Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LİMAN İŞLETMELERİNDE İŞ ŞAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

No description
by

Mertcan Bilgin

on 11 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LİMAN İŞLETMELERİNDE İŞ ŞAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sektörün Yapısı
Denizyolu taşımacılığı, taşıma maliyetleri açısından ulaştırma yolları arasında en verimli olanıdır.
Taşıma maliyetinde ;

Demiryoluna göre 3,5 kat,
Karayoluna göre 7 kat
Havayoluna göre 22
kat daha ucuzdur.

LİMAN İŞLETMELERİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bu Fark Neden Kaynaklanıyor?

Bir seferde büyük miktarda yük taşıma özelliği,
Yük ve yolcu taşımacılığının hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik olmasının yanında,
Çevreyi en az kirletmesi, yolcu-km ve ton-km başına tükettiği enerjinin en az olması,
Bakım onarım kolaylığı ve yatırım maliyeti diğer ulaşım türlerine göre daha avantajlıdır.

Liman, hem taşıyana (armatöre), hem de taşıtana (alıcı ya da satıcı) aynı anda hizmet veren bir çalışma ünitesidir. Bu hizmet ekonomiye yöneliktir. Liman, ekonominin akciğeridir. Ekonomiye soluk aldırdığı gibi, büyümesine de yardımcı olur. Fakat, iyi yönetilmeyen liman, ticareti köstekleyen ünite olmaktan öte gitmez.
Limanları ekonomik ve sosyal boyutta öneminin yanı sıra, kendisinin dünyaya açılan kapısı olarak gören ülkeler son yıllarda geleceğe yönelik liman politikası geliştirmeye yoğunlaşmıştır. Bunlar;

Daha hızlı yük elleçlenmesi,
Gemilerin limanlarda bekleme sürelerinin azaltılması,
Yükün limanda bekleme süresinin kısaltılması,
İşletme maliyetlerinin azaltılması,
Tedarik sürecinin şeffaflaştırılması,
Yük elleçleme ücretlerinin düşürülmesi,
Daha fazla yatırım yapılması gibi ekonomik hedefler
Çevrenin daha iyi korunması,
Liman prosedürlerinin kolaylaştırılması,
Teknolojinin daha yoğun kullanılması,
Etkin yönetim ve deniz emniyetinin artırılması,
hedeflerine yönelik çalışmalar süregelmektedir.
Günümüzde artan deniz trafiği, tasınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyetli liman insaatları ile donanımları dikkate alındığında; limanların ve buralarda çalışanların güvenliğini sağlamak oldukca önem arz etmektedir. Limanlarda meydana gelen kazalar işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar verebilir.

Liman ve gemi operasyonlarında başlıca kaza türleri; düşme, kayma, kaçırma veya kaydırma, bir yere çarpma, sıkışma veya kaptırma, patlama veya parçalanma, yanma olayları olarak belirtilebilir.

Hazırlayan :
Mertcan BİLGİN
Numarası :
100204028
Danışmanı :
Yard. Doç. Dr. Demet ARSLANBAŞ

Liman Nedir?
Türk Dil Kurumu
tarafından yayımlanan
Türkçe Sözlük
' te liman; gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan, doğal veya yapay sığınak olarak tarif edilmiştir. Ancak günümüzde limancılık faaliyetleri bu tanımı çok aşmıştır. Limanlar birer lojistik merkez, uluslararası ticaretin odak noktası haline gelmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği
WHO
(Dünya Sağlık Örgütü) ve
ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü) ilkelerine göre, tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık ve refahlarının en üst düzeye yükseltilmesi ve bu durumun korunması, işyeri koşullarının, çevrenin ve üretilen malların getirdiği sağlığa aykırı sonuçların ortadan kaldırılması, çalışanları yaralanmalara ve kazalara maruz bırakacak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, çalışanların bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuç olarak bedensel ve ruhsal gereksinimlerine uygun bir iş ortamı yaratılması olarak tanımlanabilir.

İş Kazaları Tanımları
WHO
iş kazasını; Önceden planlanmamış , çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlamaktadır.

ILO
ise; Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik olay olarak tanımlamıştır.

İş Kazası Nedenleri
Tehlikeli Durum
Tehlikeli Davranış

İş kazalarının çoğununun (% 95), tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın bir arada olması sonucu meydan geldiği ifade edilmektedir.

Tehlikelerin Belirlenmesi
Tehlikeleri saptamak için kullanılabilecek yöntemlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir :

İşyerini dolaşıp gözlem yapmak, ayrıca sektöre özgü standart kontrol listeleri de kullanılabilir,
Çalışanlarla konuşarak, grup çalışmaları düzenleyerek veya anketlerle çalışanları sürece dâhil etmek,
Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar, kaza, ramak kala kayıtları ve araştırma raporlarını incelemek,
İSG ölçümleri (Örn; gürültü, toz, kimyasallar, aydınlatma, titreşim, vb.),
Kimyasallar için Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) gözden geçirilmesi.

Meslek Hastalıkları
6331
Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'
nda, “Meslek hastalığı; Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” tanımlamaktadır.
Meslek hastalıkları, iş kazaları gibi anında ortaya çıkmazlar. Meslek hastalıklarının ayırıcı özelliği, maruziyete derecesine, etki eden duruma ve maddeye göre anında ya da on yıllar sonra da görülebilmesidir. Araştırmacıların ifadeleri göre “Meslek hastalıklarının, iş kazalarından farklı olarak ‘sinsi’ bir karakteri vardır”.


Her sektörü kapsayacak temel bir meslek
hastalığından söz etmek mümkün değildir. Meslek hastalıkları, çalışılan sektöre, yapılan işe, bağlı olduğu gibi, kişinin sağlık durumuna ve direncine de bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Meslek hastalığına neden olan maddelerden ya da işi yapılış biçiminden kaynaklı etkilenme durumu, her işçide aynı düzeyde gerçekleşmez. Sağlık durumu iyi bir işçi ile sağlık durumu iyi olmayan bir işçinin etkilenme durumu belirleyici niteliktedir
.
Limanlarda İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Gemi operasyonları içerisinde ve liman alanında meydana gelen kazaların başlıca nedenlerini şu şekillerde verebiliriz :

a) Yönetimden Kaynaklananlar;
Liman kurallarının eksikliği,
Mevcut kurallara uyulup uyulmadığının tam olarak denetlenmemesi,
Emniyet kurallarının uygulamasında yetersizlik,
Koruyucu önlemlerin alınmaması,
Diyalog ve koordinasyon eksikliği,
Teknolojik altyapı ve ekipman yetersizliği,
Ekipmanların yetersiz bakımı
Yönetim eksikliği,
Teknik emniyet önlemlerinin hazırlanmaması,
Yönetimin ortak oluşturulmaması, toplam kalite mantığının kullanılmaması.


b) Çalışanlardan Kaynaklananlar;
Eğitim eksikliği,
Bilgisizlik,
Yetersizlik,
Gemi dışındaki seyirle ilgili hizmet personelinin hataları,
Dikkatsizlik,
Meslek bıkkınlığı,
Dengesiz ruh hali, sinirlilik, çabuk kızma,
İşe uygun olmayan fiziksel yapı (Yorgunluk v.b.),
Diyalog ve koordinasyon eksikliği vb.
c) Ani Sebepler;
Bunlar genelde tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlardan
kaynaklanmaktadır.

