Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การจัดการแสดงและวิจารณ์การแสดง

No description
by

panwa wattanavutipong

on 3 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การจัดการแสดงและวิจารณ์การแสดง

ผู้ดูแลบทเพลงและดนตรี เป็นผู้เลือกหรือประพันธ์บทเพลงและ
ทำนองควบคุมการ
ขับร้องและบรรเลงเพลงประกอบ
การแสดง
ผู้รับผิดชอบสถานที่
เป็นผู้ดูแลเวทีการแสดง ที่นั่งผู้ชม
คนเดินบัตร และความ
สะอาดของห้องน้ำ
1. พิจารณาว่าผู้แสดงสามารถ
แสดงได้อย่างสมบทบาทหรือไม่รวม
ทั้งท่าทางที่แสดงออกมานั้นมีความ
สัมพันธ์และเป็นการ
แสดงท่าทางเพื่อ
ใช้ส่งเสริมคำ
พูดของตัว
ละครหรือไม่
อย่างไร
การจัดการแสดงและวิจารณ์การแสดง
การจัดการแสดง
ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้อง
รู้จักบทาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ
ในการจัดการแสดงและการดำ
เนินขั้นตอนการแสดง
ผู้อำนวยการแสดง
เป็นผู้กำหนดจุดประสงค์ในการแสดงและมีต้นทุนในการ
จัดการแสดง
การแบ่งหน้าที่ในการจัดการแสดงจัดแบ่ง
หน้าที่เป็น 3 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายอำนวยการแสดง
ผู้กำกับการแสดง
เป็นผู้ฝึกและควบคุมการแสดง เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเพราะต้อง
มีอำนาจบริหารการแสดงทั้งหมด
ผู้กำกับเวที
เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ
บนเวที ได้แก่ ฉาก แสง สี เสียง
และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ผู้ช่วยผู้กำกับเวที
เป็นผู้ที่ช่วยผู้กำกับเวทีดูแลความ
เรียบร้อยต่างๆบนเวที ได้แก่ ฉาก
แสง สี เสียง
และอุปกรณ์ประกอบ
การแสดง
2. ฝ่ายจัดการแสดง
คณะกรรมการพิจารณาการแสดง เป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาการแสดงที่จะนำมาจัดแสดง
ผู้ดูแลด้านเทคนิค
เป็นผู้ออกแบบฉาก แสง สี เสียงและอุปกรณประกอบการ
แสดง
ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย เป็นผู้จัดหาหรือออกแบบและเก็บรักษาเครื่องแต่งกายให้ นักแสดง
3. ฝ่ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานให้กับฝ่ายต่างๆ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เป็นผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การแสดง ทำสูจิบัตรและต้อนรับผู้ชม
เหรัญญิก
เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบบัญชี การเงิน และจำหน่ายบัตร
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่ายและดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม
และการปฐมพยาบาล
การดำเนินงาน
ในการจัดการแสดง
การจัดการแสดงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้การแสดงนั้นสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ มีดังนี้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
เมื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เสร็จก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เพื่อบอกจุดประสงค์ของการแสดงและบอกประเภทของ
การแสดงที่จะจัดขึ้น
การคัดเลือกนักแสดง ถ้าเป็นละครจัดให้มาแสดงโดยมีกรรมการคัดเลือกดูบุคลิกของ
นักแสดงว่าเหมาะสมกับตัวละครหรือไม่ ถ้าหากเป็นการระบำ
ฟ้อน รำ จะพิจารณาจำนวนคนที่จัดให้ในการแสดงแต่ละชุด
และเลือกรูปร่างของนักแสดงให้ขนาดใกล้เคียงกันเพื่อความ
สมดุลและสวยงาม
ผู้กำกับการแสดงเรียกประชุม เพื่อมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียม
การและออกแบบตามลักษณะของแต่ละฝ่าย
จัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของทุกฝ่าย โดยหัวหน้างานจะให้แต่ละฝ่ายรายงานความคืบ
หน้า อุปสรรค ปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไข
ฝึกซ้อมการแสดง
มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการซ้อมเพื่อ
ปรับปรุงข้อบกพร่องในการแสดงอีกด้วย
การจัดแสดงจริง
เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากต่อทุกฝ่ายที่จะดำเนินการตามภาระ
ของตนอย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น
ทุกฝ่ายจะต้องไปปรึกษากับผู้กำกับ
การสรุปและประเมินผลการแสดง
โดยทุกฝ่ายจะมาร่วมประชุมเพื่อสรุปและประเมินผล
การแสดงและนำข้อมูลที่ได้แก้ไขปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป
การวิจารณ์การแสดง
ผู้วิจารณ์จะต้องมีความเที่ยง
ตรง ไม่มีอคติกับนักแสดงและมี
เหตุผลในการรองรับข้อติที่ตน
เองกล่าวด้วย
ส่วนหลักในการวิจารณ์จะพิจารณาถึง
คุณค่าการแสดงของนักแสดง ดังนี้
2. พิจารณาว่านักแสดงสามารถแสดงได้
อย่างเป็นธรรมชาติไม่หลุดออกนอกบทขณะที่
พูดหรือแสดงท่าทาง มีไหวพริบปฏิญาณที่ดีเวลา
แสดงหรือไม่ และมีจังหวะการพูด การเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ดีหรือไม่ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายใน
การแสดงละครเวที นักแสดงจะต้องใช้พื้นที่บนเวที
ให้ถูกต้อง หรือการเคลื่อนไหวร่างกายในการ
แสดงโทรทัศน์จะต้องรู้จักมุมกล้องหรือไม่บัง
ตัวละครที่สำคัญ
ในฉากนั้น
3. พิจารณาว่านักแสดงมีการเปล่ง
วาจาด้วยคำพูดที่ชัดเจน ถูกต้อง และใช้
น้ำเสียงได้สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก
ที่แสดงออก และเหมาะสมกับวัยของ
ตัวละครหรือไม่ อย่างไร
4. พิจารณาว่าเวลาแสดง
นักแสดงมีความคุ้นเคยกับฉาก
อุปกรณ์การแสดงและเครื่องแต่ง
กายหรือไม่ เพียงใด
5. พิจารณาว่านักแสดงให้เกียรตินักแสดง
ด้วยกันหรือไม่ เช่นพิจารณาว่าผู้แสดงให้ความ
สนใจตัวละครอื่นๆที่กำลังแสดงอยู่และเคลื่อนไหวร่างกายไปยังจุดต่างๆได้อย่างถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่านักแสดงให้ความร่วมมือและ
ความสนใจที่จะทำให้ละครที่
ตนแสดงออกมามีความ
สมบูรณ์หรือไม่
3. พิจารณาว่านักแสดงมีการเปล่ง
วาจาด้วยคำพูดที่ชัดเจน ถูกต้อง และใช้
น้ำเสียงได้สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก
ที่แสดงออก และเหมาะสมกับวัยของ
ตัวละครหรือไม่ อย่างไร
จัดทำโดย
ด.ญ.แพรพลอย ศรีจริยางกูร ม.1/6 เลขที่ 1
ด.ญ.ญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ ม.1/6 เลขที่ 4
ด.ญ.พันวา วัฒนวุฒิพงศ์ ม.1/6 เลขที่ 5
ด.ญ.ภูปลดา การถนัด ม.1/6 เลขที่ 8
แหล่งที่มา
www.trueplookpanya.com
Full transcript