Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den fremtidsparate leder

SLIP konference
by

Christa Amhoj

on 20 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den fremtidsparate leder

Det fremtidsparate
lederskab Fire eksperimentariums ... og den polyfone og selv-refleksive organisations myriader af koder og refleksioner spænder ben for 'den karismatiske leder'.... Performancestudierne genbesøges
I stedet for på behørig distance at dekonstruere de bestående ledelsesstrukturer og former (fx NPM), vil jeg - som andre - tænke dekonstruktion i ordets positive forstand mhp kreativ konstruktion. Spørgsmålet er derfor:


Hvordan kan vi skabe et fremtidsparat lederskab?
Et lederskab, der kan lede det laaaange nu og "se" flere muligheder for velfærd i det? STYRING AF den uvisse FREMTID *Fremtiden er blevet usikker. Vi kan ikke længere regne med styringen af nutidens sikre fortsættelse ind i fremtiden.

* Simpel styring: Fremtiden er bestemt af fortiden/erfaringen/planen
Paradoks: Fremtiden fører til stadig mere fremtidsplanlægning

*Refleksiv styring: Vi iagttager det, der lige var på refleksiv distance
Paradoks: Vi former fremtiden med fortidens "briller" og vi er altid på distance til nuet.

* Tranformativ styring : Fremtiden handler ikke om at kende den eller om at sikre den, men om at vi bliver fremtidsparate
Paradoks: Den enkelte skal handle på den ukendte fremtid nu
på unikke måder.
Fremtiden er blevet til nutiden

Ledelse handler om at gøre sig selv
og andre fremtidsparat! ...NPM levner ikke meget plads at finde nye veje... Hvilke visioner har du?
Hvilke mål har du for organisationen?
Hvilke ydre forudsætninger skal der til for at nå dine mål?


****
Ledelsesudfordring:
Styringen af lederens selvstyring af forventninger til fremtiden minimerer mulighederne for at gribe fremtiden her og nu og for at gøre det legitimt at ændre kurs eller vejen hen til målet. Forholdet mellem de styrede/de styrende sættes ofte gennem kontrakter eller planer, der sætter generaliserede præmisser, der ikke levner meget plads til den, der orienterer sig på nye måder. Men det kan komme til syne gennem dokumentation: I dag er organisationen ikke en enhed med en fast grænse og mål. Organisationen bliver til gennem polyfone kommunikationskoder. Da ledelsesrummet ikke længere er givet, bliver det op til den enkelte - gennem styret selv-refleksion - at sætte præmissen for organisationen (selvledelse).

Det betyder også, at det lægges ud til den enkelte at definere, hvad der er karismatisk - og dermed også, hvad der er en 'anderledes mulig vej' at gå.....

Det betyder, at 'den karismatiske leder' forstået som en, der an sich har særlige personlige karakteristika, der kan "orientere sig på nye måder" og få organisationen med, har svære vilkår. Ledelseskritik og ledelsesmulighed Det formelle lederskab: Er givet af rammebetingelserne. Rammen sætter forholdet mellem den over- og underordnede og muliggør ledelse

Det superviserende lederskab: Medarbejderne anspores til at foregribe lederens forventninger til opgaven (selv-ledelse)

Det karismatiske lederskab: bunder i en figur, hvor lederen finder sprækken til den nye vej og får fællesskabet til emotionelt at knytte an til visionen

Det fremtidsparate lederskab: Et responderende lederskab, med lille L, hvor rammen transformeres af de mange fra at være sat gennem rutiner og (distancerede) refleksioner til at blive en udtrækning af nuet. Den intense og 'virkelig følte tanke' skaber øer af intensitet henover strukturerne Eksisterende vilkår for ledelse af de anderledes mulige skridt Et ledelsesvakuum - en ledelseskrise Nye typer af spørgsmål bliver relevante:

Hvordan lede det karismatiske - og det vi genkender, som det potentielle, ekstraordinære og anderledes mulige - hvis det karismatiske ikke længere knytter sig til én person, men bliver mere flydende udtryk, der bevæger sig mellem sig? "The affective turn" 1) Hengivelse til personen

2) Karismaen er bundet til lederens evne til at levere

3)Karismaen er et emotionelt fællesskab i opposittion til traditionen og formaliteten

4) Karismaen er specifikøkonomifremmed. Den "indre" opgave driver værket

5)Karisma er den revolutionære magt og betyder fuldstændig nyorientering 1) Intensitet er en bevægelse. Som fysisk energi. Det overskrider den personlige krop og erkendelse

2) Intensitet bliver til alle steder.

