Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI

No description
by

inan tekin

on 18 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Karma Yöntem Çalışmalarından İki Örnek...
"The study of college students' copy and paste note taking"
(Igo, Kiewra, &Burning,2008).Neden Karma Yöntem Kullanma İhtiyacı Hissederiz?
Karma Yöntem Araştırmasının Güçlü yanları nelerdir?
KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
Hazırlayan: İnan TEKİN
KARMA YÖNTEM ARAŞTIMASI NEDİR?
Karma yöntem araştırması; araştırmacı veya araştırma ekibinin, anlama ve doğrulamanın genişliği ve derinliği amacıyla nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının bileşenlerini birleştirdikleri bir araştırma türüdür (Johnson ve diğ. 2007).
Karma yöntem araştırması, araştırmacının veri topladığı ve analiz ettiği, bulguları dahil ettiği ve tek bir çalışmada veya araştırma programında nitel ve nicel yaklaşım veya yöntemleri kullanarak çıkarımlarda bulunduğu bir araştırmadır (Tashakkori&Creswell, 2007).
Bizleri, görme ve işitmenin çeşitli yolları, toplumsal dünyayı algılamanın çeşitli yolları ve bir şeye değer verilmesinin ve övülmesinin niçin önemli olduğu hakkındaki çeşitli bakış açıları üzerine bir diyaloğa katılmaya aktif olarak davet eden bir yöntemdir (Greene, 2007).
Karma yöntem, araştırma sürecinin pek çok aşamasında nitel ve nicel yaklaşımların karışımı ile veri toplama ve analiz işlemlerinin yöneltilmesine rehberlik eden felsefi varsayımları içermektedir.

Bu yöntemin odak noktası bir araştırmada, hem nitel hem de nicel verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve harmanlanmasına odaklanmaktır.

Karma yöntemin temel öncülü, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanımı olup, araştırma probleminin tek başına kullanılan herhangi bir yöntemden çok daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır ( Creswell ve Plano Clark,2007).
Araştırma sorularına dayalı olarak hem nitel hem de nicel verileri ikna edici ve titiz bir şekilde toplar ve analiz eder;
Aynı anda iki veri türünü, bu veri türlerinden birini diğerinin içine yerleştirerek veya sırasıyla birini diğerinin üzerine inşa ederek birleştirmek kaydıyla harmanlar
Araştırmanın vurgusuna göre veri türlerinden birine veya her ikisine öncelik verir,
Bu prosedürleri tek bir çalışma içerisinde veya bir çalışma programının birden fazla aşamasında kullanır;
Bu, prosedürleri, felsefi dünya görüşleri ve kuramsal bakış açıları kapsamında çerçeve içine alır,
Bu işlemleri, çalışma yürütme planını yönlendiren özel araştırma deseni ile birleştirir.
"The study exploring student-athlete culture and understanding specific rape myths"
(McMahon,2007).
Hangi Araştırma Problemleri Karma Yöntem İçin Uygundur?
Araştırmacı bir problemi incelemeyi hedeflediği, katılımcıların konuşmalarına yer verdiği, durumun karmaşıklığının bir planını çizdiği ve katılımcıların birden fazla bakış açısını ilettiği zaman, NİTEL araştırma en iyi yöntem olabilir.
Araştırmacının değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamaya veya bir sonuçla ilgili bir grubun diğer gruba göre daha iyi bir performans ortaya koyup koymadığını belirlemeye çalıştığı zamanlarda ise NİCEL araştırma, en iyi araştırma yöntemi olabilir.
KARMA YÖNTEME UYGUN ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ, tek bir veri kaynağının yetersiz olduğu, sonuçların açıklanması gerektiği, birinci yöntemi geliştirmek için ikinci bir yöntemin gerektiği, kuramsal bir duruşun kullanılması gerektiği ve genel bir araştırma amacının en iyi şekilde birden fazla aşama veya proje ile ele alınabildiği araştırma problemleridir.
TEK BİR VERİ KAYNAĞININ YETERSİZ OLMASI.

Araştırmacılar birkaç katılımcıyı nitel yöntemler kullanarak incelerken, sonuçları daha çok kişiye genelleme ortadan kalkabilir.

