Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psicologia

No description
by

Luisa Gayá

on 5 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psicologia

Se separen els grups: el G. Control fent les activitats normals i el G . Experimental escoltant en un lloc a part la peça de piano.Realitzen junts l'examen i després contestaran de nou el qüestionari.
"Descobrim la psicologia"
Psicologia com a ciència
La ciència pretén explicar el món, captar el sentit de les coses i comprendre´ns a nosaltres mateixos. Ens a permès desxifrar molts misteris de l'univers i de l'ésser humà.

Branques de la psicologia
Història de la psicologia
Pre-científica: grecs s.XIX
Teories
Hi ha quatre grans teories clàssiques de la psicologia
Diferències
La psicologia
La psicologia és la ciència que estudia el comportament dels éssers vius i els processos mentals pels quals aquests coneixen i s´orienten en el seu entorn i aprenen de l'experiència.

Objectius
Modificar


La psicologia afirma en la creença de què tots el successos tenen causes naturals i els psicòlegs estan convençuts de que les accions de les persones estan determinades per un gran nombre de factors

Característiques
Mètode científic.
(hipotetic-deductiu)
Mètode Descriptiu
Tracta de descriure el fets analitzats sense intervenir-hi
Mètode correlacional
Anàlisi de relacions causals, tractant de trobar factors associats a cert tipus de conducta.
Mètode experimental
El mètode experimental implica l'observació, manipulació, registre de les variables (dependent, independent, intervinents, etc.) Que afecten un objecte d'estudi.
Mètodes de la psicologia
Podem distingir tres formes de recerca depenent de la unitat que hàgim d'analitzar.
A fi de poder estudiar-la de manera més objectiva i poder obtendre diversos resultats
Mètode científic
Observació de un fenomen.
Agafa les dades a partir de la observació dels fets que permeteixen
Formular hipòtesis
Formular una hipòtesi consisteix a elaborar una explicació provisional dels fets observats i de les seves possibles causes.
Contrastació de les hipotèsis
Verificació Falsació
Lleis
Expliquen els fenòmens i determinen relacions entre les variables
Teoria
Per explicar fets observats
Conjunt de etapes que hi ha que recorrer pero obtenir un coneixement valid desde el punt de vista cientific.
No emplea subjectivitat.
La Psicologia és la ciència que estudia la conducta i els processos mentals. Tracta de descriure i explicar tots els aspectes del pensament, dels sentiments,...Per ser una ciència, la Psicologia es basa en el mètode científic per trobar respostes.
indentificar el problema
Cercar una solució.
fets de experiencia que confirmen hipòtesis
hipòtesis no cumpleix la experiència
Conjunt de
Fets
Hipòtesis
Lleis

Básica
Aplicada
General
Educativa
Clínica
Del treball i de l'organització
Jurídica
Esportiva
Experimental
Psicobiologia
Evolutiva
Social
De la personalitat
De l'aprenentatge
Diferencial
Cultural
Del gènere
Descriure
Tracta d'esbrinar les causes de la determinada conducta.
Predir
Recollir dades i informació detallada sobre els processos cognitius i els comportaments.
Explicar
Té la capacitat de pronosticar un comportament.
Significa alterar altres condicions que influeixen en el comportament de manera predictible.
És una ciència experimental té un caràcter científic:
És una ciència eclèctica:
Opera amb diferents nivells d'anàlisi.
És una ciència amb objectivitat:
És una ciència empirista:
La psicologia es precisa:
La psicologia
La psicologia
La psicologia
La psicologia
La psicologia
La psicologia
La psicologia
Construccions ideals de la ment,la veritat dels seus enunciats requereix coherència lògica, però no la contrastació empírica amb la realitat.
Són les ciències que ens informen sobre el món.
Les ciències socials tenen característiques pròpies a causa de la complexitat dels fenòmens humans i al fet que l'esser humà sigui alhora subjecte i objecte d´investigació.

Els psicòlegs descriuen a les persones
d'una manera més objectiva i sistemática
Hi ha diferents tipus de ciències
Ciències formals
Tipus de mètodes descriptius
Observació
(estudi observacional)
Registra allò que s'esdeve en un entorn natural sense intervencio ni provocacio
Dispositius d'avaluació
(Questionaris)
Questionaris, entrevistes, proves psicologiques...
Estudi de casos
Analitza en el comportament d'un subjecte especificament.

Exemples: Nens salvatges. Proporciona detalls íntims del seu desenvolupament.

