego większą satysfakcję. To może wpływać bardzo korzystnie na samopoczucie pozostającego pod jej opieką dziecka. 2) Autonomia czy zwatpienie (drugi i trzeci rok życia). W zależności od przebiegu rozwoju zdolności ruchowych i umysłowych oraz tego, czy dziecko miało szanse manipulowania i badania otoczenia, powstaje jego poczucie autonomii, adekwatności i autokontroli. Nadmiernie krytykowane, chronione i ograniczane w możliwościach eksploracyjnych powoduje, że staje się nieśmiałe i wątpi we własną adekwatność. 2) Autonomia czy zwatpienie
w Internecie 3) Inicjatywa czy poczucie winy (czwarty i piaty rok życia). Zależnie od tego, jak rodzice reagują na aktywność ruchową i intelektualną dziecka, będzie ono albo samodzielne i przedsiębiorcze albo pełne poczucia winy i przekonania, że jest niezręczne i niepotrzebne w świecie dorosłych 3) Inicjatywa czy poczucie winy
w Internecie 4) Pracowitość czy poczucie niższości (szósty do jedenastego roku życia). Zainteresowanie dziecka tym, jak wszystko działa i jak ono samo powinno działać, prowadzi do pracowitości poprzez odkrywanie prawidłowości, organizowanie i porządkowanie własnego świata oraz pilność. Jeżeli wysiłki dziecka odrzucane są jako niemądre, złośliwe czy kłopotliwe, prowadzi to do poczucia niższości. 4) Pracowitość czy poczucie niższości w Internecie 5) Tożsamość czy pomieszanie ról (okres dorastania od dwunastego do osiemnastego roku życia). Jest to okres kiedy zaczyna się rozwijać zdolność do spostrzegania zjawisk w różnoraki sposób. Zdolność do uwzględniania różnych punktów widzenia i dostosowywania swojego zachowania do zmiennych warunków z uwzględnieniem tego, co odpowiednie. Odgrywaniu różnych ról towarzyszy konieczność rozwijania zintegrowanego poczucia własnej tożsamości jako odrębnej od wszystkich innych, lecz spójnej i możliwej dla niej do zaakceptowania. Brak integracji tożsamości może przejawiać się dwojako: albo dana osoba nie wie, kim właściwie jest, albo przybiera „negatywną tożsamość”, jakąś rolę społecznie nieakceptowaną, np. „dziwaka”, „błazna klasowego”, lub też wszelkie odrzucane u siebie cechy przypisuje innym. Istnieje też niebezpieczeństwo „odmowy” przejścia do następnych etapów rozwojowych z wycofaniem się w obszar dzieciństwa, z pozoru i z tej perspektywy odbieranego jako bezpieczniejszy. 6) Intymność czy izolacja (dojrzała młodość). Kiedy jednostka osiągnie wiek dojrzały, jej usiłowania zmierzające do nawiązania kontaktu z innymi ludźmi mogą doprowadzić do intymności (czyli związku o charakterze seksualnym, emocjonalnym czy moralnym z innymi osobami) lub do izolacji, czyli braku bliskich relacji interpersonalnych. Sprzeczność polega na tym, że z jednej strony młody człowiek poszukuje bliskości i satysfakcjonującej relacji z partnerem, z drugiej zaś obawia się utraty swobody i niezależności. Przezwyciężenie tej sprzeczności stwarza warunki na stworzenie relacji, w której rozwija się miłość. Moda na bycie singlem, nietrwałość związków małżeńskich, lęk przed wzięciem na siebie obowiązków związanych z realizacją miłości rodzicielskiej to jedna strona współczesnej rzeczywistości. Z drugiej strony w mediach wszechobecny jest seks, uniseks, postulat nieskrępowanej swobody obyczajów i zachowań seksualnych. 7) Wielkoduszność czy zaabsorbowanie sobą (wiek średni). W tym stadium jednostka może rozszerzać zakres swoich zainteresowań tak, żeby nie ograniczały się do niej samej, ale obejmowały: rodzinę, przyjaciół, społeczeństwo, przyszłe pokolenia. Jednakże taka orientacja może nie zostać wytworzona i jednostka skoncentruje się wyłącznie na swoich własnych sprawach, dobrobycie materialnym, komforcie psychicznym, z bezwzględnym egzekwowaniem własnych praw włącznie. Wielkoduszność albo inaczej generatywność uwarunkowana jest wykształceniem podstawowej cnoty tego stadium, jaką jest opiekuńczość. 8) Poczucie spełnienia czy rozpacz (wiek starczy). To stadium charakteryzuje się potrzebą zarówno spoglądania wstecz, jak i w przyszłość w kierunku nieznanej, ale pewnej śmierci. W zależności od sposobów przezwyciężania konfliktów w poprzednich stadiach jednostka może odczuwać radość z poczucia spełnienia lub popadać w rozpacz z powodu złego pokierowania własnym życiem. Nic nie pomoże gniew skierowany ku przeszłości, a i przyszłość, w której można by było ulokować nadzieję, kurczy siędramatycznie. Pozostaje zadowolenie lub rozpacz. W tym stadium pojawia się konkluzja, że całość działań i idei, jakim jednostka się kierowała i poświęcała, stanowi część większego uniwersalnego porządku rzeczy. Integralność pozwala być świadomym wielości stylów życia z równoczesną godną obroną i zachowaniem stylu własnego, będącego wedle określenia E. Eriksona, dziedzictwem duszy. Człowiekowi nie umiejącemu wpisać swojego życia w większy, całościowy plan grozi rozpacz spowodowana poczuciem bezsensu ludzkiego życia podlegającego, nie zawsze akceptowanym, zmiennym kolejom losu, zmierzającego do nieuchronnego końca. Rozpacz będąca wynikiem niezrealizowania wielu planów i zamierzeń, brakiem czasu na podejmowanie innych sposobów życia. Sposób uporania się z tą sprzecznością prowadzi albo do mądrości, polegającej na bezstronnym zainteresowaniu samym życiem w obliczu samej śmierci, albo do sapientyzmu, będącego wypaczeniem autentycznej mądrości, a polegającego na niemądrym udawaniu, że jest się mądrym. 5) Tożsamość czy pomieszanie ról w Internecie 6) Intymność czy izolacja
w Internecie Podobieństwa miedzy światem realnym,a wirtualnym: 1) Odgrywanie ról
2) Nawiazywanie znajomości
3) Próba stworzenia dobrego pierwszego wrażenia
4) Ciekawość drugiej osoby
5) Chęć tworzenia wrażenia na innych osobach Różnice miedzy światem
realnym, a wirtualnym 1. Ograniczenie doświadczeń sensorycznych – dominująacaą formaą przekazu jest forma pisemna, a brak bezpośredniego kontaktu fizycznego jest poważnym ograniczeniem.