Yine aynı şekilde araştırmacılar çok sayıda insanı nicel yöntemler kullanarak incelerken tek bir bireyin araştırmaya kattığı derinliği incelemek azalır.
Bu nedenle, bir yöntemin sınırlılıkları diğer yöntemin güçlü yanları ile telafi edilebilmekte ve nitel nicel birlikteliği bu yaklaşımların araştırmaya kendi başlarına sağladıkları anlayıştan çok daha iyi bir anlayış sergilemesini sağlamaktadır.
Başlangıçtaki Sonuçları Açıklama İhtiyacı.
Bazen bir çalışmanın sonuçları, bir araştırma probleminin eksik şekilde anlaşılmasına neden olabilir veya daha fazla açıklamaya gerek duyulabilir. Bu durumda, ilk veri tabanını açıklamaya yardımcı olan ikinci bir veri tabanı olan bir karma yöntem çalışması kullanılabilir.
Araştırma Bulgularını Genelleme İhtiyacı.
Bazı araştırma projelerinde; araştırmacılar, sorulması gereken soruları, ölçülmesi gereken değişkenleri ve çalışmaya yön vermesi gereken kuramları bilmeyebilirler. Bu gibi durumlarda yapılacak en iyi şey; hangi sorular, değişkenler, kuramlar ve daha başka benzer unsurların çalışılması gerektiğini nitel yolla öğrenmeye çalışmak ve daha sonra araştırmadan öğrenileni genellemek ve test etmek amacıyla nicel bir çalışma ile devam etmektir. Bu durumda karma yöntem idealdir.
Bir Çalışmayı İkinci Bir Yöntemle Geliştirme İhtiyacı
Bazı durumlarda, araştrmanın bazı aşamalarını daha iyi anlamak için çalışmaya ikinci bir araştırma yöntemi ilave edilebilir. Örneğin, araştırmacılar nicel bir deseni (
deneysel veya korelasyonel çalışma)
nitel veriler ekleyerek veya nitel bir deseni
(kuram oluşturma veya durum çalışması)
nicel veriler ekleyerek geliştirebilirler.
Kuramsal Bir Duruşu En İyi Şekilde Kullanma İhtiyacı
Kuramsal bir bakış açısının, bir karma yöntem çalışmasında hem nitel hem de nicel verileri toplamak için gerekli bir çerçeve oluşturduğu bir durum olabilir. Toplanacak olan veriler, hepsi aynı anda veya bir veri diğerinin üzerine inşa edilecek şekilde sıralı biçimde toplanmış olabilir. Kuramsal bakış açısı, bir değişiklik meydana getirmek isteyebilir veya sadece tüm çalışmanın izlenebileceği bir bakış açısı yaratabilir.
Çoklu Araştırma Boyunca Araştırmanın Amacını Anlama İhtiyacı
Değerlendirme çalışmaları ve birçok yılı kapsayan sağlık araşırmaları gibi yıllara yayılan ve birçok bileşeni olan projelerde, genel bir amaca ulaşmak için araştırmacıların, çeşitli çalışmaları birbirine bağlaması gerekebilir. Bu çalışmalar, hem nitel hem de nicel verileri aynı anda toplayan veya bu bilgileri sırasıyla toplayan projeleri de içerebilir. Bu projeler, projenin birçok aşamasında birlikte çalışan araştırmacı ekiplerini içermektedir.
Karma yöntem araştırması, bir araştırma problemini araştırırken, nicel veya nitel yaklaşımların tek başlarına yaptığından daha fazla delil ortaya koyar.
Araştırmacıların, genellikle nicel araştırma veya nitel araştırmayla ilgili veri toplama türleri ile sınırlandırmalarından ziyade, mevcut tüm veri toplama araçlarını kullanmaları sağlanmıştır.
Karma yöntem araştırması, tek başına nitel veya nicel araştırma yöntemi ile cevaplanamayacak olan soruları cevaplamaya yardımcı olur.
Örneğin: " Mülakatlardan ve standart araçlardan elde edilen katılımcı görüşleri bir noktada birleşmekte veya ayrışmakta mıdır?" sorusu bir karma yöntem sorusudur.
Karma yöntem araştırması,belirli paradigmların nicel, belirli bazılarının ise nitel araştırma ile ilişkilendirilmesi yerine çoklu dünya görüşlerinin ve paradigmaların (inançlar ve değerler) kullanımını teşvik eder.

Araştırmacıların pragmatizm gibi nitel ve nicel araştırmaların tümünü kapsayabilen bir paradigmayı göz önüne almalarını teşvik eder.

Karma yöntem araştırması, araştırmacının bir araştırma problemini çözmeye yönelik mevcut tüm yöntemleri kullanabilmesi yönünden "pratik"tir. "Pratik" olmasının bir diğer nedeni ise bireylerin hem sayıları hem de kelimeleri kullanarak, problemleri çözme eğiliminde olması, tümdengelimli ve tümevarımlı bir düşünceyi birleştirmeleri ve insanları gözlemleme ile davranışları kaydetme becerilerini kullanmalarıdır.
Karma Yöntem Kullanmanın Zorlukları Nelerdir?
Becerilerin Sorgulanması
Zaman Kaynakları
Karma yöntem çalışmaları, araştırmacılar bakımından geniş zaman, kaynak ve çaba gerektirir.

