Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Venlo

No description
by

Joost Van Halem

on 24 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Venlo

2015 - Agendering en achterhalen vragen bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties

2016 - Bewustwording en kennisopbouw

2017 - Verbreding, verdieping, verankering

2018 - Werken conform de Omgevingswet

2024 - Werken in lijn met de doelen van Omgevingswet

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Stap voor stap

2015 Agendering en achterhalen vragen bij
overheden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties

2016 Bewustwording en kennisopbouw

2017 Verbreding, verdieping, verankering

Eind 2018 Werken conform de Omgevingswet

2024 Werken in lijn met de doelen van Omgevingswet

En nu aan de slag!

Wie heeft een projectleider?

'In huis' al aan de slag?

Betrokken bij Nu Al Eenvoudig Beter activiteiten?

Samenwerken met collega's in de regio?
Wat doen wij voor u in 2016?

Ontwikkelen hulpmiddelen voor overheden

Organiseren en stimuleren van pilots en experimenten

Organiseren van (regionale) evenementen, kennisnetwerken en bijeenkomsten

Op zoek naar best practices


Digitale ondersteuning in ontwikkeling

Digitaal Stelsel Omgevingswet

VIVO: aansluiten op wensen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk

Aansluiting op Klant Contact Centra (kcc's) overheden: heeft u contact?

Informatiepunt Omgevingsrecht
Aan de slag met de Omgevingswet in ...

Venlo

Limburg

Leudal

Beek

Maastricht

Meerssen

Verkennende
Impactanalyse

Gemeenten
Provincies
Omgevingsdiensten
Waterschappen
Rijk
Bedrijfsleven

Verkennen hoe organisaties de
impact van de Omgevingswet en
AMvB’s ervaren. Wat betekent het
voor:

Organisatie
Werkprocessen
Medewerkers
Informatie en ICT
Planning

Verkennen of zij al aan de slag zijn gegaan met de
implementatie.

Resultaten

Algemeen
Overheden zijn zich steeds meer bewust van de veranderingen die komen met invoering Omgevingswet.

Omgevingswet is vervolg op al ingezette ontwikkelingen, maar legt de lat hoger.

Bijna alle partijen zijn gestart met nadenken over de implementatie binnen eigen organisatie.

Door de Omgevingswet is intensievere samenwerking nodig tussen organisaties op het gebied van planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Niet-overheden: zien vooral grote opgave in verandering van cultuur bij overheden.

Gemeenten

Verwachten dat de voorbereiding op de eisen van de Omgevingswet een grote inspanning vraagt.

Grote uitdagingen zijn integraal werken en de invulling van bestuurlijke afwegingsruimte.

Zoeken naar manieren om informatie over de wijzigingen die zonder vergunning plaatsvinden, toch te verkrijgen.

Zien mogelijkheden om via het Digitaal Stelsel Omgevingswet informatie te delen, ook met inwoners en ondernemers. Verwachting is dat dit niet zal leiden tot minder behoefte aan advies.

Grootste issue is niet verandering van regels, maar het werken in de geest van de wet.

Provincies

Zien de wet als een logische vervolgstap in het integraal gebiedsgericht en zaakgericht werken.

Grootste zorg: invulling van de bestuurlijke afwegingsruimte.

Integraal samenwerken vraagt om cultuurverandering.

Digitalisering en informatievoorziening belangrijk, maar ook complex, grote uitdagingen met risico’s en kosten.

Omgevingsdiensten

Verschillen in opzet en takenpakket. Dit bepaalt ook hoe zij impact ervaren.

Uitdaging: goed samenwerken met gemeenten en provincies (opdrachtgevers) voor het leveren van kwaliteit in dienstverlening.

Zorg: verschillen in invulling en interpretatie van lokale afwegingsruimte tussen diverse gemeenten.

Waterschappen

Zien Omgevingswet als kans om al ingezette ontwikkelingen te versterken: zaakgericht en gebiedsgericht werken, accountmanagement.

Gaan de komende periode aan de slag met implementatie van de wet.

Aandacht voor werkprocessen en versterking van een aantal competenties van medewerkers is nodig.

ICT: zijn de voorzieningen op tijd klaar, wie ontwikkelt wat en wat zijn de kosten?

Rijk

De zeven departementen die te maken krijgen met de Omgevingswet, ervaren een beperkte impact.

Er moet wel duidelijkheid komen over invulling van de stelselverantwoordelijkheid en er moeten afspraken worden gemaakt over gezamenlijke aanpak van de implementatie.

Het ontwikkelen van de nationale omgevingsvisie en integraal beleid vragen nog veel aandacht.

Uitvoerende diensten, zoals Rijkswaterstaat en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, zien grote veranderingen voor werkprocessen, inzet van medewerkers en digitalisering.
Bedrijfsleven

Individuele bedrijven nog niet goed op de hoogte van de invloed van de Omgevingswet op hun werk. Brancheverenigingen zijn dat wel.

Vooral grote complexe bedrijven lijken baat te hebben bij de wet: beter overzicht. Maar dan moet digitalisering goed geregeld zijn.

Bedrijven geven aan weinig aanpassingen in de eigen organisatie te voorzien.

Bedrijven vinden vooral cultuurverandering bij de overheid van belang.
Vervolg

De aanbevelingen uit de impactanalyse gebruikt voor nadere vormgeving van:

nadere wet- en regelgeving

implementatie
Welke stappen kunt u al zetten?

Programmamanager aanstellen met voldoende mandaat

Team samenstellen en kennis opbouwen binnen team

Bestuurlijke ambitie vaststellen
- zoek uw partners in de keten en de regio en bepaal ambitie

Budget reserveren (budget afhankelijk van ambitie)

Impactanalyse op organisatie niveau

Stakeholdersanalyse opstellen
Programmaraad

Informeert, faciliteert, stimuleert, levert gezamenlijke voorzieningen, monitort
Planning van de wet

Nu al werken in de geest van de wet

2016 - Omgevingswet in Eerste Kamer. AMvB's publiek. Invoeringswet en Aanvullingswet publiek.

2017 - AMvB's afgerond. Ministeriële regelingen publiek.

2018 - Aanvullingswetten en invoeringswet door de Eerste en Tweede Kamer. Aanvullingsbesluiten en invoeringsbesluit vastgesteld.

4 doelen?

Instrumenten?
V I V O

K C C
Full transcript