2. Płynność tożsamości oraz anonimowość – komunikująac sieę za pośrednictwem tekstu pisanego, internauta ma możliwość ujawniania jedynie niektórych elementów swojej tożsamości. Może również podszywać sieę pod kogoś innego bąadź udawać kogoś, kto istnieje tylko w jego wyobraźni. Może tworzyć podwójnąa osobowość: bardziej atrakcyjna na użytek sieci i codziennaą nieciekawaą, ale rzeczywistaą. Istnieje również brak konsekwencji wirtualnych działań w świecie realnym.

3. Zrównanie statusów – przestrzeń wirtualna daje równe szanse wypowiadania sięe wszystkim jej użytkownikom, niezależnie od ich statusu, zamożności, rasy.

4. Pokonywanie ograniczeń przestrzennych – komunikacja internetowa daje możliwość kontaktowania sie z osobami o podobnych zainteresowaniach i potrzebach niezależnie od odległości, jaka ich dzieli. Pokonywanie wielokilometrowych dystansów w ciagu kilku minut, sekund buduje nowy świat niezależny od uwarunkowań geograficznych.

5. Rozciganie i koncentracja czasu – wirtualna przestrzeń tworzy niepowtarzalna przestrzeń czasow, w której upływajcy czas rozciga sie. Łatwość poruszania sie w cyberprzestrzeni sprzyja czestym zmianom przynależności do różnego rodzaju grup w sieci. Z powodu szybkiej wymiany osób, słów, dźwieków w przestrzeni wirtualnej, doświadczenie przemijania czasu może być przyśpieszone. 6. Dostepność wielu kontaktów – z duża łatwościa można porozumiewać sie z wieloma osobami. Dzieki opcjom wyszukiwania, filtrowania, wybierania można dokonywać wyboru dokładnie określonych przez użytkownika kontaktów.

7. Możliwość permanentnego zapisu – w odróżnieniu od realnych znajomości, kontakty internetowe moga być w całości dokumentowane i przechowywane w postaci plików.

