Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorya ng Diskurso

Fil Report
by

Dikatt Espra

on 8 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorya ng Diskurso

Magandang Umaga! :)
Mga Teorya ng Diskurso, Pahapyaw na Pagtalakay
Ethnography of Communication
Pragmatic Theory
Speech Act
Theory

Communication Accommodation Theory
(Teoryang Akomodasyon)
ang konsepto sa teoryang ito ay mula kay Howard Guiles na tumutukoy sa pagbabago ng paraan sa pagsasalita ng isang tao upang maging katulad o di-katulad sa paraan nga pagsasalita ng kausap.
Divergence
ang sadyang pag-iiba o paglayo sa paraan ng pagsasalita ng kausap upang ipakita o ipadama na naiiba ang nagsasalita sa kinaksausap
Convergence
ang pakikihalubilo na nagpapakita na kapag ang isang indibidwal ay nakikipag-usap sa kapwa, ang kaniyang pakikipag-usap ay halos magkatulad ng kinakausap.
Narrative Paradigm
(Naratibong Lohika o Lohika ng Mabuting Katwiran)
naglalarawan sa mga tao bilang story telling animals

nagmumungkahi na husgahan ang kredebilidad ng isang ispiker batay sa kohirens at pideliti ng kanilang istorya.
Variation Theory
nakapokus sa baryasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso.
itanaguyod ni John Searle, siimulan naman nila Ludwig Josef Johann Wittgenstein
ayon kay Wittgenstein, ang pananalita o diskurso ay kaugnay ng aksyon
nakabatay sa isang premis na ang wika ay isang mode of action
isang paraan ng pag-convey (pagdala) ng impormasyon
ang produksyon o paglikha ng mga simbolo, salita o pangungusap sa pagganap ng kanilang tinatawag na Speech Acts
Aksyong Lokyusyonari
(May Kahulugan)
pagsasabi ng mga tiyak na kahulugan sa tradisyunal na paraan
Aksyong Ilokyusyonari
(May Pwersa)

may tiyak na "pwersa" tulad ng pagpapabatid, pag-uutos o pagbababala atbp.
Aksyong Prelokyusyonari
(May Konsikwens)
nagtatamo o nagpapalabas ng isang bagay tulad ng paghihikayat, pagkukumbinsi at pagbabawal
nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, pattern at tungkulin ng pananalita
ito ay pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad
Introspection - paggamit ng intuition
Detached Observation - o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad
Interviewing - ang estraktyurd na interaksyong berbal sa mga miyembro ng komunidad
Philology - paggamit ng mga pasulat na materyales
Ethnosemantics - pag-aaral ng mga kahulugang kultural
Ethnomethodology - detalyadong analisis ng mga kumbersasyon, tinatawag ding diskurso analisis ng mga lingguwista
Phenomology - pag-aaral ng mga kumbersasyon bilang isang problemang penomenolohikal
Communication Accomodation Theory
ang gumagamit sa teoryang ito ay naniwalang sa komunikasyon, ang mga tao ay nagtatangkang iakomodeyt nang kanilang istilo kapag nakikipag-usap sa iba.
Nagaganap kung saan mayroong matinding pangangailangan para sa social approval. Ang gumagawa nito ay madalas ang mga indibidwal na walang kapangyarihan.
Nagaganap ito kung nagkakasundo ang mga nag-uusap o kung ang nagsasalita ay may nais hinging pabor sa kinakausap.
Ayon kay Holmes maraming kaparaanan para maakomodeyt ang pagsasalita ng iba:
paggaya sa bilis ng pagsasalita
sa haba ng igsi ng pagbigkas
sa dalas ng paghinto
sa paggamit ng mga rejister ng kausap
sa intonasayon
Ang madala na gumagamit nito ay ang grupong may malakas ng pagmamalaking etniko upang ihaylayt ang kanilang identidad.
mga dahilan sa pagbabago ng pagsasalita:
naiinis ang nagsasalita sa kausap
mababa ang pagtingin niya sa kinakausap
labis ang pagpapahalaga ng nagsasalita sa kanyang grupong kinabibilngan
tinataya sa teoryang ito na ang mahusay na diskurso ay laging bumabatay sa kinalalayang sitwasyon ng mga taong sangkot sa isang usapan
pokus ng teoryang it ang kasangkapan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon
Kinapapalooban ito ng pagkakaiba sa tono, intonasyon, gamit ng salita gayon din ang estrakturang panggramatika ng isang ispiker.
Lumalaganap ang teoryang ito dahil sa unti-unting pag-usbong ng mga ibat-ibang speech community na nagtataglay ng maraming baryasyon sa wika.
Salamat
sa
pakikinig!

Joseph Taganas
Danielle Katrina Espra
Full transcript