Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

7. Motywowanie

No description
by

Mateusz Lewandowski

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 7. Motywowanie

zachowania
potrzeby
teoria hierarchii potrzeb
teoria ERG
teoria dwuczynnikowa
teoria trzech potrzeb
świadome działania
teoria oczekiwań
teoria sprawiedliwości
teoria ustalania celów
nagroda/wzmocnienie
teoria wzmocnień
Organizowanie
Określanie najlepszego sposobu grupowania działań i zasobów

Motywowanie
układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób

Kontrolowanie
obserwowanie bieżących działań i wprowadzanie do nich korekt dla ułatwienia osiągania celów

proces zarządzania
Planowanie i podejmowanie decyzji
określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia

Proces podejmowania decyzji
(etapy racjonalnego podejmowania decyzji)
Faza preparacji
rozpoznanie i zdefiniowane sytuacji decyzyjnej
określenie wariantów decyzji do wyboru
ocena wariantów
Faza wyboru
wstępny wybór decyzji
podjęcie decyzji ostatecznej
Faza wdrożenia
wprowadzenie w życie ostatecznej decyzji
obserwacja i ocena wyników
korekta w wyniku analizy (lub brak)
Etapy planowania
Określenie celów
Ocena sytuacji
Ustalanie procedury - opis procesu transformacji zasobów w rezultaty (określenie co i kiedy ma być zrobione i kto odpowiada za realizację)
Ustalenie harmonogramu pracy
Wyznaczenie odpowiedzialności poprzez określenie w każdym elemencie realizacji planu odpowiedzialnej osoby i jej władzy, kontroli nad planem i zasobami, jak również rezultatów, za osiągnięcie których jest odpowiedzialna
Sprawdzenie wykonalności planu i kosztów jego realizacji

model procesu motywowania
czynniki wpływające
na zachowanie pracownika
środowisko
pracy
zasoby niezbędne do wykonania pracy
możliwości
zdolność do wykonania danej pracy
wyniki
motywacja
pragnienie wykonywania pracy
podejście od strony treści
jakie czynniki motywują ludzi do pracy?
teoria hierarchii potrzeb (A. Maslow)
teoria ERG (C. Alderfer)
G
rowth - rozwoju

R
elatedness - kontaktów społecznych

E
xistence - egzystencjalne
frustracja-regresja
satysfakcja-progresja
czynniki higieny
płaca
warunki pracy
nadzór
polityka firmy
bezpieczeństwo
czynniki motywacji
wyniki
osiągnięcia
odpowiedzialność
uznanie
awanse
rozwój
teoria dwuczynnikowa (F. Herzberg)
potrzeba osiągnięć
potrzeba afiliacji
potrzeba władzy
teoria trzech potrzeb / potrzeb nabytych (D.C. McClelland)
podejście od strony procesu
dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokajania swoich potrzeb?
jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięcu tych celów?
założenia
o zachowaniu decyduje kombinacja sił tkwiących w jednostce i otoczeniu
ludzie podejmują decyzje o swoim zachowaniu w organizacjach
ludzie mają różnego rodzaju potrzeby, cele, pragnienia
ludzie dokonują wyboru spośród alternatywnych planów zachowania - w jaki stopniu prowadzą pożądanych rezultatów
teoria oczekiwań (V. Vroom)
teoria oczekiwań (L. Porter, E. Lawler)
teoria sprawiedliwości (J. S. Adams)
wyniki moje
=
wyniki innych
nakłady moje
nakłady innych
punkty odniesienia
osoby na takich samych stanowiskach, znajomi, sąsiedzi
system - polityka wynagrodzeń firmy lub inne elementy związane z jej funkcjonowaniem
własne doświadczenia z poprzednich miejsc pracy lub zobowiązania rodzinne
?
zachowania pracownika
zwiększenie wyników
zmniejszenie nakładów
wpływ na inne osoby
zmiana przedmiotu porównania
odejście z pracy
= =
teoria wyznaczania celów
teoria wzmocnień
podejście od strony wzmocnień
jak utrzymać porządane/ wyelminować nieporządane zachowanie pracownika?
wzmocnienie pozytywne
powiązanie nagród albo pozytywnych wyników z zachowaniem pożądanym
unikanie
unikanie niemiłych konsekwencji, które by się pojawiły, gdyby zachowanie nie przyniosło pożądanych osiągnięć
kara
powiązanie niepożądanych zachowań z negatywnym wynikiem albo niemiłymi następstwami
eliminacja
osłabienie poprzez niedostrzeganie zachowań przez menedżera lub ich niewzmacnianie
zachowanie pożądane
zachowanie niepożądane
schemat wzmocnień

częstotliwość
ustalona
zmienna

liczba zachowań
ustalony
zmienny
kiedy zastosować wzmocnienie?
bodziec
reakcja
konsekwencje
przyszłe reakcje
strategie motywowania
upełnomocnienie
umożliwienie pracownikom ustalania własnych celów, podejmowanie decyzji i rozwiązywania problemów w zasięgu ich odpowiedzialności i uprawnień
uczestnictwo
udzielenie pracownikom głosu przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich pracy
nowe formy organizacji pracy
ruchomy czas pracy
elastyczny czas pracy
system dzielenia etatów
"telepraca"
cechy skutecznego systemu nagradzania
zapewnia jednostce zaspokojenie elementarnych potrzeb
nagrody w organizacji powinny być korzystne na tle nagród w innych organizacjach
sprawiedliwy rozkład nagród w ramach organizacji
uwzględnienie różnorodności potrzeb ludzkich oraz dróg ich zaspokojenia
czynniki wpływające
na zachowanie pracownika
Full transcript