Koruyucu malzemelerin olmaması veya olduğu halde kullanılmaması,
Yanlış kaldırma, tutma veya itme,
İşe uygun olmayan araç ve gereçlerin kullanılması,
Tehlikeli hareketler, gereksiz yere koşma, atlama, şakalaşma,
Yetersiz emniyet donanımı,
Gerekli olduğu halde emniyet önlemlerinin olmaması,
Liman terminali ve apronunun temiz ve düzenli olmaması,
Geminin düzensizliği, yanlış yük istifleme,
Kötü aydınlatma ve havalandırma,
Giysilerin işe uygun olmaması,
Zeminin kaygan olması nedeniyle kayma vb.
Limanlar, her ne kadar tehlikeli ve az tehlikeli işyerleri gösterilmiş olsa da, gerçekte çok tehlikeli işyerleri olduğu bilinmektedir. Bu durum, hem iş kazaları oranını arttırmakta hem de meydana gelen iş kazalarının sonuçlarının ağır olmasına yol açmaktadır.
Günümüzde de son istatistiklere göre yapılan değerlendirmelerde, yıl bazında ölüm oranlan azalmış; ancak iş kazası oranı pek düşmemiştir.
HSE
’ nin verilerine göre yıllık
600-800
adet iş kazası meydana gelmektedir.
Türkiye
’ de
2012
yılında meydana gelen iş kazalarının %2,61’ i liman ve limanlarla ilgili işyerlerinde meydana gelmiştir. Su yolu taşımacılığında kadın iş kazası oranının yokluğu, aslında, bu işyerlerinde fazla kadın çalışanın olmadığı ile açıklamak mümkündür.
Meslek hastalıkları açısından bakıldığında, su yolu taşımacılığında meslek hastalığı vakası olmadığı görülmektedir. Bu veriler gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.
Özellikle bel ve boyun ağrısı gibi rahatsızlıkları, günlük yaşamın bir parçası gibi kabul etmek ve bunları “
ters bir hareket yaptım
” ya da “
duş aldım çıktım
” gibi işle ilgisi olmayan çeşitli olaylara dayandırmak da meslek hastalıklarını gizlemekte ve oranları düşük çıkarmaktadır.
2012
yılında resmi verilere göre tüm işkollarında
745
işçi hayatını kaybetmiştir. Bu çok büyük bir rakamdır. Limanlarda ise resmi verilere göre
17

işçi
hayatını kaybetmiştir.
Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Limanlarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve bunları başarılı bir şekilde yürütmek hem çok önemli hem de çok zor bir iştir. Çünkü limanlarda, limancılığın asıl işlerinin ve kendi kadrolu işçilerinin dışında hem farklı işler yapılmakta hem de farklı işçiler çalıştırılmaktadır. Bu durum da, limanlardaki işçi sağlığı ve iş güvenliğini daha hassas hale getirmektedir.

Firmalar, güçlü ve etkili işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yerinde almalıdır. Bu, sadece işçilerin ya da sadece işverenleri ilgilendiren ve sorumluluk altına alan bir durum değildir. Etkili ve güçlü bir işçi sağlığı ve güvenliği, limanlardaki her bir işçinin, işverenin, acente işçi ve yetkililerinin vb. kişi ve kurumların koordinasyonlu işbirliği sayesinde sağlanabilir.
Limancılık sektörünün
İSG
bağlamında önemli özelliklerinden birisinin de işin kesintisiz, yani sürekli olması olduğunu sık sık dile getirmiştik. Limanlarda vardiya usulü ile
24 saat
kesintisiz hizmet verilmektedir.
24 saat
kesintisiz faaliyetin olduğu bir çalışma ortamı da doğal olarak daha fazla dikkat ve önlem gerektirmektedir.

Limanlarda yapılan asıl işler tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına girmektedir. Hem işin, hem de bu işi yapacak kalifiye personel ihtiyacından kaynaklı olarak çeşitli meslek standartları ve bunlara bağlı eğitim modülleri de geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Limanlardaki İşler ve Çalışma Koşulları
Limanlarda çeşitli hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler limanın büyüklüğüne ve kapasitesine göre bazen artmakta bazen azalmaktadır. Genel anlamda düşünüldüğünde limanlarda verilen temel hizmetler şunlardır:

Yükleme - boşaltma faaliyetleri,
Depolama faaliyetleri,
Konteyner için doldurma boşaltma hizmetleri,
Liman içinde yüklerin transferini sağlamak,
Gemilere kılavuzluk ve römork hizmeti vermek,
Gemilerin su, yakıt gibi ihtiyaçlarım karşılamak,
Gemilerden katı ve sıvı atıkların alınması,
Gemiler ile iletişim sağlamak,
Limana giriş - çıkış ve demirleme faaliyetlerini düzenlemek,
Liman içindeki iş gücünü organize etmek,
Emniyet ve güvenlik hizmetleri,
Kurumlar arasında iletişimi sağlamak.
Limanlardaki Temel İşçilikler
Mekanik Vasıta Operatörleri;
Limanlardaki işlerin kilit noktasında yer alan işçi grubunun, mekanik vasıta operatörleri olduğunu söylemek pek yanlış olmayacaktır. Limanlardaki vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörlerinin görevleri; sabit veya hareketli vinç ve diğer kaldırma donanımını işletir ve çalışmasını gözlemek olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda suyolu ve diğer alanlarının dibini taramak amacıyla tarama ekleriyle donatılmış vinçleri işletmek ve çalışmasını gözlemlemekte görevleri arasında yer alır. Donanım ve malzemeleri kaldırmak, taşımak ve yerleştirmek amacıyla gemi veya mavnalar üzerine monte edilmiş vinçleri işletmek görevlerini de yerine getirirler.

