Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

No description
by

Ochbayar Dovdon

on 26 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ҮҮСГЭХ
хялбаршуулсан журмаар хэрэг бүртгэхҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

ЭРХ ЗҮЙН ЭЧНЭЭ - III /НАМАР/ Д.ОЧБАЯР
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТЭС
Т
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ДАДЛАГА УДИРДАГЧ:
БГД-ИЙН ЦАГДААГИЙН I ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ц/Х Д.МАНЛАЙБААТАР
ДАДЛАГЫН ХУГАЦАА
2016.08.01 - 2016.09.16
45 ХОНОГ
ДАДЛАГЫН ЧИГЛЭЛ
ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТ
МӨРДӨН БАЙЦААЛТ
БГД-ийн Цагдаагийн I хэлтэс нь:

- 1, 2, 3, 11-22 дугаар хороонуудыг буюу нийт 13 хорооны нутаг дэвсгэрийг

- нийт бие бүрэлдэхүүн 228 хүн:

* Ахлагч, офицер - 207
* Энгийн албан хаагч - 7
* орон тооны бус олон нийтийн цагдаа - 14
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА НЬ:
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэг бүхий хууль сахиулах байгууллага мөн.

Цагдаагийн албаны тухай хууль, 3.1 зүйл
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧ НЬ:
Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай Монгол Улсын хуульд зааснаар хэрэг бүртгэх , мөрдөн байцаах үйл ажиллагааг явуулдаг.
ЭБШХ-ийн 166.1-д зааснаар
1. эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэлийн аль нэг нь байх,
2. ЭБШ ажиллагаа явуулж болохгүй үндэслэл байхгүй байх,
3. гэмт хэрэг гарсныг нотлох хангалттай баримттай байх зэрэг нөхцлүүдийг хангаснаар Прокурор дугаар өгсөнөөр.
... тухайн хэрэг учрал буюу үйл явдалд гэмт хэргийн шинж хангалттай илэрч байгаа тохиолдолд эрх бүхий байгууллага албан тушаалтнаас хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор ЭБШ хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулахаар гаргасан шийдвэр юм.
гэмт хэргийн шинжтэй гомдол
гомдол мэдээлэл нь:
- амаар,
- бичгээр,
- холбоо мэдээллийн хэрэгслээр /утсаар/
дуудлагын шинжээр:
а. хүн амины,
в. хүнд гэмт хэргийн,
с. хүчирхийлэлтэй холбоотой

мэдээллийг хүлээн аваад:
a) бүрэлдэхүүнтэй,
b) дангаар,
c) хэсгийн байцаагчид нь мэдэгдэх
ЭБШХ 112.2 - 14 хоног, нэмэлт материал шаардлагатай 21 хоног
ЭБШХ-ийн 414.1-т заасан гэмт хэргийн сэжигтэн, яллагдагч, хохирогч харилцан
- зөвшөөрч, хүсэлт гаргасан
- гэмт хэрэг үйлдсэнээ хүлээн зөвшөөрсөн,
- хохирогч хохирлын талаар маргаангүй
Шүүх хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ба шүүгч:
- хэргийг хүлээн аваад 24 цагийн дотор хэргийг хянан шийдвэрлэх товыг зарлана.
- хэргийг хүлээн авснаас хойш 72 цагийн дотор шүүгдэгч, хохирогч, өмгөөлөгч, прокурорыг байлцуулан хэргийг шийдвэрлэн тогтоол гаргана.


Эрүүгийн хэрэг
үүсгэхээс татгалзах
ЭБШХ-ийн 28.2.2-оор саналаа 175.2-оор:
- бичгээр,
- 3 хоногт,
- хэргийн хамт Прокурорт гаргана.
Прокурор 175.1-ээр
- эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл байхгүй,
- байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах боломжгүй нөхцөл байдал тогтоогдсон бол тогтоол гаргана.
Хэрэг бүртгэлт явуулах хугацаа
- 178.1. эрүүгийн хэрэг үүсгэснээс хойш 21 хоног байна.
- 178.2. прокурор хэргийн хугацааг тухай бүрт нь 15 хүртэл хоногоор сунгана.
Хэргийн газрын үзлэг
126. гэмт хэргийн:
- гарсан байдал,
- ул мөр, эд мөрийн баримтыг олох,
- ач холбогдол бүхий байдлыг тодруулах
127 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