Observacions directes:

Ciències naturals
Obs. de laboratori
Ciències socials i humanes
Enquestes: Analitza mostres representatives per descobrir freqüències que permeten cercar dades.
Matemàtiques
Exemple: la participació en classe en parella dona un major rendiment?.
Correlació positiva
Dues variables augmenten o disminueixen al mateix temps ( quan fa calor es mengen més gelats).

Conclusió erronea de casualitat
Correlació negativa
Si una variable augmenta l'altra disminueix ( a major depressió menor autoestima).

Que dos factors correlacionin no significa que un causi a l'altre. Però ens permeten fer prediccions per coneixer millor el comportament futur.
Exemple: Si plou estic de mal humor...
Exemple:
L'experimentació ens proporciona un mètode per provar les hipòtesis: "La música de piano, escoltada als moments anteriors a un examen, afecta positivament a la disminució de l'ansietat que aquest produeix".

Variable dependent
(VD).

La ansietat
produïda per la proximitat de l'examen.
Variable independent
"Fragment de piano (INVIERNO)"

Instrument

Per a mesura objectiva de l'ansietat:
Procés:
En un experiment, es la condició (per lo general, una conducta) que reflecta els efectes de la variable independent.
Es la condicio que s'investiga en un experiment, com una causa posible d'algun canvi en el comportament. Son elegits per el experimentador.
Pot provocar desconcentració o contracio a l'hora de fer l'examen.
Funció fonamental: Recopilació de coneixements dels processos psicològics mitjançant l'nvestigació
En cas que hi hagués diferències significatives en el G. Experimental i no en el G. Control, podem considerar que són degudes a la variable independent( l'audició musical).

Funci
Investiga la natura i el funcionament dels processos
Els principals treballs professionals d'aquesta són en l'àmbit sanitàri
Investiga les diferències entre individus d'una mateixa espècie
Intel·ligència i personalitat
Mètode correlacional
Qualsevol àmbit de la psicologia aplicada
Mètode experimental
Investiga les característiques que defineixen una persona i els agents externs que influeixen en ella
Mètode científic natural
Estudia els processos psicològics mitjançant experiments
Mètode experimental
Laboratori
Estudia els canvis de la conducta
Descriure, explicar, i modificar
Treballs professionals en: centres escolars, d'educació especial, residències geriàtriques,etc.
Mètode científic
Mètode científic i experimental
Estudia bases psicològiques
Aplicació principis biològics a l'estudi del comportament
Funció fonamental: aplicació de lo descobert per la psicologia bàsica a múlitples contextos de la societat
Científica: des de 1879 (Wundt)
Estudi o ciència de l'ànima: RAÓ
Edat Antiga
Pregunta: causa del subjecte
SÒCRATES
Home: subjecte a l'ètica
PLATÓ
Ànima: part racional, part irascible i la part apetitiva, separable del cos
ARISTÒTIL
Ànima: unida al cos, pensam i sentim
Edat Mitja
SANTO TOMÀS D'AQUINO
Distingí les quatre potències:
vegetativa
intel·lectiva (exclusiva home)
sensitiva
apetitiva
SANT AGUSTÍ D'HIPONA
Renaixement
Independització
Ciències Naturals

Valor de l'observació com a mètode
Copèrnic ho aplica en astronomia
Lluís Vives
Psicologia com a ciència autònoma
Edat Moderna
Estudis empírics
DESCARTES
Esquema d'actes reflexes
SPINOZA
canvi físic canvi anímic
LEIBNITZ
Cos i ànima: simultaneitat
S. XVII-XVIII: empiristes britànics
Locke: experiència diària
Berckeley i Hume
Edat Contemporànea
1840: Weber i Fechner com a precursors psicologia moderna
Corrents i escoles s.XIX-XX-XXI
No disposa de teoria única i acceptada per tots

Promoure el benestar de les persones
FONTS DE LA PSICOLOGIA
Arrels
Objecte d'estudi
Estudiar i comprendre
Meta
Delimitar camp d'investigació
Crear nous mètodes i tècniques pròpies
Etimologia
Psicologia> dos termes grecs:
psyché: anima el cos
logos: coneixement
Grècia clàssica:

Plató (s.IV a.C): concepció dualista, origen diví i matèria
Aristòtil (s.III a.C): ànima dependent de matèria, principi biològic
Edat Mitjana
funció vital = ànima, no estímuls externs
· Descartes (s.XVII) i psicologia moderna: distinció entre actes voluntaris i involuntaris ment glàndula pineal
Dualisme cartesià:


