Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fjällenskolan - nyckelkompetenser

No description
by

Olle Karlsson

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fjällenskolan - nyckelkompetenser

Nyckelkompetenser - vad är det? Förskolan F-5 6-9 Okej, det låter ju jättebra!

Men hur jobbar vi med dessa nyckelkompetenser i skolans olika stadier då? Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens På Fjällenskolan vattnar vi varandra med positiv energi som tar oss in i framtiden. Fjällenskolan... Kommunikation på modersmålet ...och EU:s 8 nyckelkompetenser Digital kompetens Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Kommunikation på modersmålet Kommunikation på främmande språk Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens Eleverna i åk 6-9 utvecklar sitt matematiska kunnande och skaffar sig en grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens i praktiska uppgifter samt vardagsnära situationer, till exempel genom att tillsammans kritiskt granska, analysera, reflektera och dra slutsatser i ämnesövergripande projekt. Ett enkelt exempel på det kan vara att eleverna får beräkna vilka partier som troligen kommer att bilda regering utifrån ett valresultat. Digital kompetens Lära att lära I åk 6-9 förväntar vi oss att våra elever kan ta ett större ansvar för det egna lärandet och att de vill anta de utmaningar vi ger dem. Genom att arbeta vidare med studieteknik generellt men främst studieteknik kopplat till olika ämnen för att eleverna ska få en större förståelse och insikt i vilka deras starka sidor är och vilka strategier man arbetar med. Eleverna erbjuds möjlighet att få hjälp att planera och strukturerar upp sin arbetsvecka under flextid. Social och medborgerlig kompetens Viktigt att påpeka:

"Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle."

EU kommissionen 2007 "Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området.

Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning."
EU kommissionen 2007 Kommunikation på främmande språk I årskurs 6-9 arbetar vi med datorn som verktyg. Vi vidareutvecklar elevernas kunskaper om upphovsrätt och copyright. Internet ger oss stora möjligheter att vara en del av närsamhället men även världen, och ställer samtidigt krav på en förmåga hos eleverna att kunna sortera och avgränsa informationen. Vi möjliggör för eleverna att skapa olika typer av digitala redovisningsformer såsom undervisningsbloggar och planerar för digitala lärrum. Ett exempel på hur vi arbetar med datorn som verktyg och vidareutvecklar den digitala kompetensen är bland annat att låta eleverna använda datorn för att spela in sig själva i olika sammanhang och inför redovisningar kan de lättare reflektera över vad de kan förbättra eller arbeta vidare med. För att fungera i samhället och agera som en världsmedborgare lägger vi stor vikt i träna demokratiska arbetssätt, konflikthantering, moral och eget ansvar samt solidaritet och konsekvenstänkande Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. På Fjällenskolan åk 6-9 anser vi att modersmålet är en viktig del i den enskilda elevens språkutveckling och identitet. På Fjällenskolan åk 6-9 lägger vi stor vikt vid att kommunicera på ett främmande språk. Vi erbjuder eleverna att läsa moderna språk (franska, tyska och spanska). I en global värld är språk och kultur en viktig del av det dagliga lärandet och vårt liv. Kommunikation på modersmålet.

Förskolans pedagoger uppmuntrar och bekräftar förskolans alla barn och föräldrar med annat modersmål än svenska att tala sitt språk. Genom att visa öppenhet för barnens andra språk får vi ett klimat på förskolan som gör alla barn intresserade och uppmärksammade på språk. Förskolans pedagoger med annat modersmål än svenska talar sitt språk med förskolans barn med samma språk. I förskolan finns medvetenhet om vikten av att föräldrar talar sitt modermål med sina barn. Förskolan i Järfälla har en egen ”Språkplan” som vi pedagoger jobbar efter. Pedagogerna i förskolan strävar efter att ha ett rikt och varierat språk, som kan utmana barnet i sin språkutveckling. Kommunikation på främmande språk.

Genom sånger, rim och ramser strävar förskolan efter att bekanta sig med andra främmande språk. I enlighet med nämndbeslut i Järfälla kommun arbetar förskolan med lek, sång och iPads som verktyg för att introducera engelska i förskolan. Ett exempel på hur detta har utformat sig är t ex ”Twinkle winkle” i Luciatåget. Förskolans pedagoger uppmuntrar och bekräftar förskolans alla barn och föräldrar med annat modersmål än svenska att tala sitt språk. Genom att visa öppenhet för barnens andra språk får vi ett klimat på förskolan som gör alla barn intresserade och uppmärksammade på språk. Förskolans pedagoger med annat modersmål än svenska talar sitt språk med förskolans barn med samma språk. Förskolan arbetar med andra uttrycksformer som skapande, musik, drama, kroppspråk etc som också ger barnen möjlighet att uttrycka sig. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

Förskolan har under många år jobbat med matematik i förskolan. I vardagen på förskolan strävar förskolans pedagoger efter att använda matematiska begrepp och använda matematiska resonemang. Fokus ligger i dialogen och i resonemang. Matematiken kopplas ihop med språket och vi talar om lägesord, begrepp, form, volym, antal, ordning, tid och förändring. Förskolans strävan är att utveckla och synliggöra teknik och naturvetenskap för barnen. Förskolan vill väcka barnens nyfikenhet att vilja utforska sin omvärld. Ett exempel kan vara när det lilla barnet för första gången skall torka upp spilld mjölk. Hur gör man? Vad händer? Ett annat exempel kan vara ett planerat experiment där barnen får tillverka egna vulkaner. Digital kompetens

Förskolan använder alltmer sina digitala verktyg tillsammans med barnen. iPads, datorer och projektorer gör det möjligt att t ex använda digital adventskalender. Barnen får kunskap om att de kan hitta och söka information på exempelvis Google. Tillgången på de digitala verktygen gör det möjligt att göra förskolans barn mer delaktiga i sin lärprocess. Lära att lära.