- 130.2. Тэмдэглэлд:
* үзлэгийн явц, үйл ажиллагаа ,
* илэрсэн,хурааж авсан, битүүмжилсэн эд зүйл,
* цаг агаарын нөхцөл, хэрэглэсэн техник хэрэгсэл, лац, эд мөрийн баримт хэрэгт ач холбогдол бүхий бусад зүйлийг хэрхэн хадгалсан, шийдвэрлэсэн, эхэлсэн, дууссан цаг хугацаа зэргийг дэс дарааллаар нь нэг бүрчлэн тодорхой бичнэ.
баривчлах, таслан
сэргийлэх арга хэмжээ
Прокурорт:
- оргон зугтахыг завдсан,
- хүнд, онц хүнд гэмт хэрэгт сэрдэгдэх хангалттай баримт байгаа бол
Шүүх шийдвэрлэснээр тэмдэглэл үйлдэж баривчлана.
Таслан сэргийлэх арга хэмжээ:
- шүүхээс оргон зайлж болох,
- эрүүгийн хэргийн бодит байдлыг тогтооход саад учруулж болох,
- гэмт хэрэг үйлдэж болох үндэслэлээр:
1. оршин суугаа газраасаа гадагш явж болохгүй тухай баталгаа авах;
2. батлан даалтад өгөх;
3. эд хөрөнгө барьцаалах;
4. цэргийн алба хаагчийг цэргийн ангийн удирдлагад хянан харгалзуулахаар өгөх;
5. цагдан хорих.
нүүрэлдүүлэх
Гаргасан мэдүүлэгт ноцтой
зөрөө байвал:
- гэрч,
- хохирогч,
- шинжээч /сэжигтэн,
яллагдагчаас бусад/
хойшуулашгүй ажиллагаа
гэмт хэргийг :
- таслан зогсоох,
- ул мөрийг хамгааллах
хэрэгт бүртгэлт
мөрдөн байцаалт
хэрэг бүртгэгчээс хөнгөн гэмт хэрэгт ЭБШ тодорхой ажиллагаа явуулж ,улмаар тухайн этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь хангалттай нотлогдож байвал түүнийг яллагдагчаар татаж, ял сонсгох ажиллагаа юм.
мөрдөн байцаагчаас хүндэвтэр, хүнд, онц хүнд хэрэгт ЭБШ ажиллагаа явуулж ,улмаар тухайн этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь хангалттай нотлогдож байвал түүнийг яллагдагчаар татаж, ял сонсгож байгаа ажиллагаа юм.
Гэрчийг байцаах ЭБШХ-ийн 143-р зүйл
Хэргийн талаар ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа, тухайн хэрэгт холбогдолгүй хүнийг гэрч гэнэ.
Гэрч нь:
- үнэн зөв мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй
- гэр бүлийн гишүүн, эцэг эх, үр
хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүллэг
өгөхгүй байх эрхтэй
ЭБШХ-ийн 42 дугаар зүйл хохирогчийг байцаах :
Гэмт хэргийн улмаас нэр төр,
алдар хүнд, санаа сэтгэл,
бие эрхтэн, эд хөрөнгийн талаар
хохирол хүлээсэн этгээдийг
хохирогч гэнэ.
ЭБШХ-ийн 38-41 дүгээр
зүйл. Өмгөөлөгч
Хуульд заасан журмын дагуу сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж байгаа этгээдийг өмгөөлөгч гэнэ.
шинжээч гэж:
шүүхийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаар хуульд заасан журмын дагуу томилогдсон, тусгай мэдлэг, мэргэжил эзэмшсэн этгээдийг;
Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд нь объектын тоо хэмжээ, шинжилгээний цар хүрээ, онцлогийг харгалзан шинжилгээ хийх хугацааг тогтооно.
Шинжилгээ заавал хийлгэх тохиолдол ЭБШХ-ийн 156 дугаар зүйл
- гэмт хэрэг үйлдэж байх үед буюу үйлдсэн дор нь барьсан;
- гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг хохирогч буюу харсан хүн шууд заасан;
- бие, хувцас, эд зүйл, орон байранд гэмт хэргийн ул мөр тодорхой илэрч олдсон;
- хэргээ илчлэн ирсэн;
- гэмт хэрэгт сэрдэгдэх үндэслэл бүхий бусад баримт байгаа бол.
сэжигтнээр тооцох үндэслэл:
ЭБШХ-ийн 35 дугаар зүйл
тухайн этгээд гэмт хэрэг
үйлдсэн нь, хангалттай нотлох
баримтаар нотлогдож байвал уг
этгээдийг яллагдагчаар татаж
/тогтоолоор, ЭБШХ-ийн 36 дугаар
зүйлд заасан яллагдагчийн эрх,
үүргийг танилцуулан ЭБШХ-ийн
196-202 дугаар зүйлд
заасан ажиллагааг хийх
буюу ял сонсгож,
яллагдагчаар байцаана
Яллагдагч
ШҮҮХ ХУРАЛДААНД СУУСАН ТУХАЙ
1. Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хулгайн гэмт хэргийн шүүх хуралдаанд,
2. Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд түрээсийн гэрээний үүргийн хэрэгжилтийн талаарх нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаанд,
3. Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд газрын эзэмших эрхийн талаарх нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаанд.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
Full transcript