Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Problematyka martwego urodzenia się dziecka na gruncie art.

No description
by

Karolina Biskup

on 21 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Problematyka martwego urodzenia się dziecka na gruncie art.

Rozwiązania przyjęte na gruncie amerykańskim:
Problematyka martwego urodzenia się dziecka na gruncie europejskim
Śmierć płodu uznawana jest za szkodę niemajątkową w związku z którą zadośćuczynienie jest przyznawane z reguły matce, ze względu na doznaną szkodę na osobie, która doprowadziła do jego śmierci (Austria).

Dopuszczalne jest roszczenie obojga rodziców w związku z doznaną krzywdą ze względu na śmierć nienarodzonego dziecka.

Dopuszczalne jest roszczenie o wynagrodzenie własnej szkody psychicznej rodziców pozostającej w związku przyczynowym z urodzeniem martwego dziecka lub poronieniem (Anglia i Walia)

Martwe urodzenie się dziecka na wskutek szkód doznanych przed urodzeniem powoduje, że delikt jest niekompletny, a zatem nie uznaje się żadnych roszczeń rodziców (Szkocja).

"Problematyka martwego urodzenia się dziecka na gruncie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego"
Art. 446 § 4
Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

art. 4461 KC - Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.
art. 927 § 2 KC- Dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe;;
art. 994 § 2 zd. 2 KC - Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.
art. 75 § 1 KRO - Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
art. 142 KRO - Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.
art. 182 KRO - Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka.

Nie należy posługiwać się terminem poszkodowany i zmarły zamiennie
Dla właściwej wykładni art. 446 § 4 kc nie ma znaczenia, że dziecko nienarodzone nie może zostać uznane za poszkodowanego. Zdaniem Sądu zdolność prawna zmarłego nie jest przesłanką powstania roszczenia o zadośćuczynienie.
Zdaniem SN dziecko nienarodzone, zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki, może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 kc.
Konieczne jest ustalenie czy między rodzicami a nienarodzonym dzieckiem istniała silna i pozytywna więź emocjonalna, aby nienarodzone dziecko można uznać za osobę najbliższą w rozumieniu omawianego przepisu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r.
Sygn. akt I CSK 282/11

Odmowa kompensacji doznanej przez rodziców krzywdy, ze względu na okoliczność, iż dziecko, które urodziło się martwe, nie jest osobą, a podstawą roszczeń powinien być wyraźny przepis prawa. Dopuszczenie jednak roszczenia matki w związku z jej szkodą na osobie, cierpieniem psychicznym.

Dopuszczenie roszczeń odszkodowawczych związanych z martwym urodzeniem się dziecka. Różny moment objęcia ochroną istniejącej więzi pomiędzy rodzicami a nienarodzonym dzieckiem.

Zdolność płodu do samodzielnego życia poza organizmem matki
Uznanie nienarodzonego dziecka niezdolnego do samodzielnego życia za osobę
Postulowane rozwiązania omawianego zagadnienia
Kinga Bączyk -Rozwadowska
Glosa aprobujące omawiane orzeczenie – podstawą przyznania zadośćuczynienia za śmierć nienarodzonego dziecka ma być art.446 § 4 kc
Mirosław Nesterowicz
Glosa krytyczna – podstawą przyznania zadośćuczynienia rodzicom powinien być art. 445 § 1 kc , gdyż rodzice którzy doznali rozstroju zdrowia w postaci znacznych cierpień psychicznych mogą być uznani jako osoby bezpośrednio poszkodowane.

Przyznanie zadośćuczynienia na podstawie art. 24 w zw. z art. 448 kc, przyjmując, iż wieź istniejąca pomiędzy rodzicami a nienarodzonym dzieckiem jest ich dobrem osobistym a zatem podlega ochronie.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r.,
sygn. akt III CSK 286/14

Pojęcie zmarły odnosi się do człowieka który, który urodził się i żył. Rozszerzenie wykładni na inne zdarzenia nie jest dopuszczalne, zwłaszcza przez wprowadzenie potocznej kwalifikacji pojęcia „zmarłego” odnośnie do przerwania życia przed urodzeniem, w fazie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania poza organizmem matki. Nie ma podstaw do przyjęcia, że ustawodawca nadał pojęciu „zmarły” w § 4 zupełnie inne znaczenie, niż w paragrafach poprzednich.
Podstawa faktyczna sprawy uzasadnia przyjęcie naruszenia dobra osobistego powodów w postaci prawa do niezakłóconego życia w rodzinnie.
Śmierć dziecka w fazie prenatalnej na skutek czynu niedozwolonego
Dziecko zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki

Przyznanie zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 kc

Dziecko niezdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki

Przyznanie zadośćuczynienia na podstawie art. 24 w zw. z art. 448 kc
Full transcript