Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kompleksowa rewitalizacja Bytomia

No description
by

Lucjan Goczol

on 5 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kompleksowa rewitalizacja Bytomia

Założenia cd.
Priorytetowe kwartały Śródmieścia
Obszar Śródmieścia
diagnoza
Działania rewitalizacyjne koncentrują się przede wszystkim na
dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego:
Śródmieście, Szombierki, Bobrek, Karb, Łagiewniki, Rozbark i Miechowice.

Tych siedem dzielnic
zamieszkuje prawie 82%
mieszkańców Bytomia,
a ponad 81% z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych mieszka w tych dzielnicach.

Skala identyfikowanych potrzeb > OSI w ramach RPO WŚL


649 461 168,06 zł > 400 000 000,00 zł

Kompleksowe i zintegrowane podejście do działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach Bytomia
wymaga wyjścia poza ramy i kwoty przeznaczone dla OSI.

Efektem
planowanych
działań będą:
Kompleksowa rewitalizacja Bytomia
a Obszar Strategicznej Interwencji

Założenia
Podstawa programowa prowadzonych działań:
zaktualizowana Strategia Rozwoju Bytomia 2020+
pakiet programów wdrożeniowych do strategii
zaktualizowany Program Rewitalizacji Bytomia

Zastosowane podejście:
terytorialne, oparte o wskaźniki społeczno-gospodarcze
tematyczne, związane z układem priorytetów RPO WŚL

Źródła finansowania działań:
projekty kluczowe
środki w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji
środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
budżet miasta, w tym wkład własny
inne źródła (RPO konkursy, programy krajowe, pozostałe)
środki innych beneficjentów niż miasto
Środki na OSI w wysokości 100 mln EUR pozostają w dyspozycji marszałka województwa
i stanowią integralną część całej alokacji, jaka składa się na Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Gmina Bytom, respektując warunki wynikające z ww. programu, przygotowała 6 wiązek komplementarnych projektów
, które mogłyby być wsparte dofinansowaniem w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji

Gmina Bytom została zobligowana do złożenia propozycji projektów, których
łączna wartość nie przekracza dostępnej w ramach OSI alokacji, tj.:
dla projektów infrastrukturalnych (EFRR) jest to 220 mln zł
dla projektów społecznych (EFS) jest to 180 mln zł
oraz konstruowania wiązek w oparciu o
Priorytet IX Włączenie społeczne i Priorytet X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna

Wiązki projektów będą
oceniane przez Instytucję Zarządzającą
pod względem:
wzajemnej komplementarności;
kompleksowego podejścia do rewitalizacji miasta;
kwalifikowalności poszczególnych projektów do wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020


Założenia cd.
Poglądowa mapa lokalizacji działań
Poglądowa mapa lokalizacji działań
Śródmieście
lokalizacja projektów
Kontekst analizy
Diagnoza jest dla Środmieścia, jednak z uwag na bliskość i oddziaływanie terenów po byłej KWK Szombierki, Śródmieście i ten teren rozpatrywane są jako jeden obszar.

Procesy społeczne
Depopulacja:
liczba mieszkańców wynosi 48 454 os. i zmniejszyła się w stosunku do 2008 r. o 7,9%

Starzenie się społeczeństwa:
17,3 % - osoby w wieku przedprodukcyjnym
67,4 % - osoby w wieku produkcyjnym
15,3 % - osoby w wieku poprodukcyjnym (w całym Bytomiu to blisko 20%)*

Bezrobocie:
3 602 zarejestrowanych osób bezrobotnych – wzrost w stosunku do 2008 r. o 9,1 %
43% ogółu bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy
wzrost o 74,3% w stosunku do 2008 roku osób bez pracy w wieku 25 lat