Yükleme Boşaltma İşçileri;
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’na (ISCO 08) göre tüm işler açısından yükleme boşaltma işlerinin ne olduğu açıklanmıştır. Buna göre; “Yükleme-boşaltma işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; mobilyaları ve diğer ev eşyalarını paketleme, taşıma, yükleme ve boşaltma veya gemi ve uçak kargolarını ve diğer yükleri yükleme ve boşaltma ya da depolardaki malları taşıma ve istifleme gibi görevleri yaparlar.
Forklift Vb. Yükleme-Boşaltma Yapan Araçların Operatörleri;
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasına (ISC0 08) göre, Forklift vb. yük kaldırma/istifleme yapan araçların operatörleri; mal yüklü paletleri taşımak, kaldırmak ve istiflemek amacıyla kullanılan forklift vb. yük kaldırma/istifleme yapan araçları veya benzeri araçları işletir ve çalışmasını gözlerler.
Serdümen (İşaretçi);
İşçilere postabaşılık eden, gemi yük durumunu hazırlayan ambar ve gladora kapaklarını açıp kapayan, gemi bordasındaki deniz vasıtalarının yanaşıp ayrılmalarına ve manevralarına yardım eden yükleme boşaltma işini kontrol eden kişidir.
Puantör (Liman Operasyon Elemanı);
Liman Operasyon Elemanı (Puantör), operasyon yöneticisinin gözetiminde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, uluslararası kurallara, iş talimatlarına uygun olarak bir liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme işlemlerine nezaret eden, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutan ve işlemleri kontrol eden nitelikli kişidir.

Bakım İşçileri;
Limanlardaki teknik bakım ve tamircilik, işlerinin yapılmasını kapsar. Limanlarda yapılan işlerin ve kullanılan cihaz ve araçların çeşitliliğine bağlı olarak farklı nitelikte ve mesleklerde bakım personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Her türlü elektrik, mekanik ve motor işçilikleri buralarda yapılmaktadır. Her ne kadar atölye gibi kapalı alanlarda çalışıyor görünseler de, gerektiğinde arızalı cihaz ve aracın başında, her türlü hava şartında ve günün her saatinde çalışmak zorunda kalabilmektedirler.
Gemi Adamları, Gemi Güverte Tayfaları ve İlgili Çalışanlar;
Kapsanan görevler genelde şunlardır: Denizde liman veya diğer iç suların giriş-çıkışlarında yer alan gözetleme noktalarında nöbet tutulması; talimatlara göre gemi dümeninin idare edilmesi; gemi üzerindeki palamar iplerinin idare edilmesi ve demirleme donanımının işletilmesi; gemi ekipmanı, kargo ekipmanı, halat donanımı, kurtarma ve yangın söndürme aletlerinin bakımının yapılması ve bazı durumlarda işletilmesi; geminin teknesinde ve güvertesinde yıkama, kazıma, boyama ve gerektiğinde diğer bakım işlerinin yapılması; kargo depolama donanımı, sabit armadura ve dingil takımının parçalara ayrılması, teçhiz edilmesi ve ambara yerleştirilmesidir.
Liman İşyerlerindeki Ortak Tehlike Kaynakları
Aşağıdaki birden fazla iş grubunun maruz kalabileceği ortak tehlikeler, tehlike kaynakları ve hedef işçi grupları verilmiştir (Karadoğan, 2014).

Yüksekten Düşme,
tüm işçileri kapsamaktadır;
Gemiye yaya geçişi,
Konteyner üstünde çalışma,
Konteyner lashing,
Gemideki açık alanlar,
Kargo istiflerinin kenarları,
Yükleme yerini tutturamamak, ıskalamak,
Hava koşulları ve gel-git sonucu gerçekleşebilir.

Araç ve Cihaz Hareketleri,
yükleme-boşaltma işçileri ve sahada çalışan diğer işçileri kapsamaktadır;
Gemiden araç indirme ve bindirme,
Terminaldeki çekiciler ve traktörlerin liman sahasındaki hareketleri,
Konteyner taşıma cihazları,
Forklifler,
Tersaneye yakınlık ambardaki görüş mesafesi nedeniyle çarpma sonucu gerçekleşebilir.
Düşen Objeler,
yükleme-boşaltma işçileri ve forklift operatörlerini kapsamaktadır;
Yüklerin kaldırılması veya askıya alınması,
Kargoların stoklanması istiflenmesi,
Yük konteynerleri lashing direkleri,
İstif raflarındaki gevşek parçalar sonucu gerçekleşebilir.

Kayma ve Takılma,
tüm işçileri kapsamaktadır;
Islak ve buzlu yüzeyler,
İstif halatlarının, kablolarının ve kablo lashing streplerinin ve benzeri ekipmanlarının kötü olması,
Ortalıkta eski atık raf ve conta benzeri malzemelerin bulunması sonucu gerçekleşebilir.

Yangın ve Patlama,
tüm işçileri kapsamaktadır;
Tutuşabilir-Alevlenebilir sıvı ve gazlar,
Patlayıcı ve dengesiz yükler,
Kömür gibi kendi kendine yanabilen tutuşabilen yükler sonucunda gerçekleşebilir.
Tehlikeli ya da Boğucu Maddeler,
tüm işçileri kapsamaktadır;
Tehlikeli yükler,
Un gibi astıma neden olan yükler,
Zehirli madde ya da tortu bulunan kapalı alanlar,
Seyreltilmiş oksijen bulunan depolanan alanlar sonucu gerçekleşebilir.

Kas İskelet Rahatsızlıkları-Bozuklukları,
tüm operatörler ve yükleme boşaltma işçilerini kapsamaktadır;

Yüklerin manuel taşınması,
Konteyner vinci, çekici vb. araçların ve benzeri cihazların kullanılması sonucu gerçekleşebilir.

Hava Kaynaklı Tehlikeler,
tüm işçileri kapsamaktadır;

Soğuk ve yağmurlu havalar, elle (manuel) yapılan işlerin yapılmasını ve bu işlere konsantrasyonu güçleştirmektedir.
Yağmurlu, buzlu, rüzgarlı havalar kayma, takılma, ve düşme riskini arttırır.

Gel-Git Kaynaklı Tehlikeler;
vinç operatörleri, gemi adamları, yükleme ve boşaltma işçilerini kapsamaktadır.

