Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ILS: De flinke elevene - forelesning

PPU3220, 2. semester integrert uke (2013-2015)
by

Lisbeth M Brevik

on 4 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ILS: De flinke elevene - forelesning

Lisbeth M Brevik og
Ann Elisabeth Gunnulfsen

De "flinke" elevene
Hvem er de?
De "flinke" elevene
De "flinke" elevene
Hvem er de egentlig?
For de som er interesserte II:
debatt i media
Evnerike barn mistrivst:
Er dei smarte eit problem?
Spør ikkje kva skulen kan gjera for dei flinke, men kva dei flinke kan gjera for skulen.
For de som er interesserte I: ambisjoner på vegne av elevene
For de som er interesserte III:
juridiske perspektiver
Norge
Case
UK
Rammeverket for Grunnleggende Ferdigheter


Lisbeth M Brevik
l.m.brevik@ils.uio.no

Ann Elisabeth Gunnulfsen
a.e.gunnulfsen@ils.uio.no
Oppgave 1 (summe):

Hvem er de "flinke" elevene? Prøv å komme fram til tre kjennetegn.
De «flinke» elevene
Så prøver dere å beskrive dette:
Aftenbladet 21. og 28. februar 2013
AV: Tom Hetland Kommentator
Lærere utgjør den sterkeste påvirkningen i læringsprosesser
Lærere trenger å være direkte, innflytelsesrike, omsorgsfulle, og ha stort engasjement i undervisning og læring
Lærerne trenger å være oppmerksom på hva hver enkelt elev tenker og vet, skape mening og meningsfulle erfaringer i lys av denne kunnskapen og ha omfattende kunnskaper og forståelse av innholdet slik at de kan bidra med meningsfull og velegnet tilbakemelding slik at hver elev kan utvikle seg.
Hattie’s metastudie
Mestring, Utvikling & Motivasjon

Motivasjon henger sammen med hvor godt en tror en kommer til å gjøre noe (forventning) og hvor godt man faktisk gjør det (mestring).

Bandura (1994), Vygotsky (1986)
Den proksimale utviklingssonen
Hele selvverdet handler om en følelse av å være avhengig av å produsere resultater og oppnåelse.
En følelse at for å bli elsket må man være unormal.
Et intenst ønske om å få perfekte karakterer.
Men presset om å få perfekte karakterer gir dårlig selvtillit og, som et resultat, dårlige karakterer.
Følelsen av at dårlige karakterer gjør deg unormal, selv om det er negativt ladet, gjør at et kriterium er "møtt".
Gjelder dette i dag?
En elev som får gode karakterer (som 4 og 5) kan være underytere, hvis elevens mestring ikke sammenfaller med elevens potensielle kapasitet.

Ambisjoner på vegne av elevene?
Flinke elever kan være underytere
Begavelsens tre ringer
Basert på studier som kombinerer de tre ringene, foreslår Renzulli (2002, 2005, 2012) at elevenes evner kan identifiseres som (a) evner over gjennomsnittet, (b) oppgaveforpliktelse og (c) kreativitet. Han presiserer at disse evnene ikke er gjensidig utelukkende, men at distinksjonen er nyttig for å identifisere elevers styrker og behov.

Brevik & Gunnulfsen (2016)
Ulike tilnærminger
til det å være flink
Lærernes undervisning

Gode og faglig kompetente lærere betyr aller mest for de minst privilegerte gruppene av elever?

Hva med de mest privilegerte?

Møller (2012)
Hva gjør skolen god?
Den logiske slutningen som gjør at sterke elever begynner å underprestere. For å bli elsket må man være unormal. Når du presterer dårlig er du unormal, dermed kan du bli elsket

Bricklin & Bricklin (1967)
The USA
The USA
The Father of the Civil Rights Movement
Freedom fighters
Inspiration
The Mother of the
Civil Rights Movement
South Africa
First black president in South Africa
Equality
Martin L King Jr
Nelson Mandela
Rosa Parks
Great speakers
Baptist minister
Nobel Peace Prize
America
Killed by enemies
Lawyers
Non-violence
Martin L. King Jr.
Nelson Mandela
Mahatma Gandhi
South Africa
Still alive
Violence
The missing laureate
Inspiration
Silent
India
Non-violent philosophy
Freedom fighters
Been to prison
Education
Protests and boycotts
«Hamlet»
England
1996
Blue – Play
Red – Movie
Green - Both
Dagger
1996
Gun
Passion
Manipulation
Betrayal
Scarf
Drugs
USA
2001
Handkerchief
No chance of
sucsess
Montagues vs Capulets
Movies
Prince
Lies
Sex
Mask of madness
"innocent lady"
Forbidden love
Married
Escape
Courage
Hate
Love
Death
Killers
Insanity
1599 -1601
1602
1591- 1595
Poison
Suicide?
Suicide
Racism
Jealousy
Tragedy
Elsinore, Denmark
Venice
Verona and Mantua
One of Shakespeare's
most-performed plays
«Othello»
«Romeo and Juliet»
Misunderstanding
Italy
Sosial status og tilhørighet har betydning for jenter men ikke gutter
Jenter isoleres - ikke gutter.
Gutter generelt ikke sosialt utenfor
Klasserommets innredning og skolens oppbygning – muligheter for å organisere fleksible og dynamiske grupper med de "flinke" elevene