Oczekiwany poziom dofinansowania: 198 189 748,00 zł (55,6%)
, w tym:
EFRR: 142 975 074,00 zł
EFS: 55 214 674,00 zł
WOSI 1
Główna wiązka rewitalizacyjna - włączenie społeczne i aktywna integracja:
Rewitalizacja nieruchomości w Śródmieściu Bytomia wraz z utworzeniem nowych przestrzeni publicznych (78 mln zł).
Wynika on z takich projektów jak:
uruchomienie Centrum Wsparcia Rodziny
uruchomienie Centrum Usług Społecznych nr 1, nr 2 i nr 3
Program Aktywności Lokalnej dla Śródmieścia
rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową
rewitalizacja podwórek i najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych
modernizacja wybranych ciągów pieszych, drogowych i płyty rynku
Centrum Bytomskiej Aktywności Społecznej
pozostałe społeczne, w tym mieszkania socjalne i chronione

Wiązka termomodernizacyjna:
termomodernizacja wybranych budynków na obszarze ścisłego Śródmieścia
stworzenie mapy termalnej Śródmieścia

Wiązka w obszarze zdrowia:
Bytom przyjazny starszemu wiekowi
utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Wiązka dot. ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego:
Wieża ciśnień, Szyb Krystyna, budynek byłej pompowni ścieków Śródmieście

Komplementraność:
Budowa węzła przesiadkowego na placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego
Bytomska Centralna Trasa Północ – Południe BCT N - S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej
projekty Tramwajów Śląskich S.A., przewidzianych do realizacji m.in. w ciągu ulic: Katowickiej, Jagiellońskiej, Sądowej i Piekarskiej
Obszar Bobrek i Karb
diagnoza
Procesy społeczne
Depopulacja:
liczba mieszkańców Bobrka wynosi 4 762 os. i zmniejszyła się w stosunku do 2008 r. o 3%
liczba mieszkańców Karbia wynosi 6 437 os. i zmniejszyła sie w stosunku do 2008 r. o 16,5%

Pomoc społeczna:
rodziny objęte pomoca społeczną: Bobrek 534 (1411 osób); Karb 649 (1297 osób)

Dominujące problemy:
bezrobocie, alkoholizm, brak czystości otoczenia, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomania, nieprzyjazne otoczenie sąsiedzkie, przestępczość
zjawisko dziedziczenia negatywnych wzorców wśród młodego pokolenia

Oczekiwany poziom dofinansowania: 13 634 000,00 zł (3,8%)
, w tym:
EFRR: 9 180 000,00 zł
EFS: 4 454 000,00 zł
WOSI 2
Główna wiązka rewitalizacyjna - włączenie społeczne i aktywna integracja:
aktywizacja lokalnej społeczności w ramach Programu Aktywności Lokalnej
poprawa dostępności oraz jakości usług społecznych poprzez zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży
rewitalizacja budynku przy ul. Pasteur'a 4 z przeznaczeniem na świadczenie usług społecznych zaplanowanych w ramach pozostałych projektów z obszaru włączenia społecznego

Wiązka w obszarze zdrowia:
utworzenie Górnośląskiego Ośrodka Leczenia Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Substancji Psychoaktywnych

Komplementarność:
projekty z wiązki WOSI 6, realizowane w różnych częściach miasta objętych rewitalizacją m.in. przez:
Powiatowy Urząd Pracy
Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji
stowarzyszenie IOGT Polska
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
Procesy społeczne
Depopulacja:
liczba mieszkańców wynosi 8 239 os. i zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o 9,9%
Kolonię Zgorzelec zamieszkują głównie ludzie starsi, niezamożni, mający poczucie niskiego wpływu na swoją sytuację życiową
postulat większego zaangażowania miasta w poprawę ich sytuacji
młodzi ze względu na brak infrastruktury (szkoła, przedszkole, place zabaw, boisko, urządzone skwery, przychodnia, miejsce spotkań, kościół itd.) przenoszą się do innych dzielnic miasta

Bezrobocie:
516 osób (udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców dzielnicy – 6,1%)

Dominujące problemy:
obszar silnie zdegradowany, o dużej liczbie zdewastowanych obiektów i terenów poprzemysłowych
silne natężenie negatywnych zjawisk społecznych
znaczna skala bierności mieszkańców i niski poziom kapitału społecznego,
zaniedbany park Amendy
niewykorzystany potencjał zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie doły”