Gemiye geçmek ve gemiden çıkışa etkisi,
Yükleme sürecinde görmede zorluklar,
Rıhtımdaki, liman sahasındaki cihazlarla gemi ekipmanlarının gelgit sırasında çarpışması sonucu gerçekleşebilir.
Liman Trafiği, Taşımacılığı ve İSG
Limanlarda taşıma kaynaklı meydana gelen kazaların çoğu çok ciddi yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanmaktadır. Limanlarda sadece limanın kendi işçisi değil, hem bireysel hem de acentelere, alt işverenlere bağlı şoför ve operatörlerin çalıştığı daha önce ifade edilmişti. Bunların hepsinin limanın iç ulaşımını ve çevresel yerleşimini bilmeleri söz konusu değildir. Bu nedenle liman içi ulaşım ve taşınmanın çok iyi değerlendirilip yönetilmesi İSG açısından bir zorunluluktur.
Liman isverindeki taşımacılığa yönelik tehlikeler:

Yüklerin ve cihazların yüklenip boşaltılması,
Araçların /vinçlerin ve benzeri ekipmanların liman sahasındaki hareketleri,
Römorkörün rıhtıma yada gemiye bağlanması yada çözülmesi,
Araç yada yaya geçişleri, Ro-Ro köprüleri ve araç rampaları,
Ro-Ro güvertelerinde araçların geri geri /geri viteste gitmeleri,
Araçların Konteyner doldur-boşalt alanlarında (CFS) yada kamyon parklarındaki hareketleri,
Liman sahasının zeminindeki bozukluklar Limanlardaki tüm alanlar belirgin şekilde gösterilmeli ve işaretlenmelidir: Yaya yollan, araç yollan, girilmez alanlar, tehlikeli alanlar, park alanlan vb.
Limanlarda meslek hastalığı hem işin yapılma biçiminden hem de taşınan yükün evsafından kaynaklı olabilmektedir. Çalışma ortamının ergonomik olmayışı fiziki rahatsızlıklara (Kas iskelet sistemine yönelik), aşırı gürültülü ortam işitme kayıplarına açarken, taşman yükün tozlu olması ise iç hastalıklara neden olabilmektedir. Bunların yol açtığı en önemli sorun toza bağlı akciğer toz hastalıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşe bağlı hastalıkları sıralamak gerekirse:
Stres (Mobing),
Kas iskelet rahatsızlıkları / bozuklukları,
Deri hastalıkları,
Astım,
Asbeste bağlı hastalıklar,
Kanser,
Solunuma bağlı diğer hastalıklar,
İşitme kaybı,
Titreşime bağlı çıkabilen hastalıklar,
Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımları
İş kazalarından ve özellikle meslek hastalıklarından korunmak için, sadece çalışma sırasında değil, belli ortamlarda bulunmaktan kaynaklı olarak da çeşitli
KKD
’ lerin kullanılması gerekmektedir.
Limanlarda çok çeşitli işler bir arada yapıldığı için, koruyucu donanımlarda farklı olmaktadır. Ancak tüm işlerde ortak olan nokta ise tümünün de ikaza gerek kalmadan kullanılması gerektiğidir.
KKD
’ ler yapılan işlere uygun nitelikte belirlenmelidir.
Genel liman çalışanları için KKD’ ler;
Kulak tıkaçlar (kulaklık- gürültü düzeyine uygun nitelikte),
Düşmeyi önleyici ekipman (kemer); düşmeye karşı yakalama ekipmanları ağlar,
Yüzmeye / suya düşmeye yönelik malzemeleri,
Ayak ve ayak bileği koruyucuları,
El ve kol koruyucuları,
Baret vb. başı koruyan ekipmanlar,
Yüksek görünebilirlikte (fosforlu vb.) yelek vb. dış elbise,
Diz ve bacak koruyucular,
İş tulumları,
Solunum koruyucular (maske vb.),
Omuz koruyucular,
Kötü hava koşullarına ve ısıya dayanaklı giyecekler.
Farklı alanlarda ve tehlike düzeyinde yapılan benzer işler için aynı nitelikte KKD verilmemelidir. Tüm KKD’ ler uluslararası ve ulusal standartlara uygun nitelikte olmalıdır. Limanlarda yapılan işlere göre kullanılacak bazı işler ve KKD’ ler aşağıda verilmiştir.

Yükleme - boşaltma isçileri için KKD’ ler;
Koruyucu ayakkabı,
Baret,
İş tulumları,
Hava koşullarına göre uygun elbise (yağmurluk, kaban vb.),
Yüksek görünebilirlikte (fosforlu vb.) yelek vb. dış elbise,
Eldiven.
Limanlarda kullanılacak olan tüm KKD’ lere yönelik işçilere gerekli eğitimler verilmelidir. İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi, gürültü, toz ve aydınlatma ölçümlerinin sonucuna bağlı olarak, gerekli niteliğe sahip
KKD
’ ler işçilere dağıtılmalıdır.
KKD’ ler, işverenler açısından en çok göz ardı edilebilen
İSG
kalemleri arasında yer almaktadır. Özelikle yeterli denetimin sağlanamadığı ülkemizde, çoğu iş kazasının ve ne yazık ki adı bile konamayan meslek hastalığının nedeni, yeterli ve uygun nitelikte
KKD
’ lerin temin edilmemesidir.
Limanlarda İSG Açısından Sorumluluk Kavramı
İşyerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve uygulanması süreçleri farklı kişilere sorumluluklar yüklemektedir.
6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da işveren sorumluluğunu detaylı bir şekilde hüküm altına almıştır.
Ulusal anlamda yasa yapıcılar, sektörel bazda
İSG
mevzuatı hazırlamalıdır. Limanların gittikçe karmaşık işyerleri haline gelmesi bunu zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan çalışmanın özelliğinden kaynaklı olarak
24 saat
faaliyetin olduğu limanlarda, denetimlerin daha sık yapılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
Genel anlamda işverenin yükümlülükleri su şekilde sıralanabilir;

