Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Allosterik Öğrenme Modeli

No description
by

Halil Ceylan

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Allosterik Öğrenme Modeli

Allosterik Öğrenme Modeli
Öğrenme Kuramları ve Allosterik Öğrenme Modeli
--> Öğrenim süreci tek bir formülle açıklanamayacak kadar karmaşık
bir süreçtir.
--> Giordan ve De Vicchi tarafından 1987'de tasarlanan ve ve 1989'da
Giordan tarafından geliştirilen '' Allosterik Öğrenme Kuramı '' yazarın kendisi tarafından toplum eksenli bir model olarak tanımlanmıştır.
--> Ancak modelin temel unsurlarından zihinsel tasarım ve öğretim çevresi
bileşenleri dikkate alındığında bu kuram bilgi eksenli ve birey eksenli modellerle de ilişkilidir.
Öğretim Biçimleri, Bilimsel Düşünme Biçimleri ve Allosterik Öğrenme
--> Giordan (1995) , öğretim ve bilimsel düşünme biçimlerini aktarmacı
davranışçı, yapılandırmacı olmak üzere üç ana gelenek altında gruplandırmaktadır.
--> Birinci gelenek --- Bilginin yüz yüze aktarılması
--> İkinci gelenek --- Ödüllü alıştırma
--> Üçüncü gelenek --- Buluş veya yapılandırmacı öğretim


Allosterik öğrenme modeli
Halil Ceylan
Yahya Koç
Mertkan Karaburun

Allosterik Öğrenme Modeli
* Öğrenmenin biyolojik, bilişsel, sosyokültürel, duygusal olmak üzere dört ana boyutu vardır.

* Allosterik öğrenme modeli karşılıklı olarak birbirlerini düzenleyen bu dört ana unsura dayanmaktadır.

* Model bilgilerin öğrenmesinde çizgiselliği reddetmek, zihinsel tasarım kavramı ile eğitsel ortam öne çıkarmak suretiyle öğrenme kavramına yeni açıklama getirir.

* Özellikle " öğrencinin kafasında gerçekte ne olduğu" ile ilgili kavrayışımızı hassaslaştırmakta ve onun düşüncesini dönüştürmesinde işe koşulan değişkenlerle ilgili bilgi vermektedir.
--
> Bu modele göre öğretici gerçek bir '' bilgi tasarlayıcısına ''
dönüşerek öğretme- öğrenme sürecinin merkezinde yer almaktadır.
-
-> Allosterik model, öğretim ortamını kategorize etmeyi, ilişkilendirmeyi,ilişkilerden sonuç çıkarmayı ve öngörmeyi sağlamaktadır.
--> Allosterik terimi biyolojiden ödünç alınmıştır ve enzimlerle ilgili bir
kavramdır.
-
-> Modelin geliştirilmesinde allestorik enzimlerin işleyişi örnek alınmıştır.
-
-> Bu enzimler içinde bulundukları çevre koşullarına göre biçim ve işlev değiştirebilirler.
--> Aynı şekilde çevre bireyin düşüncesi üzerinde de doğrudan etkili
olabilir; öğretici, öğretim çevresini öğrenenin zihinsel tasarımlarıyla örtüşecek biçimde ayarlamak suretiyle öğrenmeyi teşvik eder.

Bu model öğrenmeyle ilgili üç temel hususu açıklar.
1- Öğrenme eyleminin temel nitelikleri
2- Öğrenme engellerini belirleme
3- Öğrenme ortamıyla ilgili, öğrenmeyi kolaylaştıracak ipuçları

Birinci husus ''zihinsel tasarımlar '' bağlamında incelenmektedir. Zira öğrenci okula sıfır bilgiyle gelmemektedir. İçinde yetiştiği çevrede yaşantılar sonucu elde ettiği bilgiler vardır.