Oczekiwany poziom dofinansowania:14 985 500,00 zł (4,2%)
, w tym:
EFRR: 12 410 000,00 zł
EFS: 2 575 500,00 zł

Obszar Łagiewniki (Kolonia Zgorzelec)
diagnoza
Główna wiązka rewitalizacyjna - włączenie społeczne i aktywna integracja:
Program Aktywności Lokalnej dla Łagiewnik
utworzenie w Kolonii Zgorzelec przedszkola
działania integrujące wszystkie pokolenia mieszkańców, umożliwiające spędzanie czasu wolnego, organizację imprez plenerowych, wspólnych zabaw itp., w tym ścieżka zdrowotna
ścieżka będzie przebiegała z dala od głównej trasy komunikacyjnej poprzez tereny zielone i osiedle Kolonia Zygmunt do ulicy Spacerowej i położonego przy niej Parku Amendy
rewitalizacja budynków Kolonii Zgorzelec oraz przestrzeni publicznych - placów przy budynkach wraz z przystosowaniem obiektów na nowe cele

Wiązka w obszarze zachowania bioróznorodności:
ochrona różnorodności biologicznej na terenie kompleksu „Żabie doły”

Komplementarność:
projekty z wiązki WOSI 6, realizowane w różnych częściach miasta objętych rewitalizacją m.in. przez:
Powiatowy Urząd Pracy
Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji
stowarzyszenie IOGT Polska,
Fabrykę Inicjatyw Lokalnych,
Górnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
WOSI 3
1.
Obszar Strategicznej Interwencji skierowany jest do obszarów, gdzie identyfikowane jest
nagromadzenie się problemów społeczno-gospodarczych

2.
W Bytomiu działania rewitalizacyjne koncentrują się przede wszystkim na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego: górniczego i hutniczego, takich jak:
Śródmieście, Szombierki, Bobrek, Karb, Łagiewniki, Rozbark i Miechowice.


3.
Zgodnie z wytycznymi wydatkowanie środków OSI dotyczy przede wszystkim działań związanych z
włączeniem społecznym oraz rewitalizacją i infrastrukturą zdrowotną

4.
Działania termomodernizacyjne są możliwe, ale w mniejszym zakresie
i pod warunkiem, że:
będą realizowane na obszarze objętym rewitalizacją, tj. muszą wynikać z identyfikowanych problemów społecznych co najmniej w obszarze kwartału;
prace związane z termomodernizacją powinny uwzględniać czynnik społeczny, np. prace remontowe mogłyby być realizowane przez osoby bezrobotne w ramach nauki nowego zawodu.

5.
Jeżeli w ramach kamienicy jakaś jej część przeznaczona jest na inne cele niż mieszkaniowe, np. działalność gospodarczą, całość prac na budynku będzie objęta

pomocą publiczną. Wg docierających do nas informacji oznacza to obniżenie poziomu dofinansowania do 25%

6.
Gmina Bytom nie prowadziła ani nie prowadzi naboru wniosków o dofinansowanie
, ale przygotowuje pakiet wzajemnie powiązanych ze sobą projektów społecznych i infrastrukturalnych, opartych przede wszystkim na projektach Gminy i jej jednostek. Tam, gdzie to uzasadnione, miasto prowadzi rozmowy z partnerami, np. z organizacjami pozarządowymi.
Zawsze działania partnerów muszą wiązać się z innymi projektami i muszą być realizowane na obszarze objętym rewitalizacją.

7.
Wynika to ze struktury dostępnych dla miasta środków, która w 45% musi dotyczyć
działań społecznych (miękkich) – jest to 180 mln. zł
.
Na
działania inwestycyjne przeznaczone jest 220 mln. zł.

