Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

job analiz

job analiz
by

Munkhbold Damdinbazar

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of job analiz

АГУУЛГА Ажлын байр гэдэг нь ажил эсвэл ажилбарыг амжилттай гүйцэтгэхийн тулд нэг ажилтны хөдөлмөрийн vүйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлээр иж бүрэн тоноглогдсон хөдөлмөрийн ба бусад үйлчилж буй норм дээр үндэслэгдэн тодорхойлогдсон хөдөлмөрийн хэрэглээний албан ёсны бүсийг хэлнэ. Ажлын байр Бичил хөдөлгөөн – хамгийн энгийн ойлголт бөгөөд хүрэх, алхах, байрлах, шилжих гэсэн үйл хөдлөлийг багтаана.
Элемент – хоёр буюу түүнээс дээш бичил хөдөлгөөнөөс бүрдэнэ. Тухайлбал өргөх байрлуулах, зөөх гэх мэт
Ажилбар – ажлын элементүүдийн бүлэглэл нь ажилбаруудыг бий болгоно. Ажлын байран дээр гүйцэтгэх ажилбар гэдэг нь тодорхой утга бүхий ажлын нэгж юм. /нэг үүрэгт 6-20, 1 ажилд 75-125 ажилбар багтдаг байна/
Үүрэг даалгавар – харилцан хамааралтай хэд хэдэн ажилбарууд
Албан тушаал – үүрэг даалгавар хариуцлагатай нэгдэж албан тушаал бий болгоно.
Ажил үүрэг – ажилбар болон хариуцлагаараа холбоотой хэд хэдэн албан тушаал нийлж ажил үүрэг болно.
Хариуцлага – бүрэн дүүрэн гүйцэтгэгдэх үүрэг даалгаврын амлалт юм.
Мэргэжил – нэг ижил тэрлийн ажлуудын бүлэглэл юм. Ажилбар бүрийн тодорхойлолт – ямар ажилбарууд гүйцэтгэгдсэн байх ёстой вэ?
Ажилбар бүрийг гүйцэтгэх аргыг тодорхойлох – ажилбар бүр хэрхэн гүйцэтгэгдсэн байх вэ?
Ажилбарууд хослуулж бие даасан ажил үүрэг бий болгох – ажил үүргийг бий болгохын тулд ажилбаруудыг хэрхэн бүлэглэх вэ? Ажлыг байр
тодорхойлох үе шат: Ажлын байр: ажлын хэмжээ, хүрээ, далайц, төрөлжилт, өргөжилт, баяжилт зэрэг ойлголтуудын нэгдэл юм. “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ХХК-ийн
Хүний нөөцийн хэлтсийн орлогч дарга ШУТИС-ийн Доктрант Д.Мөнхболд KPI ТУЛГУУРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ ШИНЖИЛГЭЭ БОЛОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ KPI гэж юу вэ?
Ажлын байрны тодорхойлолт гэж юу вэ?
Ажлын байр гэж юу вэ?
Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах аргууд.
Ажлын байрны шинжилгээ Гүйцэтгэлийн
Гол Үзүүлэлт
(ГГҮ) гэж юу вэ? Компанийн зорилгыг төлөвлөсөн тоо, чанар болон хугацааны хүрээнд хэрэгжсэн, хэрэгжиж буй эсэхийг харьцуулж, хэмжих гол үзүүлэлтүүдийн цогц

Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн түвшин, үр өгөөжийг хэмжих, үнэлэх, түүнчлэн ажлын үр дүн нь компани, хэлтэс цех, нэгжийн зорилго, зорилттой уялдаж байгаа эсэхийг тодорхойлох гол үзүүлэлт Яагаад ГГҮ -ийг хэрэглэх гэж? ГГҮ нь:
Хүний нөөцийн үнэлгээний шударга, оновчтой арга, хэрэгсэл болдог.
Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг стратегийн зорилготой холбож өгдөг.
