Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Badania naukowe w pielęgniarstwie

No description
by

Gosia Szkup

on 18 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Badania naukowe w pielęgniarstwie

Badania naukowe w pielęgniarstwie
Cele i struktura nauki
HISTORIA
przyszłe kierunki rozwoju pielęgniarstwa
ZNACZENIE BADAŃ NAUKOWYCH W PIELĘGNIARSTWIE
mETODOLOGIA BADAŃ W PIELĘGNIARSTWIE
NAUKA

DZIEDZINA

DYSCYPLINA

SPECJALNOŚĆ

OBSZAR BADAWCZY

PROBLEMY
STRUKTURA NAUKI
6 GŁóWNYCH DZIEDZIN NAUKI
nauki przyrodnicze - obejmują 6 dyscyplin i inne nauki przyrodnicze

nauki inżynieryjne i techniczne - obejmują 10 dyscyplin i inne nauki inżynieryjne i techniczne

nauki medyczne i nauki o zdrowiu - obejmują 4 dyscypliny, tj. medycyna ogólna, medycyna kliniczna, nauki o zdrowiu, biotechnologia medyczna i inne nauki medyczne

nauki rolnicze - obejmują 4 dyscypliny i inne nauki rolnicze

nauki społeczne - obejmują 8 dyscyplin i inne nauki społeczne

nauki humanistyczne - obejmują 4 dyscypliny i inne nauki humanistyczne.

Jest to grupa dyscyplin naukowych trwale ukształtowanych i wyodrębnionych, w której ramach nadawane są
stopnie naukowe
(doktora i doktora habilitowanego) i
tytuły naukowe
(profesora)

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych podzieliła naukę na 21 dziedzin (uchwała z dnia 24 października 2005 r., uchwała z dnia 10 grudnia 2008 r.).

Dziedzina nauki
DZIEDZINĘ NAUK HUMANISTYCZNYCH TWORZA DYsCYPLINY NP:
archeologia, biologia, etnologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, pedagogika, psychologia, religioznawstwo, socjologia.
DZIEDZINĘ NAUK MEDYCZNYCH TWORZA DYsCYPLINY NP:
biologia medyczna, medycyna, stomatologia
zdobywanie stopnia doktora nauk pielęgniarstwa w nie ma podstaw prawnych świetle polskiego prawa

dażenia do uznania
pielęgniarstwa za dyscyplinę
naukową mają
uzasadnienie merytoryczne


pielęgniarstwo jako dyscyplina mogłoby zostać, tak jak w niektórych krajach świata, włączone do dziedziny
nauk humanistycznych
- jego istota wiąże się z
opiekuńczością, troską o drugiego człowieka

w Polsce ze względu na powiązania kształcenia zawodowego pielegniarek/pielęgniarzy z Akademiami i Uniwersytetami Medycznymi pielęgnarstwo zostało włączone do
nauk o zdrowiu
.


pielęgniarstwo jako dyscyplina
jest to część, gałąź nauki,wytwór działalności badawczej, wyodrębniona ze względu na przedmiot i cel badań, obejmująca zasób należycie uzasadnionych twierdzeń o zjawiskach i prawidłowościach danego wycinka rzeczywistości, o sposobach jego badania i przekształcania

Dyscyplina naukowa
określenie w miarę
jednoznacznie przedmiotu badań
, czyli zakresu rzeczywistości, którym się zajmuje

wypracowanie zasobu wiedzy
opisującej zależności między stanami rzeczy i zjawisk, wskazującej na stosunki i powiązania

sformułowanie celu
,
rozpoznanie potrzeb społecznych
, którym dyscyplina służy

ustalenie języka
,
pojęć
,
własnej terminologii
i formy twierdzeń, które precyzyjnie oddawałyby istotę badanego wycinka rzeczywistości

dysponowanie
potencjałem ludzkim
,
zasobami materialnym
i i organizacyjnymi

stosowanie własnych metod badawczych
, standaryzowanych sposo­bów opisu, pomiaru i wyjaśniania rzeczywistości.