8.
Środki OSI są częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego czyli
pozostają w dyspozycji marszałka województwa

9.
Środki OSI mają być dostępne w tzw. trybie bezkonkursowym (przynajmniej dla miasta i jego jednostek)
co oznacza, że:
projekty muszą uzyskać wstępną kwalifikację do dofinansowania jak najszybciej;
projekty muszą być ze sobą powiązane i tworzyć tzw. wiązki projektów w obszarach wskazanych jako wymagających działań rewitalizacyjnych
wszystkie projekty muszą wynikać z Programu Rewitalizacji Bytomia.

10.
Miasto i inni beneficjenci
będą zobligowani do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów tak jak każdy inny beneficjent
Dekalog OSI
Procesy społeczne
Depopulacja:
liczba mieszkańców wynosi 17 049 os. i zmniejszyła się w stosunku do 2008 roku o 9,8%

Bezrobocie:
zarejestrowanych jest 1 614 osób (udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców dzielnicy – 9,4%)
rośnie udział osób długotrwale bezrobotnych z 494 (2007 r.) do 734 (2012 r.)

Dominujące wyzwania:
we wschodniej części Rozbarku od strony Chorzowa, na obszarze po byłej KWK Rozbark, znajdują się poprzemysłowe obiekty dawnej kopalni wymagające nadania im nowych funkcji
tereny te przylegają do południowej części Śródmieścia
zaniedbana i zdegradowana tkanka miejska w dzielnicy
w strukturze przestrzennej Rozbarku znajdują się 864 budynki mieszkalne z czego 722 to budynki wybudowane przed 1989 r.

Oczekiwany poziom dofinansowania: 42 170 700,00 zł (11,8%)
, w tym:
EFRR: 18 880 200,00 zł
EFS: 23 290 500,00 zł
Obszar Rozbark
diagnoza
Główna wiązka rewitalizacyjna - włączenie społeczne i aktywna integracja:
Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark (ponad 22 mln zł)
Wynika z takich projektów jak:
utworzenie "Sklepu z pracą" przez PUP w Bytomiu
utworzenie Ośrodka Rozwoju Aktywności przy Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
utworzenie Bytomskiego Centrum Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego dla mieszkańców miasta
adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, samo zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy, jak również wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
uruchomienie Centrum Usług Społecznych na Rozbarku
utworzenie Bytomskiej Strzelnicy Sportowej
zwiększenie dostępu do podstawowych usług warunkujących możliwości rozwojowe dla osób i grup marginalizowanych, tj. dzieci i młodzieży do lat 18 oraz osób starszych 60+

Wiązka dot. zachowania dziedzictwa kulturowego:
rewitalizacja wyjątkowego dziedzictwa kulturowego miasta - kościoła św. Jacka

Komplementarność:
bytomski projekt przewidziany do realizacji w ramach ZIT, a dotyczący uzbrojenia części terenu po byłej KWK Rozbark pod nowe inwestycje gospodarcze
uzbrojenie terenów po byłej KWK Powstańców Śląskich - etap II (makroniwelacja)
projekty z wiązki WOSI 6, realizowane w różnych częściach miasta, objętych rewitalizacją
WOSI 4
Procesy społeczne
liczba mieszkańców wynosi 23 137 os. i zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o 7,1%
w 2012 r. zarejestrowanych było 1 205 bezrobotnych z czego 491 długotrwale -
liczba ta w ciągu ostatnich 5 lat systematycznie rosła

w Miechowicach od lat koncentruje się działalność społeczna związana
z dostarczania usług społecznych osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym

Dominujące wyzwania:
brak dostępu do infrastruktury wspomagającej działalność ośrodków pomocy społecznej - dotyczy to w szczególności skwerów i ścieżek spacerowych czy placów zabaw dla dorosłych
stan
ruin pałacu należącego do rodu von Tiele-Winckler
wraz z otoczeniem parkowym (wymóg natychmiastowych działań)