Tehlikelerin önüne geçmek, önüne geçilemeyen tehlikeleri değerlendirmek,
Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek,
Liman işverenleri, sahip oldukları işyerindeki tesis ekipmanlarını tedarik etmek, güvenli koşullarda kontrol etmek,
Tüm işçilerin, (özellikle işe yeni giren işçiler) çalıştıkları işin tehlikeleri ile kazalardan ve yaralanmalardan kaçınmak amacıyla alınması gerekli önlemler ile ilgili olarak uygun şekilde bilgilendirilmelerini ve bu konuda eğitilmelerini sağlamak,
Teknik gelişmeler çerçevesinde daha az tehlikeli yeni üretimi ve hizmet tekniklerini adapte etmek,
Çalışanların korunmaları ile ilgili ulusal ya da yerel gereklilikler ile ilgili olarak uygun bir şekilde bilgilenmelerini sağlamak,
Liman çalışanlarının çalışma koşullarının mümkün olduğu! kadar sağlıklı ve güvenli olmasını ve ilgili güvenli çalışma sistemlerinin uygulanmasını olanaklı kılmak amacıyla uygun denetimleri sağlamak,
Kişisel korunma önlemleri yerine, toplu koruma önlemlerine öncelik vermek,
Limanda çalışan alt işverenler var ise, onların işçilerine yönelik de gerekli önlemlerin alınması ve uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.
İsçilerin sorumluluğu;

Liman işçileri de işverenler gibi, belli sorumluklara sahiptirler. Bu sorumluluklarını yerine getirmeleri kendi sağlık ve güvenliklerini doğrudan ilgilendirmektedir. İşverenin gerekli yükümlükleri yerine getirmemesi, onu, hukuki ve mali yönden geçici anlamda sıkıntıya sokarken, işçinin kendisine ait sorumlulukları yerine getirmemesi canına dahi mal olabilecek niteliktedir; çünkü işyerindeki tehlikelerin doğrudan hedefi işçinin kendisidir. Bu nedenle işçiler işverenden daha duyarlı ve dikkatli olmalıdır.
Limanda, her birimde çalışan işçiler kendi işleri ve çevrelerdeki tüm işlere yönelik tedbirlerin alınmış olduğunu kontrol etmelidirler.

Gemiye / gemiden yük taşıyan işçi ve tayfaların güvenliği ve sağlığı ile ilgili tehlikelerin artışına sebep olmaması için gemideki yetkiler / sorumlular ile iş birliği yapmalıdır.
Kendilerini ya da diğer kişilerin korunmaları bakımından tüm koruyucu araçlardan, güvenlik cihazlarından ve sağlanmış olan diğer araçlardan uygun bir şekilde yararlanmalıdırlar.
Kendi deneyimlerinden yararlanmaları için yeni çalışanların eğitiminde işbirliği içinde olmalıdırlar.
İşyerinde sendika var ise, sendika tarafından verilen eğitimleri takip etmek, gerektiğinde katkı sağlamalıdırlar.
İşyerindeki tehlikelerin araştırılması adına sendika ile iletişimde bulunmalıdırlar.
Liman İşçisinin Seçimi ve Eğitim
İsçilerin secimi;

Limanlar özel nitelikte çalışan ihtiyacı duyan iş alanlarıdır. Buralarda çalışacak kişilerin belli niteliklere sahip olası gerekir. Her şeyden önce diğer sektörlerde de olduğu gibi hiç bir sağlık sorunları olmamalıdır.
Limanda çalışacak işçilerin iyi bir fiziksel vücut yapısına sahip olmaları gerektiği ifade edilmektedir. Normal refleksler ve iyi görme yeteneği tüm liman işçileri için gerekli olduğu gibi, özellikle mekanik vasıta operatörleri için ayrı bir öneme sahiptir.
Vardiya usulü çalışmanın yoğun olduğu limanlarda, gece çalışmasının yoğunluğu dikkate alınarak uyku sorunu olan işçiler, gece postalarında çalıştırılmamalıdır.
Limanda yapılan işler daha çok ekipler, postalar halinde yapılmaktadır. Bu nedenle liman işçileri takım halinde çalışmaya yatkın kişilik özelliklerine sahip olmalıdırlar.
Eğitim;

İSG
konusunda en temel taşların başında eğitim gelmektedir. İstediğiniz kadar, emniyet önlemlerini alın, çalışanın bunlar hakkında bir bilgisi yoksa ve bir davranış biçimi geliştirmemişse, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek mümkün değildir.
Temel
İSG
eğitiminin yanında sektörel
İSG
eğitiminin de verilmesi hayati önem taşımaktadır. Çalışanların eğitilmesi bir bakıma işyerinde yapılacak risk değerlendirmesine de doğrudan bağlıdır. Eğitim kullanılan cihaza ve yapılan işe göre düzenlenecektir. Genel
İSG
eğitiminin dışında, forklift kullanana, yükleme boşaltma işi yapana, konteyner yükleme boşaltma işi yapana, vinç kullanan vb. farklı iş yapanlara doğal olarak yaptığı işe bağlantılı eğitim verilmesi gerekir. Hatta limanlarda işçilerin birden fazla iş yapma olasılıklarının yüksek olduğu düşünüldüğünde, liman işçilerinin yapabildikleri her iş için ayrı eğitilmeleri gerekir.
İşveren Açısından Etkili İSG Sağlanmasına Yönelik Önlemler
Limanlarda yapılan tüm işler detaylı bir şekilde planlanmalıdır. Kimin ve kimlerin hangi işleri ne zaman ve ne şekilde yapacağı belirlenmeli, görev analiz formları hazırlanmalıdır. İşler buna göre planlanmalı ve planlamalara da
İSG
planlan dahil edilmelidir. Bu planlar sadece
İSG
önlemlerinin alınmasına yönelik değil, hem iş hızlandırmaya hem de iş sürecinde yapılacak hataları da azaltacak etki yapabilecektir. Bu bağlamda;

Faaliyetlerle ilgili bir risk değerlendirmesinin yapılmasıyla işyerindeki yapılan faaliyetlere yönelik riskler tanımlanır ve işçi sağlığı ve güvenliği açısından makul sınırlar düzeyine indirilebilir.
İşveren, uygulamaya koyduğu düzenlemelerin, etkili bir şekilde planlandığından, organize edildiğinden, kontrol edildiğinden, gözlemlendiğinden ve değerlendirildiği emin olmalıdır.
İşçi sağlığı ve güvenliğinde yardımcı olacak nitelikli bir personel atamalı ve nitelikli personel İSG konusunda yeterli bilgi beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır.
İSG ile ilgili olarak işçiler çok iyi bilgilendirilmeli ve onların anlayacağı şekilde önlemler alınmalıdır. Göçmen işçilerin çalıştığı da dikkate alınarak evrensel dillerde de uyan işaretleri konmalıdır.
İşyerinde eğer çalışan başka işverenler var ise, onlarla birlikte koordineli ve işbirliği içinde bütünsel işyerine yönelik çalışmalarda bulunmalıdır.
YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. ‘NİN İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ
Risk Faktörleri
Kaza olasılıklarının değerlendirilmesinde tesisten kaynaklanan risk faktörleri ele alınır. Bu amaçla tesisin yapısı, işletimi, tesiste elleçlenen malzemenin özellikleri ve miktarına ait değerler kullanılmıştır.