8. Odmienne stany świadomości – siadajac przed ekranem komputera i majac do dyspozycji zaledwie kilka klawiszy, możemy sterować rzeczywistościa i doświadczać odmiennych stanów świadomości. Doświadczanie stanów na podobieństwo marzeń sennych może być przyczyna wielu form uzależnień internetowych.

9. Doświadczenia typu “czarne dziury” – interakcje internetowe niezależnie od tego, jak zaawansowane i wyszukane, zawsze moga sie błyskawicznie zakończyć. Towarzysze wirtualni moga w dowolnym momencie wyłaczać sie z kontaktu. Bibliografia: 1) Marian Golka "Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne" Wydawnictwo Naukowe PWN
2) Jadwiga Kwiek "Mass media, a twórcze podejście do kryzysu tożsamości"
3) Jadwiga Kwiek "Telenowela jako instrument regulacji różnic"
4) Wysokie Obcasy "Maszerowanie jest podniecajace"
5) Władysław Jacek Paluchowski "Internet,a Psychologia-możliwości i zagrożenia" wydawnictwo naukowe PWN Wpływ na sposób rozwiązywania konfliktu, sprzeczności ma charakter pośredni. Żeby rozwijać w dziecku autonomię, pewność siebie, kobiety używaja forum, aby dowiedzieć się, wymienić zdanie z innymi matkami jak np nauczyć dziecko robić siusiu do nocnika nie przygaszajac, zawstydzajac przy tym dziecka. Dziecko w wieku 4-5 lat coraz częściej oglada bajki. Dzieci w tym wieku potrafia już nawet same właczyć laptopa !! (sama znam takie dziecko). Bajki teraz coraz częściej puszczane sa z interenetu np. z you tube. Moga oddziaływać na dziecko pozytywnie-kiedy sa kontrolowane przez rodziców i gdy rodzic pozwala na ogladanie bajek np. edukacyjnych, często jednak rodzice nie maja czasu i puszczaja "pierwsza lepsza" bajke, która może być nacechowana przemoca i agresja. Zbyt długi czas ogladania bajek przez dzieci może mieć również negatywne konsekwencje min. zdrowotne np. pogorszenie wzroku. Bajka edukacyjna Bajka z przemoca Dziecko potrzebuje metod działania, musi wiedzieć jak i co robić. Pracowitość dziecka wchodzi w różne obszary, Kiedy dziecko czegoś nie rozumie może w Internecie na forum np.poprosić innych o wytłumaczenie zadania.