Dünyanın algılanması, ''zihinsel tasarımlar'' olarak adlandırılan tutumlar, jestler, yöntemler, değerler ve inançlar vasıtasıyla ifade edilmektedir. Bu zihinsel tasarımlar, zihinsel imajları ve bunlara eşlik eden akıl yürütme tarzlarını oluşturur. Hepsi birlikte bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlamlandırmasına yardımcı olur.

Model ikinci olarak öğrenme güçlüklerini açığa kavuşturur.
Giordan'a göre öğrenme güçlüğünün 5 kaynağı mevcuttur.

1- Öğrencinin bilgi eksikliği
2- Öğrencinin zihinsel tasarımını değiştirmek istememesi
3- Öğrencinin bildiğini sanarak soru sormak istememesi
4- Öğrenci yeni verileri anlamak ve bütünleştirmek için gerekli araçlardan yoksun olabilmesi
5- Öğrenci sahip olduğu bilgilerle çelişen yeni bir bilgiyi algılamasını veya kavramasını engelleyen zihinsel tasarımlara sahip olabilir.
Model üçüncü olarak öğrenme ortamıyla açıklık getirmektedir.
Bilginin doğrudan kabul edilme şansının olması için, öğrenenin önceki bilgilerinin tümüyle uyumlu hale gelmesi ve Vygotsky'nin " yakınsal gelişim bölgesi '' olarak adlandırıldığı bölgede olması gerekir.

--> Bu durum çok az öğrencide gerçekleşir. Diğerleri için zihinsel
tasarımlara dayanan elverişli öğretim ortamı oluşturmak gerekir.

--> Bu öğretim çevresi, bozma- yapma yoluyla, öğrenene sürekli bir
bilgi stokuyla birlikte gerçek bir öğrenme işlemi gerçekleştirme imkanı vererek önceki bilgilerin dönüşmesini sağlar.
--> Allosterik Öğrenme Modeline göre öğrenme

'' zihinsel tasarımın dönüşümü''
olarak tanımlanmaktadır.
--> Bu modeli geliştiren Giordan, Allestorik Öğrenme Mode-
linin
'' yapılandırmacı modellerin görünen yetersizlikleri''
karşısında geliştirilen öğretim modellerinden biri olduğunu söylemektedir.
--> Giordan'a göre model öncelikle kavrama ve öğrenme
kavramları altında gruplandırılan süreçleri çözümlemeyi sağlamakta ve işlevsel planda da her öğrenmede gözlenen paradoksal ve çelişkili yanları gidermeye çalışmaktadır.
Allosterik Öğrenme Modelinin İşleyişi
--> Bilginin öğrenilmesi, kendi öğrenmesinin
''yöneticisi'' olan öğrenene bağlıdır.
--> Öğrenci gerçekte kavramak için hiçbir
şeyden hareket etmez, '' onun zihinsel tasarımlar'' olarak adlandırılan kendine özgü araçları vardır.
--> Zihinsel tasarımlar ona sorgulama
çerçevesi, akıl yürütme tarzı ve referans çerçeveleri sağlar. Karşılaştığı veya araştırdığı durumları ve sorguladığı farklı bilgileri onlar yardımıyla çözümler.
-
-> Bir kavramın öğrenilmesi sırasında, zihinsel yapısının tü-
mü köklü bir biçimde dönüşür, sorgulama çevresi tamamen
yeniden formüle edilir, referans süzgeci geniş bir biçimde yeniden yapılanır.

