Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederland Rivierenland H1 en H2 (De Geo) - online

No description
by

Roos Horrevorts

on 4 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederland Rivierenland H1 en H2 (De Geo) - online

- Je leert over de grote rivieren in Nederland
- Je leert over de kansen en gevaren van de rivieren in Nederland
Nederland Rivierenland
Nederland kent 4 hoofd - rivieren
Schelde
Eems
Rijn
Maas
Estuarium
Hoofddoel van de rivier is het transporteren van water
Voordeel = ook transport over water
Nadeel: rivieren kunnen overstromen.
Een andere vorm van de kust is een DELTA kust
Een rivier bestaat uit:
En water stroomt altijd van hoog naar laag

Een paar
ZEER
belangrijke begrippen om een rivier te begrijpen.
Neem deze over in je schrift
Stroomgebied
waterscheiding
debiet
Piekafvoer
Regiem
vertragingstijd
Verval
verhang
Gemengde rivier
Regenrivier
Het gebied dat afwatert op de rivier (en zijrivieren) De regen die hier valt - stroomt in die rivier
De grens tussen twee stroomgebieden - vaak heuvels of bergen
De hoeveelheid water die per seconde langs een bepaalde plek stroomt --> altijd in m3/sec

1 m3 = 1000 liter = 5 badkuipen.
De rijn heeft een debiet van 2300 m3/s (11500badkuipen per seconde)
Hoog water afvoer in een tijd van het jaar
De tijd tussen hoogwater in de bovenloop en in de benedenloop
De jaarlijkse schommelingen in de waterafvoer van een rivier
--> let op deze is altijd
regelmatig of onregelmatig
en nooit
hoog of laag
hoogteverschil tussen twee plaatsen in de rivier
Hoogteverschil van de rivier per km
Is afhankelijk van:
- De klimaat omstandigheden - neerslag - verdamping
- smeltwater of regenwater
- doorlaatbaarheid van de bodem (spons of rots)
- aanwezigheid van begroeiing
sluis
stuw
vis trappen
zomerdijk
winterdijk
Uiterwaarden
winterdijk
Kribben
zomerbed
winterbed
Even oefenen
1
2
3
4
5
Met de klompen in het water.... Waardoor?

http://www.deltacommissie.com/film
Nederland in 2050 ?
Klimaatverandering en de gevaren van de rivieren in Nederland

-
neerslagregime
wordt onregelmatiger. (drogere periodes met zeer lage waterstand afgewisseld met periodes met veel neerslag en een hoge waterstand)

- hierdoor een verhoogde
piekafvoer

-
de maatgevende afvoer
zal moeten worden bijgesteld.
Klimaatverandering en de gevaren van de Zee

- zeewater wordt warmer en zet uit.
- Ijs op het land smelt
- hierdoor een hogere zeespiegel
Door zeespiegelstijging
kan de rivier zijn water niet kwijt
en zal dus ook stijgen
--> daarnaast zal de rivier ook meer water krijgen door onregelmatiger neerslagregime
Naast zeespiegelstijging en verandering in neerslag
Is er sprake van bodemdaling van Nederland!!
* Door de bedijking zijn er geen / weinig overstromingen dus geen sedimentatie van materiaal dus geen compensatie van de bodemdaling

* Inklinking (krimp) door ontpoldering

* Veenoxidatie

* Aardgaswinning

* Isostasie--> wip wap effect
Lage waterstand
hoge waterstand
De rivieren moeten bevaarbaar blijven.
1. door stuwen aan te leggen.
Kribben zorgen dat de stroom in het midden blijft
en verminderen de erosie van de oevers
Problemen door eerder gemaakte fouten
- er mocht gebouwd worden in de uiterwaarden (industrieterreinen - campings)

maar ook door:
- verstedelijking; hierdoor is er een versnelde afstroming naar de rivier.

http://nos.nl/audio/239344-waterpeil-stijgt-door-beleid-uiterwaarden.html
Overstromingen: Hoe kunnen we ze voorkomen?
Ruimtevoorderivier.nl
Nationaal beleid
Het waterschap zorgt voor ons water.

