Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kandidatpresentation

No description
by

Jenny Rancken

on 2 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kandidatpresentation

Jenny Rancken
En teoretisk studie om hur musik påverkar gruppdynamik i en elevgrupp
Syfte och forskningsfrågor
Musikgrupper
Undersöka på vilka sätt grupper kan påverkas av musik och ta fram de förutsättningar som behövs för att en grupp ska påverkas positivt av musik.
Teoribaserad studie, ingen empiri.
Mina forskningsfrågor är följande:

- Hur påverkar musik och musikutövande
gruppdynamiken i en elevgrupp?

-Hur gynnas en elevgrupp av att musicera
tillsammans?
Mousiké: musernas konst
Olika definitioner, innebörden förändras ständigt
Fram till 1700-talet ansågs inte t.ex. dansmusik vara "riktig" musik.
Idag bredare perspektiv. John Cage: alla ljud, även tystnad, är musik, om någon bestämt att de skall vara det.
Vad är musik?
”Thus, a group is two or more individuals who are connected by and within social relationships.” (Forsyth, 2010)
Informella och formella grupper.
Informell grupp: har samlats spontant tack vare till exempel gemensamma intressen eller relationer. (Thornberg 2004)
Formell grupp: ledare finns och gruppen finns till för ett visst syfte. Skolklassen hör hit.
Olika skeden i grupputvecklingen, från stormning till adjourning.
Vad är en grupp?
Nationalencyklopedin: "det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen”.
Grupprocesser: sättet medlemmarna i en grupp kommunicerar och interagerar med varandra på.
Gruppdynamik och roller kan förändras i olika grupper och situationer.
Gruppdynamik
Vanligt med grupper inom musiken.
För att ett ensemblespel ska fungera behövs liknande faktorer som behövs för att gruppdynamiken i en skolklass ska fungera.
Viktigt för kreativiteten att trygghet finns.
Musik i skolan
Läroplan: eleven ska utveckla ”de sociala färdigheterna, såsom ansvarsfullhet, sinne för konstruktiv kritik samt vilja och förmåga att acceptera och uppskatta olikheter i färdigheter och kulturer”.

Med musik i skolan idag vill man hjälpa eleverna att växa som personer, ensamma och i grupp, samt få ett större perspektiv på omvärlden och bli förankrade i sitt samhälle.

För att kunna skapa musik tillsammans i en elevgrupp måste läraren skapa en god miljö: goda relationer mellan vuxna och elever och miljön är demokratisk. (Lahti-Nordström, 2006)

"Trust the ensamble" Hazlewood
Musikens påverkan
Både positivt (terapi, avslappning) och negativt (manipulation, tortyr)
Många allmänna teorier som inte har bevisats. Självmord av heavy och tillfriskningar av klassisk musik.
Mozart-effekten ifrågasatt.
Egenskaper som uppskattas i skolvärlden: tränar koncentration, noggrannhet, koordination, exaktare syn och hörsel, lättare att se samband. (Huotilainen)
Resultatdiskussion
Tillit och trygghet
Inspiration och engagemang
Klar struktur och regler
Om alla de här kriterierna uppfylls kan man säga att musik, i kombination med en god lärmiljö, påverkar gruppdynamiken i en skolklass.
Förslag på fortsatt forskning: gå ut på fältet, se på hur roller och beteendemönster förändras hos elever då de musicerar
Källor
Abreu J. El Sistemo, the music revolution. http://www.ted.com/talks/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.html (hämtat 4.5.2013)
Dimbleby, R., Burton G. (1997) Oss emellan, mellanmänsklig kommunikation. Andra upplagan, översättning: Svn-Erik Torhell. Studentlitteratur.
Hazlewood, C. Trusting the ensemble. http://www.ted.com/talks/charles_hazlewood.html (hämtat 4.5.2013)
Läroplan för den grundläggande utbildningen (2004). http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ (hämtat 19.4.2013)
Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere: Tammer - Paino.
Patel, Aniruddh (2008) Music, language and the brain. Oxford University Press.
Sjölund, A. (1979) Gruppsykologi. Stockholm: Rabén o Sjögren.
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Muserna (hämtat 20.4.2013)
Full transcript