Ажилтнууд болон нэгж, хэсгүүдийн үйл ажиллагааг нэг зүгт чиглүүлэхэд тус дэм болдог. Ажилтан, ажлын байрны ГГҮ-ийг тухайн ажилтны анхан шатны удирдах ажилтан тодорхойлж тухайн ажлын байран дээр ажиллаж байгаа ажилтанд танилцуулж, зөвшилцөнө. Ажилтан, ажлын байрны
ГГҮ-г хэн тодорхойлох вэ? Ажлын агуулгын шинжилгээний үр дүн буюу байгууллагын бүтцэд албан тушаалын эзлэх байр суурь зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны чиг үүрэг, хариуцлага, эрх мэдэлд тавигдах шаардлагыг нарийвчлан шинжилж тодорхойлсон баримт бичгийг ажлын байрны тодорхойлолт /АБТ/ гэнэ. Ажлын байрны тодорхойлолт гэж юу вэ? Байгууллага амжилттай ажиллахын тулд үйл ажиллагаа нь зохион байгуулагдсан байх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын анхны алхам, суурь нь хөдөлмөрийн нарийн хуваарь юм. Хөдөлмөрийн хуваарилалтын үндсэн дээр албан тушаалыг бий болгодог.
Байгууллага доторх албан тушаал бүрийг нарийвчлан шинжилж тодорхойлолт гаргах нь хүний нөөцийн удирдлагын чухал нэг үүрэг юм. Ажлын байр гэдэг нь байгууллагын зорилгод хүрэхийн тулд ажлын бүтцийг тодорхойлох үйл явц юм. Ажлын бүтцийг тодорхойлох үйл явц нь байгууллагын үйл ажиллагааг хувааж, түүний дагуу салбар, нэгжийг зохион байгуулах үйл ажиллагааны үндэс болж, хязгаарлагдмал нөөцийг нэгж болон түүний албан тушаалд хуваарилах, үүрэг даалгаварыг оногдуулах, түүнчлэн бүрэн эрхийн хэмжээг зааглан ажил, албан тушаалын ерөнхий дүр зураг бүтцийг тодорхойлдог Ажлын байр: ажлын хэмжээ, хүрээ, далайц, төрөлжилт, өргөжилт, баяжилт зэрэг ойлголтуудын нэгдэл юм.
Ажлын төрөлжилт: бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйл явцыг хурдасгах зорилгоор ажлыг төрөлжүүлэн бүлэглэх явдал юм. Төрөлжилтийн давуу тал нь:
Хувь хүнээс бага ур чадвар шаардана.
Ажилтан бүрийн чадварыг илүү үр ашигтай ашиглаж чаддаг.
1 хувилбарыг давтан хийснээр ур чадвар дээшилнэ.
Орлуулах боломжтой тул цалингийн зардал бага байна.
Эцсийн үр дүн сайн байна.
Нэг дор ялгаатай ажилбар гүйцэтгэх болно. Ажлын хүрээ: ажилтнаар гүйцэтгэгдсэн төрөл бүрийн ажилбаруудын тоо болон ялгаатай байдал юм.
Ажлын далайц: өөрийн ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, өөрийн хүссэнээр ажиллах, бусадтай харилцах, эргэн тойрон шилжих зэрэг ажил гүйцэтгэгчийн чөлөөт байдал юм.
Ажил сэлгэлт: байгууллагын дотор нэг ажил эсвэл албан тушаалаас нөгөөд тодорхой хугацаагаар шилжин ажиллахыг хэлнэ.
Ажлын өргөжилт: ажлын агуулгын хүрээг нэмэгдүүлэх үйл явц юм. Өөрөөр хэлбэл, ажилбаруудын тоо нэмэгдэх гэсэн ойлголт.
Ажлын баяжилт: ажлын хүрээ ба далайц хоёрыг аль алиныг нь нэмэгдүүлэх үйл явц юм.
Энэ тухайн албан тушаал дээр байгаа ажилтан заавал хийж гүйцэтгэх үндсэн үүрэгт ажлыг хамааруулж ойлгоно.
Ихэвчлэн мэргэжлийн шинж чанартай үйл ажиллагаа байдаг. Үүрэг хариуцлагын
хандлага Зан төлөвийн хандлагад тулгуурлан ажлын зохиомжийг боловсруулахад хүнийг идэвхжүүлэх арга замуудыг эрэлхийлдэг. Үүний тулд ажлын далайц, хүрээ зэргийг улам баяжуулах шаардлагатай гэж үздэг.
Ажилтны төрөлхийн зан төлөв их хамааралтай. Тухайн ажлын байранд ямар зан төлөвтэй хүн байхаас шалтгаалан ажлын үр дүн ихээхэн хамаардаг.
Шаргуу, даруу, нээлттэй, хэрсүү Ажлын зохиомжийг боловсруулах биологийн хандлага нь эргономикийн ухаанд суурилсан байдаг.
