Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ทฤษฎีจิตวิทยา

No description
by

issara nakchavee

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ทฤษฎีจิตวิทยา

ทฤษฎีจิตวิทยา
จัดทำโดย
1. นางสาว ปภัสรา วรวัฒน์นฤนาท 5613317
2. นางสาว เมธาวี ทองอร่าม 5613328
3. นางสาว วิมลสิริ สายบุญยืน 5613332
4. นาย อิศรา นาคฉวี 5613340

4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม
Carl Rogers & Abraham Maslow
3. ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดกลุ่มปัญญานิยม
จิตวิทยาคืออะไร?
จิตวิทยา คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือกิริยา อาการของมนษุย์รวมถึงความพยายามที่จะศึกษาว่ามีอะไรบ้าง หรือตัวแปรใดบ้างในสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับ การทําให้เกิด พฤติกรรมต่างๆของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้สามารถ คาดคะเนหรือพยากรณ์ได้ช่วยลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันอาจจะ ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยใช้แนวทางหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยใน การช่วยวิเคราะห์

1.ทฤฎีการเรียนรู้กลุ่มจิตวิเคราะห์
( Psychoanalysis )
ผู้นำคนสำคัญคือ ซิกมัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
2.ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
วัตสัน (Lohn B. watson) เป็นนิกจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้นำเสนอทฤษฎีนี้
พฤติกรรมหมายถึงอะไร?
พฤติกรรม หมายถึง การกระทำ หรือปฎิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถสังเกตได้โดยตรง หรือจากการสังเกตทางอ้อม โดยใช้เครื่องมือช่วยเช่น แบบวัดทางจิตวิทยา เป็นต้น
1.พฤติกรรมภายนอก

เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสามารถสังเกตได้
2.พฤติกรรมภายใน

เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายในตัวบุคคล
โดยไม่รู้สึกตัว ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้
ได้ศึกษาวิเคราะห์จิตของมนุษย์และอธิบายว่า
พลังงานจิตทำหน้าที่ควบคุมพติกรรมของ
มนุษย์มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1.จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก
หมายถึงภาวะจิตที่รู้ตัวอยู่ มีสติ ได้แก่ การแสดงพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง
2.จิตกึ่งสำนึก
หมายถึงภาวะจิตที่ระลึกถึงได้
" คิดก่อนทำ "
3.จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก
หมายถึง
ภาวะจิตที่ไม่อยู่ในภาวะรู้ตัวระลึกถึงไม่ได้
เช่น นอนละเมอ
พฤติกรรมนิยม นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลาง คือไม่ดีไม่เลว การกระทำต่างๆของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมภายนอก และเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้
หรือวัดได้ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้
โดยการคุบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าตามธรรมชาติและการเรียนรู้จะคงทนถาวร
หากมีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กับไปอย่างถาวร

2. เมื่อสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมใดๆได้
ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้
การนำไปประยุกต์ใช้
สามารถนำไปให้ความรู้ในด้านความกลัวของเด็ก
หรือวางเงื่อนไชเพื่อให้เกิดการตอบสนองในเรื่องที่ต้องการให้แสดงพฤติกรรม
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้แก่เพียเจต์ บรูเนอร์ และวายเนอร์
แนวคิดกลุ่มปัญญานิยม
สนใจศึกษาเรื่องกระบวนการทางจิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ได้แก่ การรับรู้ การจำการคิด และความเข้าใจ เช่น ในขณะที่เราอ่านหนังสือ เราจะทราบความสำคัญของข้อความต่างๆ มากกว่าการรับรู้ตัวอักษร วิธีนี้จะเน้นการทดลองเป็นส่วนใหญ่
แนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม เชื่อว่ามนุษย์
มีอิสระทางความคิดที่สามารถเลือกแสดงพฤติกรรมได้
การแสดงพฤติกรรมใดจึงเป็นทางเลือกของบุคคล ซึ่งทุกคน
มีศักยภาพในการเจริญงอกงาม หรือพัฒนา สรุปได้ดังนี้
1. มนุษย์มีความสามารถ เป็นผู้สร้างสรรค์ ต้องการความสำเร็จ
ความภาคภูมิใจ
2. มนุษย์ต้องการความรักวามเอื้ออาทร
3. ความผิดหวังความล้มเหลวและการขาดความรัก
การไม่ได้รับการยอมรับ เป็นสาเหตุของความทุกข์ เป็นปัญหาชีวิต
ประโยขน์ของการศึกษาวิชาจิตวิทยา
1. ทำให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ยอมรับตนเอง
2. ทำให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่น มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น
3. ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของพฤติกรรม เป็นคนมีเหตุผลและยอมรับเหตุผล
4. ทำให้มีความสามารถในการปรับตัว และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี
5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7. เป็นคนทันสมัยมีโลกทัศน์กว้าง
ขอบคุณครับ
Full transcript