Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Byråkratisk organisationsstruktur och Ledarskap enligt Weber

No description
by

Kristina Jensén

on 25 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Byråkratisk organisationsstruktur och Ledarskap enligt Weber

Byråkratisk Organisationsstruktur och Ledarskap enligt Weber
En tysk sociolog och filosof som man accossierar med de strukturer för byråkratiska organisationer som majoriteten av oss använder än idag
Styrkor i Webers ideal byråkrati:
Standardiseringen som gör att arbetarnas beteende kan kontrolleras och förutspås
Maximera output medan inputen minimeras
Fakta baserad
Rättvis behandling
Alla vet spelreglerna
Inte lika sårbar för personalomsättning
Man arbetar bara med det man är bäst på
Begränsningar i Webers ideal byråkrati:
Långsamhet i hantering
Motstånd till att förändra regler och regleringar
Företag är motvilliga att skifta kunder och klienters behov
Avskräcker kreativitet och det finns ett minimi krav på varje anställd
Mentaliteten att feedback inte behövs vilket gör att felaktigheter är döljda
Makt och auktoritet
Weber menade att makt är något som gör att den som innehar den kan tvinga andra att lyda medan auktoritet har den som man lyder frivilligt. Han särskiljde på tre karaktärer: Traditionell auktoritet, Karismatisk auktoritet och legitim auktoritet.
Traditionell auktoritet
Auktoritet baserat på tron att regeraren har en naturlig rätt att göra det som t.ex. Kungar och Drottningar.
Karismatisk auktoritet
Auktoritet baserat på tron att regeraren har någon speciell unik kraft som antingen är religiös eller hjältemodig i sin karraktär som t.ex. religiösa profeter, popstjärnor eller karismatiska politiker.
Legitim auktoritet
Auktoritet baserat på formellt skrivna regler som har laga kraft. Auktoriteten är således baserat på den position de har t.ex. dagens presidenter eller företags VD:n.

Weber trodde att legitim auktoritet hade effektivare organisationer då auktoriteten följde positionen och inte personen
Arbetsspecialisering
Arbetet är nedbrutet och uppdelat i enkla, rutinmässiga och väldefinierade uppgifter dvs. organisationen har en långt driven specialisering och arbetsfördelning.
Auktoritets hierarki
Organisationen är hierarkiskt uppbyggd där alla anställda har en chef som kontrollerar en och alla har någon som de kontrollerar. Order av högre nivå skall lydas och varje anställd vet tydligt till vem de är ansvariga. Det är central planering och beslutsfattande.
Anställning och karriär
All personal är vald på basen av deras tekniska kvalifikationer och erbjuds en fulltidskarriär (deras huvudsyssla). Organisationens anställningssäkerhet (då man är speciallicerad på ett område) och befordringsgång (som baserad främst på tjänsteår och tekniska kvalifikationer) regleras tydligt.
Dokumentering
Alla administrativa handlingar och beslut är dokumenterad i skrift. Dokumentering ger en organisation minne och kontinuitet över tid dvs. kunskap och hur saker gjorts följer inte med personen som innehar en viss tjänst då den slutar utan dokumenteringen gör att den förblir i organisationen.
Regler och procedurer
Alla anställda berörs av regler och procedurer vilket säkerställer tillförlitliga och förutsägbara beteenden. Reglerna och procedurerna kan läras in och följas vilket gör att organisationen är organiserad och man undviker kaos. Arbetarna vet vad som förväntas av dem.
Opersonligt
All kommunikation och samordning sker tjänstevägen mellan organisationens olika avdelningar dvs. via en gemensam överordnad. Procedurer och regler är opersonliga och innefattar alla i organisationen på samma sätt oavsett position.
Weber menade att byråkratin var den oundvikliga fulländade organisationsteori, samtidigt som han varnade för att framtidens människor skulle stängas in i en "Rationalitetens järnbur" där allt var styrt och kontrollerat.
Hur ser en organisation med byråkratisk organisationsstruktur ut?
En organisation utformad efter byråkratiska principer utmärks av stark centralisering av makt och strikt fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Denna typ av organisation kallas linjeorganisation.

Taylor och Ford tyckte lika dvs. att effektiviseringen ökar genom specialisering
Ideal byråkratin
Den är topstyrd och en person gör beslut inte en grupp. Organisationer och organisationers avdelningar har olika grad av byråkrati. Om man med två ord skulle förklara den ideala byråkratiska organisationen skulle de vara opersonlig och rationell.

