Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of POPÜLER KÜLTÜR VE KİMLİK

No description
by

Aygen İncel

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of POPÜLER KÜLTÜR VE KİMLİK

Sonuç Olarak...
Çocukları ve gençleri eğitmeye çalışanlar, sadece anne-babalar, eğitim kurumları değildir.
Uluslararası sermaye, yerli işbirlikçilerini, kendi menfaatleri doğrultusunda, kültür emperyalizmini
moda, gençlik, müzik, film, fast-food ve etnik köken unsurlarıyla gençlere
aşılamaya çalışmaktadır. Özellikle gençler,
aldırmaz, vurdumduymaz, her şeye boş ver mantığıyla yaklaşan bir kitle haline getirilmeye
çalışılmaktadır. Dolayısıyla kültürel
kimliği belirleyen geleneksel yaşam tarzları kaybolmaktadır. Toplumların sürekliliğinde önemli
bir potansiyel güç olan gençliğin, bedenen ve ruhen sağlıklı gelişimi, toplumların güvenli geleceği
açısından çok önemlidir. Bu açıdan, popüler kültürün etkisini kıracak bir takım eğitim
politikalarına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, erken yaşlardan itibaren gençlerin eğitim kurumlarında
düşünen, eleştiren, sentezleyen, yorumlayan, rasyonel seçim yapabilen, kendi sorunlarıyla
baş edebilen, kendi yeteneklerinin farkında olan bireyler olarak yetiştirilmeleri önemli olmaktadır.
Bu çerçevede, eğitim kurumlarındaki müfredatın yeniden gözden geçirilmesi, öğrencinin
zihninde gerçek bilim, sanat ve felsefe ürününün ne olduğuna ilişkin kavramsal bir kategorinin
oluşturulması erken yaşlardan başlanılarak gerçekleştirilmeli, özgün düşünsel birikime
sahip bireyler olarak yetişmeleri eğitilmeleri gerekmektedir.
Popüler Kültür ve Etki Alanı
*Kolay yayılabilen, kolay tüketilen, daha çok kesime hitap edebilen popüler kültür, yenilikçilik ve yaratıcılık yerine, daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış, potansiyel kitlelere, belirli bir süre ile çekici gelen ürünler sunmaktadır. Popüler kültür ve ürünleri, insanları, anı yaşamaya, daha genel geçer olaylara ilgi duymaya, tüketmeye yöneltmekte, toplumsal ve siyasal sorunlar üzerine düşünmekten uzaklaştırmaktadır.

*Popüler kültürün en çok etkilediği, asıl hedeflediği toplumsal kesim, gençlerdir.Çünkü ergenlik döneminde bireyler bir yandan fiziksel, zihinsel, duygusal ve psiko-sosyal
gelişim alanlarında çocukluktan kurtulup genç olma ve yetişkinliğe hazırlanma çabasının dışında özerklik ve kimlik kazanma çabası içindedirler.
Popüler Kültür Çalışmaları
Popüler kültür çalışmaları temelde üç biçimde sürdürülmektedir.

1- Kültür endüstrisi tarafından oluşturulan popüler kültür
2- Halkın inşasını sağlayan popüler kültür
3- Pazarlık sahası olarak popüler kültür