Warunki uznania nauki za dyscyplinę
zostało uznane za
dyscyplinę naukową
w wielu krajach świata

powstało wiele
koncepcji teoretycznych, wzbogacono metody, techniki badań
,
wypracowano modele i standardy opieki pielęgniarskiej

niektóre badania pielęgniarskie można podważać ze względu na brak możliwości ich powatarznia (dotyczą relacji z drugim człowiekiem - niepowtarzalną jednostką, zatem i wyniki tych badań nie zawsze mogą być uogólniane)

zauważyć należy, że
pielęgniarstwo figuruje
w wykazie
dyscyplin naukowych
według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych według modyfikacji na dzień 15 września
2001 r.
, gdzie jest wymienione pod numerem 58.

pielęgniarswto jako dyscyplina
pielęgniarstwo jako nauka zapoczatkowane zostało w połowie XIX w. przez Florence Nightingale

koncepcje Nightingale przyczyniła się do ustalenia priorytetów w badaniach pielęgniarskich zgodnych z ówczesnymi potrzebami

XIX wiek – okres po 1850 r
Założenia systemu Florence Nightingale
Promocja zdrowia

Zapobieganie chorobom

Opieka nad chorymi

systematyczne zbieranie danych

wykorzystanie danych w opiece nad chorymi
(
zbiór danych i analiz stanu zdrowia brytyjskich żołnierzy biorących udział w Wojnie Krymskiej stały się podstawą do reform w ochronie zdrowia)

ocena poziomu opieki pielęgniarskiej, poprzez prowadzenie statystyki i epidemiologii zachorowań


XX wiek – okres do 1950 r.
badania prowadzone w pierwszej połowie XX w skupiały się głównie na
edukacji pielęgniarek
, odnotowano kilka badań dotyczących
pacjentów i techniki medycznej

pierwsze badania na temat edukacji pielęgniarek prowadziła Lavinia Dock (1900), Anne Goodrich (1932), Adelaide Nutting (1912, 1926), Isabel Hampton Robb (1906), Lillian Wald (1915)

badania kliniczne z pierwszej połowie XX w. skupiały się głównie na
zachorowalności i śmiertelności zwiazanej z zapaleniem płuc
oraz
zanieczyszczeniem mleka

wiele z tych projektów posłużyło jako narzędzie, dzięki któremu pielęgniarki zaczęły
odgrywać istotna rolę społeczeństwie
.

w latach 20 XX w. odbywały się szkolenia na temat badań w pielęgniarstwie prowadzone przez Isabel M. Stewart, celem szkoleń było poznanie naukowych metod badawczych
1948-
Publikacja raportu Browna
Pielęgniarstwo w przyszłości

raport Browna dotyczył roli pielęgniarek i badań naukowych,
wykazał różnice w poziomie wykształcenia pielęgniarek
i wskazał jakie należy podjac działania aby ujednolicić kształcenie

przemiany społeczne oraz II wojna światowa zmieniły wszystkie aspekty pielęgniarstwa włącznie z badaniami

zaistniała nieoczekiwana potrzeba zwiększenia ilości pielęgniarek
XX wiek – okres do 1950 r.
XX wiek – okres do 1950 r.
1900- American Journal of Nursing

1909-
Rozpoczęcie kształcenia pielęgniarek na Uniwersytecie Columbia oraz Uniwersytecie Minnessota

1912- Powołanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek

1913- Komisja przy Public Health Nursing prowadzi badania na temat śmiertelności niemowląt,
zaprasza pielęgniarki do współpracy
pielęgniarki do pomocy

1924-
Otwarcie na Uniwersytecie Columbia pierwszych studiów doktoranckich w dziedzinie pielęgniarstwa

1934-
Otwarcie na Uniwersytecie Nowego Jorku studiów doktoranckich w dziedzinie pielęgniarstwa
rozkwit badań w pielęgniarstwie nastąpił w latach 50. XX w.

szkoły pielęgniarskie, kształcące na poziomie średnim i wyższym w programach
zawierały szkolenia na temat badań naukowych

w latach 60. XX w. duże organizacje pielęgniarskie określiły
nowe priorytety badań


rozpoczęto współpracę pielęgniarek z przedstawicielami
innych dyscyplin naukowych - psychologii, dydaktyki, socjologi

