Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Финансово отчитане на договори, финансирани по ОПРР

No description
by

Georgi Vityakov

on 22 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Финансово отчитане на договори, финансирани по ОПРР

Европейско законодателство
Финансово отчитане на договори, финансирани по ОП „Региони в растеж“
Регламенти на ЕС
Регламент (ЕС) № 1303/2013
Определя общоприложимите разпоредби за ЕСИФ
Посочва, че допустимостта се определя от националните правила
Изключение са правилата за допустимост определени в регламента и специфичните правила за отделните фондове


чл. 57 и чл. 58 от ЗУСЕСИФ

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Различни нива на правилата за допустимост на разходите
Национални правила
Допустимост на разходите
Определя, че конкретните национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите за съответния програмен период се определят с нормативен акт на МС
Определя общите национални правила за допустимост на разходите
Определя възможните форми на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
чл. 55 от ЗУСЕСИФ
ПМС № 189
БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
Чл. 57 регламентира условията, които трябва да са едновременно изпълнени за да се считат разходите за допустими

Чл. 58 регламентира срока за допустимост на разходите


Безвъзмездната финансова помощ може да бъде предоставена под формата на:
Възстановяване на действително направени и платени допустими разходи заедно с принос в натура и разходи за амортизация, когато е приложимо
Стандартна таблица на разходите за единица продукт
Еднократни суми, които не надвишават левовата равностойност на 100 000 евро публичен принос
Финансиране с единна ставка
При възлагане на дейност на външен за бенефициента изпълнител, безвъзмездната финансова помощ се предоставя единствено под формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗУСЕСИФ
При възлагане, различно от това по чл. 49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ безвъзмездната финансова помощ може да се предоставя под всички форми по чл .55, ал. 1 от ЗУСЕСИФ
Условия за прилагане на формите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Максимални размери за определени категории разходи
Разходи за информация и комуникация - 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти
Непредвидени разходи за строително-монтажни работи - до 10 на сто от общите допустими разходи за строително-монтажни работи
Разходи за командировъчни пари - съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Разходи за организация и управление - до 10 на сто от общите допустими разходи
Регламентиране на формите на отчитане на разходи за организация и управление
Задължително прилагане на единна ставка за дейности за организация и управление на проекти, изпълнението на които се предвижда да не се възлага изцяло на външен за бенефициента изпълнител.
Прилагане на опростени правила за отчитане на разходи
Важно!
Горното правило е валидно единствено за проекти, за които документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ са утвърдени след влизането в сила на ПМС № 189.
Изключения, при които се прилага отчитане чрез възстановяване на действително направени и платени допустими разходи (Чл. 55. (1), т. 1 от ЗУСЕСИФ)
Форми на възлагане на дейности за управление и/или изпълнение на проекти, отчитани чрез възстановяване на действително направени и платени допустими разходи (Чл. 55. (1), т. 1 от ЗУСЕСИФ)
Максимални размери на възнагражденията при отчитане чрез възстановяване на действително направени и платени допустими разходи (Чл. 55. (1), т. 1 от ЗУСЕСИФ)
Условието за допустимост е извършваните дейности да са определени в длъжностните характеристики и да са в изпълнение на функциите предвидени в ЗУСЕСИФ
След одобрение от СКУСЕС, когато към датата на утвърждаване на документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ не е налице методология за определяне на размера на дадена категория разход
Дейността се възлага изцяло на изпълнители - външни за бенефициента лица
С длъжностната характеристика на служителя, нает от бенефициента по трудово или служебно правоотношение
Със заповед на органа по назначаване на служителя по служебно правоотношение, с негово съгласие и срещу възнаграждение са възложени допълнителни задължения във връзка с управлението и/или изпълнението на проект
Със служителя по трудово правоотношение е сключен трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса на труда във връзка с управлението и/или изпълнението на проект
В останалите случаи е сключен договор съгласно правилата по чл. 49, ал. 2 ЗУСЕСИФ
До размера на възнаграждението на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по основното си служебно или трудово правоотношение
Съгласно условията на сключения договор за изпълнители - външни за бенефициента лица
Регламентиране на възнагражденията на междинните звена
Важно!
В случаите, когато служители на междинни звена изпълняват и други дейности извън тези предвидени в ЗУСЕСИФ, разходите за възнаграждения се считат за допустими в размер на процентно съотношение, определено чрез анализ на заетостта на звеното въз основа на годишното планиране на дейността му
Full transcript