Risk faktörlerinin başlıkları şunlardır:
Kıyı tesisinden kaynaklanan riskler, işletme riskleri (personel, yönetim, organizasyon vs.) ve elleçlenen malzemeden kaynaklı riskler (malzemenin miktarı ve özellikleri vs.).
Kıyı tesisinin çevresel riskleri (tesisin çevresindeki jeolojik, biyolojik, ekolojik ve sosyo-ekonomik yapılar).
Kıyı tesisinden kaynaklanan riskler, tesisin işletilmesi ile ilgili riskler ve elleçlenen malzeme ile ilgili riskler olmak üzere iki alt başlıkta incelenmelidir. İşletme kaynaklı riskler tesisteki personele, organizasyon yapısına ve operasyonel yönetime bağlı riskleri ele almaktadır. Malzeme kaynaklı riskler ise tesiste elleçlenen malzemenin cinsinden ve miktarından kaynaklanabilecek riskleri kapsamaktadır.

Her iki risk faktöründen kaynaklı döküntülerin oluşturacağı tahribat tesisin inşa edilmiş olduğu konuma bağlı olarak farklılıklar sergileyeceğinden, yukarıda bahsedilen risk faktörleri tesisin konumuna göre de incelenmelidir.
Risk Faktör Hesabı
Risk Değerlendirmesi Nedir?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümüdür.

RD
yaparken
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
ve ortam ölçüm sonuçlarının (varsa RD dosyası) da yanlarında olması kurulun işini kolaylaştıracaktır. Gereken yerlere, ışıklı ve sesli uyaranlar da dâhil tüm işaretlemeler ilgili yasal mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. İşyeri hekimi işyerindeki risklere maruz kalan çalışanların kimler olduğunu bilmeli, önceden hazırlanmış, çalışanların adları, görevleri ve yaşlarının kayıtlı olduğu listeye gerekli notları düşmelidir. İşyeri hekimi önlemlerin alınmadığı bölümleri, makineleri veya işleri iş akış şeması üzerine işaretlemelidir.
Tesise Yönelik Risk Analizi
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
,
Türkiye
’ nin Marmara Bölgesi ve çevresindeki sanayi alanlarının merkezinde olması, E-5 ve TEM otoyollarına kolay erişilebilirliği ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığı sayesinde acil durumlarda müdahale amacıyla kolay erişilebilir bir konumda bulunmaktadır. Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin batısında İzmir Kimya Tesisleri ve İskelesi, Çolakoğlu Metalurji Tesisleri ve buna ait iskele / liman tesisleri, doğusunda Altıntel Melamin Sanayi İskelesi, güneyinde İzmit Körfezi, kuzeyinde E-5 ve TEM otoyolları bulunmaktadır.

Tesis, Türkiye’de konteyner, sıvı yükler ve katı yüklerin aynı anda elleçlenebildiği tek tesistir. Elleçlenen malzemeler arasında önemli miktarda petrol ürünü, solvent gibi deniz ortamını kirletici ve zararlı madde bulunduğu için tesis bölgede yüksek derecede risk oluşturmaktadır. Bu ekin önceki bölümlerinde belirtildiği gibi, tesisin işletme riskleri, taşınan malzemenin cinsi ve miktarından kaynaklı riskler ve bölgenin jeolojik, ekolojik ve sosyo- ekonomik yapısının incelenmesi ile ortaya çıkan çevresel riskler incelenmiştir. İşletme ve malzemeden kaynaklanan risklere ait değerler Tablo’ da verildiği gibidir.

Konum olarak yerleşim bölgesinde olan Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri’ne ait tüm risk değerleri Tablo ’da verilmiştir. Bu tabloya göre kıyı tesisinden kaynaklanan toplam risk, Rtesis= 0,42 olarak bulunmaktadır.
Tesiste, operasyonel faaliyetler esnasında meydana gelebilecek seviye 1 döküntüler söz konusu olduğundan, tesise gelen gemilerin getirdiği petrol ürünleri miktarlarının maksimum, minimum ve ortalama değerleri hesaplanmış ve bir risk faktörü değeri elde edilmiştir. Tablo’ ya bakıldığında 5 değerinin karşılığında “felaket”; Tablo’ ya bakıldığında da (risk = 5,08) ~ 5 değerinin karşılığında döküntü olma ihtimalinin “
seyrek
” (1.000 ila 100 yılda 1 kere) olduğu görülmektedir.
Birim yayılım şiddetine karşı gelen olasılık veya buna karşı gelen risk değeri (Risk) oniki kademeli çizelgede;

Risk= 5,61 (~6)
olarak bulunur.

Bir döküntünün olma ihtimali
“az ihtimal
” olarak tanımlanabilir.

Nihai risk
28,05
’ ten
39,27
’ ye kadar değişmektedir. Bu, kabul edilebilir bir risk sınırının oldukça üstünde çıkmaktadır. Bu durum değerlendirildiğinde;

