Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uus hindamine õppijatele

Uus hindamine õppijatele
by

Lauri Lihtmaa

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uus hindamine õppijatele

HINDAMINE KOKKUVÕTTEV
HINDAMINE KUJUNDAV
HINDAMINE ERISTAV
HINDAMINE MITTEERISTAV
HINDAMINE hindamise eesmärgiks on õppimise toetamine

õppijal on võimalik teha vigu - ta saab võtta positiivset riski
peale kujundavat hindamist saab õppija oma tegevust muuta

Kjundavat tagasisidet antakse kindlate kriteeriumite alusel hindamise eesmärgiks on hinnata õpitulemuse saavutatust

proovile pannakse õpilase päedevus

tulemust reeglina muuta ei saa

tehtud vigadest saab õppida vaid mõistes hinnet eesmärgiks on hinnata millisel tasemel on väljund saavutatud
uus on skaala on vaid kvalitatiivne - see ei määra mahtu «A» («5») – «suurepärane» – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine;

«B» («4») – «väga hea» – väga heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas võivad ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused;

«C» («3») – «hea» – heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste esmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus;

«D» («2») – «rahuldav» – piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus;

«E» («1») – «kasin» – minimaalselt lubataval tasemel olulisemate õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes olukordades avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus;

«F» («0») – «puudulik» – õppija on omandanud teadmised ja oskused miinimumtasemest madalamal tasemel. eesmärk on veenduda, et õpiväljunid on omandatud
taseme hindamine ei ole oluline KRITEERIUM
HINDAMINE SEGA-HINDAMINE ARVESTUS EKSAM Võrdlusmeetod - normaalkõver

Suvahindamine - hinne A on defitsiit

Hinde A saab vaid siis, kui õppija teab õppejõust rohkem

Hindamiskriteeriumid olid õppejõu peas ning need muutusid vastavalt esitatud töödele
hinne "5" ("A") - "suurepärane" - silmapaistev ja eriti põhjalik aine nii teoreetilise kui ka rakendusliku sisu tundmine, vaba ja loov õpitulemuste rakendamise oskus, ulatuslik iseseisev töö, mitmekülgne erialakirjanduse tundmine. Aine mahust on omandatud 91-100 protsenti;

hinne "4" ("B") - "väga hea" - õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu väga hea tundmine õppeprogrammi ja õpikute mahus, väga hea õpitulemuste rakendamise oskus. Eksamil on ilmnenud mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused. Aine mahust on omandatud 81-90 protsenti;

hinne "3" ("C") - "hea" - õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu hea tundmine, hea õpitulemuste rakendamise oskus. Aine sügavamates ja detailsemates osades avaldub mõningane ebakindlus ja eksamivastuste ebatäpsus. Aine mahust on omandatud 71-80 protsenti;

hinne "2" ("D") - "rahuldav" - õppeaine olulisemate teoreetiliste ja rakenduslike printsiipide, faktide ja meetodite tundmine ning nende rakendamise oskus tüüpolukordades, kuid eksamivastustes avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus. Rahuldavat hinnet tuleb lugeda küllaldaseks õppeprotsessi normaalse jätkamise seisukohalt. Aine mahust on omandatud 61-70 protsenti;

hinne "1" ("E") - "kasin" - üliõpilane on omandanud miinimumteadmiste taseme, kuid nende teadmiste rakendamisel esineb tõsiseid puudujääke, mis osutuvad takistuseks antud ainele põhinevate järgnevate õppeainete omandamisel. Aine mahust on omandatud 51-60 protsenti;

hinne "0" ("F") - "puudulik" - üliõpilasel puudub miinimumteadmiste tase. Aine mahust on omandatud 0-50 protsenti. Õppetulemuste mittediferentseeritud hindamine toimub õppeaine või selle osade arvestamisena, mille puhul positiivne tulemus on "arvestatud" ning negatiivne tulemus "mittearvestatud". § 2. Õpiväljundite saavutatuse hindamine

(1) Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamine, sealhulgas tema enesehindamine, on õppeprotsessi osa, mille käigus antakse kindlate hindamiskriteeriumite alusel õiglane ja erapooletu hinnang õppija teadmiste ja oskuste omandatuse taseme kohta vastavalt õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele. § 2. Õpiväljundite saavutatuse hindamine

(2) Hindamise eesmärgiks on õppimise toetamine ning usaldusväärse informatsiooni andmine õpingute läbimise tulemuslikkuse kohta. HINDAMISMEETOD § 3. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

(1) Hindamismeetod on teadmiste ja oskuste omandatuse tõendamise viis (näiteks suuline või kirjalik eksam, essee, aruanne, rühmatöö, raport, küsimustik).
analüüs
õpimapp/portfoolio
raport
test
akadeemiline vestlus
kursuseprojekt
uurimistöö
artikkel
suletud materjalidega kirjali töö
avatud materjalidega kirjalik töö
enesehindamine
vastastikune hindamine
juhtumi analüüs
probleemi lahendamine
ülesande lahendamine
proovitöö
praktika
posterettekanne
esitlusHINDAMISKRITEERIUMID § 3. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

(2) Hindamiskriteerium kirjeldab hindamismeetodiga tõendatavate teadmiste ja oskuste oodatavat taset ning ulatust. Hindamiskriteerium on sõnastatud õpiväljundite alusel, kuid oluliselt suurema detailsusega.
Hinne "E"
Õpimapis on iga nädala kohta nimetatud fakte õpitud teemade kohta. Lisatud on kursuse jooksul koostatud tööd. Õpimapi kokkuvõte kirjeldab õppimise tulemust ja nimetab takistusi.