Hoe voorkomen we 'waterproblemen in de toekomst?
Drietrapsstrategie ter voorkomen van overstromingen

1. Retentie (vasthouden)
2. Berging
3. Afvoer
Elke nieuwe vorm van bebouwing moet worden getoetst aan de hand van de
watertoets

1. locatie mag geen belemmering vormen voor het vasthouden van water (je mag b.v. geen grachten dichtmaken zonder een nieuwe gracht te graven)

2. Water moet ter plekken worden vastgehouden.
Retentie in de sloten om de eilanden heen.


Voorheen weiland --> hoge sponsfunctie
Nu stenen --> geen sponsfunctie --> dus snelle afstroom
Niet elke maatregel is overal geschikt.
Rivierbed verruiming
obstakel verwijdering
graven van hoogwatergeul
Uiterwaarde verlaging
graven van een nevengeul
verdiepen van het zomerbed
verlagen van de kribben
Naast de
drietraps-strategie
en de
watertoets
wordt er ook fysieke ruimte gecreëerd naast de rivier om water te bergen

Retentiebekken binnendijks
Noodoverloopgebieden aan te wijzen
Kijk thuis op www.ruimtevoorderivier.nl
Internationale samenwerking
Let opPPPPP!
* elke maatregel die je in de hogerop in de rivier neemt heeft gevolgen lager in de rivier!!
* want water stroomt van Hoog naar Laag!

Er moet internationaal worden samengewerkt.
een voorbeeld
De Sanna bovenloop van de Inn
die uitkomt op de Donau 1995

Kanalisatie
Door kanalisatie stroomt het water eerder weg uit de bovenloop. --> wat is het gevolg voor de piekafvoer in de benedenloop?
Des te hogerop in de rivier je het water vast kunt houden (retentie) des te gecontroleerder kun je het water naar de benedenloop sturen.

--> dit is alleen niet altijd mogelijk doordat er in de bovenloop en middenloop vaak rotsachtige gronden zijn met veel relief.
Voorbeeld: de Eems
oorsprong op 314 m boven nap
371 km lang
wat is het verval?
wat is het verhang?
Rivieren werden gekanaliseerd
De bodem naast de rivier die daalt
Door toegenomen inwoneraantal en economische activiteiten achter de dijk,
INTENSIVERING
, is de schade groter bij overstromingen.

Tot nu toe altijd
dijkverhoging
en
dijkverzwaring
toegepast--> dit blijft niet voldoende in de toekomst
http://nos.nl/video/332855-waterschappen-veiligheidseisen-dijken-verouderd.html
TIP VOOR THUIS:
http://www.schooltv.nl/docent/project/3106818/aardrijkskunde-voor-de-tweede-fase/ug/

Waterbeheersing van rivieren in Nederland
HAVO: Maak De examenopgave Stuw bij Driel.
Maak daarna H2.1: 6, 7,8,10 en 11

VWO:Maak Opdracht 27,32 en 40 van H1.

De Schelde mond uit in zee in een:
Het gebied dat afwatert op een rivier heet het
stroomgebied

Alle rivieren die deel uitmaken van een hoofdrivier (b.v. de Rijn) is een
stroomstelsel
de
waterscheiding
is de grens tussen twee stroomgebieden
De rijn is van groot belang voor Nederland:

- zorgt voor voldoende water (drink water en water voor de landbouw
-de Rijn is de belangrijkste vaarroute tussen Rotterdam en Duitsland
Om de rijn bevaarbaar te houden worden er stuwen aangelegd. B.v. bij Driel (Gelderland
Open bij hoge waterstand om water door te laten
Dicht bij lage waterstand om waterpijl te controleren, er blijft nu voldoende water in om scheepvaart mogelijk te maken.
Maak Opgave 7, 9 13 en 14
tot +/- 12.00 minuten
Maar let op!
Naast natte tijden hebben we ook periodes van droogte.
In Nederland is verdroging een belangrijke oorzaak van de afname van biodiversiteit. Dit komt door:
Versnelde afwatering
Consumptie
Toename van verharding
Ontbossing

Sprake van verzilting in NL.
Nadelig voor landbouw en tuinbouw. Komt door indringing zee in rivier mondingen


Internationale samenwerking dus van belang.

Ingrepen in de natuurlijke loop van de rivieren in Duitsland hebben geleid tot verkleining/vergroting van de vertragingstijd en dus tot opstuwing/verlaging van het water tussen het Ruhrgebied en de NL grens.
Huiswerk HAVO
H2.2:
17,19,20 en 23

H2.3: 32 en 33


Huiswerk (VWO)
H1.1: 8 t/m 11
H1.2: 27
H1.3: 32
H1.4: 40
Het debiet van een rivier is?
A. De gemiddelde afvoer van een rivier over een jaar gemeten
B. De kracht waarmee de rivier een bepaald punt passeert
C. Het aantal kubieke meters dat per seconde een bepaald punt passeert
Full transcript