Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja rozwoju zawodowego w czasie stażu na nauczyciela mianowanego.

No description
by

IWONA DANIUK

on 7 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja rozwoju zawodowego w czasie stażu na nauczyciela mianowanego.

Wykonane zadania:
Zrealizowałam §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
IWONA DANIUK
posiadane kwalifikacje:
1 września 2013 r. -> rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego
31 maja 2016 r. -> ukończyłam staż :-)
Prezentacja rozwoju zawodowego
na stopień
nauczyciela mianowanego

Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Gimnazjum w Manowie oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe nauczyciela i wychowawcy klasy.
podjęłam współpracę z opiekunem stażu
Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty
opracowałam plan rozwoju zawodowego
opracowałam sparwozdanie z okresu stażu
otrzymałam pozytywną ocenę z dorobku zawodowego
złożyłam wniosek o podjęcie oceny dorobku zawodowego
Bez nich by się nie udało:
*Opiekun stażu:
Aneta Kurek
*Pan Dyrektor: Krzysztof Kamil Puścian
*nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy Gimnazjum w Manowie i inni
Efekty!
Dla mnie:
* rozwój osobisty i zawodowy
* wzrost kompetencji i pewności siebie
* rozpoznanie słabych i mocnych stron
* umiejętność ewaluacji i doskonalenia warsztatu pracy
* poznanie wielu wspaniałych ludzi
* wskazówki do dalszej pracy
Dla szkoły:
* regularna praca w wielu organach szkoły
* uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i nadzorujących
* wyposażenie pracowni
* zwiększenie kompetencji pracownika
* promocja szkoły
Dla uczniów:
* ciekawsze, bardziej urozmaicone zajęcia
* większa motywacja do pracy
* ulepszona komunikacja
* kształtowanie postaw i wartości
* nabywanie tzw. miękkich kompetencji
* otwartość
* tolerancja
* rozwijanie zainteresowań
* wsparcie

Wnioski i plany
Nigdy nie dość nowych umiejętności i pomysłów!
Młodzi ludzie mają coraz więcej problemów takich jak dysleksja, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc, depresja, sytuacje kryzysowe – chcę umieć wspomóc uczniów gdy tego potrzebują.
Więcej współpracy!
* z uczniami – potrzebują autonomii i traktowania ich poważnie
* z innymi nauczycielami – projekty interdyscyplinarne
* z rodzicami – zaangażowanie ich nie jest łatwe, ale przynosi duże korzyści

Dziękuję za uwagę
wymagania niezbędne do uzyskania stpnia nauczyciela mianowanego
opracowałam różnorodne pomoce dydaktyczne: testy, sprawdziany, karty pracy, prezentacje multimedialne
dobierałam podręczniki, ćwiczenia, programy naucznia
opracowałam PSO, program wychowawczy klasy
prowadziłam zajęcia pod okiem opiekuna stażu, jak również obserwowałam zajęcia i inne formy prowdzene przez opiekuna i innych nauczycieli
brałam czynny udział w cyklicznych spotkaniach z przyrodą pod okiem metodyka CEN w Koszalinie
dokonywałam ewaluacji działań poprzez testy diagnozujące, dyskusje
współtworzyłam plan wychowawczy szkoły 2014/2019
uczestniczyłam w formach doskonalenia
w celu podniesienia kwalifikacji ukończyłam studia podyplomowe z zakresu geografii z ochroną środowiska
Wymaganie §7 ust.2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałem w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Wymaganie § 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Poznałam środowisko lokalne i rodzinne uczniów
pełniłam rolę wychowawcy klasy
obserwowałam wychowawków podczas zajęć, przerw, imprez szkolnych, wyjazdów, wycieczek
rozmowy z uczniami, rodzicami innymi nauczycielami
rozwiązywanie problemów dot. motywacji, postępów w nauce, braku akceptacji, agresji, przemocy, szkodliwego wpływu narkotyków, dopalaczy, czy uzależnień, np. od komputera
zajęcia intergracyjne, wyjścia, pogadanki, spotkania z pedagogiem, rozmowy indywidualne
przeprowadzałam rozmowy z rodzicami podaczs spotkań na obowiązkowych zebraniach, indywidualnego kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne, umówione spotkania w domach rodzinnych
wspłópracowałam z kuratorami sądowymi
uwzględniając potrzeby uczniów słabych i zdolnych prowadziłam:
dodatkowe zajęcia wyrównawcze
konsultacje przedmiotowe
zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad: Olimpiada biologiczna i geograficzna
Konkurs organizowany przez Zespół nr 2 w Koszalinie z okazji Dnia wody, edycja 2013, 2014,
Wojewódzki konkurs plastyczny: Czy mały, czy duży o zęby dbać musi!- marzec 2014 r.
II konkurs fotograficzny „Wokół nas- ludzie, miejsca, sytuacje…” organizowany przez CEN Koszalin, w ramach projektu Pomorze Zachodnie- To My!- trzecie miejsce uczennicy
Gminny konkurs Przyroda Gminy Manowo, edycja 2014 i 2016, miejsca od pierwszego do trzeciego
Konkurs w ramach Dni Lasu 2015 r. – Młodzież w lasach Europy, koordynacja konkursu na powiat Koszalin
 Wraz uczniami realizowałam projekty:
o Żyj smacznie i zdrowo, Winiary, projekt całoroczny, udział w dwóch edycjach, 2014/2015 i 2015/2016
o Mistrzowie Kodowania 2015/2016
o Anioły ze szkoły, Koło Obrony Zwierząt Rzeczpospolitej, wolontariat, od 2015- dalej,
o Odpady i co dalej? 2013/2014, Jak znaleźć w lesie wilka?- ssaki w naturalnym środowisku- 2015/2016 - w ramach projektów edukacyjnych w gimnazjum
o Szlakiem Infrastruktury i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury przy wsparciu Unii Europejskiej- wygranie wycieczki do Drawieńskiego Parku Narodowego, 16.06.2014 r