--> Zihinsel tasarımlar, zihinsel faaliyetin aracıdır.
-
-> Yeni bir bilgiyi öğrenmek, bu bilgiyi daha
önce işlevi olan kavramsal bir yapıyla bütünleştirmekten ibarettir.
-
-> Yeni zihinsel tasarım önceki kavramsal tasarımların yerini alarak eskisini yerine geçer.
-
-> Öğrencinin kafasında değişen şey bilgi değil, onları birbirlerine
bağlayan ve bir sorunun cevabı olarak bir anlam üreten ağdır.
-
-> Bilgi aktarılmaz. Bilgi öğrenenin işe koşulan zihinsel sistemi öğrenenin kendi kendine sorduğu sorulara cevap olacak en uygun yeni anlamlar ürettiği sırada meydana gelir.
--> Modelin temel amacı öğrenenin zihinsel tasarımını dönüştürmek
suretiyle öğrenmeyi gerçekleştirmektir.
-
-> Bunun için öncelikle öğrencinin öğrenilecek bilgiyle ilgilenmesi,
onunla ilgili kaynaklarla buluşması, onu kavraması ve ifade etmesi ve son olarak da bir sonuca ulaşarak yeni bir zihinsel tasarıma ulaşması gerekmektedir.
Allosterik Öğrenme Modelinin Ana Değişkenleri
--> Öğrenen
--> Öğretim Çevresi
--> Bilgiler
olmak üzere üç temel değişken vardır.
Öğrenen yeni bilgileri direk almaz, yeni bil-
gileri kendi sorularına cevap bulmak veya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi tarzına ve kendi ritmine göre hazırlayarak alır. Yani zihinsel tasarım yapar.
Öğretim çevresi(öğretmen veya öğretim ekibi) öğrenenin davranışsal ve zihinsel yapısıyla, bu yapıyı dönüştürmek üzere iç içe geçebilecek unsurlar kokteylidir. Öğrenen öğretici tarafından hazırlanan çevreyle kendi potansiyel kaynaklarını karşılaştırarak sürekli uyum göstermek suretiyle öğrenmesini gerçekleştirir.
Modelin üçüncü temel değişkeni bilgilerdir. Bir dönüşüm sürecinin ürünü olup, öğrenenin sorularının, önceki fikirlerinin, davranma ve akıl yürütme tarzlarının dönüşümü sonucu ortaya çıkar.
Zihinsel Tasarım ( Conception ) :
--> Bir zihinsel faaliyet sürecidir.

--> Öğrenenin çevresini düzenlemek amacıyla yönettiği davranışsal
ve zihinsel bir stratejidir.

--> Zihinsel tasarım beş değişkenin meydana getirdiği bir fonksi-
yondur.

CONCEPTION = f (P:C:O:R:S )
P (Problem) :

Zihinsel tasarımın işe koşulmasını sağlayan sorular bütünüdür. Zihinsel faaliyetin itici gücüdür.
C ( Referans Çevresi) :

Öğrenenin yeni tasarımını oluşturmak için destek aldığı önceden sahip olduğu zihinsel tasarımlardır.
O ( Zihinsel İşlemler ) :

Öğrenenin sahip olduğu zihinsel işlemler veya dönüşümler bütünüdür. Referans çevresi ile ilişkiler kurarak yeni zihinsel tasarımlar ortaya çıkarır.
R (Anlam Ağı):
Referans çevresi ve ve zihinsel işlemlerden hareketle oluşan etkileşimli düzenektir. Zihinsel işlemi oluşturan kümeye anlamsal tutarlılık kazandırır. Bu süreç sayesinde zihinsel tasarım özgün bir anlam kazanır.
S (Anlamlı Göstergeler):
Zihinsel tasarımın oluşturulması ve açıklanmasında gerekli olan işaretler izler ve semboller bütünüdür.

--> Zihinsel tasarım, öğrenenin geçmiş yaşantısının bir ürünüdür.
--> Zihinsel tasarım, öğrenenin sorularına, akıl yürütmelerine ve
yorumlamalarına, kullandığı diğer fikirlere (referans çevresi), kendini ifade etme biçimine (anlamlı göstergeleri) ve anlam üretme tarzına (anlam ağı) kaynaklık eder.
--> Bahsedilen unsurlar bir bütün halindedir.
-
-> Oluşturulan anlam ağları doğrudan akıl yürütme ( mantıksal-matematiksel) veya dolaylı akıl yürütme( sosyal paradigmalar, modeller) tarzlarımızı, anlamlı göstergelerimizi (dilsel, ikonik, sembolik) ve kaynak ağlarımızı (kavramlar, değerler) etkiler.
--> Tüm bu etkileşimlerin ürünü olan zihinsel tasarımlar bazen
yerinde bilgi ve bazen de yeni bilgiler için filtre olurlar.
Öğrenenlerin zihinsel tasarımlarıyla ilgili bilgiler, öğretici açısından önemlidir. Çünkü öğretici,
--> amaçların belirlenmesinde
-->
uygun öğretim hedeflerinin saptanmasında
--> öğrencilerin gerçek durumlarıyla uyuşmayan bir söylemden kaçınmasında
-->
öğrencilere kazandırmak istediği konu miktarını sınırlandırmada
-->
belli ölçüde öğretim süreçlerini tasarlamasında
-->son olarak ders ritmini uygun hale getirmesinde

