Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thuyết ttrình chương VII

No description
by

Hanh Vu

on 25 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thuyết ttrình chương VII

1. THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI
CHƯƠNG VII
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA
a. quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới
b. đánh giá thực hiện đường lối
trong những năm
1955 - 1986
trong những năm 1943 - 1954
Năm 1943 thông qua bản Đề cương văn hoá Việt Nam (Trừơng Chinh trực tiếp dự thảo)
3/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong đó có 2 nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hoá.
+ Một là, cùng với diệt giặc đói phải diệt giặc dốt
+ Hai là, phải giáo dục lại tinh thần nhân dân
góp gạo cứu đói
lễ cứu phát động ngày cứu đói tại nhà hát lớn Hà Nội
Lớp bình dân học vụ

+văn hoá là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hoá của cách mạng Việt Nam.
+ Đề cương đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hoá mới là Dân tộc, dân tộc, đại chúng.
+ Xác định khái niệm văn hoá bao gồm cả tư tưởng, học thuật và nghệ thuật
+ Khẳng định văn hoá mới có tính dân tộc.
=> Có thể coi Đề cương văn hóa Việt Nam là bản Tuyên ngôn,là Cương lĩnh của Đảng về văn hóa trước Cách mạng Tháng Tám.
- Đường lối văn hoá kháng chiến dần hình thành trong chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc"

Nội dung:

+ Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách mạng giải phóng dân tộc, cổ động văn hoá cứu quốc.

+ Xây dựng nền văn hoá dân chủ mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng mà khẩu hiệu thiết thực lúc này là Dân tộc, Dân chủ.

+ Tích cực bài trừ nạn mù chữ

+ Giáo dục lại nhân dân, cổ động thực hành đời sống mới.

+ Phát triển cái hay, bài trừ cái xấu xa hủ bại, ngăn ngừa sức thâm nhập của văn hoá thực dân, phản động, học cái hay, cái tốt của văn hoá thế giới.

+ Hình thành đội ngũ trí thức mới
văn kiện Đại hội III (9/1960)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982)
xác định "Xây dựng con người mới, xây dựng nền văn hoá mới, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối chính sách của Đảng thấu suốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, tiến hành đấu tranh chống tư tưởng văn hoá phản động của chủ nghĩa thực dân và của giai cấp bóc lột".

văn hoá mới là nền văn hoá có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc, có tính Đảng và tính nhân dân sâu sắc, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản.
nêu rõ đường lối xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc
thành tựu
- văn hoá đã hình thành và phát triển trên những nét cơ bản nhất

- văn hoá đúng đắn, văn hoá cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn.

- Đã xóa bỏ dần những mặt lạc hậu

- trong trong di sản văn hóa phong kiến, trong nền văn hóa nô dịch của thưc dân Pháp.

- triệu đồng bào đã biết đọc, biết viết.


Hạn chế, nguyên nhân
- Công tác tư tưởng văn hoá thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu

- Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn 1955 - 1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị

- Mục tiêu, nội dung cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá bị quy định bởi cuộc cách mạng quan hệ sản xuất

-Chiến tranh cùng với cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa
2. Trong thời kỳ đổi mới
Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển
quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng, phát triển nền văn hóa
- Một là, văn hóa ,là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Hai là, nền văn hóa chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc.
- Ba là, nền văn hóa việt nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc việt nam.
- Bốn là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngủ tri thức giử vai trò quan trọng
- Năm là, giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu.
- Sáu là, văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng
Đánh giá việc thực hiện đường lối
Đại hội VI (1986) xác định: Khoa học-kỹ thuật là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội
- Cương lĩnh năm 1991 xây dựng nền văn hóa mới đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú, đa dạng, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp

- Đại hội VII, VIII, IX, X, XI và nhiều nghị quyết Trung ương định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển


Hội nghị Trung ương khóa IX đã nhận địnhCơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế đã làm thay đổi mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ hóa đời sống xã hội. Đó là những thách thức mới đối với sự lãnh đạo và Nhà Nước.

=> Nhận thức mới về đặc trưng, chức năng, vai trò vị trí và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta xây dựng có đặc trưng: tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Nền tảng tinh thần của định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển.
- Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt , là 1 động lực đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu
- Cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế đã làm thay đổi mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ hóa đời sống xã hội

- Có nhiều hạn chế đáng quan tâm

nguyên nhân:
- văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, đặc biệt ở lĩnh vực tư tưởng. Đạo đức, lối sống diễn biến phức tạp

- sự phát triển văn hóa còn chưa đồng bộ

- xây dựng thể chế văn hóa còn châm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ

-tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn về đời sống văn hóa, tinh thần ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa
=> Nhìn chung các quan điểm chỉ đạo về phát triển văn hóa chưa được quán triệt đầy đủ, ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 20 năm đã tác động tiêu cực đến việc triển khai đường lối phát triển văn hóa.
the end
thành viên nhóm
- Đàm Thị Loan TC16B
- Võ Thị Mỹ Huyền TC16A
- Đinh Thị Thu Thảo TC16A
- Nguyễn Thúy Hằng TC16B
- Phùng Thị Cẩm Thu TC16B
- Tống Thị Mỹ Phương TC16B
- Nguyễn Thị Thùy Dung TC15C


• Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

• Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển

• Văn hóa là một mục tiêu của phát triển

• Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới.

đăc trưng của nền văn hóa việt nam là sự thống nhất mà đa dạng, là sự hòa quyện bình đẳng, và phát triển độc lập cuả văn hóa các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
chủ trương thực hiện quốc sách :
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học
Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở
Đổi mới mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo
Đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau đại học

Bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tất cả các cấp, bậc học.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.
Phát triển khoa học xã hội,

Phát triển khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ
Bác Hồ trò chuyện với giáo viên Bắc Lý tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964.
Vũ Tiến Hạnh
Nguyễn Tài Kiệt
Nguyễn Phan Chí Dũng
Đào Duy Khánh
Lê Phong
Vũ Thị Hà My
Vũ Thị Nhàn
Full transcript