Karma yöntem araştırmacıları birlikte çalışmalıdırlar.
Araştırmacıların herhangi bir karma yöntem çalışması yürütmeden önce, öncelikle hem nitel hem de nicel araştırmalarda ayrı ayrı deneyim kazanması ayrıca araştırmacıların hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz etmek konusunda deneyimleri olması gereklidir.
AÇIMLAYICI SIRALI DESEN
NİCEL VERİ TOPLAMA VE ANALİZ
TAKİP ETME
NİTEL VERİ TOPLAMA VE ANALİZ
YORUMLAMA
KEŞFEDİCİ SIRALI DESEN
NİTEL VERİ TOPLAMA VE ÇÖZÜMLEME
OLUŞTURMA
NİCEL VERİ TOPLAMA VE ÇÖZÜMLEME
YORUMLAMA
İÇ İÇE KARMA DESEN
NİCEL (veya NİTEL) DESEN
NİCEL veya NİTEL VERİ TOPLAMA ve ÇÖZÜMLEME
NİTEL veya NİCEL VERİ TOPLAMA ve ÇÖZÜMLEME (önce, aynı anda veya sonra)
YORUMLAMA
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DESEN
NİCEL VERİ TOPLAMA ve ÇÖZÜMLEME
TAKİP ETME
NİTEL VERİ TOPLAMA
YORUMLAMA
ÇOK AŞAMALI KARMA DESEN
GENEL PROGRAM HEDEFLERİ
ÇALIŞMA 1:
Nitel
BİLGİLENDİRME
ÇALIŞMA 2:
Nicel
BİLGİLENDİRME
ÇALIŞMA 3:
Karma Yöntem
Yorumlama sırasında birleştirme
Veri çözümlemesi sırasında birleştirme
Veri toplama sırasında birleştirme

Desen aşamasında birleştirme.
Nicel ve Nitel verileri nasıl birleştireceğini belirleme
Nitel ve nicel aşamaların,iki tür veri kümesinin toplanması ve analizinden sonra, araştırma sürecinin en son basamağında birleştirilmesiyle gerçekleşir. Bütün karma yöntem desenleri son yorumlama bölümünde yöntemlerin birleştirilmesiyle ne öğrenildiğini ortaya konulmasını yansıtmalıdır.
Nicel ve nitel araştırmaların araştırma sürecinde araştırmacı iki tür veriyi çözümlerken birleştirme yaptığında gerçekleşir. Birincisi, nicel aşamada araştırmacı veriyi nicel olarak çözümler ve nitel aşamada nitel veriyi nitel olarak çözümler. Sonra, araştırmacı etkileşimli bir birleştirme yolu kullanarak, birleştirilmiş bir çözümleme dahilinde iki tür veri kümesi sonucunu bir araya getirir.
Nitel ve nicel aşamaların, araştırma sürecinde araştırmacı ikinci tür veriyi toplarken yapılan birleştirmeyle gerçekleşir. Araştırmacı bir aşamanın sonuçlarının diğer aşamanın verilerini oluşturması durumunda bir bağlantı kurma stratejisi kullanarak birleştirme yapar.Örneğin, araştırmacı daha sonraki aşamada nicel veri toplanmasını yönlendirecek olan nitel sonuçlar da elde edebilir. Birleştirme, araştırma sorularını özelleştirme, katılımcıları seçme ve veri toplama araçlarını ve yöntemlerini geliştirme yoluyla, ilk aşamanın sonuçlarının, ikinci tür aşamanın veri toplanması aşamasını şekillendirmesiyle gerçekleşir.
Desen aşamasında birleştirme, geleneksel nicel ve nitel araştırma desenlerini, müstakil bir sosyal bilim kuramı veya kapsamlı bir program hedefi dahilinde birleştirmeyi içerir. Araştırmacılar desen aşamasında üç tür birleştirme stratejisi kullanırlar. Bunlar:İÇ İÇE BİRLEŞTİRME