1952 r.- ustanowienie Narodowej Ligi Pielęgniarstwa
-
pierwsze publikacje w Journal of Nursing Research


XX wiek - okres po 1950 r.
1954 r.- utworzenie Komitetu Amerykańskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek do spraw Badań i Studiów

1955 r.- utworzenie Fundacji Amerykańskich Pielęgniarek jako centrum badań naukowych

1956 r. - rozpoczęcie przyznawania pielęgniarkom grantów na badania przez Urząd Zdrowia Publicznego USA

1959 r. utworzenie w obrębie Narodowej Ligi Pielęgniarek Wydziału do spraw Badań i Studiów

1962 r. -wydanie pierwszego pisma promującego Rozwój Pielęgniarstwa przez Stowarzyszenie Pielęgniarek Amerykańskich oraz rozpoczęcie Programu Grantów dla Pielęgniarek kończących szkolenia naukowe

1966 r. pierwsza konferencja dotycząca badań naukowych w pielęgniarstwie, organizowana przez Stowarzyszenie Pielęgniarek Amerykańskich

1970 r. -wydanie Kompendium Działań - Raportu Lysaughta

1971 r. powołanie Rady Pielęgniarek Badaczy Stowarzyszenia Pielęgniarek Amerykańskich  1987- pierwsze wydawanie Akademickich Pytań dla Praktyki Pielęgniarskiej

1988 r. - zaczyna się ukazywać Kwartalnik Badań Pielęgniarskich oraz Skan Badań Pielęgniarstwa

1991 r. - pierwsze publikacje Badań Jakości Zdrowia

1992 r. - Konferencja Rozwoju Priorytetów w Nauce Pielęgniarstwa- celem było zaktualizowanie priorytetów

1993 r. - Narodowe Centrum Badań Pielęgniarskich prezentuje raport dotyczący wieloletniego mechanizmu finansowania interdyscyplinarnych badań w pielęgniarstwie

Narodowe Centrum Badań Pielęgniarskich zostaje przekształcone w Narodowy Instytut Badań Pielęgniarskich

1996 r.- Stowarzyszenie Pielęgniarek Amerykańskich ustanawia Centrum Informacji Pielęgniarstwa i Ewaluacji Danych.

XX wiek - okres po 1950 r.
XX wiek - okres po 1950 r.
Rozwój badań w pielęgniarstwie
W XXI w. nastąpił gwałtowny rozwój pielęgniarstwa, co umożliwiło pielęgniarkom studia nad zagadnieniami
promocji zdrowia, minimalizacji efektów ubocznych chorób, następstw ich leczenia oraz
optymalizacji wyników leczenia pacjentów i ich rodzin.

Wzrastająca liczba doktoryzacyjnych programów pielęgniarskich zarówno w USA (obecnie 88), jak i na całym świecie (obecnie 150), oraz dodatkowe programy, które obecnie są w trakcie tworzenia, przyczyniają się do przygotowania rekordowej liczby naukowców z dziedziny pielęgniarstwa na całym świecie
położenia nacisku na objęcie opieką społeczności

redukcji nierówności w opiece zdrowotnej

skupienie uwagi na promocji zdrowia

redukcja ryzyka ostrego przebiegu choroby w przypadku pacjentów hospitalizowanych

zwiększonej liczby pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych

wzrastającej liczby pacjentów w wieku geriatrycznym

nacisk na wiarygodność i rzetelność placówek opieki zdrowotnej poprzez skupienie się na ich wynikach jakościowych i ekonomicznych

stosowanie najnowszej technologii

Główne zmiany w zapewnieniu opieki zdrowotnej dotyczą
Rozwój badań w pielęgniarstwie

badania
skupiają się na rozwoju programów badań ilościowych i jakościowych oraz badań opartych na wynikach klinicznych, które tworzą
podstawy praktyki zawodowej popartej dowodami naukowymi,
demonstrującej w jaki sposób pielęgniarstwo ma pozytywny wpływ na jakość i wyniki pracy

