Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Originarno i derivativno sticanje prava - univerzalna i sing

No description
by

sefkija gilic

on 20 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Originarno i derivativno sticanje prava - univerzalna i sing

Originarno i derivativno sticanje prava - univerzalna i singularna sukcesija
Originarno i derivativno sticanje prava
Pravo se stiče tako što ga prethodni nosilac, odnosno prethodni titular, prenosi na novog titulara, odnosno sticaoca

KADA JEDNO LICE STIČE (IZVODI, PREUZIMA) PRAVO OD PRETHODNIKA, REČ JE O
DERIVATIVNOM STICANJU PRAVA
Originarno sticanje prava
Kod originarnog sticanja prava, sticalac prava ne izvodi svoje pravo na osnovu prava njegovog prethodnika

Osnov njegovog sticanja prava nije neki posao pravnog prometa, već neposredno propis objektivnog prava
(održajem)

Singularna sukcesija
Kada se prenosi jedno ili više određenih subjektivnih prava sa jednog nosioca (titulara) na drugog, radi se o singularnoj sukcesiji

Kupoprodaja - prodavac prenosi pravo svojine na određenu stvar, a kupac prenosi svojinu na određeni iznos novca


Univerzalna sukcesija
Univerzalna sukcesija je vezana za pojam imovine i imovinske mase
Imovina je skup svih prava koja pripadaju jednom subjektu
Predmeti na kojima postoje odgovarajuća prava mogu se uvek svesti na novčani izraz a isto je i sa dugovima jednog lica
Kod univerzalne sukcesije prenosi se imovina, odnosno imovinska masa kao celina ili u srazmernom delu
Prijelaz subjektivnih prava i obaveza od dosadašnjega nositelja na novoga stjecatelja nazivamo
sukcesijom
Ugovor o zakupu?
Sva prava i obaveze, obračunate preko predmeta i izražene u novcu, čine aktivu (prava) i pasivu(obaveza) u imovinskoj masi
Sve što čini imovinsku masu podobno da se svede na novac, kao posebnu vrstu stvari koja omogućava upoređivanje vrednosti svih ostalih stvari - omogućava pravni promet
Do univerzalne sukcesije najčešće dolazi u naslednom pravu
smrću jednog lica njegov naslednik stiče sva njegova prava (podobna nasleđivanju) i odgovara za njegove obaveze
Do univerzalne sukcesije dolasi i u slučaju konfiskacije
zbog teškog krivičnog dela pljačke konfiskuje se celokupna imovina okrivljenog
Translativni prenos prava
Kada imamo prenos apsolutnih prava tako što pravni prethodnik prenosi pravo u celini, u punom obimu na pravnog sledbenika govorimo o
translativnom pravnom prometu

Konstutivni prenos prava
Kada jedno lice ne prenese na sticaoca pravo u celini, već neko pravo samo uže od svog, odnosno samo jedno ili više ovlašćenja radi se o
konstutativnom pravnom poslu
izdavanje kuće u zakup drugom licu
vlasnik da prijatelju automobil na poslugu
autor ovlasti izdavača da objavi njegovo delo u zemlji
Konstitutivno izvedena prava imaju isti oblik i svojstva kao i prava iz kojih su nastala samo su uža po obimu
Sve što važi za osnovno pravo važiće i za ta uža, izvedena prava
npr. ako za prenos svojine na nepokretnosti treba pismeni pravni posao, to isto biće potrebo i za konstituisanje nekog užeg prava (zakup poljoprivrednog zemljišta)
vlasnik kuće prenosi pravo svojine na njoj i drugo lice stiče pravo svojine tako da prenosilac gubi pravo svojine u celini, a sticalac stiče to pravo
Full transcript