Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GRAĐANSKI ODGOJ - LIJEK ZA BOLESTI DRUŠTVA

No description
by

Petra Nikolovska

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GRAĐANSKI ODGOJ - LIJEK ZA BOLESTI DRUŠTVA

GRAĐANSKI ODGOJ - LIJEK ZA BOLESTI DRUŠTVA
ŠTO JE ODGOJ ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO I LJUDSKA PRAVA?
TEORIJSKA POZADINA - KONTEKST, EUROPEIZACIJA, SUBSIDIJARNOST, AKTERI
PROJEKTI CIVILNOG DRUŠTVA
Teorijski pogled
Odgoj za demokratsko građanstvo i ljudska prava
DOBAR GRAĐANIN/KA?
- volontira, aktivno sudjeluje u političkom procesu putem glasovanja, prosvjedovanja, kroz političke kampanje...
SADRŽAJ
Educirati o demokraciji, u demokraciji i to demokratski!
- dimenzije građanskog odgoja
politička
- surađivanje u demokratskom odlučivanju i ostvarivanje političke moći -
pravna
- poznavanje i ostvarivanje građanskih prava i odgovornosti -
kulturna
- poštivanje svih neovisno o njihovim uvjerenjima -
socijalna i ekonomska
- borba protiv siromaštva i marginalizacije, novi oblici rada, uloga gospodarstva u jačanju demokratske zajednice -
europska
- svijest o jedinstvenosti i različitosti europskih kultura te učenje za život u europskom središtu -
globalna
- prepoznavanje i unapređivanje uzajamne globalne zavisnosti i solidarnosti -
PROVODITELJI PROJEKTA
MMH
CMS
GONG
projekt izradile

literatura


Eva Klemenčić: „Građanski odgoj u europskim državama: aspekt edukacije za demokraciju“
- modeli političkog obrazovanja
- političko obrazovanje dio je školskog sustava, ali ne i dio nastavnog plana i programa tj. kurikuluma
- izvankurikulumska aktvnost
- nepolitički oblik političkog obrazovanja
- političko obrazovanje smješteno unutar formalnog kurikuluma, ali za izvođenje ne predviđa se poseban predmet
- transkurikulumsko načelo
- političko obrazovanje kao sastavni dio integriranog interdisciplinarnoga društvenog obrazovanja
- jedan školski predmet

- unutar formalnog kurikuluma dobiva svoje mjesto u obliku jednog ili više školskih predmeta
- modeli političkog obrazovanja u školskim sustavima europskih država

MREŽA MLADIH HRVATSKE
Centar za mirovne studije
GONG
- savez više od 60 udruga mladih i za mlade
- vizija Mreže su mladi u fokusu
- Mreža djeluje u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava, kroz ljudska prava i u ljudskim pravima
- Mreža u različite obrazovne programe integrira sadržaje građanskog odgoja i obrazovanja
- udruga koja se zalaže za društvenu promjenu na načelima nenasilja, izgradnje mira i poštivanja ljudskih prava
- povezuje obrazovanje, istraživanje, aktivizam i rad na javnim politikama

- promiče poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije
- edukacija unutar Edukacijskog centra - programi za neformalno cjeloživotno učenje i obrazovanje
ZNANSTVENO PODRUČJE:
JAVNE POLITIKE - OBRAZOVNE POLITIKE
TEMA: UVOĐENJE GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

PROBLEM:
PREDUG PROCES UVOĐENJA GOO

ISTRAŽIVAČKO PITANJE:
KOJI SU KLJUČNI AKTERI U UVOĐENJU GOO?

TEZA:
KLJUČNI AKTERI U UVOĐENJU GOO DOLAZE IZ CIVILNOG DRUŠTVA ŠTO REZULTIRA SPORIM PROVOĐENJEM UVOĐENJA GOO, OBZIROM DA SE FORMALNI AKTERI (MINISTARSTVO!) NE BAVE DOVOLJNO OVOM TEMATIKOM.

PODRUČJE I RAZDOBLJE ISTRAŽIVANJA
: HRVATSKA, OD 1997. DO 2013. GODINE


3 VIZIJE GRAĐANSTVA
- THE PESONALLY RESPONSIBLE CITIZEN -
- THE PARTICIPATORY CITIZEN -
- THE JUSTICE-ORIENTED CITIZEN -
EUROPSKI KONTEKST
- europeizacija
- što želi EU?

NACIONALNI KONTEKST
- specifičnosti GOO u tranzicijskim zemljama
- izazovi za GOO - izgradnja države i integracija u Europu, razvoj demokracije i tržišta
- faze obrazovnog sustava u HR
1999
2005
2012
2010
1997
"Obrazovanje za demokratsko građanstvo"
„Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo“
- neobavezno međupredmetno područje

- "Deklaracija i program djelovanja u obrazovanju za demokratsko građanstvo temeljeno na pravima i odgovornosti građana"

- niz formanih, neformalnih i informalnih inicijativa u europskom sustavu obrazovanja s ciljem promicanja ravnopravnog i pravednog društva
"Europska godina građanstva u obrazovanju"
- temeljna ideja: potaknuti političke obrazovne vlasti u državama članicama da se ozbiljno posvete pitanju poboljšavanja kvalitete obrazovanja za demokratsko građanstvo
- slogan: "Učiti i živjeti demokraciju"
- Hrvatska - 2004. g. - Nacionalni odbor za europsku godinu građanstva u obraovanju; 2005. g. - usvojen Akcijski plan djelovanja
"EDC/HRE" - "Povelja Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava"
- sudionici - donositelji političkih odluka, obrazovni stručnjaci, učenici, roditelji, obrazovne ustanove, obrazovne vlasti, državni službenici,
nevladine organizacije, organizacije mladih, mediji i javnost
"NOVO DOBA LJUDSKIH PRAVA I DEMOKRACIJE U ŠKOLAMA"
- IPA program za Hrvatsku
- uvođenje i puna integracija GOO u obrazovni sustav, uz suradnju organizacija civilnog društva i javnih institucija

- cilj: osnažiti zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva, osobito organizacija mladih

- suradnici: AZOO, NCVVO, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

- eksperimentalna provedbaaćenje i vrednovanje provedbe Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u 12 osnovnih i srednjih škola 2012/13 i 2013/14 školske godine
- Vijeće Europe
-
cilj
: identificiranje vrijednosti i vještina koje su potrebne pojedincima da bi postali participativni građani
- 3 faze:
1997-2000
. - identifikacija kompetencija i postignuća aktivnog građanstva
2000-2004.
- razoj obrazovnih politika, uspostavljanje mreža, diseminacija rezultata prve faze (2005. Europska godina građanske kulture)
2006 - 2009.
- razvoj kompetencija za demokratsko građanstvo i socijalno uključivanje u cjeloživotnu perspektivu; nova uloga i kompetencije nastavnika; demokratsko upravljanje školama
- države članice trebaju poticati ulogu nevladinih orgnizacija i organizacija za mlade u učenju za demokratsko građanstvo i ljudska prava; priznati te organizacije i njihove aktivnosti kao vrijedan dio obrazovnog sustava, pružiti im potporu;
rezultati
rezultati
zaključak
AKTERI
- državni i
nedržavni akteri
-
civilno društvo
, privatni sektor, tradicionalni akteri
-
model koordinacije
kao način upravljanja; Risse -
"ne-hijerarhijsko upravljanje"
- Putnam -
socijalni kapital
- vlada <> civilno društvo - socijalni i ekonomski
partneri
Nacionalni okvirni kurikulum
- 2010. i 2011. godine - uvršten GO - opis teme jednak
Full transcript