Oczekiwany poziom dofinansowania: 22 236 952,00 zł (6,2%)
, w tym:
EFRR: 19 826 726,00 zł
EFS: 2 410 226,00 zł
Obszar Miechowice diagnoza
Główna wiązka rewitalizacyjna - włączenie społeczne i aktywna integracja:
główne potrzeby związane z pracą ze społecznością lokalną realizowane są w ramach projektów miasta Bytomia, domów pomocy społecznej Wędrowiec i Kombatant oraz Domu Dziecka nr 1
utworzenie Centrum Komunikacji Międzypokoleniowej, zakładającego aktywną integrację społeczną osób nie tylko z dzielnicy ale również innych rewitalizowanych obszarów miasta (w tym pobliskich Bobrka i Karbia) - centrum będzie mieściło się w zrewitalizowanym obiekcie pomilitarnym
utworzenie Centrum Aktywizacji i Rehabilitacji Seniorów wraz z dostosowaniem obiektu DPS Kombatant do planowanych działań
aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne (DPS Wędrowiec)
uruchomienie ogrodu polisensorycznego wraz z mini siłownią w celu świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych
zwiększanie szans rozwojowych i zawodowych wychowanków domu dziecka oraz pomoc w ich integracji ze społeczeństwem
rozbudowa publicznej infrastruktury technicznej miasta Bytomia

Wiązka dot. zachowania dziedzictwa kulturowego:
rewitalizacja obiektu zespołu pałacowo-parkowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym

WOSI 5
Pozostałe obszary
diagnoza
W perspektywie ogólnopolskiej
Bytom
charakteryzuje się największymi problemami społecznymi.
Kwalifikuje się do obszarów zdefiniowanych jako obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej
(KPZK 2030).

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą największymi wyzwaniami stojącymi przed miastem są:
wyludnianie się miasta
oraz towarzyszące temu zjawisku bardzo niekorzystne zmiany struktury demograficznej i demograficzno-ekonomicznej ludności
problemy przestrzenno-funkcjonalne Śródmieścia
oraz niektórych innych dzielnic (Bobrek, Karb, Rozbark, Szombierki, Łagiewniki, Miechowice)
opóźnienia w długotrwałej polityce inwestycyjnej miasta
realizowanej na poziomie przygotowania terenów inwestycyjnych i skutecznego przyciągania nowych inwestycji bezpośrednich oraz w długofalowej polityce rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
ograniczenia w procesie rozwoju nowych, znaczących przedsięwzięć egzogenicznych
wynikające z zagrożeń wewnętrznych (szkody górnicze) i zewnętrznych (rywalizacja międzymiejska w konurbacji)

Oczekiwany poziom dofinansowania: 65 255 190,20 zł (18,3%)
, w tym:
EFRR: 16 728 000,00 zł
EFS: 48 527 190,20 zł

Założenia:
projekty realizowane na więcej niż jednym obszarze wzmacniają lub uzupełniają rewitalizację na pozostałych obszarach
wiązka projektów obejmuje swymi działaniami grupę beneficjentów zamieszkującą więcej niż jeden obszar wymagający wsparcia

Projekty w ramach wiązki koncentrują się na:
ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego
aktywizacji lokalnej społeczności
poprawie dostępności oraz jakości usług społecznych
inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
aktywizacji osób bezrobotnych
rozwoju potencjału edukacyjnego
podnoszeniu kwalifikacji kadr pomocy społeczne
wzroście poczucia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny)
ochronie bogatego dziedzictwa przyrodniczego
wsparciu funkcjonowania bytomskiego KlasteRRRRa*
zapewnieniu sprawnego i skutecznego systemu monitorowania zmian społeczno – gospodarczych, zachodzących na rewitalizowanych obszarach wskutek realizowanych działań

*
KlasteRRRR – klaster podmiotów zajmujących się rekultywacją terenów, renowacją zabytków, rehabilitacją osiedli mieszkaniowych, rewitalizacją przestrzeni
WOSI 6
* wg kryteriów stosowanych w demografii społeczność uznaje się za starą demograficznie, jesli odsetek osób w wieku 60 i więcej lat wynosi 12% jej ogółu
Przypisana alkoacja EFS
Przypisana alokacja EFRR
Full transcript