işe koşabilir. Bu bağlamda öğrenenlerin zihinsel tasarımlarının belirlenmesi önemli hale gelmektedir.

De Vicchi ve Giordan tarafından öğrenenin zihinsel tasarımının belirlenmesi konusunda çeşitli yöntemler önerilmektedir.

--> Resim çizdirmek
-
-> Güncel sorular sormak
-
-> Bir şemanın açıklaması
--> Akıl yürütme gerektiren olumsuz durumlara sokmak
--> Deney yapmak
--> Farklı modeller içinde benzerlerini istemek
--> Çelişkili olgularla karşı karşıya bırakmak
--> Tartışmalarını sağlamak
--> Farklı roller yaptırmak
--> Bazı tanımları istemek
--> Sınıf tarafından ortaya atılmış ya da bilim tarihinden alınmış bir kavramla karşı karşıya bırakmak
--> Öğrencilerin söylediklerine sürekli kulak vermek

Zihinsel Tasarımların Dönüşümü
--> Zihinsel tasarımlar bağımsız değildir. Diğer zihinsel tasarımlarla
aralarında güçlü bir bağ vardır.
--> Giordan (1998), öğrenme kavramını zihinsel tasarımların dönüş-
mesi olarak tanımlamıştır. Zira öğrenen çok çeşitli ortamlarda yeni bilgilerle karşı karşıya kalır, yeni bilgi çok nadir olarak önceki bilgilerin üzerine eklenir.
--> Eğer zihinsel tasarımlar edinilmiş bilgi ile edinilecek bilgi ara-
sında bir bağ oluşturmak için zorunlu hale gelirse, çok hızlı biçimde öğrenme engelleri oluşturulabilirler.
Zihinsel Tasarımların Dönüşüm Süreci
Öğretim Çevresi
--> Öğretim çevresi, öğreticinin öğrenenin zihinsel tasarımlarını dönüştürmesi teşvik
etmeye çalışmak amacıyla onun hizmetine vermek zorunda olduğu unsurların ve yöntemlerin tümüdür.
-->Burada ''çalışmak'' fiilinin kullanılması önemlidir. Zira '' yalnızca öğrencinin kendisi
öğrenebilir, bunu onun yerine başka kimse yapamaz. '' Giordan ve Meirieu'nun da dediği gibi '' öğrenci yalnızca kendisi öğrenebilir, fakat yalnız öğrenemez. '' Burada kaçınılmaz olarak öğreticinin rolü büyüktür.
--> Öğrenme işine müdahil olan değişkenler birbirleriyle etkileşim halindeyken etkili-
dirler.

Öğrenmeyi Teşvik Eden Değişkenler
1- Ele alınan bilgileri anlamlandırmak, güdülenmek
2- Gerçekle karşı karşıya kalmak- rahatsız olmak
3- Kendine güvenmek, '' yumurtlama'ya cesaret etmek, destek olmak
4-Hayal etmeyi bilmek, yenilik yapmaya cesaret etmek
5-Bilgilerini işe koşabilmek, onları düzenleyici kavramlara eklemlemek
6- Zihinsel olarak hazırlanmak, kendi öz bilgileri üzerine düşünmek
7-
Düşünme yardımcılarına sahip olmak
Modelle İlgili Yapılmış Bazı Çalışmala
r
-->Zimmermann, yaptığı bir araştırmada orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin formatör ve
sağlık çalışanlarının '' öğrenme'' kavramı ile ilgili zihinsel tasarımlarını incelemiştir. 98 ortaöğretim öğrencisi 144 üniversite öğrencisi 129 formatör ve 11 sağlık çalışanının denek olarak katıldığı araştırma sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin çoğunluğunun zihinsel '' öğrenme '' kavramı ile ilgili zihinsel tasarımlarının diğerlerinin zihinsel tasarımlarıyla örtüşmediği, buna karşın diğerlerinin öğrenme kavramıyla ilgili zihinsel tasarımların örtüştüğü gözlenmiştir. Yazar zihinsel tasarım farklılığının öğrenme açısından problem yarattığını belirtmektedir.