хүний эрүүл ахуйд тохирсон ажлын байрны зохиомж гаргах, улмаар хүмүүс өөрийн хүчин зүйлд тулгуурлан тав тухтай ажиллах, хамгийн өндөр бүтээмж гаргах боломжийг судлах ухааныг эргономик гэнэ.
хувь хүний биологийн үзүүлэлт, шинж чанаруудыг ажлын байрны нөхцөлтэй уялдуулан судалдаг. Өөрөөр хэлбэл хүнийг тоног төхөөрөмжинд биш харин машин техникийг хүнд тохируулах явдал юм. Эргономик хандлага Тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэх үед үүсэх техник технологитой холбоотой асуудлуудыг хамааруулж ойлгоно.
Ажлын арга барилыг сайжруулах техникийн асуудлуудыг шийдвэрлэх Техникийн хандлага Зан төлөвийн хандлагад тулгуурлан ажлын зохиомжийг боловсруулахад хүнийг идэвхжүүлэх арга замуудыг эрэлхийлдэг. Үүний тулд ажлын далайц, хүрээ зэргийг улам баяжуулах шаардлагатай гэж үздэг.
Ажилтны төрөлхийн зан төлөв их хамааралтай. Тухайн ажлын байранд ямар зан төлөвтэй хүн байхаас шалтгаалан ажлын үр дүн ихээхэн хамаардаг.
Шаргуу, даруу, нээлттэй, хэрсүү
Зан төлөвийн хандлага Ажлын төрөлжилт: бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйл явцыг хурдасгах зорилгоор ажлыг төрөлжүүлэн бүлэглэх явдал юм. Ажлын байрны шинжилгээ
гэдэг нь тухайн ажлын байртай холбоотой бүх мэдээллийг цуглуулж, түүнийг задлан шинжлэх үйл явц юм. Ажлын байрны
шинжилгээ Ажиглалт судалгааны замаар тухайн албан тушаалын байршил, зорилго чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл, тавигдах шаардлагын талаар баримт мэдээлэл цуглуулах үйл явцыг ажлын байрны шинжилгээ гэнэ. Ажлын байрны шинжилгээ хийх үндсэн зорилго нь тухайн түвшний албан тушаал хашиж буй ажилтны
ажлын үр дүнг хянах,
тухайн ажлын байранд ажиллах ажилтныг шалгуурыг бий болгох,
бусад ажилтнуудтай ажил үүргийн давхардал бий болохоос сэргийлэх,
компанийн цалин хөлсний системийг боловсронгуй болгох,
ажил олгогч болон ажилчны маргааныг зохицуулах,
ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох,
үүсэж байгаа алдаа дутагдлыг богино хугацаанд илрүүлэх,
Ажилтнуудын ачааллыг тэнцвэржүүлэхэд оршино. Ажлын байрны
шинжилгээний үе шат Ажлын байрны шинжилгээг хийж дуусмагц, түүний үр дүнд олж авсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан ажлын байрны тодорхойлолт бичдэг. Энэ аргаар мэдээлэл цуглуулахын тулд шинжээч нь шинжилгээ хиихээс өмнө холбогдох албан тушаалын ажил үүрэг, хариуцлагын талаар мэдээлэл, тодорхой ойлголттой байх шаардлагатай. Үүний дараа шинжээч нь ажил хэвийн гүйцэтгэх нөхцөл бололцоог хангаж аль болох саад бололгүйгээр хөндлөнгөөс ажиглаж тэмдэглэл хөтлөнө. Ажиглалтын арга Ажлын байрны шинжилгээг хийж дуусмагц, түүний үр дүнд олж авсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан ажлын байрны тодорхойлолт бичдэг. Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн талаарх хувийн бүртгэл хөтлөлтийн аргаар ажиглалт хийх боломжгүй буюу инженер, судлаач, менежерийн албан тушаалыг судлахад хэрэглэдэг. Энэ нь ажилтны гүйцэтгэж буй ажил, хүлээсэн үүрэг, тэдгээрийн давтамж, хэзээ биелэгдсэн зэрэг мэдээллийг баримт бичгээр дамжуулан судлах арга юм. Энэ мэдээллээс ажил үүргийн талаарх маш их хэмжээний цэгцтэй мэдээллийг авах боломжтой бөгөөд 7 хоног, сар, улирлаар хийгдэж буй ажлуудыг нь харьцуулан шинжлэх