Varför gör vi som chefen säger?
Vi gör det för att det finns en gemensam tro på de normer och regler i byråkratin som har kommit fram genom rationalitet vilka har en lag-liknande karaktär. Chefer har en legitim auktoritet och en bevislig logisk relevans i deras önskemål, anvisningar och instruktioner till oss. Deras kommando måste verka rationella, vara motiverade för uppgiften och ultimata för dess målsättning.

För byråkratiskt ledarskap:
Den ger en acceptabel nivå av effektivitet
Mer troligt att producera traditionella beslut och bättre kontroll inom organisationen än någon annan struktur av auktoritet
Chefer får inte ha något ekonomiskt intresse i de ärenden som hanteras
Har arbetet som sin huvudsakliga uppgift
Förmågan att återupprepa händelser
Beslut fattas både på hög och låg nivå
Emot byråkratiskt ledarskap:
Ses som utdömt och att man skall låta arbetare ta initiativ, inte vara bundna till regler, se till den större bilden, undvika stelhet och programmerat beteende
Svårigheter i koordination och kommunikation
Anställda utför idag flera uppgifter än endast det som de är bäst på
Elliot Jaques menar att kärnan i byråkratin är hierarkin som tillfredställer och att det finns ett optimalt antal hierarkinivårer för alla organisationer
Denna typ kan vara effektiv när:
Arbetare utför rutin uppgifter om och om igen
Arbetare behöver förstå vissa standarder och procedurer
Arbetare arbetar med farliga eller ömtålig utrustning som kräver en bestämd uppsättning av procedurer för att fungera
När säkerhets- och trygghetsträning genomförs
Arbetare presterar uppgifter som kräver penninghantering
Vad är byråkratiskt ledarskap?
Det är när ledare leder "by the book" dvs. allt måste göras enligt procedurer och policyn. Om det som görs eller frågas inte finns i beskrivningen för tjänsten hänvisar ledaren till nästa chefsnivå. Ledaren fungerar mer som en polis än ledare eftersom den endast upprätthåller reglerna.
Denna typ kan vara ineffektiv för att:
Arbetsvanor är svåra att bryta (speciellt när de inte längre är användbara)
Arbetare tappar intresset i deras jobb och i deras medarbetare
Arbetare gör endast det som är förväntat av dem och inget mer
Mannen bakom teorierna om Byråkratin: Max Weber (1864-1920)
Vilka organisationer använder byråkratisk organisationsstruktur?
De organisationer där byråkratisk organisationsstruktiur är till fördel är då det är en stabil miljö och där det finns krav på säkehet som t.ex. sjukhus, banker, militären, försäkringsbolag och offentlig förvaltning.
VD
MELLANCHEF 2
MELLANCHEF 3
MELLANCHEF 1

ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
ANSTÄLLD
Webers teori föråldrad?
Webers tankegångar känns igen i många organisationer idag men byråkratin upplevs hindra nutidens tempo och man tror att den kommer att vara för dyr att upprätthålla, okapabel att svara tillräckligt snabbt på förändring och kommer inte att använda innovativa resurser från dens medlemmar. Byråkratiska organisationer är just byråkratiska och det upplevs att det är viktigare att följa alla regler än att kunden betjänas på ett bra sätt. Byråkratin har dock ett stort trumfkort på hand och det är ögonblicket då en olycka händer. Då tar man till byråkratin dvs. vem som avvek från den.
Webers intresse låg i kroppen av kunskap, administrativa regler och organisations hierarki, fortskridande från toppen och neråt i organisationen. Men Weber skulle ha godkännt Taylors förslag om diciplin, rationell konditioneringoch träning av arbetare.
Taylor, Mayo, Weber och Fayol rekommenderade alla ensamma, universella lösningar för problem i form av lagar och principer.
"Full byråkrati" enligt Aston studien ses som det närmaste ideal typen av Webers tankegångar
På så vis också opartisk dvs. befriad från fördomar och uppfattningar.
Jaques menar att byråkrati är den enda genomförbara strukturella formen för en stor organisation
Utmaningen för byråkratins ledare är att de behöver skapa arbetsmiljöer där arbetare har möjlighet att utvecklas och mogna som individer.
Självkritik
En organisation uppgift beskrivs som Up-Focused som är när organisationens avsikt är att serva aktieägarna, styrelsen eller någon annan som gett dem befogenheter och In-Focused är när organisationens avsikt är att serva den själv och de personer i organisationen för att t.ex. producera hög vinst eller vinna marknadsandelar.

Vidare tankegångar kring byråkratin:
Frederick Taylor- Scientific management
Henri Fayol- Den administrativa skolan, klassisklednig, linje-stab organisationsstruktur
Henry Ford- Lean
Elton Mayo- Human Relations
Matrismodellen- Hierarkins motsats
Full transcript