Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Undervisning om tvang

No description
by

Simon Gartner

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Undervisning om tvang

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Tvangsbehandling, indlæggelser, medicinering
fysisk magtanvendelse, somatisk tvang, skærmning
tvungen opfølgning, klageret etc.
Anden lov som er relevant er sundhedsloven §18
og nødværgeretten.
Frihedsberøvelse
Tvangsindlæggelse
Frihedsberøvelse
1. Patienten ønsker ikke indlæggelse
2a. Patienten er i nærliggende fare for sig selv eller andre
2b. Patienten er behandlingskrævende, og fravær af behandling vil medføre forværring eller manglende bedring.
3. Patienten er sindssyg, eller i en tilstand der kan sidestilles.

PL §§5&10
Læge skriver erklæring
Gule papirer (behandlingskriteriet) 7 dage.
Røde papirer (farekriteriet) 24timer.
Man kan ikke indlægge på egen afdeling.
Modtagende læge godkender erklæringen og kriteriet.
Politijurist eller fullmægtigt godkender erklæringen.
Lovgrundlaget og indikationen for tvangsindlæggelse
dokumenteres i journalen.
Patienten orienteres grundigt.
Patientrådgiver tildeles <24timer
Tvangsprotokol 1 udfyldes.
Tvangstilbageholdelse
Såfremt patienten kræver sig udskrevet
Samme kriterier som ved indlæggelse
Grundlaget skal dokumenteres men der behøves
hverken gule/røde papirer eller politi.
Skal ha patientrådgiver
Tvangsprotokol 1
Frihedsberøvelse skal revurderes på
3e, 10e, 20e og 30e dagen. Derefter hver 30e dag.
Dokumenter at kriterierne og indikationen stadig
er til stede.
"24 timer reglen"
Beslutning om tilbageholdelse skal foretages indenfor 24 timer.
Er patienten netop blevet indlagt er det 48 timer.
Tvangsindlæggelse på somatisk afdeling
Man kan kun være tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling.
Man kan dog udstationeres til anden afdeling.
Ved behov for tvangsindlæggelse af somatisk patient tvangsindlægges denne formelt på psykiatrisk afdeling.
Der skal skrives erklæring men politi behøver ikke involveres.
PL§13
Absenterer en frihedsberøvet kan patienten rundkastes.
Man ber politiet finde, og bringe pt. tilbage.
7 døgns løbetid på dette.
PL§10
Tvangsbehandling
Psykiatrisk og Somatisk
Psykiatrisk (farmakologisk) tvangsbehandling
Skal opfylde frihedsberøvelse kriterierne
Skal ha (højest) 3 betænkninsdage
Valg af medicin med bedst mulig virkning/bivirkning ratio
Daglig motivering for medicinering og dokumentation herfor.
Pt. informeres om præperat, foremål, startdosis og maxdosis, virkning og bivirkning.
Informeres ligeledes om sekundært og ev. tertiært præperat på samme vis.
Når beslutning tages (overlæge) kan patienten klage.
Medmindre det er alldeles uforsvarlig har behandlingen opsættende virkning indtil beslutning ved patientklagenævnet.
Ved tvangsmedicinering skal dagligt dokumenteres på TVP2 samt i journalen.
Behandling fortsætter så længe dette skønnes nødvendigt.
Ved behov kan patienten fastholdes i forbindelse med behandling.
Nægter patienten oral behandling gives subsidiær behandling med injektionspræperat.
ECT med tvang
Kun på vital indikation
Somatisk Tvang
Kan være alt fra blodprøver, væskebehandling, antibiotika til operationer.
Besluttes ved overlæge fra psykiatri og fra somatikken.
Lidelsen skal ved manglende behandling medføre væsentlig fare for helbred eller liv.
Patienten skal være indlagt på psykiatrisk afdeling.
Somatisk personale udfører tvangen.
PL§13
Magtanvendelse
Akut beroligende
Gives p.o, i.m eller i.v ved en akut urolig patient
hvor alle andre løsninger er opbrugt.
Patienten skal være indlagt men behøver ikke opfylde andre kriterier.
TVP3.
Fastholden
Fiksering
Bæltefiksering
Patienter kan fikseres med bælte, remme og handsker.
Til fare for sig selv eller andre
Udøver ikke ubetydelig hærværk
Forfølger eller grovt forulemper medpatienter
Skal være fikseret så kort tid som muligt
Skal ha fastvagt
Indikation og grundlag for fiksering skal revurderes mindst 4 gange i døgnet.
Ved fiksering >48timer skal eksternt ovl. tilsyn. gås.
Hygiejne
Patienter kan af ovl. tvinges til at få foretaget personlig hygiejne af hensyn til patienten selv eller af hensyn til medpatienter eller personale.
PL§18g
Retsligt
Mindstemiddelsprincippet
Al behandling ska foregå på mindst muligt indgribende vis overfor patienten
Quiz
Hvem kan udføre tvangsindlæggelser?
Hvad er kriterierne for tvangsindlæggelse?
Hvornår må man bæltefiksere patienter?
Hvornår må man tvangsmedicinere en patient?
Hvad skal til for at tvinge en psykotisk patient til somatisk behandling?
I hvilken lov står dette beskrevet?
Der findes forskellige typer af domme som psykisk
syge kan underlægges.
Anbringelsesdom betyder at patienten skal indlægges på særlig afdeling med få frihedsrettigheder; disse kan uddeles af overlægen
Behandlingsdomme lægger rammen for frihedsberøvelse i overlægens hænder, og varetages sammen med kriminalforsorgen
Man kan også få rent ambulante domme
f.eks dom til alkoholbehandling
Alle dømte får en bistandsværge
Til en retssag kan en dommer udbede en mentalerklæring som er en grundig psykiatrisk undersøgelse og vurdering af patienten.
Der må ikke tages stilling til skyldsspørgsmål.
Blir en patient indlagt i henhold til dom skriver man ikke tvangsprotokoll og patienten skal ikke ha patientrådgiver.
Ankommer en patient i vagten og man får at vide at der er dom er det altafgørende at man få dommen i hænderne og sikrer hvilken slags dom det er, og at indlæggelse indgår.

Man sikrer derefter at overlægen og kriminalforsorgen er enige om indlæggelse.
Tvang i Psykiatrien
Full transcript