боломжтойгоороо давуу талтай юм. Баримт бичгийн судалгааны арга Ажлын байрны шинжилгээг хийж дуусмагц, түүний үр дүнд олж авсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан ажлын байрны тодорхойлолт бичдэг. Ярилцлагын арга нь шинжээч нь ажилтантай нүүр тулан ярилцах боломжтой ба ярилцлагыг тухайн ажилтантай, хэсэг бүлэг хүмүүстэй, эсвэл шууд удирдлагатай нь хийж болно. Ярилцлагыг ихэвчлэн зохион байгуулагдсан, урьдчилан бэлтгэсэн асуултуудын дагуу явуулдаг. /ярилцлагыг маш сайн бэлтгэсний үндсэн дээр хийх хэрэгтэй юм. Ярилцлагын арга Ажлын байрны шинжилгээг хийж дуусмагц, түүний үр дүнд олж авсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан ажлын байрны тодорхойлолт бичдэг. Ажлын байртай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд бэлдсэн загвар хүснэгт бөглүүлдэг. Мөн нэмэлт санал бичих боломж олгодог. Энэ аргыг тухайн ажлын байрны талаар бүрэн хэмжээний мэдээлэлтэй боловч зарим зүйлийг тодруулах зорилгоор ашигладаг. Асуулгын хуудас бөглүүлэх арга Ажлын байрны тодорхойлолт гэдэг нь тухайн ажлын байранд хийгдэх ажил эсвэл ажилбарын зорилго, үндсэн үүрэг, үйл ажиллагаа, хариуцлага, эрх мэдэл, ажлыг гүйцэтгэхэд тавигдах шаардлага, нөхцөл зэргийг нарийвчлан тусгаж тодорхойлсон албан ёсны баримт бичгийг хэлнэ. Ажлын байрны
тодорхойлолт Бодит жишээ, баримт дээр тулгуурласан байх:
Товч, тодорхой, ойлгомжтой байх:
Ажлын байрны нөхцөл байдлыг тогтонги гэсэн бар сууринаас хандахгүй байх:
Тодорхойлолт бичсэн он, сар, өдөр хүний гарын үсэг зурсан байх:
Ажил эрхэлэгч, түүний шууд удирдлагатай тодорхойлолтын талаар зөвшилцөж тохиролцсон байх. Ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах шаардлага “А” хэсэг – ерөнхий үндэслэл
энэ хэсэгт байгууллагын танилцуулга, албан тушаал, зэрэг дугаар, ажлын харъялагдах байр зэрэг багтана.
“Б” хэсэг – ажлын байрны тодорхойлолт
ажлын байрны зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, гадна болон дотно харилцах объект ордог.
“В” хэсэг – ажлын байранд тавигдах шаардлага, нөхцөл
ажлын байранд хийгдэх ажил, гүйцэтгэлд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага, онцгой нөхцөл, нөөц хэрэгслийн талаар хүлээх үүрэг, хариуцлага багтана. “А” ерөнхий үндэслэл “Б” ажлын байрны тодорхойлолт “В” ажлын байрны шаардлага ба нөхцөл Ямар ч аргыг ашигласан тухайн ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах гэж буй шинжээч нь тухайн албан тушаалын талаар өөртөө зохих мэдээллийг бий болгосон байх ёстой бөгөөд түүн дээрээ түшиглэн дээрх аргуудаар шинжилгээ хийхдээ илүү нарийвчлан асуух, ажиглах, судлах боломжтой гэж үздэг. Хэрэв ажлын байрны тодорхойлолтыг анх удаа боловсруулах гэж байгаа бол ажлын асуулгын шинжилгээг эхэлж авсны үндсэн дээр дараа дараагийн аргуудаас сонгож илүү нарийн тодорхой шинжлэн, боловсруулж болох юм.
Хамгийн гол анхаарах зүйл ажлын байрны тодорхойлолтонд тухайн ажилтны ажил үүргүүдийн ажилбар бүрийг нарийвчлан гаргах шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тухайн ажилтанд ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь ямар нэгэн төөрөгдөл, ойлгомжгүй байдал үүсэхгүйгээс гадна удирдах албан тушаалтанд ч ажилтнаа удирдахад нь гарын авлага болох юм. асуулт хариулт
Full transcript