* Popüler kültüre olumlu yakalaşanlar “popüler”i daha çok “halka ait” olarak nitelendirmektedirler.
* Popüler kültüre olumsuz yaklaşanlar ise, onun uygarlık için tehlike olduğunu, alçak zevklerin ve ilgilerin kültürü olduğunu belirtir ve bu nedenle de aşağılarlar.
Günümüzde kimlik oluşumunda önemli bir etkisi bulunan popüler kültür ürünleri, kimlik sunumlarıyla da dikkati çekmektedir. TV dizileri başta olmak üzere, reklamlar, dergiler, gazeteler, filmler ve moda dünyasında temsil edilen kimlikler, insan zihninde çeşitli stereotipler oluşmasında önemli birer etkendir.
Örneğin TV dizilerinde sunulan etnik kimlikler örnek gösterilebilir. Dizilerde sunulan karakterler temsil ettikleri kimliğin "öyle olması gerektiğini" dikte eder. Laz karakterler karadeniz şivesiyle konuşmak ve komik olmak zorundadır. Ya da "Roman karakterler hep dans eder çiçek satar ve müzik yaparlar" gibi.
Keza ekonomik sınıfların kimlikleştirildiği popüler kültür ürünlerinde zengin karakterler her zaman iyi görünümlü, bir giydiğini ikinci kez giymeyen ve hep markalı giyinen, büyük ve lüks evlerde yaşayan, son model arabası olan kişiler olarak temsil edilirler. Zengin olmayan karakter de önceleri tüm bunlara karşıymış gibi görünse de sonradan sınıf atlayarak onlara katılır. Popüler kültürün yarattığı kimlik algısına göre doğru olan ve hep olması gereken de budur.
POPÜLER KÜLTÜR VE KİMLİK
Popüler Kültür Ürünlerinde Kimlik Sunumları
Dergi kapaklarında sunulan kimlikler de bunu doğrular niteliktedir. Gösterişli kıyafetler ve takılarla donatılmış kapak starlarının sınıf atlama öykülerine dergilerde sıkça yer verilir. Şimdi ünlüdür ve bunu öncelikle yakışıklılığına ya da güzelliğine borçludur. Yani görüntüsü ona para kazandırır.Güzelliğin para ettiği insanlara dikte edilir. Dergi kapaklarında büyük puntolarla belirtilen etnik kimlikler de gözden kaçmaması gereken bir unsurdur. "Latin güzel", "egzotik çiçek", "çikolata" gibi etiketler birer pazarlama stratejisi haline gelmiştir.
Bu gibi etiketler, halk tarafından olağan hale gelir. Hatta bu etiketler kullanılmadığında halk bunu garipser ve ürüne yabancılaşır.


Popüler kültürün gençlere etki alanı tam da bu anda başlar. Etiketlere alıştırılan, beğenilme ve onaylanma isteği içerisinde kendi kimliğini bulma çabasında olan genç popülasyon kendini medyanın sunduğu etiketlere göre tanımlar. Çünkü bu etiketler çoğunluk tarafından onaylanmış ve hazır olarak sunulmuştur. Popüler kültürün ikonikleşmiş ürünlerini kullanmak, çoğunluk tarafından "güzel" ve "seçkin" ilan edilmiş etnik gruplara dahil olmak, ekonomik sınıfsal sistemde üst tabakada yer almak gençler için doğru birer kimlik tanımlaması haline getirilir. Sonucunda ise insanlar; Laz, Kürt, Türk,zengin, melez, şişman, zayıf, .... markayı giyen olarak tanımlanmaya başlar. Yani bu özellikler zamanla "kimlikleşir".
Popüler kültürün gençlik dönemini daha uzun yıllara yayan etkisi ile gençlik kendine özgü bir kültüre sahip olma sürecine girmiştir. Bu bir bakıma gençliğin kendini ifade etme ihtiyacından doğmuştur. Çünkü gençlik dönemi, kimlik kazanma ihtiyacının en yoğun yaşandığı dönemdir. Kaldı ki bu gençlik bir de bilinçli olarak toplumun üretim ve karar alma sürecinden uzak tutulmaya başlanmışsa, gençlerin hakim kültür kalıpları dışında yapılanmış protest bir alt kültür grubunu oluşturmaları kaçınılmaz olmaktadır.
60’lı yıllarda bu gençlik kültürü, daha ziyade karşı kültür hareketleri çerçevesinde şekillenmiştir İngiltere’de “Teddy Boys” lar, “Meşin ceketliler”, Amerika’da “Dazlaklar”, Almanya’da görülen “Punkçu” gençlik, II. Dünya Savaşı sonrası “savaşma, seviş” sloganıyla ortaya çıkan “Hippiler” ve “Çiçek Çocuklar”. 1960’lı yıllar, Amerika’dan Avrupa’ya, Çin ve Japonya’da dahil olmak üzere tüm Uzak Doğu’ya yayılmış olan bir “başkaldırı” ya da “sistem karşıtı” hareketlere sahne olmuştur.
Günümüzde ise karar alma ve üretim mekanizmasından uzaklaştırılan gençler, siyasal konulardan ziyade daha gündelik ve gelip geçici olana yönelmişlerdir. Dolayısıyla burada gençlik kimlikleriyle birlikte popüler kültürün evrildiğini de söyleyebiliriz. Bunun sebebi olarak ise medyanın ve yönetici güçlerin, insanları "ortak fayda"dansa "bireyselciliğe" itmesi gösterilebilir.
Çünkü geçmiştekinin aksine, popüler kültürü oluşturan itici güç artık halk değil, sistemdir. Popüler kültür sistemin kendi kalıplarında ve istediği kimlikte insan yaratma ereğine hizmet eder.
Full transcript