Öncelikli risk kaynaklarından bir tanesi tesise gelen eski ve yüksek tonajlı gemilerdir. Tesise gelen gemilerin riskli; gemi sayısının yüksek oluşu ve tesis civarındaki tanker ve gemi trafiğinin de varlığı tesisin riskini yükselten bir faktördür.
Bir diğer risk kaynağı tesis çalışanlarının petrol yayılımına karşı tecrübesinin olmayışı ve tesiste petrol yayılımı açısından bir acil müdahale planının bulunmayışıdır. Zira tesis hem çeşit olarak hem de miktar olarak önemli boyutta kimyasal maddeyi ve petrol ürününü bünyesinde elleçlemektedir.
Personel eğitiminin geliştirilmesi için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayınlanan ve Acil Durum Müdahale Raporu’nda da adı geçen genelgeyle belirlenmiş eğitimlerin alınması gerekmektedir. Kısa vadede hem gerekli eğitimlerin alınması ve tatbikatların tamamlanmasıyla hem de acil müdahale planının hazırlanması sonucu bu eksikler kapatılacaktır.
Tesisin ekipman ihtiyacını kapatmasıyla acil durumlarda erken müdahale edilebilecektir. Acil durum müdahalesi için yetkin bir kuruluşla anlaşılabilir.
Bunların dışında ekipman ve sistem için uygulanan bakım periyodları kısaltılabilir. Tesisin eski bir tesis olması sebebiyle risk yaratacak tesisat gözden geçirilebilir.
Boru hatlarındaki olası sızıntı ve kaçakların önlenmesi için, özellikle solvent ve fuel oil depolaması yapılan Terminal 2’deki ürün iletim hatlarında otomatik açma kapama vanaları kullanılabilir. Böylelikle acil bir durumda olaya müdahale süresi kısaltılarak döküntü miktarı en aza indirilebilir.
Limana yanaşan gemilerden kaynaklanacak risklerin önüne geçilebilmesi amacıyla elleçlenen ürünlerin limana alımında ya da gemiye yüklenmesi sırasında uygulanan güvenlik kontrolleri, gemi kabul standartları, uygulamadaki güvenlik önlemleri gibi hususlar gözden geçirilerek iyileştirilebilir.
Petrol ve Zararlı Madde Döküntüleri İçin Müdahale Yöntemleri
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
’ de elleçlenen yükler iki terminalde toplanmış olup farklı fiziksel ve kimyasal özellikler göstermektedirler. Bu malzemelerden bir kısmı yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı nitelik göstermekle birlikte limana gelen gemilerin tanklarında bulunan akaryakıtlar da yanıcı, parlayıcı malzemelerdir. Bu malzemelerin (boru hatları vasıtasıyla) gemilere yüklenmesi sırasında, gemilere akaryakıt ikmali sırasında veya bir kaza ya da ihmal sonucu çevreye bu kimyasalların dökülmesi sonucu yangın ve çevre kirliliğiortaya çıkabilir. Malzemelerden bir kısmı ise, dökülmeleri halinde deniz ortamına zarar verebilecek fakat yanıcı karaktere sahip olmayan niteliğe sahiptirler.
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.’ de elleçlenen malzemeler Terminal içinde birbirinden ayrılmış iki alanda depolanmakta ve bu alanlar
Terminal 1
ve
2
olmak üzere iki genel gruba ayrılmaktadırlar. Terminal 1’deki malzemeler bitkisel ve hayvansal yağlardan oluşmakta olup Terminal 2’de ise solvent nitelikli kimyasallarla bazı petrol türevleri depolanmaktadır.
Terminalde elleçlenen tüm kimyasallar ve malzemeler denizde fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırıldığında aşağıda listelenen dört sınıf elde edilmektedir;

Hızlı bir şekilde buharlaşan / uçucu maddeler,
Buharlaşan ve suda batmayan maddeler,
Düşük buharlaşma gösteren ve suda batmayan maddeler,
Suda batan maddeler.

Bu yapılan sınıflandırmaya göre, 1. gruba giren maddeler, denizde dökülmeleri halinde birkaç saat içerisinde uçarak tüm dökülen hacimleriyle beraber atmosfere karışan özellik göstermektedirler. Benzer şekilde son gruptaki sudan ağır maddeler de dökülmeleri halinde yoğunluklarından dolayı hızlı bir şekilde sedimantasyona uğramaktadırlar. Elleçlenen malzemelerin girdiği gruplar Tablo’ da verilmiştir.
Müdahale Organizasyonu
Olay Yönetim Sistemi;
Olay Yönetim Sistemi (OYS)
, herhangi bir olay karşısında işletmeye gereken bütün eylemleri uygulayabilme esnekliği sağlayan acil durum yönetimi sistemidir.
OYS
çevreyi ve şirket çalışanlarını korumaya yönelik bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. Olay yerinde ilk müdahale operasyonlarının yönetimini sağlayan
Saha Müdahale Ekibi (SME)
bulunacaktır. SME döküntülere müdahale etmek için temel döküntü yayılımı müdahale eğitimi almış personelden oluşacaktır.
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
’ de meydana gelebilecek bir döküntü durumunda, gerçekleştirilecek döküntü müdahale operasyonunda tesisteki çalışan personel kullanılacaktır.
Saha Müdahale Ekibi;
Saha Müdahale Ekibi (SME)
,
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
’ de istihdam edilen ve görevleri ile ilgili olarak eğitim almış personelden oluşmaktadır.
SME
’ nin yapısı Şekil ’de gösterilmektedir. Personel ve pozisyonlar sadece ihtiyaca göre belirlenmektedir.
Emniyet ve İşçilerin Korunması
Döküntüye müdahale esnasında emniyetin sağlanabilmesi ve çalışmalara katılan personelin korunabilmesi için, oluşabilecek muhtemel tehlikelerin hem müdahale öncesinde hem de müdahale sırasında değerlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla;

Sahada keşif yapılması,
Güvenlik yönetiminin oluşturulması,
Risklerin tespit edilmesi,
Müdahale sırasında döküntünün kimyasal özelliklerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,
Müdahale sırasında çalışılan alanların güvenliğinin sağlanması,
Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanım şartlarının belirlenmesi ve
Gönüllülerin yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

Bir döküntüye müdahale sırasında en büyük öncelik kamunun ve acil müdahalede bulunan personelin güvenliğidir.
Eğitim ve Tatbikatlar
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
için T
.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürülüğü
’ nün
14.02.2008
tarihli B.02.1.DNM/0.06.14.02.141.01/
5237
sayılı genelgesi gereğince, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale konusunda görev alacak ilgili personele verilecek eğitim seminerleri, bu eğitim seminerlerinin standart programları ve içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.

Seminer 1 (Operasyon ve Destek Grupları Eğitim Semineri):
Bu eğitim seminerine; operasyon ve destek gruplarına üye olan, kirliliğin bertaraf operasyonunda aktif olarak görev alacak kişiler katılır.
Seminer 2 (Operasyon ve Olay Yeri Koordinatörü Eğitim Semineri):
Bu eğitim seminerine; operasyon ve olay yeri koordinatörlüğü görevi üstlenecek, muhtemel olarak bir petrol kirliliğine müdahale operasyonunu yönetecek ya da olay yeri koordinatörlüğü yapacak kişiler katılır. Bu eğitim semineri programına katılacak olan personel; ilk müdahalelerde küçük müdahale gruplarına liderlik etmek, müdahalede diğer organizasyonlardan gelen bilgiler ışığında koordinasyonu sağlamak, müdahale stratejisine karar verebilmek ve temizlik için bu stratejiyi uygulayabilme becerilerine sahip olmalıdır.