wytyczne dotyczące praktyki zawodowej opartej na dowodach , standardy oraz protokoły staną się kryterium oceny jakości praktyki klinicznej

jakość badań
zrealizowanych przez naukowców oraz informacje, jakich dostarczają będą
głównymi kluczami do wprowadzenia interwencji pielęgniarskich

liczba pielęgniarek, które mają wiedzę na temat oceniania, projektowania i przeprowadzania badań będzie stale wzrastać

badacze muszą
rozwinąć intradyscyplinarne i interdyscyplinarne
sieci w podobnych obszarach studiów, w różnych dyscyplinachSzkolenie w zakresie badań naukowych będzie
niezbędnym komponentem planu kariery naukowej

Celem rozwój nauki jest
przygotowanie następnego pokolenia badaczy oraz liderów pielęgniarstwa
w opiece zdrowotnej

Pielęgniarki przeprowadzające badania naukowe będą tworzyć
programy badawcze finansowane ze źródeł publicznych

Badacze będą stosowal
i nowe, różnorodne i zaawansowane metody badawcze oraz analizy i zastosowania ich wynikó
w

Wiele ośrodków akademickich prowadzących badania
rozpocznie współpracę z ośrodkami prowadzacymi badania kliniczne
, aby tworzyć i wprowadzać w życie wyniki badań które wspierają praktykę opartą na dowodach naukowych

Rozwój badań w pielęgniarstwie
Naturalnym trendem przyszłościowym, związanym z naciskiem na kulturowe aspekty opieki i wpływ takich czynników na praktykę zawodową, jest zwiększenie zakresu i ilości badań międzynarodowych

Współpraca międzynardowoa dostarcza bogatego kontekstu do generalizacji i rozpowszechniania badań naukowych

Rozwój badań pielęgniarskich umożliwia tworzenie narzędzi pomiarowych, które są walidowane wykorzystywane w różnych krajach
PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA
Badania genetyczne
Zadania pielęgniarki:
zrozumienie związków między genami - środowiskiem i zachowaniem

rozwój i użycie biologicznych, psychospołecznych i neuroimmunologicznych markerów

udział w biologiczno - psychospołecznych interwencjach

zapewnienie doradztwa związanego ze zdrowiem genetycznym

stworzenie i testowanie modeli poznawczych dla podejmowania decyzji dotyczących czynników genetycznych i terapii genetycznej

badania nowych modeli dostarczania opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę rozwijającą się wiedzę z dziedziny genetyki

ustosunkowanie się do dylematów i kwestii moralnych.

Hinshaw (2000) sugeruje, że pielęgniarki powinny odgrywać główną rolę w dziedzinie genetyki, aby rozwijająca się wiedza była wykorzystywana w opiece holistycznej nad pacjentem

badania genetyczne
Przyszłość badawcza badań międzynarodowych
kontrola kosztów i dostęp do opieki, a także związane z nimi dylematy etyczne

kwestie kliniczne i systemowe oraz problemy i ich związki z polepszeniem się stanu pacjentów

powiązanie jakości opieki nad pacjentem z praktyką pielęgniarską i interwencji pielęgniarskich z zadowoleniem pacjenta i wynikami klinicznymi

inicjatywy związane z opieką nad pacjentem, dotyczące organizacji i zapewnienia opieki pielęgniarskiej, a w konsekwencji zmian popytu i podaży usług opieki medycznej.

Przyszłość badawcza badań międzynarodowych
Przyszłość badawcza badań międzynarodowych
Finansowanie projektów badań klinicznych związanych z specyficznymi populacjami

Finansowanie badań związanych z kwestiami i problemami zdrowotnymi natury kobiecej (np. niepłodności, menopauzy, raka piersi i jajników oraz osteoporozy)

Priorytety badań pielęgniarskich
Hinshaw (2000) określił pięć najważniejszych:

