Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

11b angi

An overview of ideas and definitions in AQA AS Chemistry (2420) Unit 1
by

uuree uuree

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 11b angi

Алкен
Бэлтгэсэн: Ц.Дулмаа багштай 11Б анги
CnH2n гэсэн ерөнхий томъёонд захирагдах молекулдаа хоёрчин (пи) холбоо агуулсан, бусад валент нь устөрөгчөөр бүрэн хангагдсан нүүрс-устөрөгчийг этилений гомологи эгнээний СхНу буюу алкен гэнэ.
Гомологийн эгнээний эхний гишүүн:
Холбооны өнцөг
Холбооны энерги: 613 кДж/моль
Холбооны урт: 0,134 нм
Орон зайд гурвалжин (тригональ) бүтэцтэй, sp2 эрлийзжилттэй, холбооны өнцөг 120 градус.
р электрон үүлний нэвчилтээр сигма холбоо үүсэх хавтгайд перпендикуляр байдлаар үүссэн холбоог хоёрчин буюу пи холбоо гэнэ.
Хоёрчин (пи) холбоо үүсэх байдал
Этен
Пи холбоо нь сигма холбооноос энергээр бага учраас этилен түүний гомологи эгнээний нүүрс-устөрөгч химийн идэвх сайтай байдаг.
Изомер, нэршил
Алкеныг нэрлэхдээ харгалзан алканы ард "ен" төгсгөл залгаж давхар холбооны байршлыг заана. Жишээ нь:
Хоёрчин холбоо ойр талаас эхлэн дугаарлана.
Изомерийн төрлүүд
Салбарлалтын изомер
Давхар холбооны изомер
Анги хоорондын изомер
Геометрын изомер
Пентен-1
2-метил бутен-1
Цис
Транс
Хоёр язгуур нь хоёрлосон холбоо орших хавтгайн нэг талд орших изомер
Цис изомер
Хоёр язгуур нь хоёрлосон холбоо орших хавтгайн хоёр талд орших изомер
Транс изомер
Атом ба бүлэг атомын орон зайд орших байрлал өөрчлөгдөх замаар үүсэх изомерийг орон зайн изомер буюу стереоизомер гэнэ.
Физик шинж
Этилен нь өнгөгүй, үнэргүй хий, агаараас бага зэрэг хөнгөн, усанд муу уусдаг. Пропен, бутен нь ердийн нөхцөлд хий, пентенээс октадецен (C18H36) хүртэл шингэн, нонадеценээс (С19Н38) эхлээд хатуу төлөвт оршино.
Хайлах буцлах температур ихсэнэ.
Хими шинж чанар
Гидрогенжих урвалд орж ханасан нүүрс-устөрөгч үүсгэнэ.
Алкен
Алкан
Галогент устөрөгчтэй нэгдэх урвалд орно.
бромалкан
Алкен
Устай урвалд орж спирт үүсгэнэ.(хүчиллэг орчинд явагдана)
Алкан
спирт
Нэгдэх урвал
Бромтой нэгдэж бромт уламжлал үүсгэнэ.
Метан, этиленийг бромын усны улаан хүрэн уусмал дундуур нэвтрүүлэхэд алкен нь бромын усыг түргэн хугацаанд өнгөгүй болгодог.
Энэ нь алкены таних урвал юм.
Ерөнхий томъёо
гексан-1
Циклоалкан
Хялбар нэршил
Алкены нэгдэх урвал электрофиль нэгдэх механизмаар явагдана.
Этилений гомологи эгнээний пропен болон түүний дараагийн тэгш биш хэмт төлөөлөгчид галогент устөрөгчтэй үйлчлэх урвалын механизмыг В.В.Марковниковын дүрмээр тайлбарладаг.
Энэ дүрмээр галогент устөрөгчтийн устөрөгч нь аль их гидрогенжсэн (олон устөрөгчтэй), галоген нь бага гидрогенжсэн нүүрстөрөгчийн атомтай нэгдэнэ.
Алкен нь исэлдэх урвалд орно.
Агаарын хүчилтөрөгчөөр этилен исэлдэж этилений оксидыг үүсгэнэ.
Полимержих урвалд орно.
Этилен
Полиэтилен
Нэгдэх увалд орно.
Гарган авах
Дигалогент уламжлалыг металлаар үйлчилж гарган авна.
дибромпропан
пропен
Үйлдвэрт этилен, түүний эгнээний нүүрсустөрөгчийг газрын тосны нэрлэгийн дүнд үүссэн дээд нүүрстөрөгчийг өндөр температурт задалж гарган авна.
Нүүрстөрөгчийн галогент уламжлалыг шүлтээр үйлчилж гарган авна.
Алканы дегидрогенжих урвалаар гарган авна.
Лабораторит нэг атомт ханасан спиртын дегидротацийн урвалаар конценрацитай хүхрийн хүчлээр үйлчилж гарган авна.
Хэрэглээ
Температур ба даралтыг нэмэгдүүлэх замаар халааж зөөлрүүлэн шахах, хэвлэх аргаар янз бүрийн хэлбэр дүрсэнд оруулж болдог нийлэг том молекулт нэгдлийн үүсэх хатуу материалыг хуванцар гэнэ.
Халааж зөөлрүүлээд хэвэнд цутгаж хөргөхөд хатуурдаг полимерийг термопластиг (халаахад зөөлөрдөг) хуванцар гэнэ.
Хуванцарыг халаахад молекулууд нь өөр хоорондоо урвалд орж орон зайн өвөрмөц бүтэцтэй болдог ба дахин халаахад зөөлөрдөггүй полимерыг термореактив (халаахад зөөлөрдөггүй) хуванцар гэнэ.
Орчин үед үйлдвэрлэл, ахуйн амьдралд өргөн хэрэглэгддэг полимерт полиэтилен, полипропилен, полистирол, фенолформальдегидын давирхай зэрэг нэгдлүүд хамаарагддаг.
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол
фенолформальдегид
гексадекан
октан
октен
спирт
Full transcript