KURAMSAL ÇERÇEVE DAHİLİNDE BİRLEŞTİRME


PROGRAM-HEDEF ÇERÇEVESİ TEMELLİ BİRLEŞTİRME

YAKINSAYAN PARALEL DESEN
NE ZAMAN SEÇMELİ
Araştırmacının veri toplamak için kısıtlı zamanı olduğunda.
AMACI
Yakınsayan desenin amacı, araştırma problemini en iyi şekilde anlamak için "aynı konu üzerinde farklı fakat birbirini tamamlayıcı veri toplamak" tır.
ZORLUKLARI
Özellikle eş zamanlı veri toplanmasından ve her bir tipe eşit ağırlık verilmesinden kaynaklanan sebeplerle fazla çaba ve uzmanlık gerektirir.
GÜÇLÜ YANLARI
Bu desenin kullanılmasındaki amaç, nicel yöntemlerle (
geniş örneklem boyutu, eğilimler, genelleme
) nitel yöntemlerin (
küçük örnek, ayrıntılar, derinlik
) farklılaşan güçleri ve örtüşmeyen zayıflıklarını bir araya getirmektir.
Araştırmacı, problemi anlamak için hem nitel hem nicel verilerin analizinin eşit değerde olduğunu hisettiğinde.
Araştırmacı her iki yöntem içinde kabiliyeti olduğunu düşünüyorsa
Araştırmacı ilgi konusuna göre hem nicel hem de nitel veri toplar. Veri toplamanın bu iki türü, eş zamanlı fakat ayrıdır, yani biri diğerinin sonuçlarına dayanmaz.
İkinci olarak, araştırmacı tipik nicel ve nitel
analatik prosedürleri kullanarak iki araştırmanın verilerini birbirlerinden ayrı ve bağımsız olarak analiz eder.
Son adımda araştırmacı iki sonuç kümesinin hangi ölçüde ve hangi yollarda birleştiğini, birbirlerinden ayrıldığını, birbirleriyle ilişkili olduğunu yorumlar ve çalışmanın genel amacına cevap olacak şekilde daha iyi bir anlama oluşturmak için bunları birleştirir.
Desen sezgisel algı oluşturur. Karışık yöntemlerde yeni olan araştırmacılar bu deseni seçerler.
Yaklaşık olarak aynı zamanda ve araştırmanın tek bir aşamasında toplanan iki tür veriden oluşan etkili bir desendir.
Geleneksel olarak her bir veri türü ile bağlantılı olan teknikler kullanılarak, her bir tür veri, birbirinden ayrı ve bağımsız olarak toplanabilir. Bu da, desenin hem nicel hem de nitel uzmanlığı olan bireylerden oluşan takımların dahil edilebileceği bir takım araştırmasına uygun hale gelmesini sağlar.
Araştırmacı iki farklı veri setini birleştirirken, farklı örneklemler ve örneklem büyüklüklerinin getireceği sonuçları önceden hesaba katmalıdır.
Birbirinden farklı iki veri setini birleştirmek ve onlardan anlamlı sonuçlar elde etmek zor olabilir. Araştırmacı çalışmalarını, nitel ve nicel verilerin aynı kavrama işaret edeceği şekilde tasarlamalıdır.
Nitel ve nicel sonuçlar birbirini desteklemeyince, araştırmacı bunu nasıl çözerim sorusuyla karşı karşıya kalabilir. Çelişkiler bazen yeni şeyler keşfetmenin yolunu açsa bile, farklılıkların çözümü fazladan veri toplamayı gerektirecek zorluklar içerebilir.
2004
2007
2013
2010
2001
1998
AMACI
Bu desenin genel amacı, nitel aşamayı, nicel verinin içindeki ilişkileri ve yönelimleri açıklamak için kullanmaktır.
SEÇME ZAMANI
GÜÇLÜ YANLARI
Bu desen, nicel araştırmacılara hitap eder, çünkü genellikle güçlü bir nicel yönelmeyle başlar.
İki aşamalı yapısı, onu kolay uygulanabilir hale getirir. Çünkü araştırmacı iki yöntemi ayrı aşamalarda yürütür ve tek seferde yalnızca bir tip veri toplar. Bu da, tek bir araştırmacının bu kararı yürütebileceği anlamına gelir, bu kararı yürütmede bir araştırma ekibine gerek duyulmaz.
Son rapor nitel bir bölümün ardından gelen bir nicel bölümle yazılabilir, bu da yazmayı kolay kılar ve okuyucular için açık bir resim sağlar.
Bu desen kendini ikinci aşamanın ilk nicel aşamada öğrenilenler üzerine tasarlanabileceği yeni yaklaşımlara uygun hale getirir.
ZORLUKLARI
Bu desende her iki aşamanın uygulanması için uzun zaman gerekir. Araştırmacılar nitel aşamanın nicel aşamadan daha fazla zaman alacağını fark etmelidirler.
AÇIMLAYICI SIRALI DESEN
Açımlayıcı sıralı desen, içinde araştırmacının nicel bir aşamayı yöneterek başladığı ve ikinci bir aşamayla özel sonuçlar aramaya başladığı bir karma yöntem desenidir.
Açımlayıcı desen,
araştırmacı nicel manidar
veya manidar olm
ayan sonuçları, olumlu
işleyen modelleri,
aykırı sonuçları veya
şaşırtıcı sonuçları
açıklamak için, nitel veriye
ihtiyaç duyduğunda
kolayca uygulanabilir.
Araştırmacı ve araştırma problemi daha çok nicel yönelimlidir.
Araştırmacı önemli biçimleri bilir ve öncelikli ilgi alanını oluşturan yapıları ölçecek nitel araçlara ulaşır.
Araştırmacı, ikinci bir nitel veri toplama döngüsü için katılımcılara geri dönme becerisine sahiptir.
Araştırmacı araştırmayı iki aşamada yürütecek zamana sahiptir.
Araştırmacı sınırlı kaynaklara sahiptir ve sadece tek tip bir verinin toplandığı ve tek seferde analiz edildiği bir desene ihtiyaç duyar.
Araştırmacı nicel sorulara dayanan yeni sorular geliştirir ve bu sorular nicel verilerle açıklanamaz.
İlk adımda
araştırmacı, nicel veri toplama ve analiz etmeyi içeren bir nicel aşama tasarlar ve uygular.
İkinci adımda
araştırmacı, ek açıklamaları gerektiren özel nicel bulguları tespit ederek ve bu bulguları nitel tarafı geliştirmede rehber olarak kullanarak ikinci bir aşamaya (yani, birleştirme için arayüz noktasına) geçiş yapar.
Üçüncü adımda
araştırmacı, nitel veri toplayarak ve analiz ederek nitel safhayı uygulamaya geçirir.
Son olarak
araştırmacı, nitel sonuçların hangi ölçüde ve hangi yollarla nicel bulguları açıklayıcı olduğu ve de çalışmanın genel amacına cevap olacak şekilde bütün olarak neler öğrenildiği hakkında yorumlar yapar.

