Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bankat komerciale dhe kontabiliteti i tyre

No description
by

Vlora Berisha

on 9 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bankat komerciale dhe kontabiliteti i tyre

Si ndermjetes financiar, qe realizojne financim indirekt bankat komerciale zejne nje vend te rendesishem!
Cka kuptoni me bankat komerciale?

Sipas autorit Z. Kinley BK definohen si?
Bankat Koperative
Funksionet e Bankave Komerciale
Si e realizon banka fitimin
Lidhja Ndermjet PPF Dhe PAG
Shembull
Detyre shtepie
GOAL!
Bankat komerciale dhe kontabiliteti i tyre
Ushtrimi i dyte
Kriteri me i perhapur eshte ai i cili i klasifikon bankat ne baze te asaj se si i siguron ajo mjetet e nevojshme financiare. Ne baze te keti kriteri bankat ndahen ne ? Pekatesisht cilat jane llojet e bankave?
Bankat Komerciale
Banka per klient individual
Bankat investive
Bankat e specializuara
Pranimi i Depozitave
LLog. rrjedhese, kursimit, afartizmit.


Kredidhenia
Kredi me afat, pa afat, e siguruara dhe te pa siguruara
Krijimi i parave
Politika e kredidhenies duhet te merr parasysh keto parime te pergjithshme:


Parimet kryesore te kreditimit te cilat perfshihen ne udhezues jane:

Politika e rezervave te detyrushme
Politika saisore dhe cilsore e kredive
Cmimi i kredive
Kolaterali i riskut
Te hyrat nga interesi
Shpenzimet e interesit
Format kryesore te te hyrave qe i realizojne bankat nga ushtrimi i aktivitetit te tyre jane
Interesi nga dhenja e kredive,
Interesi dhe dividenda nga investimet,
Tarifa dhe komisionet,
Fitimet nga kembimet valutore.
Shembull: Percaktimi nga Bankat i Fitimit/Humbjes Neto
Te perpilohet PASH per Banken Komerciale Paribas ne baze te informacioneve ne vijim:

Të hyrat nga interesi 1,099,952
;
Të hyrat nga tarifat dhe ndalesat 807,413;
T
ë hyrat nga grantet 33,310;
Të hyrat tjera operative 1,583,326
;
Shpenzimet nga interesi (166,958);
Shpenzimet nga tarifat dhe ndalesat (97,181);
Shpenzimet për personelin (1,647,018); Shpz.Zhvlerësimi dhe amortizimi (243,136); Shpenzime të përgjithshme dhe administrative (465,076); Neto fitimi/humbja nga kursi i këmbimit valutor 70,447; Nga keto te dhena gjej neto rezultatin e periudhes per vitin 2013.
Shembull : Bilanci gjendjes se BAnkes
(Shembull: Te perpilohet Bilanci I gjendjes Per Banken Sankramento ne baze te dhenave ne vijim:
Paraja 9000 euro;
Depozitat e cekueshme 24 000 euro;

Investimet financiare LV 53000 euro;
Kredit me paradhenje ndaj klienteve 124 000 euro;

Depositat e klienteve 122 000;
Assetet tjera 14 000;
Huazimet 40 000
. Gjeje kapitalin e bankes.


Shembulli 2. Supozojme qe njeri nga komitentet e bankes “Steve” I terheqe 1000 euro ne kesh nga llogaria e tij e qekueshme ne bank . Cili do te jete ndikimi I ketij transakcioni ne Bank?

Sipas evidences se kontabilitetit gjendja ne llogarin e bankes ne 01.01.2015 Eshte:
Xhirollogaria 20 000 000 euro
Arka 1000 000
Detyrimet dhe rezervat te Banka Qendrore 2 000 000 euro.
1) Eshte derguar shuma 500 000 euro e rezervave te obligimeve devizore te Banka Qendrore

Te regjistrohet transaksioni ne ditar dhe konto T.

PhD(c). Vlora Berisha
Full transcript