Hinne "D"
Õpimapis on iga õppenädala kohta välja toodud õpipäevikusse tehtud kannete üldistus. Lisatud on kursuse jooksul koostatud tööd ning nende tähendust õppimises on iga töö juures selgitatud. Õpimapi kokkuvõte kirjeldab õppimise üldist tulemust ja nimetab takistusi.

Hinne "C"
Sama mis "D", kuid lisaks on kokkuvõttes ka on analüüsitud kogu õpiprotsessi tervikuna, baseerudes õpipäeviku sisule. On välja toodud ka õppimist toetanud tegevused.

Hinne "B"
Sama, mis "D+C", kuid lisaks on kokkuvõttes antud õppimisele tähendus edaspidises erialases tegevuses.

Hinne "A"
Sama mis "D+C+B", lisaks on kogu õpimapp loovalt ja eesmärgipäraselt, kuid ebastandardselt koostatud ning see peegeldab õppimist valdkondadevaheliste seostega. hindamismeetod ÕPIMAPP hindamismeetod REFERAAT Lävend loetakse saavutatuks, kui
1. referaat vastab teemale;
2. referaadis on selgelt välja toodud refereeritava teadusartikli eesmärk, metoodika, tulemused ja järeldused;
3. vormisus vastab üliõpilastööde juhendile eristav hindamine mitteeristav hindamine § 4. Hindamisskaalad

(3) Mitteeristava hindamise puhul määratakse tase, millele vastaval või mida ületaval õpiväljundite saavutamisel hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga «arvestatud» ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnaga «mittearvestatud». «A» – 5;
«B» – 4;
«C» – 3;
«D» – 2;
«E» – 1;
«F» – 0. Teisendusskaala hindamismeetod KURSUSEPROJEKT Küsimustikus on kokku viis küsimust. Iga vastus võib anda kuni ühe punkti. Hinnatakse 0,25 punkti sammuga. Iga vastuste lävend on 25%.

0,25 punkti – vastab küsimusele osaliselt, esineb ebatäpsuseid. Vastusverb: tunneb ära
0,50 punkti – vastab küsimusele, esineb ebaolulisi ebatäpsuseid. Vastusverb: kirjeldab
0,75 punkti – vastab täpselt küsimusele, vastus on ootuspärane Vastusverb: põhjendab
1,00 punkti – vastab täielikult küsimusele, vastus on loov ning lisatud on asjakohast täiendust, mis avardab vastust. Vastusverb: seostab.

Eksamitööst on võimalik koguda kuni 5 punkti, lävend on 1,25 punkt ehk 25% Hinded jagunevad võrdsete vahemikena 1,25 ja 5 vahel. Lõptulemus tehakse nähtavaks Moodle e-keskkonnas, ning väljendatakse nii punktides kui ka protsendina tõlgendusskaala alusel.
hindamismeetod KIRJALIK EKSAMITÖÖ Õppija Eesmärk Õppejõud Õppimine Hindamine Juhendamine, motiveerimine, õpetamine Osata, teada, aru saada, mõista, läbi saada Õpiväljunid e õpieesmärgid e õpitulemused Uus hindamine on vastavushindamine Hinnatakse, kas õppija õppimise tulemused vastavad eelnevale kokkuleppele ainekavas -hindamiskriteeriumitele! Õpiväljund
(Selgitab rahvastiku muutumise protsesse) Hindamisülesanne / Hindamismeetod
(Essee) Hindamiskriteeriumid

Arutluskäigus on selgitaud demograafilisi protsesse Eesti näitel
Rahvastikuga seotud mõisteid on kasutatud asjatundlikult
Essee vastab teemale
Esees on teema arendus, sissejuhatus ja kokkuvõte
Eesee pikkus on 3000...6000 tähemärki
uuel aastal muutub 1. kõik hindamised tuleb teha kindlate kriteeriumide järgi 3. eristavat hindamist alustatkse alt üles põhimõttel st esmalt kavandatakse lävend "E" ja seejärel kirjutatakse lahti kõrgemad hinded. 2. hindamismeetodid ja kriteeriumid peavad olema õppijal teada enne õppima asumist ehk need tuleb kirja panna ainekavasse 5. õppejõud võib hinnata vaid õpiväljundi saavutust, aine omandamise mahtu ei hinnata. 4. hindamiskriteeriumid peavad olema õpiväljundite alusel, järgides eristava hindamise kvaliteedi skaalat mida alates sügisest nõuda kindlaid tingimusi
selgeid hindamiskriteeriumeid
kokkulepetest kinni pidadamist
kõiki õppe sooritamise tingimusi enne õppöö algust! Professionaalne õppekava arendus
Kaasamine õppekavaarenduses
Full transcript