1. Jakość wyników opieki i jej pomiar

2. Wpływ / efektywność interwencji pielęgniarskich

3. Ocena symptomów i radzenie sobie z nimi

4. System zapewnienia opieki zdrowotnej

5. Promocja zdrowia / redukcja ryzyka

Wykorzystywanie badań naukowych jako podstawa praktyki

Badania w pielęgniarstwie są ściśle związane z podnoszeniem jakości w osiąganiu biopsychospołecznych celów w relacjach z pacjentami, ich rodzinami i środowiskiem w którym żyją

Odpowiedź na pytania: „kto”, „co”, „gdzie”, „kiedy”, „dlaczego” i „jak” za pomocą badań pielęgniarskich wraz z poszerzeniem podstaw wiedzy, praktyki i kompetencji przygotują pielęgniarki do odbywania praktyki pielęgniarskiej w XXI wieku.

Czytanie ze zrozumieniem, myślenie oraz zręczne podejmowanie decyzji pozwoli zadać odpowiednie pytania

Odpowiedź na pytania poszukiwana będzie w literaturze naukowej, zaczerpnięta z niej wiedza zostanie wykorzystana w praktyce

Wykorzystywanie badań naukowych jako podstawa praktyki
Znaczenie badań w pielęgniarstwie
Praktykę opartą na naukowych doniesieniach można rozumieć jako zbieranie, interpretację i klasyfikację ważnych, mających zastosowanie w opiece nad pacjentami danych naukowych

Najlepszym dowodem na to jest zależność pomiędzy stawianie coraz bardziej trafnych diagnoz, co wpływa na zmniejszenie kosztów specjalistycznej opieki medycznej. Wiedza uzyskana z wyników badań przenosi się na praktykę kliniczną i w rzeczywistości staje się to pielęgniarstwem opartym na zdobytej wiedzy naukowej

Instytucje dbające o jakość opieki wymagają ciągłych badań nad związkiem pomiędzy jakością opieki a poniesionymikosztami

Możliwość prowadzenia badań na wszystkich płaszczyznach pielęgniarstwa jest powszechnie przyjęta jako priorytet. Zaproponowano, by pielęgniarki zaangażowały się w rozwój nauk pielęgniarskich poprzez prowadzenie badań, dzielenie się wiedzą kliniczną i upowszechnianie wyników badań

Badania naukowe promują odpowiedzialność, która jest jedną z cech profesjonalnego pielęgniarstwa oraz podstawową ideą Kodeksu Etyki Zawodowej . Pielęgniarki muszą umieć korzystać z dostępnych im wyników badań, powinny umieć weryfikować ich przydatność w praktyce klinicznej pod kątem obowiązujących standardów


Badania: łączenie teorii z edukacją i praktyką
Badania łączą teorię, edukację oraz praktykę. Założenia teoretyczne w połączeniu z wynikami badań są podstawą do praktyki pielęgniarskiej opartej na teorii.

Wyzwania w czasie planowania i prowadzenia badań
Wyzwania w czasie planowania i prowadzenia badań
Koncepcyjne
(Jakie są podstawy teoretyczne badania?)

Finansowe
(W jaki sposób zostanie sfinansowane badanie? Czy wystarczy środków na jego wykonanie?)

Administracyjne
(Czy wystarczy czasu na wykonanie badania?)

Praktyczne
(Czy uda się zebrać dostatecznie dużą liczbę uczestników?)

Etyczne

(Czy badanie jest w stanie wypełnić zamierzone cele bez narażania na uszczerbek praw człowieka lub zwierząt?)

Kliniczne
(Na jakie trudności można natrafić w czasie badania i zajmowania się pacjentami szczególnie wrażliwymi lub delikatnymi?)

Metodologiczne
(Czy metody zastosowane w celu odpowiedzi na pytania badawcze dostarczą dokładnych i wiarygodnych wyników?