Bu desen için değerlendirilme kurulları sağlamak zor olabilir, çünkü araştırmacı birincil bulgular elde edilene kadar ikinci aşama için katılımcıların nasıl seçileceğini belirtmez.
Araştırmacı daha ayrıntılı olarak hangi nicel sonuçların açıklanacağına karar vermelidir. Bu, nitel aşama tamamlandıktan sonraya kadar kesin olarak tespit edilemez olsa da önemli sonuçların ve güçlü kestiricilerin seçilmesi gibi tercihler, çalışma planlanırken düşünülebilir.
Araştırmacı ikinci aşamada kimleri örneklem olarak seçeceğine ve bu katılımcıları seçerken hangi ölçütleri kullanacağına karar vermelidir.
AMACI
Keşfedici desenin birincil amacı ilk aşamada birkaç katılımcıya dayanarak elde ettiği nitel bulguları, ikinci aşamada daha geniş bir örnekleme genellemektir. Keşfedici desenle, iki aşamalı keşfedici ikinci aşamayı yani nicel aşamayı geliştirmesine ve ona veri sağlamasına yardımcı olmasıdır.
SEÇME ZAMANI
GÜÇLÜ YÖNLERİ
Ayrı aşamalar keşfedici deseni tanımlama, uygulama ve raporlama açısından daha basit kılar.
Bu desen, genellikle nitel yönünü vurgulamasına rağmen nicel bileşenlerin içerilmesi, nitel yaklaşımı, nicel yaklaşım benimseyen çevrelere daha kabul edilebilir kılar.
ZORLUKLARI
İki aşamalı yaklaşımın uygulanması önemli bir zaman gerektirir. Araştırmacıların bu etkeni fark etmeleri ve çalışma planlarında buna göre bir zaman ayarlaması yapmaları gerekir.
KEŞFEDİCİ SIRALI DESEN
Keşfetme üzerindeki bu vurgu desenin adında da yansıtılır. Bu zincirleme desenin birçok uygulamasında, araştırmacı nitel sonuçlara dayalı olarak oluşturulan aşamalar arasında orta adım olarak bir araç geliştirir ve bu aracı, nicel verileri toplanırken kullanır. Bu nedenle, bu desen
araç geliştirme deseni ve takip eden nicel desen olarak da anılır.
Bu desen özellikle araçların elverişli olmadığı durumlarda, bir araç geliştirmek veya sınamak veya biçimlerin bilinmediği durumlarda çalışmanın önemli biçimlerini nitel olarak tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu desen ayrıca, araştırmacının nitel sonuçları farklı gruplara genellemek istediği,ortaya çıkan bir kuramın veya sınıflandırmanın boyutlarını sınamak istediği veya bir fenomeni derinlemesine keşfetmek ve tekrarlanma sıklığını ölçmek istediği durumlar için de uygundur.
Keşif deseni nitel keşif sonuçlarını başka bir örnekleme veya ana kütleye genelleştirip genelleştirilemeyeceği görülmek istendiğinde.
Araştırmacı ve araştırma problemi nitel yönelimli olduğunda.
Araştırmacı, hangi yapıların çalışmak için önemli olduğunu bilmediğinde ve ilgili nicel araçların kullanıma elverişli olmadığı zamanlarda.
Araştırmacının, araştırmayı iki aşamalı olarak yürütmeye zamanı olduğu durumlarda.
Araştırmacı, sınırlı sayıda kaynağa sahipse ve tek tipte verinin aynı zamanda toplanldığı ve analiz edildiği bir desene ihtiyaç duyulduğunda.
Araştırmacı, nitel verilerle cevaplanamayan ve nitel sonuçlara dayalı olarak ortaya çıkan yeni araştırma soruları tanımlamak istediğinde.
Bu desen bir fenomeni keşfetmek amacıyla nitel verilerin toplanması ve çözümlenmesi ile başlar. Birleştirmenin gerçekleştiği arayüz noktasının sunulduğu bir sonraki adımda, bu deseni kullanan araştırmacılar, nitel aşamadan elde ettikleri sonuçlar üzerinde bir araç geliştirerek, biçimleri tanımlıyarak veya ortaya çıkan kuram veya çerçeveye dayalı testler için önermeler saptayarak devam ederler. Bu gelişmeler birincil nitel aşamayı, çalışmanın bir sonraki nicel aşama ile ilişkilendirir.Üçüncü adımda araştırmacı, geliştirilen aracı kullanarak dikkat çeken biçimleri yeni bir katılımcı örneklemi ile değerlendirerek çalışmanın nicel aşamasını uygular. Son olarak araştırmacı, nicel sonuçların nitel bublguları ne şekilde ve ne ölçüde genelleştirebildiğini ve geniştebildiğini yorumlar.
Bu desen, ikinci bir aşamaya ihtiyaç duyulan, birincil nitel verilerden öğrenilenlerle nicel aşamanın ortaya çıktığı durumlarda kullanışlıdır.
Araştırmacı, araştırma sürecinin potansiyel bir ürünü olarak yeni bir veri toplama aracı geliştirebilir.
Araştırmacılar, nicel aşamada yanlılağa düşmemek için, birinci aşamada küçük bir amaca uygun örneklem; ikinci aşamada farklı katılımcılardan oluşan daha büyük bir örneklem kullanmayı düşünmelidir.
Aşamalar arasında bir araç geliştiriliyorsa, araştırmacının nicel veri toplama aracını oluşturabilmek için nitel aşamadan hangi verileri kullanacağına ve bu verileri nicel ölçüler oluştururken nasıl kullanıcağına karar vermesi gerekir.
Prosedürler, araçta geliştilen puanların geçerlilik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla yerine getirilmelidir.
İÇ İÇE DESEN