3)Intensitet springer læk alle steder på tværs af tid, sted og rum

4)Intensitet kan bevæge sig som et tyndt lag på tværs af koder - også gennem økonomi

5) Intensitet er mikro-revolutioner, der kan omforme det givne Er det muligt strategisk at skabe og lede den fremtidsparate leder? Eksperimenter med ledelse af intensitet Den karismatiske lederfigur Ledelse af intensitet og ekspressive udtryk Tranformation af autoritet og struktur Det handler ikke om at spille en rolle eller om at reflektere over scenerne fra hverdagslivet.

Det handler om at "se" de ekspressive udtryk og hvordan de bevæger sig mellem os her og nu.

Det er disse før-sproglige udtryk, der skaber forbindelseslinier på tværs af roller, siloer og hierarkier og skabe nye mulige horisonter At se sig selv i bevægelse Jeg er en dansende krop. Jeg er rank, lettet, rolig og fattet, accepterer min krop. Et træ grønt og voksende. En leder med bælte af mod, en hat af visdom. Varme kinder og en svedig krop. Et høfligt smil. Hvid blå og grønne farver. En forårsmorgen. Jeg hører Mozarts symfoni. Swinging harmony. "Det hele nu med nærvær" "Bruge min krop som kommunikation" "Det hele som før, men jeg håber, at jeg kan holde fast i det personlige ledelsesrum og skabe velfærd, frem for kun at formidle det" "Jeg kan også være skør og kreativ" Ledelsesrum som sæbebobler, der bevæges og bevæger sig alle steder Fra tomme strategiske rum til intense scener for velfærd Eksperimenter er en styringsteknologi "The affective turn" Gilles Deleuze Brian Massumi Spinoza "Fra Mirror-seeing til Movement-seeing" - at tage anderledes
mulige skridt, der
kan intensivere
velfærd NU Når det handler om at lede en fremtid, der hele tiden bliver til her og nu, er det ikke længere nok at tænke, at ledelse handler om at have det forkromede overblik og derefter at lægge spor og mål ud til medarbejderen....

Fremtiden er NU og det NU må
må skabes sammen med andre
og må blive et langstrakt NU,
hvis vi skal have mere velfærd.


Idehistoriker Mikkel Thorup
kalder det for
"det lange nu". Styring af den uvisse fremtid kræver med-styring af fremtiden NU OPLÆG
Hvorfor fremtidsparat?
Hvordan blive det?
Hvilke muligheder for ledelse? Dominerende svar på, hvordan organisation og leder kan sættes fri til at handle anderledes.... Vi kan forenkle reglerne - og dermed minimere erfaringen og fortiden (Paradoks: mindre simpel ledelse men ikke et positivt bud på en anden ledelsesform)

Vi kan arbejde anderkendende/narrativ - og dermed bane vejen for ligeværdige udvekslinger af mening i fremtiden (Paradoks: mere refleksion over den simple styring, men ikke et bud, der nødvendigvis 'gør' os fremtidsparate)

Vi kan skabe netværk og partnerskaber på tværs og dermed gøre op med fortidens traditionelle strukturer
(Paradoks: et 'strukturelt' svar på at blive frisat fra fortidens strukturer. Ikke en platform for konstant at være fremtidsparat) MEN: hvordan skabe den fremtidsparate organisation, leder og medarbejder, der konstant kan 'ryste spejlbillederne af (fortidens) forventninger' og gribe fremtidens muligheder her og nu?

En leder der konstant er fri til at se nye sprækker og muligheder i reglerne, fortællingerne og netværkene med henblik på at intensivere velfærd NU Vores ledelsesudfordringer sætter forholdet mellem
nutid/fortid og fremtid på spil
Transformativ ledelse
Fremtiden sætter rammen for, hvordan fortidens erfaringer kan sættes i spil

Udgangspunkt: Fremtiden er uvis og vi må - sammen med andre- gennem små skridt bevæge os ind i fremtiden NU

"Den fremtidsparate leder" Det før-industrielle samfund Ingen territorier
Egalisme
Ingen ejere
Intuition
Bevægelse, rytme, non-lineære forbindelser
Forbundet gennem ritualer Simpel/ og refleksiv ledelse
Fortiden sætter rammen for fremtiden

Vi leder på det givne/det faktiske (1. orden)
eller på refleksioner over det (2. orden)

Udgangspunkt: Objektive repræsensationer af
det givne og refleksioner over dem
bliver vores trædesten ind i fremtiden

"Den fortidsbundne leder" Det handler ikke om at være "erfaringsramt", men om hvorvidt det er fortidens rutiner eller refleksioner over samme eller NUET, der skal definere, hvilke erfaringer der skal sættes i spil - og hvordan Fortidsstyret fremtid Fremtids styret fortid Dominerende svar på, hvordan vi kan sætte organisation, ledere og medarbejdere fri fra den 'tamme og simple styring' af de 'vilde og emergerende' udfordringer Den simple ledelse spørger "oppefra":
Hvordan kan vi så implementere det 'design' i praksis?