 Organizowałam akcje/ happeningi/ wydarzenia:
o corocznie Sprzątanie świata- wrzesień corocznie,
o Dzień Drzewa- październik corocznie,
o Dzień bez przekleństw- grudzień corocznie;
o Happening z okazji Dnia Ziemi, co rocznie
o Tydzień ochrony środowiska- czerwiec corocznie;
o Światowy Dzień Zwierząt- październik , corocznie;
o Zaćmienie Słońca, marzec 2015 r.
o Zajęcia w ramach Błękitnej szkoły- Stacja badawcza na Helu, czerwiec 2015 r.
o Noc Odkrywców, nocne zajęcia przyrodniczo/ informatyczne, luty 2016 r.

 Organizowałam konkursy:
o Międzyszkolny konkurs dla przedszkoli i szkól z terenu gminy Manowo- Dbajmy o Ziemię, mamy ja tylko jedną!- co rocznie od 2012 r.
o Konkurs o szkodliwości palenia nikotyny- 30.05.2014,
o Konkurs na karmnik dla ptaków- luty 2014 r.
 Organizowałam wydarzenia/ przedstawienia
o Sąd nad papierosem- 06.03.2014 r.;
o program Mam talent- 30.05.2014 r.;

 Organizowałam wycieczeki:
o Wieża widokowa w Rosnowie, co rocznie od 2013 r.
o Wiosna/ noc biologów, Uniwersytet w Szczecinie, wydział biologii, corocznie styczeń/ maj, od 2012 r.
o Wycieczka do Alei mrówek w Kościernicy- październik 2014 r.
o Schronisko dla zwierząt w Koszalinie, co rocznie, grudzień/ czerwiec
o Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, marzec 2015 r.
o Piknik Naukowy w Kamionce na Mazurach, wrzesień 2016 r.
o „16- południk”- Chłopy, Mielno, październik 2016 r.
o Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie, czerwiec 2015 r.
o Uczestniczenie w rajdzie Czerwony kur, organizowanym przez Nadleśnictwo w Manowie
o Wycieczka do teatru, sztuka „Ony”, październik 2014 r.
o Przedszkole w Mienie i przedszkole w Rosnowie , w ramach projektu Żyj smacznie i zdrowo
o Przedszkole w Mielnie, Zwierzęta chronione w Polsce, w ramach Anioły ze szkoły
o Przedszkole nr 21 w Koszalinie- pokaz pająków szkolnych, uczniowie, maj 2016 r.
o Pokaz pająków CEN Koszalin w ramach Cyklicznych spotkań z przyrodą

 Prowadziłam :
o Klub Młodego Biologa, 2013/2014
o Koło Anioły ze szkoły, od września 2015, dalej- wolontariat
o Opieka nad zwierzętami szkolnymi- koordynacja opieki
 Podjęłam współpracę z :
o Nadleśnictwem Manowo
o Przedszkolem w Mielnie,
o Przedszkolem nr 21 Koszalinie,
o Ogniskiem Przedszkolnym w Manowie,
o schroniskiem dla zwierząt w Koszalinie

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjneji komunikacyjnej

W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałem w następujący sposób:
o Uzyskałam wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
o Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
o Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali

Zachęcałem uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
o Używałam komputera do prezentowania filmików edukacyjnych, zdjęć i nagrań audio
o wzięłam udział wraz z uczniami mojej klasy w projekcie Mistrzowie Kodowania, edycja 2015/2016
o Stworzyłam w chmurze internetowej dyski z biologii i geografii, na których znajdują się materiały do wykorzystania na zajęciach, do nauki w domu, a także foldery do umieszczania prac domowych w formie elektronicznej
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

współtworzyłam szkolny plan wychowawczy, na lata 2014/2019
plan realizacji godziny wychowawczej
podczas godzin wychowaczych skupiałam się na intergracji zespołu klasowego
realizowałam zagadnienia profilaktyki uzależnień, czy zagrożeń cywilizacji XXI wieku
Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska poprzez dbałość o powierzone mienie
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczne sprawdzanie postępów uczniów oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych znajdowałam czas na krótką pogadankę z każdym z rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – uczeń -nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie na nich czyhają.
§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

uczestniczyłam w tworzeniu dokumnetów szkolnych:
WSO/PSO
program wychowawczy
byłam kierownikiem wycieczek i wyjazdów szkolnych, które organizowałam
towrzyłam opinie i informacje wychowawcy klasy do sądu lub poradni
brałam udział w komisjach nadzorujących egzaminy gimnazjlane
Full transcript