İç içe desenler, araştırmacının geleneksel nitel veya nicel araştırma desenleri çerçevesinde, derlemeyi bir araya getirdiği, nitel ve nicel verileri analiz ettiği bir karma yöntem yaklaşımıdır.
AMACI
Tek bir veri setinin yeterli olmaması, farklı soruların cevaplanması gerekliliği ve her farklı tipteki sorunun farklı veri seti gerektirmesi gibi durumları içerir. İç içe deneysel karma yöntem deseni durumunda, araştırmacılar bu yöntemi, nitel veriyi, daha baskın nicel çalışma içindeki ikincil araştırma sorusunu cevaplarken işin içine katmak durumundadır.
KULLANMA ZAMANI
GÜÇLÜ YANLARI
Araştırmacının, nitel ve nicel deseni titiz bir şekilde uygulamak için, uzmanlığının olması gerekir.
Çalışmanın, nitel veya nicel öncelikli yönelimi yönelimi ile hayata geçirilmesi konusunda araştırmacının rahat olması gerekir.
Araştırmacının tamamlayıcı yöntem ile ilgili çok az ön tecrübesi olması gerekir.
Araştırmacının her bir tipteki verilere eşit öncelik tanıması noktasında yeterli kaynağa sahip olmadığı durumlarda.
Araştırmacının öncelikle nitel ve nicel desenlerin uygulamasıyla ilgili aciliyeti olan meseleleri tespit etmesi ve bu durumu aydınlatmanın ikincil veri kümesiyle mümkün olduğu durumlarda.
GENEL DENEYİ TASARLAMAK VE NİTEL VERİLERİN HESABA KATILMASININ GEREKÇELERİ ÜZERİNDE KARAR VERMEK
DENEYSEL DESENLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN NİTEL VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
NİCEL ÇIKTILI VERİLERİN DENEYSEL GRUP İÇİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
NİTEL SONUÇLARIN DENEYSEL PROSEDÜRLERİ VE DENEY SONUÇLARININ ANLAŞIRLIĞINI NASIL GÜÇLENDİRDİĞİNİ AÇIKLAMAK.
Araştırmacının bir veri tipininin diğerine göre daha az önemsenmesinden ötürü nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini kapsamlı olarak ele alacak kadar vakti ya da kaynaklarının olmaması halinde kullanılabilir.
İlave verilerle birlikte araştırmacı büyük deseni iyileştirebilir.
Takım çalışmasına uygun bir desendir.
Farklı sorulara odaklanılması iki farklı sonuç türünün ayrı ayrı yorumlanabilmesi anlamına gelmektedir.
Bu desen, yaklaşımın ana odağında bir geleneksel nicel veya nitel desen bulunması sebebiyle, karma yöntem çalışmasına aşina olmayan maddi kaynak sağlayıcı kuruluşlara hitap edebilir.
Araştırmacı karma yönteme ilişkin tecrübe ve kullanılan nicel ya da nitel desenlerde ustalık sahibi olmalıdır.
ZORLUKLAR
Araştırmacı daha büyük nitel/nicel araştırmanın bir parçası olarak gerek nicel gerekse nitel veri toplamanın amacını belirlemelidir. Araştırmacı bunları araştırmanın birincil ya da ikincil amaçları olarak belirtebilir.
Araştırmacının deneysel araştırmanın hangi noktasında (öncesinde, sırasında, sonrasında veya bu durumların birkaçı bir arada) nitel verilerin toplanması ile ilgili devreye gireceğine karar vermesi gerekmektedir. Bu karar nitel verilerin hangi niyetle dahil edildiğine göre verilmelidir.
Farklı araştırma sorularının açıklanması için iki yöntem kullanıldığından sonuçların bütünleştirilmesi zordur. Ancak yakınsayan yöntemin aksine iç içe yönteminin amacı iki farklı veri kümesinin aynı soruyu cevaplandırması için toplanması değildir. İç içe yöntemini kullanan araştırmacılar iki farklı sonuç kümesini raporlarında farklı farklı tutabilir ya da farklı araştırmalar halinde raporlayabilir.
AMACI
Bu desenin amacı, değişim odaklı ve güç dengesizliklerini tespit ve şahısları veya toplulukları güçlendirme yollarıyla sosyal adaletin geliştirilmesini hedefleyen araştırmalar yapmaktır. Amaç (statükoya karşı direnç gösterilmesi ve çözüm üretilmesi gibi) dönüştürücü hedeflerin ön plana çıkmasına imkan verecek yöntemlerin kullanılmasıdır.
KULLANMA ZAMANI
GÜÇLÜ YÖNLERİ
ZORLUKLARI
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DESEN
Dönüşüm odaklı kuramsal çerçeve yeterince ele alınmamış ya da kenarda kalmış kitlelerin ihtiyaçlarının ön plana çıkarılması ile ilgili bir çerçevedir.
Araştırmacının sosyal adalet konularn ele alma niyetinde olması ve değişiklik amaçlaması halinde
Araştırmacının yeteri kadar ele alınmamış ya da kenara itilmiş toplulukların ihtiyaçlarını tespit etmesi durumunda,
Araştırmacının yeterli düzeyde temsil edilmemiş ya da kenara itilmiş toplulukların araştırılması için kurumsal çerçevelerin işleyişine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda
Araştırmacının, araştırma konusu topluluğun kenara itilmişliğini arttırmadan araştırmayı yönetebilecek durumda olması hallerinde
Problemin tanımlanması.
Araştırma deseninin belirlenmesi.
Veri kaynaklarının tespit edilmesi ve katılımcıların seçilmesi.
Veri toplama yöntem ve araçlarının tespit edilmesi katılımcıların seçilmesi.