Seminer 3 (Genel Koordinatör Eğitim Semineri):
Bu eğitim seminerine; sadece ulusal ve bölgesel koordinasyon komitesi başkanı ve ulusal ve bölgesel operasyon komitesi başkanı olarak sorumluluk alarak genel koordinatör görevini üstlenecek, petrol kirliliğine müdahale konusunda tecrübeye sahip ve ülkemiz için böyle bir yeterliliğe sahip olması gereken kişiler katılacaktır.
Yerel Acil Hizmetler Eğitimi;

Kamu güvenliği ve çevre koruma, tesis yakınında bulunan kamu acil hizmet kurumları ile yakın ortak çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bu ortak çalışmayı gerçekleştirmek üzere
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
yerel kurumların ya da acil hizmet kurumlarının temsilcilerini eğitim ve talim programına katılmaya davet edecektir.

Gerekli Kalifiye Personele Eğitim;

Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
’ de çalışmayanlar da dâhil olmak üzere, sahip oldukları beceriler nedeniyle acil destek çalışmasına geçici olarak katılmaları gereken müdahale personelinde (damperli kamyon şoförleri ya da operatörler gibi) yukarıda belirtilen özel eğitimleri almış olması şartı aranmaz. Bununla beraber, söz konusu personel müdahale çalışmalarına katılmadan önce olası tehlikeler ve görevleri konusunda bilgilendirilir. Personele emniyet ve kişisel koruyucu malzeme kullanımı ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda izahat verilir. Bu izahatlar Olay Emniyet Sorumlusu tarafından verilir.
Tatbikatlarda, temsili şartlar altında test etmek suretiyle döküntü yayılım modeli ile acil müdahale planının bütünlüğü ve etkinliği test edilmektedir. Tatbikatlar bir senaryo üzerinde, sahada ve masabaşı olarak yapılır. Petrol bariyeri sevk ve kullanım teknikleri de dâhil olmak üzere gerekli ekipmanların kullanımı konusunda çeşitli hava şartlarında tatbikatlar yapılır. Tatbikatlar sırasında emniyet prosedürleri üzerinde durulmalı ve döküntünün kontrol altına alınıp temizlenmesi için gerekli olan uygulamalı saha çalışması, döküntü yayılım modelini de içine almalıdır.

Sahaya özgü senaryolar ile sahada yapılan tatbikatlarda, gerçek döküntülerde kullanılan müdahale kaynakları kullanılmalıdır. Kıyı Tesisi Tatbikatlarının kapsamı ve planlaması, program bileşenlerinin ve döküntü yayılım modelinin tamamının tatbik edilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından tarafından tayin edilecektir. Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin sebep olduğu kirlilik tatbikatları programı Tablo’ da verilmektedir.
Yılport Formlar
Kazanımlar

Liman Teknik Emniyet Programı Uygulanmalıdır;
Liman yönetimi ve elleçleme operatörleri liman ve gemi operasyonları esnasında uygulanacak emniyet programını olusturmalıdır. Emniyet programının başlıca amacı öncelikle kaza meydana gelmesini önlemek, meydana gelebilecek bir kaza sonucunda insanların zarar görmesini engellemek, yüklere gelebilecek zararları en az düzeye indirmek ve verimliliği arttırmaktır. Emniyet toplantıları periyodik olarak yapılmalı, meydana gelen kazalar gözden gecirilmeli, operasyon sistemi icerisinde olabilecek potansiyel kazalar ve zararlar tartışılmalıdır. Söz konusu toplantılar ve alınan önlemler gelecekte meydana gelebilecek potansiyel kazaları azaltabilir. Limanlarda emniyet üst duzey yönetimin tam desteğini almalı ve emniyet politikaları, liman baskanı veya limanın ust duzey yöneticileri tarafından olusturulmalıdır.
Kazaları Önlemek İçin;
Çalışma alanları temiz olmalı,
Tüm elleçleme operasyonları güvenli koşullarda ve işçinin sağlığını tehdit etmeyecek sekilde yapılmalıdır. Kaza ve kaza sonucunda yaralanma ve hasar olması durumunda hemen ilk yardım yapılmalı ve kaza soruşturularak kaza raporu hazırlanmalıdır.
Kaza raporlarında raporlanan kaza nedenlerinin çoğu kazaların gerçek nedenini yansıtmadığı saptanmıştır. Böylece, sağlıklı kaza analizlerinin yapılmasında sorun teskil etmekte ve gerekli önlemlerin alınmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kaza raporlarının doğru olarak hazırlanması kazaların önlenmesinde önemli olmaktadır.
Ustabaşları yük elleçleme operasyonuna baslamadan önce ve operasyon sırasında konteyner gemilerinin emniyet kontrol listesini hazırlamalı ve posta ise baslamadan önce gemide ve rıhtımda emniyet talimatlarının yerine getirip getirilemediğini gözlemlemelidir.
Limanlarda döküm operasyonları, elleçleme ekipmanları, liman araçları ve tehlikeli eşyalara ilişkin is güvenliği broşürleri ve talimatları mevcut olmalıdır.
Sonuç Olarak;
Günümüz dünyasında
Emniyet ve Güvenlik
her alanda olduğu gibi
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
’nun da olmazsa olmaz koşuludur. Liman ve gemi operasyonlarında birinci koşul insan hayatıdır. Liman ve gemi operasyonlarının emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetimlerin etkin olarak yapılması can ve mal kaybı ile çevreye ilişkin zararları önlediği gibi; soz konusu operasyonların verimini arttıracak bu da;
“limanların ekonomi için köstek değil aksine itici güç olmasını sağlayacaktır”
.
Hepimizin bildiği gibi küçük bir kazadan gerekli dersler alınmadığı takdirde onu daha büyük kazalar takip eder. Bu maksatla; gemi ve liman operasyonlarının emniyetli olarak yapılmasını sağlamak üzere uluslararası kurallara göre hazırlanmış
Liman Teknik Emniyet Planları
uygulanmalıdır. Meydana gelen bir kaza sonrası kaza nedenini objektif olarak belirlemeli ve aynı kazanın tekrar etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. İstatistikler göstermektedir ki; liman kazalarında en yüksek faktör insan hatasıdır. Bu da bize insan eğitimine daha çok önem vermemiz gerektiğini işaret etmektedir.
Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Yılport Kaza Geçmişi
OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001
, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek ve performanslarını geliştirmek maksadıyla
İngiliz Standartları Enstitüsü – BSI (British Standards Institution)
tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı bir yönetim sistemidir. 
Bu yönetim sistemi ile zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliği sağlanır.
Resmi makamlar önünde, organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal ceza riski azaltılır.

Full transcript