Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

หลักการการออกแบบกราฟิก

No description
by

pawinee bunma

on 17 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of หลักการการออกแบบกราฟิก

หลักการการออกแบบกราฟิก
ในการออกแบบกราฟิก เพื่อให้ตรงกับประเภท และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้นั้น ผู้ผลิตงาน ควรคำนึงถึงหลักการในการออกแบบดังนี้
1. หลักการทางศิลปะ
2. องค์ประกอบในการออกแบบ
3. การออกแบบหน้าจอ
หลักพื้นฐานของการออกแบบกราฟิกสำหรับการนำเสนอ
บนหน้าจอ ควรประกอบด้วย ความเรียบง่าย ความสม่ำเสมอ ความชัดเจนในประเด็นการนำเสนอ และความสวยงามน่าดู
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้

1. หลักการทางศิลปะ
2. องค์ประกอบในการออกแบบ
3. การออกแบบหน้าจอ
1. รูปแบบ/ขนาดตัวอักษร
2. ระยะห่างและพื้นที่ว่าง
เป็นการจัดระเบียบข้อมูล
ช่วยการเน้นความชัดเจนและความเป็นระเบียบ
มากขึ้น ช่วยในการพักสายตาในการอ่าน
ทำให้ดูสบายตา
3. การกำหนดโครงสร้างสี
สีมีบทบาทที่ช่วยในการเน่้นให้เกิดความชัดเจน
ทำให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การกำหนดโครงสร้างสี
จะใช้วิธีการใดต้องขึ้นอยู่กับลักษณะและ ประเภทของงานนั้นๆ
4. การจัดวางตำแหน่ง
การออกแบบจัดโครงร่างทั้งหมดที่จะกำหนดตำแหน่ง
ขนาดของภาพประกอบตำแหน่งของข้อความทั้งหมดและ
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏ คำนึงถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุลต่างๆและให้ความสำคัญ
ต่อสาระทุกส่วนเท่ากันหมด
คุณภาพของกราฟิก จะส่งผลมาจากการออกแบบ
ดัังนั้น การออกแบบที่ดี จึงควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้
องค์ประกอบในการออกแบบ
1. ความง่าย (Simplicity)
การออกแบบกราฟิกในการใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ กัน
ควรคำนึงถึงการนำไปใช้ ควรพิจารณาองค์ประกอบภายใน
แต่ละภาพว่า ควรจะมีความคิดเพียงความคิดเดียว โดยมีสิ่งสนับสนุนลักษณะที่เป็น
ความง่าย ดังนี้
1. ง่ายต่อการนำไปใช้
2. ง่ายต่อการนำไปทำวัสดุฉาย
3. ง่ายต่อการอ่าน
4. ง่ายต่อความเข้าใจ
2. ความเป็นเอกภาพ (Unity)
ลักษณะที่เป็นเอกภาพ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบในภาพที่แสดงออกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสร้างความเป็นเอกภาพอาจใช้เครื่องช่วย โดยการ ซ้อนภาพ ใช้ลูกศรเชื่อมโยง และใช้องค์ประกอบอื่นๆ เช่น เส้น สี รูปร่าง

ลักษณะความเป็นเอกภาพ
เป็นการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ ของงานกราฟิกเข้าด้วยกันในรูปแบบของภาพ 2 มิติ องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องมีความหมายรวมกันเพียง
หนึ่งอย่าง เท่านั้น
จะต้องมีความสัมพันธ์กัน
3. การเน้น (Emphasis)
เป็นเรื่องจำเป็นในการออกแบบ เพื่อช่วยเป็น
จุดสนใจของภาพการเน้นอาจทำได้โดยใช้ขนาดความใกล้ไกล
ของวัสดุและความลึกของภาพหรือทัศนมิติ นอกจากนี้ก้ยังใช้สี หรือระยะห่างเพื่อช่วยในการเน้น
4. ความสมดุล (Balance)
การจัดให้น้ำหนักของภาพทั้ง 2 ซีกเท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดภาพ โดยทำได้ 2 ลักษณะ
1. สมดุลแบบเท่ากัน
2. สมดุลแบบไม่เท่ากัน
5. รูปร่าง (Shapes)
รูปร่างที่ผิดปกติหรือแปลกไปจากที่เป็น
จะช่วยทำให้ภาพนั้นน่าสนใจ
6. ช่องว่าง (Space)
การเว้นที่ว่างรอบๆภาพ และคำที่ปรากฏ ในงานออกแบบจะช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกผ่อนคลาย
อันจะเป็นผลดีต่องาน
องค์ประกอบในการออกแบบ (ต่อ)
7. เส้น (Lines)
ช่วยในการในการเชื่อมต่อองค์ประกอบภายในภาพ และสามารถกำหนดทิศทางเพื่อดูลำดับความคิดและเนื้อหาได้
8. พื้นผิว (Texture)
เป็นส่วนที่ทำให้ความรู้สึกในด้านการสัมผัส
เช่นเดียวกับการลงสี เช่น ผิวเปลือกไม้
พื้นผิวจะช่วยในการเน้นหรือช่วยเสริมความเป็น
เอกภาพได้ดีขึ้น
9. สี (Color)
สีจะช่วยเน้นการแยกแยะหรือเสริมความเป็น
เอกภาพของกราฟิกนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
10. สัดส่วน (Proportion)
การออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงการใช้สัดส่วนของ
วัสดุกราฟิกแต่ละชนิดให้เหมาะสมเพื่อให้
การนำไปใช้ง่ายขึ้น
11. การรวบรวมจัดวาง (Organize)
การวางภาพและข้อความควรเรียงลำดับ เพื่อไม่ให้ผู้ดูเกิดความสับสนต้องคำนึงถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมของผู้ดูด้วย
12. การอ่านได้ง่าย (legibility)
การทำให้กราฟิกมองเห้นได้ชัดเจน เข้าใจง่ายนั้น นอกจากจะคำนึงถึงลักษณะง่ายๆของภาพและ
ตัวอักษรแล้วการใช้ขนาดตัวอักษรและ
การวางลงบนพื้นผิวที่มีสีต่างๆ กัน
ก็มีผลต่อความง่ายในการอ่าน
1. ความเรียบง่าย (Simplicity)
2. ความสม่ำเสมอ (consistency)
3. ความชัดเจน (Clarity)
4. ความสวยงามน่าดู (Aesthetic Consideration)
เสนอ
อาจารย์ ดร. อนุศร หงษ์ขุนทด
โดย
กลุ่มที่ 4

หลักการการออกแบบกราฟิก
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ปี 3 หมู่ 4
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวนันทพร ป้อมยายับ 5680109411
2. นางสาวปาริฉัตร สารเสวก 5680109414
3. นางสาวพรรณนิภา เจียงวงค์ 5680109415
4. นางสาวพาวิณี บุญมา 5680109416
5. นางสาวมัลลิกา โชคไพบูลย์ 5680109419
6. นายเกียรติศักดิ์ ชุมศรี 5680109435
7. นายนฤดล บุรินทร์สุชาติ 5680109439
8. นายเสกสรร ตวยกระโทก 5680109445

การสร้างรูปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงาม จะช่วยเร่งเร้าความรู้สึกตอบสนองได้อย่างดี เน้นเรื่องความชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย และสอดคล้องกับการออกแบบนั้นๆ ด้วย
Full transcript