Schneider, B. H., Clegg, M. R., Byrne, B. M., Ledingham, J. E., Crombie, G. (1989)
Funn
The most effective method of selection:

to identify approximately 97% of the gifted children
was the combination of group intelligence and achievement tests
Utvelgelsesmetode
teacher judgment
honor roll listing
creative ability in art or music
student council membership
superiority in mathematics
group intelligence test results
group achievement test results
Dette ble det svart i en undersøkelse
Related questions were whether parents may be used effectively to identify young gifted children and whether at the early elementary level parents are more aware of higher cognitive functioning than are teachers, as the parents have observed their children in more diverse situations over a longer period of time than have the teachers.
Lytter vi til foreldrene?
When junior high school age children are nominated by teachers as gifted:

the teachers correctly identify about 50% of those actually gifted
They fail to recognize as gifted the remaining 50%

Pegnato & Birch (1959)


Jacobs, J. C. (2006). «Plymouth (Mich.) Community», in Psychology in the Schools, Volume 8, Issue 2
Hvem klarer læreren å "se"?
Tenk deg at du skal plukke ut tre elever som skal være med i en ”class of excellence”...

Hva gjør du?
Summeoppgave 4:
Pegnato, C. V. & Birch, J. W. (1959)
"Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Elevene har ulike utgangspunkt og ulike behov i arbeidet med de nasjonalt fastsatte kompetansemålene."

St.meld. nr. 16 (2006-2007) på side 70
Stortingsmelding 16 (2006-2007):
Tilpasset opplæring er normbasert
Spesialundervisning er rettighetsbasert

Blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Australia, Iran, Tyrkia og Filippinene) identifiserer evnerike elever tidlig og tilbyr tilpasset undervisning innenfor spesialpedagogikken, såkalt «gifted education».

Jakhelln & Welstad (2012), Sivesind & Bachmann (2011:63)
En rettighet i andre land
I Utdanningsdirektoratets «Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» står blant annet følgende:
 
«Retten til spesialundervisning
omfatter ikke elever som lærer raskere eller mer enn gjennomsnittet, og som derfor ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen
. Spesialundervisning må ses i sammenheng med prinsippet om likeverd og skal sikre at også elever som for eksempel lærer senere enn gjennomsnittet, får et forsvarlig utbytte av opplæringen.
Særlig evnerike elever har allerede utbytte av opplæringen. For elever som lærer raskere eller mer enn gjennomsnittet, vil prinsippet om tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3 gjelde.
Søknader om spesialundervisning fra elever som fordi de er særlig evnerike og derfor ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, kan ikke innvilges.
»
Norge:
Evnerike elever et underkommunisert anliggende i norsk skole.

§1-3 er en plikt for skolen, dvs. ingen individuell rett for elevene.

§5-1 er en rett knyttet til elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring og er knyttet til elever med lav måloppnåelse.
Juridisk
«Elevar
som har føresetnader for å lære raskare og meir enn gjennomsnittet
, har ikkje rettar etter kapittel 5 i lovutkastet. Men særleg evnerike elevar er omfatta av det generelle målet om elevtilpassa opplæring, jf. § 1-2 femte leddet i lovutkastet.
I den grad den ordinære opplæringssituasjonen gir rom for det, må ein derfor også sikre dei særlege føresetnadene og behova til desse elevane.
Ot.prp. nr. 46 (1997-98) – Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) sier blant annet:
Brevik & Gunnulfsen (under fagfellevurdering)
...da kan de også gjøre dette
Bruke Venn-diagram for å sammenligne
...og dette!
Finner du Willy og Wilma?
REFERANSER

Bandura, A. (1994).
Self-Efficacy. I V. S. Ramachaudran (red.),
Encyclopedia of human behavior
(Vol. 4, s. 71-81). New York: Academic Press.
Brevik, L. M. og Gunnulfsen, A. E. (2012).
Les Mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.-13. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Bricklin, B., & Bricklin, P. (1967).
Bright child, poor grades : the psychology of underachievement. New York: Delacorte Press.
Bråten, I. (2007).
Leseforståelse: lesing i kunnskapssamfunnet-teori og praksis.
Oslo: Cappelen Damm.
Haug, P., Bachmann, K., & Solbrekke, T. D. (2007).
Tilpassa opplæring.
Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4
(14).
Hattie, J.A.C. (2009).
Visible Learning
. N.Y: Routledge.
Idsøe, E. C. (2014a).
Elever med akademisk talent i skolen.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Idsøe, E. C. (2014b).
Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. I Bunting, M. (Red.),
Tilpasset opplæring – i forskning og praksis
(s. 165–181). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Jacobs, J. C. (2006).
«Plymouth (Mich.) Community», i
Psychology in the Schools, 8
(2).
Jakhelln, H. &Welstad, T. (2012).