Sonuçların analizi, yorumlanması, raporlanması ve kullanılması.
Araştırmacı çalışmasını dönüştürücü bir çerçeve içinde savunmacı ve serbestleştirici bir bakış açısı içine oturtur.
Araştırma şahısları güçlü kılmaya yardımcı olur ve değişim ve faal olmayı beraberinde getirir.
Katılımcılar çoğunlukla faal ve katılımcı bir rol üstlenir.
Araştırmacı hem topluluk üyelerine faydalı hem de paydaş ve politika geliştiriciler tarafından kaydam değer kabul edilen sonuçlar üretecek bir yöntem derlemesi kullanma becerisine sahip olur.
Literatürde karma yöntemi dönüştürücü biçimde kullanmak isteyen araştırmacıları yönlendirebilecek pek az bilgi mevcuttur.
Araştırmacının dönüştürücü yöntemi kullanma sebeplerini gerekçelendirmesi gerekebilir.
Araştırmacının katılımcıların güvenini kazanması ve katılımcıların sahip oldukları değerler sistemine duyarlı bir şekilde araştırmayı yürütebilmesi gerekir.
ÇOK AŞAMALI DESEN
GÜÇLÜ YANLARI
AMACI
Çok aşamalı desen, bir veya bir grup araştırmacının merkezi bir program hedefinin irdelemek üzere problemi veya konuyu ardışık bağlantılanmış, önceden öğrenilenlerin üzerine inşa edilen her yeni yaklaşımla sıralı olarak hizalanmış nicel ve nitel araştırmaların döngüsü yoluyla incelenmesine dayanır.
Tek bir program hedefini geliştirmeye odaklanmış birbiri üzerine formüle edilen bir dizi araştırma sorusunu ele almaktır. Genel bir araştırma veya değerlendirme programı geliştirme amaçlı, çok fazla sayıda aşama içeren ve uzun zamana yayılmış bir proje için kapsayıcı bir yöntembilim çerçevesi sunar.
KULLANIM ZAMANI
Araştırmacı, çalışmanın uzun vadel program amacını tek bir karma yöntemle sağlayamazsa,
Araştırmacı büyük ölçekli çalışmalarda belirli bir tecrübeye sahipse,
Uzun sürecek araştırma için yeterli kaynak ve maddi desteğe sahipse,
Araştırmacı, içinde mesleki tecrübesi olan insanların ve nitel-nicel araştırma yöntemlerinde uzmanlaşmış şahısların bulunduğu bir ekibin parçasıysa,
Karma yöntem kullanıyor ve araştırmanın farklı aşamalarında yeni sorular ortaya çıkıyorsa.
Çok aşamalı desen, müstakil bir araştırmanın veya programın büyük bir amacına hizmet etmesi için ortaya çıkan belirli soruların cevaplanmasına imkan tanır. Bir çalışmalar dizisinin veya belirli bir çaışma aşamasının içerisindeki bu prosedürler, genellikle bir veya daha fazla temel karma yöntem desenlerinin uygulama prosedürlerini yansıtır. Ayrıca, çok aşamalı bir deseni kullanan araştırmacılar, her aşamadaki araştırma sorularını dikkatli bir biçimde, önceki aşamalarda elde edilen bulgular ve sonuçlar üzerine inşa edecek şekilde oluşturmalıdır.
Birbiriyle bağlantılı bir dizi araştırma sorusunu ele almak için gereken karma yöntem unsurlarının uygulamaya konulmasın sırasında gerekli olan esnekliği mümkün kılar.
Araştırmacılar, müstakil çalışmalarından elde ettiği sonuçları yayımlarken aynı zamanda araştırma veya değerlendirme programına katkı vermeye devam edebilir.
Desen, tipik program değerlendirme ve geliştirme yaklaşımına çok iyi uymaktadır.
Araştırmacı bu deseni, uzun yıllar sürecek çok tekrarlı çalışmalara genel bir çerçeve oluşturması için kullanılır.
ZORLUKLARI
Araştırmacı, her bir aşamadaki veya devamındaki eş zamanlı ve sıralı yaklaşımlarla ilgili ortaya çıkabilecek zorlukları öngörebilmek durumundadır.
Birkaç aşamayı birkaç yılda başarılı bir şekilde uygulayabilmek için araştırmacının yeterince kaynak, zaman ve çabaya ihtiyacı vardır.
Araştırmacı, bir ekip halinde verimli bir biçimde çalışabilmeli ve aynı zamanda da ekipten kimi üyelerin ayrılması ve yenilerinin eklenmesi durumlarına da uyum sağlayabilmelidir.
Araştırmacının her bir aşamada nitel ve nicel yöntemleri harmanlarken, bir taraftan da müstakil çalışmaları nasıl anlamlı bir şekilde birleştireceğini de hesaba katması gerekir.
Bu esen program geliştirme araştırmalarında pratiğe vurgu yapmasından dolayı araştırmacı elde ettiği bulguların materyal ve program geliştirme yoluyla nasıl uygulamaya dönüştürülebileceğini de hesaba katması gerekir.
Araştırmacı, çalışmanın her bir aşaması için enstitü etik kuruluna yeni protokoller sunmak zorunda kalabilir.
Sıralı açımlayıcı karma yöntem deseni nicel ve ardından nitel olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşmaktadır (Creswell, Plano Clark ve diğ., 2003). Bu desende araştırmacı ilk olarak nicel verileri toplamış ve analiz etmiştir. İkinci olarak nitel veriler toplamış ve analiz edilmiş, birinci aşamada elde edilen nicel verilerin açıklanmasında ve ayrıntılandırılmasında yardımcı olmuştur. İkinci sıradaki nitel aşama, ilk sıradaki nicel aşamanın üzerine inşa edilmiş ve bu iki aşama çalışmanın ortasında ilişkilendirilmiştir.