Kryteria oceny jakości badań u badaczy ilościowych
Wiarygodność
dokładność i spójność danych uzyskanych w wyniku badania

Wiarygodność statystyczna
W interpretacji wyników badań statystycznych, odzwierciedla prawdopodobieństwo, że takie same wyniki można by uzyskać przy nowej grupie badanej – tj. wyniki są dokładnym opisem szerszej grupy, a nie odnoszą się jedynie do faktycznie badanego, specyficznego układu uczestników

odnosi się do solidności uzyskanych dowodów w czasie badania – czy są one wewnętrznie spójne, przekonujące i mają solidne podstawy dotychczasowej wiedzy

dotyczy też jakości dowodów naukowych, wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną

Kryteria oceny jakości badań u badaczy jakościowych
Zaufanie
czyli wzbudzanie zaufania do zgromadzonych danych, obejmuje kilka różnych wymiarów –wiarygodność, zdolność do przenoszenia wyników na inne sytuacje i innych chorych, sprawdzalność oraz niezawodność

Niezawodność
odnosi się do dowodów, które są spójne i stabilne

Sprawdzalność
odzwierciedla poziom w jakim wyniki badań wynikają z cech uczestników badania oraz jego kontekstu a nie różnego typu zakłóceń zależnych od naukowców lub innych czynnikówISTOTA BADAŃ W PIELĘGNIARSTwIE
Kryteria wyodrębniające badania pielęgniarskie od nie pielęgniarskich
Związek przedmiotu badania z pielęgniarską praktyką – pielęgniarski
problem badawczy
musi
odnosić się do poprawy pielęgnowania
, które jest
domeną pielęgniarstwa

Powiązanie problematyki badawczej z konceptualizacja pielęgniarstwa –
badanie wnosi wkład w rozwój teorii i stanu naukowej wiedzy pielęgniarskiej

Dostęp pielęgniarki do fenomenu będącego przedmiotem badania i kontrola nad nim – to kryterium bierze pod uwagę istnienie problemów badawczych z dziedziny pielęgniarstwa, które wymagają przede wszystkim zaawansowanych umiejętności metodologicznych, a samo wykształcenie pielęgniarskie jest drugorzędowe.

Pojęcia
Każda
dyscyplina tworzy unikatowy zestaw pojęć
– język profesjonalny, przekazujący informacje, wyniki badań, dyskutowania

Są symbolami odzwierciedlającymi konkrety i ich właściwości
np. pacjent, rodzina

Odzwierciedlają także abstrakty np. ból, żal, stres

Wprowadzają perspektywę
– sposób patrzenia na zjawiska empiryczne

Muszą być jasno zdefiniowane i powszechnie akceptowane

Dostarczanie wspólnego języka
pozwalającego naukowcom komunikować się między sobą

Dawanie naukowcom perspektywy
– sposobu patrzenia na zjawiska

Pozwalają naukowcom klasyfikować własne doświadczenia i uogólniać je

Są składnikami teorii –
definiują własność teorii

Funkcje pojęć
Rozwój naukowej wiedzy pielęgniarstwa powinien dotyczyć:
Natury ludzkiej osoby

Natury pielęgniarstwa

Roli teorii pielęgniarstwa

Powiązania tych obszarów wiedzy z praktyką pielęgnowania

OSOBA
stanowi odrębny, niepowtarzalny byt. Jest świadomą, aktywną, wolną, złożoną całością, zdolną do ciągłego rozwoju, którą należy postrzegać na poziomie jednostki, rodziny, społeczności.

ZDROWIE
pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Jest to zdolność i umiejętność pełnienia ról społecznych, adaptacja do zmian środowiska i radzenie sobie z tymi zmianami.

ŚRODOWISKO
wszystko co pozostaje poza człowiekiem i oddziaływuje na niego. Człowiek i środowisko wzajemnie na siebie oddziaływuje.