Den refleksive ledelse spørger "fra siden":
Hvordan kan vi skabe et rum til refleksion i hverdagen?
(Mus-samtaler, møder mm)

Den transformative ledelse spørger "fra det lange samskabende nu":
Hvordan kan vi skrue op og ned for intensiteten her og nu - og dermed slippe dialogen fri fra på forhåndgivne forventninger?

*****
Ledelse af velfærd bliver at følge de musikalske spor i hverdagen og spille med.

Eksperimentet er øvelokalet.

"Selv om du ikke øver dig på instrumentet, kan du stadigvæk godt mærke musikken, når du går derfra og se mulige instrumenter til at spille alle steder" Eksperimenterne får implementeringsspørgsmålet til at eksplodere i musik Modstandsfigurer Den simple styringsvogter: Jeg mister min mulighed for at styre?

Den refleksive vogter: Er det ikke endnu en selv-teknologi?

Kunstens vogter: Jeg har patent på den 'rene' kunst

Pædagogikkens vogter: Det er jo det, vi altid har gjort

Akademias vogter: Videnskab handler om evidens og/eller diskussioner af begreber ikke om levende abstraktioner/at danse med det abstrakte

Uddannelsesinstitutionens vogter: Uddannelser handler om at komme på afstand af praksis og om at komme hjem med ny viden (transfer)

****
Invitation til eksperimenter der kan skabe klangbund for det anderledes mulige skridt, der kan intensivere velfærd her og nu og skabe forbundenhed på tværs af koder...
"Den bedste soldat er den soldat, der ikke går i krig" *Hvordan kan man skabe den leder, der kan lede nomader, der bevæger sig i forhold til at intensivere velfærd? Den styrer 'samskabelsen af det lange nu' mhp. at se flere muligheder for velfærd nu.

Den slipper lederen og medarbejderen fri fra forventningerne - fri til at være i/lede bevægelse

Den muliggør ledelse af velfærd som 'musikalske svingninger' (affekter). Ledelse af transformationer (A-B-T-X-Y)

Performative teknikker kan skrue op for skabelsen af DET FREMTIDSPARATE LEDERSKAB

Men de skal ikke gentages som rutiner. De skal anspore til at turde at eksperimentere med at
strække NUet - og dermed skabe nye muligheder SLIP- Forskning i
Fremtidens
offentlige lederskab Genopfindelsen af den offentlige sektor:
Besøg hos den ældre i dag: støvsugning
Imorgen en samtale om IT
Vi kan ikke regne med, at vores planer holder,
når udgangspunktet er rehabilitering Christa Breum Amhøj,
SLIP Konference 2013 Affekt eller på dansk
intensitet bliver til mellem os.
Det er'faktisk' men også 'konstrueret'

Intensitet = at sætte sig fri fra spejlkabinettet af forventninger

Begivenheder, der skaber intensitet, muliggør, at subjektet bliver til på en bølge af intensitet, der skaber mulighed for at orientere sig på nye måder

Performance teknikker - imagination - er det, der kan skrue op/ned for intensiteten

Det producerer: "Den svage taktiker" En intens-tilblivelses-form
der udstrækker nuet
Ren kapacitet
Forbundenhed på tværs
Vi er bare mennesker Nej, det lange NU multiplicerer styringshorisonten Nej, det er en dna-teknologi, der leder mere liv Men 'dine' teknikker kan bruges til at skabe "rene relationer" Ok, så skru op for det - og kvalificer det som ledelse Undersøg om 'den følte tanke' kan bidrage.. Men 'afstanden' kan minimeres og viden kan være mere end en container, der skal flyttes fra A-B Det industrielle samfund Det post-moderne samfund Territorier
Elitær
Ejere
Roller der
repræsenterer enheden
Kausalitet
Kontrol Multible vidensformer
Zigzag mellem temporaliteter
Intense, rytmiske og non-sekvenstielle
bevægelser og flows
Forbundethed og mod til at skabe nye
territorier sammen I workshop 3
taler vi på baggrund af viden om
effekten af de eksisterende lederuddannelserne om: Hvordan ser den uddannelse ud, der skaber
den fremtidsparate leder med lille L
Full transcript