Förskolan jobbar mycket med barnens lust att lära och kunna själva- ”det kompetenta barnet”. Förskolan vill utmana barnen vidare i deras lärande och stötta barnen i att synliggöra deras lärprocess genom pedagogisk dokumentation. Förskolans barn uppmuntras att reflektera över sitt eget lärande. Social och medborgerlig kompetens.

Förskolans verksamhet genomsyras av arbetet med den sociala kompetensen. Vi arbetar ständigt med empati, solidaritet, problemlösning, kommunikation och demokrati med barnen. Vi uppmuntrar barnen att klara av att lösa sina konflikter själva genom att ge de verktyg de behöver. Vi övar turtagning, lyfter fram allas lika värde och visar ömsesidig respekt för varandra. Exempel kan vara hur vi står i kö i skolans matsal. Initiativförmåga och företagaranda.

Förskolan har stor förmåga att vara flexibla och ta till vara på barnens tankar och idéer. Barnen upptäcker att deras idé kan bli verklighet genom de kreativa verktyg och det tillåtande klimat som finns på förskolan. Förskolans tillåtande och inspirerande miljö. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Förskolan har en tradition av att jobba med olika uttrycksformer som t ex skapande, rim och ramser, dans, sång, musik, teater och arbete av sagor i flera uttrycksformer. Förskolan ser miljön som den ”tredje pedagogen” som skall inspirera barnen. Miljön är i ständig förändring utifrån barngruppens intressen och behov. I Järfälla har förskolan ett samarbete med Kulturskolan och projektet “Amatörer möter proffs” som kommer till förskolan och ger förskolebarnen andra upplevelser som t ex dans, skulptur, cirkus etc. Kommunikation på modersmålet

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever förutsättningar att kommunicera genom att: läsa, skriva, tala och lyssna. Vi ger alla barn möjlighet att utvecklas på sin nivå genom att: anpassa uppgifter så att de blir både utmanande och utvecklande, ge och få feedback, få komma till tals genom olika redovisningsformer och uttryckssätt. Kommunikation på främmande språk

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever förutsättningar att kommunicera genom att: läsa, skriva, tala och lyssna. Vi ger alla barn möjlighet att utvecklas på sin nivå genom att: anpassa uppgifter så att de blir både utmanande och utvecklande, ge och få feedback, få komma till tals genom olika redovisningsformer och uttryckssätt. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever flera strategier till att lösa problem, vi erbjuder olika material både konkret och abstrakt. Digital kompetens.

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever en bra grund i digital kompetens, detta innebär att eleverna får lära sig hantera olika digitala verktyg genom att arbeta med källkritik, olika redovisningsformer, olika program och appar (ordbehandling, presentation, film, foto m.m.). Lära att lära

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever insikt i sitt eget lärande, hur lär jag mig bäst? Som pedagoger ser vi till att ge flera alternativ till inlärning. Vi arbetar för att ge alla elever ett gott självförtroende och en bra självkänsla genom att bl.a arbeta med feedback från pedagoger, kamratbedömning, självbedömning. Detta tror vi ökar motivationen hos eleverna för att vilja lära sig mer. Social och medborgerlig kompetens.

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever insikt i olika kulturer och religioner och förståelse för människors likheter och olikheter. Vi arbetar för att ge eleverna verktyg för att lösa konflikter på ett demokratisk sätt genom att t.ex arbeta med projektet “Våga vara snäll”. Empati!! Initiativförmåga och företagaranda

I F-5 arbetar vi med att ge alla elever möjlighet att omsätta idéer till handling och arbeta kreativt på olika sätt t.ex. i klassråd, elevråd. Vi uppmanar eleverna att ställa frågor och ifrågasätta och driva frågor som är aktuella för dem. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

I F-5 arbetar vi med att eleverna ska få möta olika kulturella uttrycksformer genom projekten Amatörer möter Proffs, Skapande skola. Genom olika frågeställningar i undervisningen få eleverna att fundera och reflektera kring olika kulturella uttryck och genom detta bli mer medvetna. På Fjällenskolan åk 6-9 erbjuder vi eleverna att under PRAO få möta och väcka intresse inför arbetslivet.
På våra klassråd ger vi eleverna möjlighet att ha reellt inflytande i sin egen undervisning.
På Fjällenskolan åk 6-9 har vi ett samarbete med Amatörer möter proffs där eleverna får möjlighet att använda sig av och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och lust att lära.
Full transcript