Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa Człowieka w Konstytucji RP

No description
by

Ula Łanucha

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa Człowieka w Konstytucji RP

Generacje praw człowieka
Jakie prawa Przyznaje nam konstytucja?
$1.25
Poniedziałek, Marzec 10, 2014
P/2/Pr.Konst.
Wolność a PrawO
Trybunał Konstytucyjny
Prawa Człowieka w Konstytucji RP
Miejsce Praw Człowieka i podstawowych wolności w polskiej Konstytucji
System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP.
Dziękujemy za Uwagę
System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP.
Międzynarodowy
Uniwersalny ONZ
Krajowy
Konstyucyjne Środki ochrony
Pozakonstytucyjne środki, organy oraz mechanizmy
ORGANY OCHRONY
Skarga Konstytucyjna
Rzecznik Praw Obywatelskich
Regionalny Europejski

to podstawowe (fundamentalne) prawa, wynikające z natury ludzkiej, niezależne od stanu prawnego obowiązującego w państwie. Współcześnie zapisane są w każdej konstytucji państwa demokratycznego.
to prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, zapewniają jednostce rozwój fizyczny i duchowy i bezpieczeństwo socjalne.
to prawa kolektywne, solidarnościowe, czyli uprawnienia przysługujące grupom, zbiorowością, narodom, odnoszące się do jakości ich życia .


W prawodawstwie międzynarodowym uważa się za obowiązkowe przestrzeganie praw I generacji, natomiast II i III w miarę możliwości.


Równość wobec prawa
Ochrona Praw Konsumenta
Wolność
sfera uprawnień, których nie tworzy państwo, a tylko określa ich granicę
państwo ma się powstrzymać od działania i wkraczania w tę sferę życia,
ich katalog ustala państwo
państwo musi się zachować aktywnie i to po jego stronie istnieje obowiązek działania,
Jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw, a państwo musi zagwarantować ich realizację.
PRAWO
Godność
Osobista

Osobowa
Hitler posiadał godność OSOBOWĄ ( bo był człowiekiem) ale nie posiadał godności OSOBISTEJ ( bo ta wynika z działalności i zachowań)
Zawarte w Rozdziale II

W Konstytucji z 1997 r. prawa i wolności zajmują istotną część ustawy zasadniczej, umiejscowione zostały zaraz po regulacjach ustrojowych.

Jest to również najobszerniejszy rozdział Konstytucji ( 56 art)
I Generacja
II generacja
III generacja
Wolności, prawa
i obowiązki
Zasady Ogólne
Zasada przyrodzonej godności człowieka – art.30
Wolności i prawa osobiste

Zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania - art. 40
Wolności i prawa polityczne
Prawo Wyborcze - art. 62
Wolności i prawa kulturalne socjalne i ekonomiczne
Prawo do zabezpieczenia społecznego - art. 67
Ochrona Wolności i praw
Dwuinstancyjność postępowania - art. 78
Skarga Konstytucyjna - art. 79
Wystąpienie ze skargą do RPO - art. 80
Pozarządowe Organizacje Ochrony
Praw Człowieka
Zasada wolności – art.31
Zasada równości - art. 32
Prawo do własności - art. 64
Prawo do ochrony zdrowia - art. 68
Prawo do nauki - art. 70
Ochronę praw dziecka - art. 72
chrona życia - art. 38
Nietykalność osobista i wolność osobista - art. 41
Zasada domniemania niewinności - art. 42. ust 3
Prawo do sądu - art. 45.

Nienaruszalność mieszkania - art.50
Swoboda poruszania się po terenie RP - art.52

Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji - art. 54
Środki ochrony zawarte w Konstytucji
 Art.77
Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej
Art. 45
Prawo do sądu.
Art. 78.
Prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji.
Art. 79
Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego
Każdy ma prawo wystąpienia, (...) do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
prawa negatywne
prawa pozytywne
System ochrony:
to układ różnych połączonych ze sobą i uporządkowanych form działalności służącej ochronie praw jednostki
Art. 80
Full transcript