Poczucie niższości powstaje gdy dziecko nie umie zrealizować czegoś. Wiaże sie to z regresja „ego”- zachwianie wiary w swoje możliwości. Dzieci w których kształtuje sie poczucie winy, nie chca później podejmować działań. Wtedy kiedy np maja zadane wypracowanie w Internecie szukaja gotowca, ponieważ nie sa w stanie sprostać zadaniu. Kiedy przyjrzymy się ofercie medialnej w Internecie to zobaczymy jak wiele tam propozycji wzmacniających pokusę budowania tożsamości negatywnej. W promocji zachowań dziwacznych, agresywnych, niekiedy jawnie aspołecznych zdają się specjalizować twórcy teledysków, wideoklipów. Dominujące przesłanie znaczącej liczby teledysków stanowi przesłanie negacji, buntu, konfrontacji. Bywa to niekiedy nazywane „buntem na sprzedaż”, cynicznym podsycaniem i wykorzystywaniem kryzysu okresu dorastania dla celów komercyjnych. Dziwactwo bywa niejednokrotnie strojone w szaty oryginalności, a tym samym promowane i wzmacniane. Przykładem negatywnej tożsamości jest teledysk Rihanny "We found love" Intymność i bliskość w sieci i przez sieć. Zbliżamy się do siebie szybciej i intensywniej niż w normalnym życiu. Dzisiejszy wirtualny świat i korespondencja w sieci dają nam możliwość wyrażania siebie na wielu płaszczyznach. Wystarczy wejść na jedną z sieci społecznościowych lub forów, z łatwością znajdziemy darmowe portale dla samotnych, gdzie duża liczba dostępnych użytkowników, oferty - nowe zakładki, pozwalają prowadzić nawet kilkugodzinną dyskusję - korespondencja jest banalnie prosta. Wiele osób nie ma również żadnych barier, aby budować przez darmowe portale dla samotnych bardzo bliskie, intymne relacje czy też dużo odważniej niż w życiu realnym wyrażać swoje uczucia i emocje. Zwolennicy Internetu podkreślają możliwości, jakie daje on osobom nieśmiałym w zakresie „wyjścia z cienia” i zbudowania sieci kontaktów towarzyskich lub bliskiej relacji. Przeciwnicy mówią o złudzie relacji internetowych i ucieczce w wirtualny świat zamiast rozwiązywania problemów w prawdziwym życiu społecznym, które naprawdę jest o wiele bardziej skomplikowane. 7) Wielkoduszność czy zaabsorbowanie sobą
w Internecie Społeczeństwo coraz bardziej uzależnia się od wirtualnego świata. Niektóre firmy istnieją tylko w cyberprzestrzeni, a osoby odwiedzające czaty tworzą swoje wirtualne tożsamości niejednokrotnie całkiem różne od ich prawdziwego „ja”. allegro to firma, która istniej tylko online 8) Poczucie spełnienia czy rozpacz
w Internecie Osoby starszej generacji nie korzystaja z nowoczesnych urządzeń, jakimi są telefony komórkowe i komputery. Odwracają się od nich. Dla osób starszych komputer jest nowością i urządzeniem, które nie towarzyszyło im w młodości. Jest im ciężko przyzwyczaić się do używania takiego sprzętu. Ciężko jest też im nauczyć się korzystania z niego. Ludzie starsi w wiekszości nie korzystaja z Internetu (poza nielicznymi przypadkami). Jednak starość, smierć i choroba jest obecna w Internecie.
Istnieja różne fora, blogi, strony internetowe itp. o starości. Na facebooku jest również możliwość polubienia strony "Starość też radość" PODSUMOWANIE: Internet daje właściwie nieograniczone możliwości. Człowiek za jego pomocą zmienia świat, ale także na nowo kształtuje własną osobowość. Internet to przestrzeń, w której możesz być, kim tylko zechcesz. Póki podawanie nieprawdziwych informacji na swój temat jest zabawą, nie ma niebezpieczeństwa. Groźnie robi się, jeśli zaczynamy wierzyć w wykreowany obraz siebie. Po jakimś czasie możemy już nie pamiętać, kim byliśmy w „realu”.
Dzięki Internetowi możemy bez skrępowania i ograniczeń mówić o swoich prawdziwych poglądach, szczerze wypowiadać się na temat siebie samego. Dzięki anonimowości mamy poczucie bezpieczeństwa, możemy się „schować” za monitorem. Wygląd przestaje mieć tu znaczenie, liczy się nasza osobowość.Z drugiej jednak strony, anonimowość daje także możliwość manipulowania własnym wizerunkiem. Można zyskać uznanie za zdolności i wiedzę, której dany użytkownik tak naprawdę nie posiada. Możemy spełniać własne pragnienia i marzenia, które w „realu” są niewykonalne. Dochodzi wówczas do dysocjacji osobowości. Coraz bardziej utożsamiamy się z wykreowaną postacią, poświęcamy jej coraz więcej czasu, w końcu nie chcemy już naszego prawdziwego „Ja”-liczy się tylko „Ja” wirtualne. Niebezpieczeństwo jest jeszcze większe, gdy nieprawdziwy obraz siebie tworzymy z premedytacją w celu zaszkodzenia innym. Dopuszczając się różnych mechanizmów manipulacji, możemy skrzywdzić innych użytkowników Internetu, Wykreowana przez nas osobowość nie musi być jedynie zagrożeniem. Czasem pomaga pokonywać pewne granice, ułomności i lęki. Wirtualna rzeczywistość pomaga sprawdzić się w rolach, w których nie mielibyśmy okazji się znaleźć w prawdziwym świecie. Prowadzi to do zwiększenia pewności siebie, podejmowania odważniejszych życiowych kroków, a w konsekwencji – odnoszenia nowych sukcesów. Internet, dający poczucie anonimowości, nie musi sprzyjać patologii, może stać się metodą walki z nieśmiałością. Kiedy trudno porozmawiać z człowiekiem „twarzą w twarz”, można skorzystać z komunikatora internetowego”. Internet to nie samo zło, ale jak ze wszystkim w życiu, tak i z Internetem, należy zachować zdrowy umiar, by nie zrobić sobie krzywdy. Internet szansa czy zagrożenie dla współczesnej tożsamości ?
Full transcript