PIELĘGNIARSTWO
jest humanistyczną dyscypliną stosowaną, ułatwiającą osiągnięcie przez jednostkę dobrostanu dzięki stosowaniu wiedzy naukowej i docenianiu wartości w opiekuńczych relacjach pielęgniarka- pacjent

Cztery centralne pojęcia w pielęgniarstwie
Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej
Praktykę pielęgniarki, w której uwzględnia się
sytuację kliniczną chorego, dane z badań naukowych, system wartości chorego i jego preferencje oraz umiejętności i doświadczenia pielęgniarki
, określa się jako
evidence based nursing
(opieranie się na dowodach pochodzących z badań)

Etapy dochodzenia do evidence based nursing
I etap

szacowanie potrzeby zmian w praktyce
. Etap ten polega na zastanawianiu się nad swoja codzienną praktyką, kształtowaniu nawyku podawania jej w wątpliwość, sprawdzaniu i kwestionowaniu zasadności podejmowanych interwencji

II etap

obejmuje połączenie problemu z interwencjami i wynikami
. Na tym etapie konieczne jest użycie wystandaryzowanego systemu klasyfikacji i porozumiewania się, rozpoznanie potencjalnych interwencji i aktywności, selekcja wyników i wskaźników

III etap
– jest to
synteza dowodów naukowych
polegająca na dotarciu do sprawdzonej wiedzy naukowej i jej umiejętna analiza, synteza, a także ocena pod względem wartości, przydatności, wiarygodności i możliwości wykorzystania w praktyce

IV etap

zawiera plam zmian praktyk
i. Na podstawie najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów określa się propozycję zmian, ustala potrzebne zasoby, planuje się proces wdrożeniowy oraz przewiduje wyniki
V etap – obejmuje wdrożenie i ocenę skutków wprowadzonych zmian w praktyce. Realizacja tego etapu daje możliwość wskazania racjonalności i skuteczności sposobu interwencji oraz sprawności opieki

VI etap

wiąże się z zachowaniem integralności i utrzymaniem zmian poprzez wydanie rekomendacji do zmian, prezentowanie w zespole propozycji edukacji, wdrażanie opracowanych standarów do praktyki, monitorowanie procesu i wyników


RODZAJE BADAŃ
STUDIUM PRZYPADKU
Badanie jakościowe, którego przedmiotem może być organizacja, program nauczania, zjawisko, człowiek, na którego badacz kieruje zainteresowanie

W pielęgniarstwie obiektem zainteresowania badacza są pojedyncze osoby, jednostkowe biografie ludzkie bądź rodziny uwikłane w określone sytuacje zdrowotne

Opisy przypadków dokonuje się dla zegzemplifikowania jakiejś prawidłowości lub odwrotnie- na podstawie analizy szczegółowych przypadków buduje się cząstkę wiedzy

Polegają na pomiarze zmiennych, które pojawiają się podczas badania. Wszystkie badania eksperymentalne są badaniami prospektywnymi, opierającymi się na założonych hipotezach

Badania prospektywne
BADANIA W WARUNKACH SZTUCZNYCH
Badania prowadzone w laboratoriach, pokojach wyposażonych w lustra o jednokierunkowej widoczności albo w inne urządzenia służące do rejestrowania zachowania człowieka czy reakcji na bodźce

Action research

Ich istota polega na dochodzeniu do uogólnień teoretycznych poprzez działania praktyczne

Badacz-praktyk podejmuje badania z zamiarem ulepszenia, poprawy jakości, podniesienia skuteczności działania

Badania te odbywają się we współdziałaniu z osobami współuczestniczącymi w działaniu

BADANIA W DZIAŁANIU
Teorie i poszczególne twierdzenia wynikają z innych, pewnych, czyli już udowodnionych twierdzeń lub też z założeń zwanych aksjomatami

Obejmują formułowanie, rejestrowanie, porządkowanie aksjomatów i pojęć, a następnie wywodzenie z nich nowych twierdzeń

BADANIA DEDUKCYJNE
Odnoszą się do obmyślania, testowania, standaryzowania, uzasadniania nowych metod, przeprowadzania krytyki metod znanych i stosowanych oraz do ich doskonalenia

Rezultatem tych prac mogą być : stwierdzenie nieprzydatności danej metody do rozwiązywanych określonych problemów badawczych oraz nowe metody zwykle o ograniczonym zasięgu, służące określonym badaniom


BADANIA metodologiczne
badania indukcyjne
Badania doświadczalne opierające się na wyprowadzaniu uogólnień na podstawie eksperymentów i obserwacji faktów, formułowaniu oraz weryfikowanie hipotez
Dziękuję za uwaę
Full transcript