Utdanningsrettslige emner. Artikler med utvalgte tema fra skole- og
utdanningsrettens område.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Lie, B. (2013).
Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever - begavede elever og begavede elever med lærevansker.
Oslo: Cappelen Damm.
Møller, J. & Ottesen, Eli (red). (2012).

Reformtakter
. Oslo: Universitetsforlaget.
Pegnato, C. V. & Birch, J. W. (1959).
Locating gifted children in junior high schools: A comparison of
methods. I
Exceptional Children, 25
, 300-304.
Renzulli, J. S. (2002).
Emerging conceptions of giftedness: Building a bridge to the new century.
Exceptionality, 10
(2), 67-75. DOI: 10.1207/S15327035EX1002_2
Renzulli, J. S. (2005).
Applying Gifted Education Pedagogy to Total Talent Development for All Students.
Theory Into Practice, 44
(2), 80-89. DOI: 10.1207/s15430421tip4402_2
Renzulli, J. S. (2002).
Reexamining the Role of Gifted Education and Talent Development for the 21st Century: A Four-Part Theoretical Approach.
Gifted Child Quarterly, 56
(3) 150–159. DOI: 10.1177/0016986212444901
Schneider, B. H., Clegg, M. R., Byrne, B. M., Ledingham, J. E., Crombie, G. (1989).
Social relations of gifted children as a function of age and school program.
Journal of Educational Psychology, 81
, 48-56.
Sivesind, K. & Bachmann, K.(2011).
Et felles nasjonalt tilsyn –om forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn. I J. Møller & E. Ottesen (Red.), Rektor som leder og sjef – om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. (s. 51-71). Oslo: Universitetsforlaget.
Vygotsky, L. S. (1978).

Mind in society the development of higher psychological processes.
London: Harvard University Press.
UDIR (2012).
Rammeverk for Grunnleggende ferdigheter
: http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no
UDIR (2009).

Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
. http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Elever-med-sarskilte-behov/Spesialundervisning/Spesialpedagogisk-hjelp-og-spesialundervisning---Veileder-til-opplaringsloven2/
Hattie (2009)
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Elever som vet at de er gode lesere, eller som tror de er det, har større sjanser til å lykkes med en tekst enn elever som har lave forventninger til egen forståelse (Bråten 2007, Taube 1995). Motivasjon kan handle om leserens tro på at han eller hun skal lykkes med å forstå teksten.
Er det for mye fokus på produktet?

Forskning viser at lærerens rolle i prosessen er viktig (Brevik, 2015).

Når du som lærer er tilstede i prosessen blir det lettere å SE alle elevene på det de mestrer og veilede også de "flinke" videre.
Prosess eller produkt?
Udir.no
For de som er interesserte IV:
noen verktøy
Vurderingsforskriften
Hvordan kan disse rammeverkene hjelpe deg å tilpasse opplæringen for de "flinke"?
Den ene debatten
Den andre debatten
evnerike
mestringsgrupper
nivådelte grupper
skolevegrer
spesialundervisning
heterogene grupper
Studentenes innspill 17/4-2013:
Dette svarte de 50 studentene i forelesningen 17/4-2013:
Dette svarte de 54 studentene i forelesningen 12/11-2013:
Studentenes innspill 12/11-13:
www.forskning.no
Referanse:

Penne, Sylvi, m.fl.: "Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning", Novus Forlag, 2014
Studentenes innspill 8/4-2014:
Dette svarte de 98 studentene i forelesningen 8/4-2014:
Studentenes innspill 17/11-2014:
Dette svarte de 37 studentene i forelesningen 17/11-2014:
Studentenes innspill 17/2-2015:
Dette svarte de 85 studentene i forelesningen 17/2-2015:
FORSKNING
357 studenter (6 kull) har beskrevet de flinke elevene slik:
(Brevik & Gunnulfsen, 2016)
FORSKNING oppsummert:
Si;D
Idsøe (2014a, 2014b),
Renzulli (2002, 2005, 2011)
Renzulli (2002, 2005, 2012)
Idsøe (2014b), Renzulli (2012)
Studentenes innspill 17/11-2015:
Dette svarte de 35 studentene i forelesningen 17/11-2015:
Hva trenger fremtidens lærere å vite for å tilpasse opplæringen til de flinke elevene?
Full transcript