--> Honorez, yaptığı çalışmalarda bu modelin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin fizik ve kimya dersle-
rinin öğretim hedeflerinin kazanmalarına katkıda bulunup bulunmadığını araştırmıştır. İlk yıl
seçilen kavram ve materyallerle, tasarım belirlemek için sorular hazırlanır. İkinci yıl ise testlerle uygulayarak bu modelin katkıda bulunduğunu görmüştür.Sonuç:
--> Bu modelin diğer yapılandırmacı modellerden farkı öğrencietkileşimini ön plana çıkarmasıdır.
--> Modelin öğrenen, öğretim ortamı, bilgiler (beceriler) olmak üzere üç ana değişkeni vardır.
--> Yeni bilginin edinilmesinde öğrenenin zihinsel tasarımlarının doğru olarak anlaşılması önem arz eder.
--> Öğrenenler, öğretici tarafından tasarlanan öğretim çevresinde bilgilerini anlamlı hale getirerek,
güçlendirerek ve bilgiler arasında ilişkiler oluşturarak yavaş yavaş inşa ederler.
-
-> Öğrenen öğrenme sürecinde dış destek almak zorunda kalsa da kendi öğrenmelerinden kendisi sorumludur.
--> Öğretim çevresi öğreneni kendi öz öğrenmesi karşı-
sında belli bir özerklik vermektedir.
--> Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin önemi düşünülürse
öğretme- öğrenme sürecinin tasarlanmasında bu modelin imkanlarından rahatça yararlanılır.
-
-> Model birçok yöntem önerir ve öğreticiler bu yön-
temleri kullanarak öğrencilerinin zihinsel tasarımlarını ve bunlardan kaynaklanan engelleri belirleyerek önlem alabilirler.
-
-> Modelin öğretim çevresiyle ilgili olarak ortaya koyduğu verilerden hareketle öğreticiler kendi alanlarına özgü daha etkili bir öğretme- öğrenme modeli tasarlayabilirler.
Yapılandırmacı Yaklaşımlar ve Allosterik Öğrenme
Allosterik Öğrenme Modeli'nin Ana Değişkenleri
Giordan (1995), allosterik öğrenme modelinin öğrenen, öğretim çevresi ve bilgiler olmak üzere üç değişkeni olduğunu belirtmiştir.
Öğrenen, yeni bilgileri olduğu gibi almaz, kendi tarzına ve ritmine göre hazırlar.
Öğretim çevresi, öğrenenin davranışsal ve zihinsel yapısıyla bu yapıyı dönüştürmek üzere iç içe gelebilecek unsurlar karışımı olarak görülebilir.
Bilgiler, bir dönüşüm sürecinin ürünü olup öğrenenin sorularını önceki fikirlerinin davranma ve akıl yürütme tarzlarının dönüşümü sürecinde ortaya çıkar.
Yapılandırmacı anlayışla ilgili bir çok yapılandırmacılıktan bahsedilebilir. Bazıları ilişkilere, bazıları bilişsel köprülere bazıları özümsel uyuma, bazıları zorlamalara veya etkileşimlere vurgu yaparlar. Allosterik modeli diğer yapılandırmacı modellerden farklı kılan özellik karşılıklı etkileşimlerin ön planda tutulmasıdır.
Full transcript