1) Estudi ment i funcionament
2) Estudi reflexes provocats per estímuls
EXPERIMENTACIÓ I OBSERVACIÓ
PRIMERES TEORIES CIENTÍFIQUES: SABER INDEPENDENT DE LA FILOSOFIA
Estructuralisme de Wundt: què és pensar?
Fisiòleg alemany:
psicologia científica
"Elements de la psicologia fisiològica"
introspecció i experimentació
investigació: sensació, percepció i descripció consciència
Funcionalisme de James: per què serveix persar?
Psicòleg i fisiòleg nord-americà:
"Principis de psicologia"
critica a Wundt
organització dels processos mentals
investigació: emocions produïdes per estímuls externs
La psicologia de la Gestalt
Grups de psicòlegs alemanys:
Crítica de Wundt
PERCEBEM TOTALITATS, NO UNA SUMA DE SENSACIONS
1879: Primer laboratori de psicologia per Wundt (Alemanya)
Noves escoles i corrents
Estudia l'aprenentatge humà
Mètodes d'ensenyança diversos
Infància, adolèscencia, edad adulta i edad avançada
Aporta solucions
Psicologia
Biologia
Sociologia
Estudia totes les qüestions de salut mental
ciència natural
Mètode científic
ciència social
No pot receptar fàrmacs
Problemes tant lleus com greus
Estudia les relacions humanes en l'àmbit laboral
Treball: cada treballador invididualment
Organizació: tot el conjunt
No es conforma en descriure els fets
Complementàries
Per això formula hipòtesis o explicacions.
Una relació de causa-efecte dins l'ambient ens assegura que uns fets en precedeixen d'altres
Estudia els fenòmens psicològics relacionats amb el comportament legal
Gràcies a la utilització del mètode científic
A l´observació rigorosa i sistemàtica dels fenòmens psicològics.
Parteix dels fets i busca les rigorositats mitjançant la verificació empírica.
Requereix coneixent de les altres
Psicòleg clínic rau en el diagnostic i tractament d'individus amb problemes emocionals o de conducta.
El psicòleg ha d´evitar que els seus perjudicis influeixin als seus estudis.
Totes les seves afirmacions han de ser raspallades per estudis basats en la observació.
Primer definint amb tota claredat el que ha d´estudiar
Àmbit del dret, la llei i la justícia
Objetius
Millorar la qualitat
Millorar el benestar
Augmenta el rendiment
Estudia com l'exercici ens influeix en el desenvolupament
Estudia les relaciones interpersonals
Mètode experimental, científic i correlacional
Influències externes i publicitat
Investigació de les diferències entre espècies
Esbrinar mecanismes tant humans com animals
Principal camp d'estudi del conductisme
Estudia com afecta la cultura al pensament i comportament humà
Cada persona es forma a partir del seu entorn
Estudia diferències entre homes i dones
Factors que influeixen en aquestes diferències
Comportament d'un organisme que aprèn a adaptar-se a un medi ambient canviant
Caràcter multidisciplinari
Recull dades aportades per altres disciplines
Psicòleg social s´ocupa més de l'estudi de grups
Ha de expressar el resultat de manera numèrica
Ha de ser precís comunicant els resultats per mitjà d'informes detallats
Jo: centre de nosaltres mateixos
El psicoanàlisi de Freud
Sigmund Freud és el creador del psicoanàlisi, es a dir, afirma la realitat de l’inconscient i defensa que la personalitat està determinada per els instints biològics. Per a ell, la realitat fonamental és l’inconscient.

Aquest psicoanàlisi pretén explicar la personalitat, la motivació y la psicoteràpia basant­se en la història de la ment.
El conductisme
El seu creador va ser John B. Watson qui refusa els processos mentals i orienta la psicologia per camins més objectius.
Watson defensà la psicologia com una ciència natural que té com a objectiu descriure, predir i controlar la conducta. El psicòleg conductista estudia la conducta animal i humana mitjançant el mètode experimental.

El conductisme va ser desenvolupat per Ivan Pavlov, creador del “condicionament clàssic”,

introdueix el concepte de “reflex condicionat”.
La psicologia humanista
Els autors més representatius són Abraham Maslow i Carl Rogers. És un moviment amb
aquestes característiques comunes:
L’home es autònom i responsable de les decisions que toma per al seu desenvolupament personal.

Com els sentiments, pensaments i accions humanes formen un tot integrat, la psicologia ha d’estudiar l’individu globalment.

La vida humana es desenvolupa en un context interpersonal.
La psicologia cognitiva
L’objectiu és comprendre la naturalesa i el funcionament de la ment humana i estudia els processos cognitius.
L’ésser humà no és un executor passiu de respostes, sinó un processador actiu de la informació que rep del seu entorn.
Estudia que li passa per la ment de una persona quan realitza una tasca determinada i la forma en que l’emmagatzema i utilitza el seu coneixement.
Full transcript