Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Нэн тэргүүнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

No description
by

munhtsetseg moogii

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Нэн тэргүүнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Хөтөлбөрийн үндэслэл
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордолго, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, сургалтыг зохион байгуулах, хуулийн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй, төрийн зохицуулалт муу байгаагаас үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалгаалсан өвчний тохиолдол доривтой буурахгүй, ажлын байранд ажиллагсдын амь нас, эрүүл мэнд хохирох явдал гарсаар байна.
Тулгамдаж буй асуудал
Зорилго
Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандарт, хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг сайжруулж эрсдэлгүй, аюулгүй, эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх, ажиллагчдад аюулгүй ажиллах зан үйл, соёлыг төлөвшүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх эрхийг хангуулж, үйлдвэрлэлийн ослыг таслан зогсоох, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулахад оршино.
Зорилт
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажлын байранд мөрдүүлж хэвшүүлэх
Зорилт
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх
Зорилт
Асбест агуулсан барилгын материал худалдах, байшин барилга барих асуудлыг бууруулах ажлыг хэвшүүлэх
Зорилт
Олон нийтийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх
Зорилт
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх сургалт, судалгаа, сурталчилгаа, мэдээллийг сайжруулах
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална
Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
Оролцоо, санаачилга, мэргэжлийн хандлагад тулгуурлах
Нийгмийн хариуцлагатай хандах
Нийгмийн түншлэлийг эрхэмлэх
Ил тод байх
Эрсдэл өндөртэй салбарт түлхүү анхаарах
Салбар дундын уялдаа холбоог хангах
Хүрэх үр дүн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч, зөрчил буурч, стандартын шаардлага хангасан ажлын байрны тоо нэмэгдсэн байна.
Хүрэх үр дүн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо бүрдэж, оролцогч талуудын чадавхи дээшилж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн MNS-OHSAS 18001-2012 стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, эрүүл болон аюулгүй ажлын байрны тоо нэмэгдсэн байна.
Хүрэх үр дүн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх олон нийтийн ойлголт, зан үйл, хандлага сайжирч, мэргэшсэн сургалт, сурталчилгаа, судалгааны байгууллагын чадавх бэхжсэн байна.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
1. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын бүсийн агаар дахь хорт бодисын концентрацыг хэмжих аргачлалд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4991 - 2000 10х
2. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4990 - 2000 41х
3. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4996 - 2000 6х
4. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа.эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4968 - 2000 4х
5. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн дүрэм
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4969 - 2000 6х
6. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Өргөх зөөх ачааны массын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4970 - 2000 4х
7. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4994 - 2000 6х
8. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргио хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4995 - 2000 2х
9. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь тоосны агуулгыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5010 - 2001 3х
10. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5029 - 2011 18х
11. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5078 - 2001 3х
12. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй. Ачих, буулгах ажлын аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5079 - 2001 5х
13. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5080 - 2001 15х
14. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5105 - 2001 14х
15. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн физиологи. Мэдрэл сэтгэхүйн ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5106 - 2001 4х
16. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн физиологи. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм,тодор
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5107 - 2001 4х
17. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны талаарх удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ILO OSH 1 - 2003 42х
18. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ILO OSH 0 1908 3х
19. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй байдал Хамгаалах газардуулга, тэлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5146 - 2002 9х
20. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгаан статик орон. Ажлын байрны хүчлэгийн зөвшөөрөх түвшин. Хяналт тавих шаардла
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5147 - 2002 2х
21. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5150 - 2002 4х
22. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5151 - 2002 3х
23. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Хүрэх хүчдэл ба гүйдлийн зөвшөөрөх дээд түвшин
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5145 - 2002 3х
24. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Радиогийн сүлжээний цахилгаан соронзон орон. Ажлын байрны зөвшөөрөх түвшин. Хяналт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5148 - 2002 5х
25. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн давтамжтай цахилгаан орон. Ажлын байрны хүчлэгийн зөвшөөрөх түвшин. Хян
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5149 - 2002 4х
26. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.Химийн хорт бодисын ангилал ба аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4992 - 2000 3х
27. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5002 - 2000 6х
28. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5003 - 2000 3х
29. Стандартын нэр : Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргономикийн ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5027 - 2001 4х
30. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй.Цахилгааны галын аюулгүй байдал.Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 5390 - 2004 4х
31. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, Хамгаалалтын хувцас - Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO 13688 - 2000 12х
32. Стандартын нэр :Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS 4967 - 2000 4х
Full transcript