Bu yaklaşımın gerekçesi, nicel verilerin ve bunların daha sonraki analizinin araştırma sorusuna genel bir anlayış sağlamasıdır. Nitel veriler ve analizi ise katılımcıların görüşlerini derinlemesine soruşturarak bu istatistiksel sonuçları geliştirmiş ve açıklamıştır (Creswell, 2003; Rossmann ve Wilson, 1985; Tashakkori ve Teddlie, 1998).

Başkalarını İkna Etmenin Sorgulanması
Araştırmacılar için mevcut olan yöntemler açısından yeni bir araştırma türüdür. Bu yüzden bazı araştırmacılar karma yöntemin değeri hakkında ikna olmayabilirler.

Bazı araştırmacılar da kendi araştırma yöntemi ve yaklaşımlarına o kadar güven oluşmuştur ki karma yöntem kullanmanın ihtimaline bile açık olmayabiliirler.
Bazı araştırmacılar tek bir araştırmada karma araştırma uygulamaktan hoşlanmazlar. Ancak ilginç olan tüm araştırma literatürünün, araştırmacı, araştırmasında karma yöntem araştırması yapmaya karar vermese dahi araştırmanın verilerin birleştirilmesi ve yorumlanması aşamasında karma olmasıdır.
Anlamları sayılara ilave etmek üzere sözcükler, resimler ve yorum; sayılar da sözcüklere, resimlere ve yoruma manidarlık katmak üzere kullanılabilir.
Full transcript