Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Wielki król i jego państwo

No description
by

Hubert Miśków

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Wielki król i jego państwo

Wielki król i jego państwo
Odziedziczone królestwo
Królewska dyplomacja- spory z Czechami i Krzyżakami
W 1335r. w Wyszehradzie odbył się zjazd monarchów - polskiego, czeskiego i węgerskiego. Jan Luksemburski zrzekł się pretensji do polskiej korony. W 1339r. ponownie doszło do spotkania trzech monarchów w Wyszehradzie, ponieważ Kazmierz uznawał walkę o odzyskanie Pomorza za najważniejsze wyzwanie.
W wyniku starań króla w tym samym roku w Warszawie odbył się sąd papieski w sprawie polsko-krzyżackiego sporu o Pomorze. Zakon został zobowiązany do zwrotu wszystkich zagarniętych terytoriów, a więc Pomorza Gdańskiego, Kujaw, ziem chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej, a także wypłacenie odszkodowania. Krzyżacy jednak złożyli apelacje i papież anulował postanowienia. Pokój zwarty w Kaliszu w 1343 r. ostatecznie zakończył spór z Krzyżakami. Traktat kaliski zapoczątkował okres pokoju między Polską a zakonem. Król wykorzystał ten czas do wzmocnienia militarnego i gospodarczego. Zakończenie sporów z Krzyżakami pozwoliło Kazmierzowi Wielkiemu podjąć jeszcze jedną próbę odzyskania Śląska. Wojna jednak się przedłużała i przybierała niebezpieczny obrót dla Polski. W 1348r. w Namysłowie podpisano układ, na mocy którego Kazmierz ostatecznie rezygnował ze Śląska na rzecz Czech.
Ruś - Nowy kierunek ekspansjii
W 1340r. zmarł Bolesław Jerzy Trójdenowicz władca Rusi Halicko-Włodzimierskiej (Ruś Czerwona), nie miał potomstwa a swoim spadkobiercą uczynił Kazmierza Wielkiego. Jeszcze w tym samym roku wkroczył na Ruś i ogłosił tam swoje panowanie. Włączenie Rusi Halickiej do państwa polskiego oznaczało jednak, że po raz pierwszy w jego granicach znalazły się terytoria, które nie należały do tradycyjnego dziedzictwa Piastów. Były to też obszary zasiedlone przez Rusinów - ludność obcą Polakom, wyznająca wchodnie chrześcijaństwo (prawosławie). W 1364 w Krakowie odbył się zjazd monarchów, celem obrad było uregulowanie stosunków politycznych w Europie Środkowej.
Reformy prawno-ustrojowe
Ważnym zadaniem dla Kazmierza było zatarcie różnic pomiędzy poszczególnymi prowincjami i wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia ogólnopaństwowej jedności. Krokiem w tym kierunku były centralizacja i usprawnienie administracji państwa.
W sprawowaniu rządów istotną rolę odgrywała wspomagająca monarchę rada królewska. Dzięki zjazdom dzielnicowym lub ogólnopaństwowym również przedstawiciele możnych, rycerstwa, duchowieństwa i mieszczan brali udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących państwa. Król podjął się też reformy prawa, powstały dwa statuty jeden dla Wielkopolski a drugi dla Małopolski. Statuty wiślicko-piotrowskie opierały się na obowiązującym wcześniej prawie zwyczajowym. Reformowano również sądownictwa.
W tym okresie kształtowała się nowa koncepcja państwa , którą wyrażało łacińskie określenie Corona Regni Poloniae - Korona Królestwa Polskiego. Monarcha miał odgrywać rolę gwaranta i strażnika praw. Państwo miał być suwerrene, a wszystkie ziemie należące do Korony- niepodzielne.
Obronność, gospodarka, skarb, edukacja
1.Ważną dziedziną działalności Kazmierza było wzmocnienie obronności państwa. Podstawą sił zbrojnych kraju było rycerstwo. Kazmierz wzniósł też wiele warownych zamków zwłaszcza na pograniczu z Czechami oraz otoczył murami liczne miasta.
2.Aktywna polityka wymgała sporych nakładów finansowych. Miały zapewnić je reformy gospodarcze. Jedną z nich była reforma królewskiego skarbu, polegająca na zapewnieniu różnych źródeł dochodów np. podatki poradlne. Rozwojowi miałą również sprzyjać reforma monetarna. Aby ujednolicić system pieniężny Kazmierz wprowadził grosz krakowski.
3.Czasy Kazmierza to także okres przemian w szkolnictwie. Rozwijały się szkoły przy parafiach i katedrach. Polska potrzebowała ludzi wykształconych. W 1364r. utworzył Akademię Krakowską, największym wydziałem pierwszego polskiego uniwersytetu był wydział prawa.
Sukcesja Andegaweńska
W 1370r. zmarł Kazmierz Wielki jako ostatni męski przedstawiciel królewskiej linii Piastów. Następcą został jego siostrzeniec Ludwik Andegaweński w Polsce zwany Węgierskim. Nowy monarcha połączył unią personalną oba państwa ale większość czasu spędzał na Węgrzech.
Chciał on by władzę po jego śmieci przejęła jedna z jego córek. W 1374 w Koszycach w zamian za poparcie planów, król nadał polskiemu rycerstwu przywilej, zwolnił ich z podatków, za wszelkie wyprawy poza państwo rycerstwo miało otrzymywać wynagrodzenie.
Ludwik zmarł z 1382r. nie doczekawszy się męskiego potomka. Zgodnie z układem koszyckim na następczynie tronu w Królestwie Polskim możni i rycerstwo wybrali - Jadwigę.
Zamek w Będzinie, wzniesiony przez Kazmierza Wielkiego

Następcą Władysława Łokietka został jego syn Kazmierz zwany Wielkim. Koronował się miesiąc po śmierci ojca w 1333r. w Krakowie. Nowy król objął rządy w kraju, któremu Łokietek przywrócił rangę królestwa, ale nie zdołał spoić ziem piastowskich w jeden organizm polityczny. Państwo było wyniszczone wojnami i cały czas zagrożone ze stron niektórych sąsiadów. Kraj wymagał reform, Kazmierz szybko musiał podjąć decyzje, które sprawy są natychmiastowe, a które można zostawić na później. Do tronu pretensje zgłaszał król czeski Jan Luksemburski, a od północy zagrożeniem był zakon krzyżacki. Jedynym wartościowym sojusznikiem były Węgry rządzone przez Karola Roberta Andegaweńskiego - męża siostry Kazmierza Elżbiety Łokietównej. Władca wiedział że ma za małe zasoby skarbowe i za mały potencjał militarny, pozostawały zatem działania dyplotmatyczne.
Full transcript